Museer: vi er blevet mere afhængige af fondsmidler

Statens besparelser skaber huller i kasserne på landets museer. Selvom hullerne i drifts­bud­get­terne typisk ikke bliver fyldt af fondsmidler, er museerne alligevel blevet helt af­hængige af fondsstøtte til at få forretningen til at hænge sammen uden at gå på kom­pro­mis med kvaliteten. For flere af de største museer er løsningen tværtimod at hæve kvaliteten med hjælp fra fondene. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes rundspørge blandt de fem museer, der modtager flest statspenge.

Grønthøster og museer
Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har talt med di­rek­tø­rer­ne fra de fem mu­se­er, der mod­ta­ger flest statskro­ner om, hvor­dan de har hånd­te­ret sta­tens be­spa­rel­ser på kul­tu­r­om­rå­det – og om de­res af­hæn­gig­hed af fondsmidler.

Fon­de­ne på kunst- og kul­tu­r­om­rå­det spil­ler en sta­dig stør­re rol­le i de stør­ste mu­se­ers ud­vikling og drift. For selv om fon­de­ne ik­ke di­rek­te dæk­ker bud­getska­der­ne fra den stats­li­ge grønt­hø­ster, så er mu­se­er­ne al­li­ge­vel dybt af­hæn­gi­ge af fon­de­nes hjælp til at ud­vik­le nye pro­jek­ter og ind­tje­nings­mu­lig­he­der, der kan kom­pen­se­re for de re­du­ce­re­de statsbevillinger.

Det så­kald­te om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag, der be­tød stats­li­ge be­spa­rel­ser på 8 pct. over en 4-årig pe­ri­o­de, vak­te stor de­bat i de­cem­ber 2015 for­ud for ved­ta­gel­sen af fi­nans­lo­ven for 2016. På kul­tu­r­om­rå­det re­sul­te­re­de om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get i be­spa­rel­ser på ca. 600 mio. kr. til bl.a. te­a­tre og mu­se­er. Den da­væ­ren­de kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der un­der­stre­ge­de fle­re gan­ge, at sta­ten er me­get tak­nem­me­lig for fon­de­nes bi­drag til kul­tu­ren, men at han sam­ti­dig vil­le øn­ske, at fle­re fon­de og­så in­ter­es­se­re­de sig for driftsudgifter.

Men selv­om egent­lig drifts­støt­te ik­ke er fon­de­nes kop te, så er det al­li­ge­vel i høj grad fonds­mid­ler, der får mu­se­er­nes sam­le­de for­ret­ning til at hæn­ge sammen.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har talt med di­rek­tø­rer­ne fra de fem mu­se­er, der mod­ta­ger flest statskro­ner, nem­lig Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art, Mu­se­um Søn­derjyl­land, Ar­ken Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst, Ny Carls­berg Glyp­to­tek og Mo­es­gaard Mu­se­um. Vi har spurgt, hvor­dan de har hånd­te­ret sta­tens be­spa­rel­ser på kulturområdet.

Statstilskud følger ikke prisudviklingen

På Ar­ken har man fo­ku­se­ret på at øge mu­se­ets ege­nind­tæg­ter for at kom­pen­se­re for de stats­li­ge be­spa­rel­ser ved at ska­be sto­re, am­bi­tiø­se sær­ud­stil­lin­ger af in­ter­na­tio­nalt for­mat, der kan til­træk­ke man­ge gæ­ster og der­ved øge billetindtægterne.

”Tid­li­ge­re var vi må­ske min­dre af­hæn­gi­ge af at mod­ta­ge pen­ge fra fon­de­ne. Men det skyl­des ik­ke i så høj grad de stats­li­ge be­spa­rel­ser, som at tin­ge­ne bli­ver dy­re­re og dy­re­re,” si­ger Chris­tian Get­her, di­rek­tør for Arken.

Han for­kla­rer, at det er ble­vet me­get dy­re­re henover åre­ne at lå­ne vær­ker i ud­lan­det til de sto­re sær­ud­stil­lin­ger, li­ge­som ud­gif­ter­ne til trans­port og for­sik­rin­ger er ste­get vold­somt. Det be­ty­der og­så, at det gør me­re og me­re ondt, når sta­ten skæ­rer i driftstilskuddet.

”En sund ba­si­s­ø­ko­no­mi er for­ud­sæt­nin­gen for at til­træk­ke fonds­mid­ler, hvor­for sta­tens drift­stilskud og­så er helt af­gø­ren­de i den hen­se­en­de. På den må­de hæn­ger det sam­men,” ud­taler Chri­sti­an Get­her og for­kla­rer, at fon­de­ne i de­res vur­de­ring af an­søg­nin­ger læg­ger stor vægt på, at mu­se­et har den nød­ven­di­ge ka­pa­ci­tet, der skal til for at løf­te de sto­re, am­bi­tiø­se sær­ud­stil­lin­ger. Sta­tens til­skud til Ar­ken var i 2016 på 31,3 mio. kr., og mu­se­et til­trak 4,7 mio. kr. fra fonde.

