Ny underdirektør i Tryghedsgruppen

Pengetanken bag Trygfonden får ny underdirektør.

Ulrich Bang

Ul­rich Bang er pr. 1. fe­bru­ar an­sat som ny un­der­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen for om­rå­det De­mo­kra­ti og Medlemmer.

"Med an­sæt­tel­sen øn­sker vi bl.a. at styr­ke vo­res re­præ­sen­ta­ti­ve, de­mo­kra­ti­ske struk­tur yder­ligere bå­de i form af kon­kre­te til­tag og kom­mu­ni­ka­tion. Så vi ser me­get frem til at by­de Ul­rich vel­kom­men," si­ger adm. di­rek­tør Sø­ren Kri­sti­an­sen, Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Cand. Te­chn. Soc. Ul­rich Bang kom­mer fra en stil­ling som Se­ni­or Di­rector for Glo­bal Pu­blic Af­fairs & Cor­pora­te Re­spon­si­bi­li­ty i Ve­lux og har tid­li­ge­re ar­bej­det for Dansk Ener­gi, Ca­re In­ter­na­tio­nal og Energistyrelsen.

"Tryg­heds­grup­pen er med over 1 mio. med­lem­mer samt bå­de et kom­merci­elt og et al­men­nyt­tigt ben et ut­ro­ligt spæn­den­de sel­skab, som jeg glæ­der mig til at bli­ve en del af," si­ger Ul­rich Bang, kom­men­de un­der­di­rek­tør i Tryghedsgruppen.

Ul­rich Bang er­stat­ter tid­li­ge­re un­der­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der har for­ladt sel­ska­bet pga. bopæls­skif­te til USA.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer