Augustinus Fonden: "Vi går efter det excellente"

I andet afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller administrerende direktør Frank Rechen­dorff Møller blandt andet om den udvikling, der er sket i Augustinus Fonden de sid­ste 10 år mod øget transparens og professionalisering i sekretariatet. Og han for­tæl­ler om fon­dens rundhåndede støtte til kunst- og kulturinstitutioner, som får tildelt næsten 80 pct. af fondens samlede bevillinger på i alt godt 300 mio. kr.

Moderne Filantropi #02
Mo­der­ne Filan­tro­pi er en ny pod­cast – lyt til epi­so­de 2 ne­derst på den­ne si­de

Au­gusti­nus Fon­den har ik­ke tra­di­tion for at rå­be sær­ligt højt i for­hold til of­fent­lig­he­den, for­tæller adm. di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler. Han tror, det først og frem­mest skyl­des en be­stemt op­fat­tel­se af mæ­cen­rol­len og en tra­di­tion for diskre­tion, som er dybt for­ank­ret i fon­den, der har 75 års ju­bilæum i år. En tra­di­tion som har ført til, at fon­den ik­ke har kom­mu­ni­keret væ­sent­ligt til om­gi­vel­ser­ne om si­ne ak­ti­vi­te­ter.

"Det la­ver vi om på og ef­ter min op­fat­tel­se i en ac­ce­le­re­ren­de be­væ­gel­se", si­ger Frank Rechen­dorff Møl­ler i po­dca­sten.

De sid­ste ti år har fon­den væ­ret i stand til at øge si­ne be­vil­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, og der er lang­somt sket en fo­ku­se­ring på nog­le sær­li­ge ind­sats­om­rå­der. De se­ne­ste fem år er der des­u­den sket en pro­fes­sio­na­li­se­ring af ad­mi­ni­stra­tio­nen og af hånd­te­rin­gen af he­le det filan­tro­pi­ske om­rå­de.

I 2011 lan­ce­re­de fon­den sin før­ste hjem­mesi­de, og for cir­ka tre år si­den gik fon­den i luf­ten med sin nye an­søg­nings­por­tal.

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler næv­ner den nye lov­giv­ning for er­hvervs­dri­ven­de fon­de som en af år­sa­ger­ne til den­ne ud­vik­ling. Er­hvervs­sty­rel­sen har som be­kendt ind­ført ret­nings­linjer for cor­pora­te gover­nan­ce i fon­de­ne og op­for­drer til øget trans­pa­rens.

”Så på den må­de er der jo skub­bet blidt og kær­ligt til en fond som os”, si­ger han.

Au­gusti­nus Fon­den er en tung spil­ler i det dan­ske fondsland­skab. Sær­ligt på kunst- og kul­tur­området, som fon­den ud­del­te godt 232 mio. kr. til i 2016 ud af den sam­le­de be­vil­lings­sum på i alt godt 300 mio. kr.

Familiens kærlighed til kunst og klassisk

Fon­den har en lang tra­di­tion for at støt­te kul­tu­rar­ven, kul­tur­hi­sto­ri­en og al­le facet­ter af mu­se­er­nes ak­ti­vi­te­ter in­den for forsk­ning, pu­bli­ce­ring og ud­stil­lin­ger. Der har ek­sem­pel­vis væ­ret et tæt sam­ar­bej­de med Lou­i­si­a­na helt si­den mu­se­ets stif­tel­se i 1958, og Au­gusti­nus fami­liens kær­lig­hed til den klas­si­ske mu­sik spil­ler sta­dig en rol­le i fon­dens ud­de­lin­ger i dag. Fon­dens sam­ar­bej­de med Na­tio­nal­mu­se­et om be­va­ring af gam­le møl­ler og kal­k­ma­le­ri­er i dan­ske kir­ker er blandt nog­le af de øv­ri­ge om­rå­der in­den for kunst og kul­tur, som ny­der godt af fon­dens støt­te.

Fon­den fo­ku­se­rer me­get spe­ci­fikt og støt­ter kun den hø­je­ste kva­li­tet, for­kla­rer Frank Rechen­dorff Møl­ler. Det er ik­ke væ­sent­ligt for fon­den at sik­re en be­stemt spred­ning i ud­de­lin­ger­ne.

”Vi går ef­ter det ex­cel­len­te,” si­ger han i in­ter­viewet, ”det skal ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed”.

Sær­ligt to spørgs­mål mel­der sig uund­gå­e­ligt, når man ta­ler om fon­des støt­te til kunst og kul­tur.

Dels spørgs­må­let om, hvor­vidt fon­des ge­ne­rø­se støt­te kan ri­si­ke­re at ska­be en us­und af­hængig­hed for kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne. Har fon­den ek­sem­pel­vis di­rek­te ind­fly­del­se på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters re­per­toi­re i Ope­ra­en og Lou­i­si­a­nas ind­køb af kunst qua de­res man­ge­åri­ge støt­te til dis­se in­sti­tu­tio­ner?

Og dels spørgs­må­let om fon­des mang­len­de lyst til at støt­te driftsom­kost­nin­ger. Dis­se spørgs­mål sva­rer Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler på i po­dca­sten, hvori han og­så for­kla­rer, hvad der skal til for, at et pro­jekt an­ses for støt­te­vær­digt hos Au­gusti­nus Fon­den.

Lyt til Moderne Filantropi #02