Chri­sti­an Get­her be­græ­der ik­ke sin af­hæn­gig­hed af fon­de­ne, tværtimod.

”På en må­de kan jeg me­get godt li­de at væ­re tvun­get til at sø­ge fon­de. En fonds­an­søg­ning skal stå knivskar­pt. Det tvin­ger os til he­le ti­den at ud­vik­le am­bi­tiø­se kon­cep­ter, væ­re ny­tænk­ende og at ha­ve ar­gu­men­ter­ne i or­den. Of­te bli­ver vo­res idéer skær­pet yder­li­ge­re i di­a­lo­gen med fon­de­ne. Så på den må­de er det en me­get pro­duk­tiv pro­ces,” for­kla­rer han.

Museerne er afhængige af fonde

Iføl­ge de fem mu­se­er har man fort­sat ta­get ud­gangs­punkt i, at fon­de pri­mært støt­ter nye til­tag og udviklings­projekter frem­for den ba­sa­le drift. Og de er af­hæn­gi­ge af fon­de­ne på net­op det­te punkt.

”Uden fondstilskud kun­ne blandt an­det de sto­re sær­ud­stil­lin­ger ik­ke re­a­li­se­res,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, di­rek­tør for Ny Carls­berg Glyptotek.

Mod­sat de øv­ri­ge mu­se­er har Glyp­to­te­ket en fond i ryg­gen, som og­så støt­ter drif­ten. I 2016 do­ne­re­de Ny Carls­berg­fon­det 23 mio. kr. til mu­se­ets drift og ved­li­ge­hol­del­se af byg­nin­ger. Her­u­d­over modt­og mu­se­et knap 7,5 mio. kr. til ud­stil­lin­ger, forsk­ning og for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter fra øv­ri­ge fonde.

Mu­se­um Søn­derjyl­land har med sit sto­re stats­li­ge til­skud på 31,3 mio. kr. følt sig hårdt ramt af de stats­li­ge be­spa­rel­ser på 2 pct. år­ligt. Men og­så her er man be­vidst om at sø­ge fon­de til nye til­tag og en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter frem­for drift.

”Det er jo så­dan, ver­den fun­ge­rer,” si­ger di­rek­tør Hen­rik Har­now og uddyber:

”Der er in­gen tvivl om, at det dan­ske mu­se­umsland­skab og man­ge af de udad­vend­te ak­ti­vi­te­ter er stærkt af­hæn­gi­ge af fon­de­ne. Hvis fon­de­ne ik­ke var der, vil­le ny­byg­ge­ri­er, ud­stil­lin­ger og en ræk­ke an­dre vig­ti­ge de­le af mu­se­ums­ar­bej­det væ­re af en helt an­den og la­ve­re kvalitet.”

I 2015 fik Mu­se­um Søn­derjyl­land til­sagn om 13 mio. kr. fra fon­de, i 2016 godt 4 mio. kr.

Hel­ler ik­ke Lou­i­si­a­na mod­ta­ger fonds­mid­ler di­rek­te til drift og fa­ste ud­gif­ter, selv­om mu­se­et er kon­stru­e­ret med to fon­de bag sig, nem­lig Lou­i­si­a­na-Fon­den og Mu­se­ums­fon­den af 6. de­cem­ber 1966. Li­ge­som de øv­ri­ge fon­de, der støt­ter Lou­i­si­a­na, gi­ver dis­se fon­de til er­hver­vel­se af vær­ker til sam­lin­gen, ud­stil­lin­ger, di­gi­tal for­mid­ling samt an­dre sær­li­ge ak­ti­vi­te­ter på mu­se­et, så­som Lou­i­si­a­na Li­te­ra­tu­re og Lou­i­si­a­na Li­ve, op­ly­ser museet.

Lou­i­si­a­na er det mu­se­um i Dan­mark, som mod­ta­ger flest stats­li­ge kro­ner. I 2016 modt­og muse­et godt 32 mio. kr. fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, hvil­ket sva­rer til knap en fjer­de­del af driften.

Flere ambitiøse projektansøgninger

Vi har talt med to af de fon­de i Dan­mark, som støt­ter kunst og kul­tur, Knud Høj­gaards Fond og Au­gusti­nus Fon­den om, hvil­ken op­le­vel­se de har af ud­vik­lin­gen i strøm­men af an­søg­nin­ger fra kul­tu­r­om­rå­det. Har de re­gi­stre­ret et sti­gen­de an­tal an­søg­nin­ger med ka­rak­ter af drift?

Hos Au­gusti­nus Fon­den gen­ken­der man det bil­le­de, som teg­nes af Chri­sti­an Get­her fra Ar­ken, og som og­så di­rek­tør Mads Käh­ler Holst fra Mo­es­gaard Mu­se­um kan skri­ve un­der på. Nem­lig at der er sket en ud­vik­ling og en ud­vi­del­se af de sto­re mu­se­er, som har skru­et ge­val­digt op for am­bi­tions­ni­veau­et de se­ne­re år for at ska­be ud­stil­lin­ger af in­ter­na­tio­nalt for­mat, der kan til­træk­ke et bredt pu­bli­kum. Og at det er ble­vet væ­sent­ligt dy­re­re at re­a­li­se­re de sto­re særudstillinger.

Au­gusti­nus Fon­den har de se­ne­re år re­gi­stre­ret et sti­gen­de an­tal an­søg­nin­ger fra mu­se­er­ne til am­bi­tiø­se og me­get be­ko­ste­li­ge ud­stil­lin­ger. Den di­gi­ta­le ud­vik­ling på for­mid­lings­om­rå­det har og­så gjort sig gæl­den­de, hvil­ket li­ge­le­des har re­sul­te­ret i an­søg­nin­ger med me­get sto­re bud­get­ter, for­tæl­ler fon­dens adm. di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler. Au­gusti­nus Fon­den støt­ter kul­tu­ren med cir­ka 80 pct. af fon­dens sam­le­de do­na­tio­ner, som i 2016 var på i alt 300 mio. kr.

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler på­pe­ger, at det ik­ke er kor­rekt, at fon­de ik­ke støt­ter drift og kun har in­ter­es­se for det spek­taku­læ­re og nye udviklingstiltag.

”På mu­se­ums­om­rå­det støt­ter vi og an­dre fon­de bl.a. ind­sam­ling, re­gi­stre­ring, be­va­ring, forsk­ning og for­mid­ling, som er ker­ne­ak­ti­vi­te­ter for et mu­se­um, og som bi­dra­ger til be­va­rel­se af den dan­ske kul­tu­rarv. Vi støt­ter ek­sem­pel­vis den di­gi­ta­le re­gi­stre­ring af Thor­vald­sens bre­ve, så de kan bli­ve gjort til gen­stand for sy­ste­ma­tisk forsk­ning na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt, og vi støt­ter be­va­ring af kal­k­ma­le­ri­er i de dan­ske kir­ker. Of­te er driftsom­kost­nin­ger en del af den sam­le­de pak­ke, når man støt­ter den slags ba­sa­le be­va­rings­ak­ti­vi­te­ter,” for­kla­rer han.

Hos Knud Høj­gaards Fond har man re­gi­stre­ret en lil­le stig­ning in­den for støt­ten på det kul­tu­rel­le om­rå­de, men da fon­den og­så har mær­ket en stig­ning i an­søg­nin­ger in­den for en­kel­te an­dre af de­res støt­te­o­m­rå­der, har man svært ved at si­ge, om der er ta­le om et øget pres af­født af sta­tens be­spa­rel­ser på kul­tu­r­om­rå­det. Be­sty­rel­ses­for­mand Sten Schei­bye ud­ta­ler, at fon­den som ud­gangs­punkt ik­ke gi­ver til drift og ik­ke har æn­dret po­li­tik i for­hold til det­te ef­ter de ved­tag­ne besparelser.

De fem mu­se­er fik i 2016 i alt 85,8 mio. kr. i støt­te fra fon­de­ne, mens de stats­li­ge be­vil­lin­ger ud­gjor­de 142 mio. kr.

Fondsmidler svarer til 60 pct. af statsstøtten på de fem største museer

Mu­se­umStats­støt­te, 2016
(i kr.)
Fonds­mid­ler, 2016
(i kr.)
Lou­i­si­a­na32.203.16830.500.000
Mu­se­um Sønderjylland31.348.7724.000.000
Ar­ken31.342.8994.700.000
Ny Carls­berg Glyptotek27.444.83030.500.000
Mo­es­gaard19.886.97516.100.000
No­ter:
  • Mu­se­um Søn­derjyl­land: Tal­let i ko­lon­nen 'Fonds­mid­ler, 2016' vi­ser til­sagn fra fon­de – ik­ke årets regn­skabs­førte for­brug af fondsmidler
  • Ny Carls­berg Glyp­to­tek: Tal­let i ko­lon­nen 'Fonds­mid­ler, 2016' er in­klu­siv 23 mio. kr. fra Ny Carls­berg­fon­det, som mu­se­et mod­ta­ger til drift og ved­li­ge­hold af bygninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer