Indrømmelser og stikpiller fra skatteministeren

De seneste års skatteindgreb over for fondene har været gennemført på baggrund af mang­lende dialog og har været varslet i dårlig tid. Det anerkendte skatteminister, Kar­sten Lauritzen, på Dansk Erhvervs og EYs fondskonference. Til gengæld kom han også med et par stikpiller til fondene for ikke at kunne tale med én stemme.

Dansk Erhvervs og EYs fondskonference
På Dansk Er­hvervs og EYs fond­s­kon­fe­ren­ce un­der­stre­ge­de skat­te­mi­ni­ster, Kar­sten Lauritzen, vig­tig­he­den af, at fon­de­ne ta­ler med én stem­me i den po­li­ti­ske proces.

”Jeg er ked af, at nog­le af de ind­greb, der har væ­ret i min tid som skat­te­mi­ni­ster, er kom­met uden der har væ­ret den for­nød­ne di­a­log. Jeg an­er­ken­der, at de ind­greb har væ­ret vars­let i for dår­lig tid.”

Det sag­de skat­te­mi­ni­ster, Kar­sten Lauritzen, da han tal­te om frem­ti­dens fonds­be­skat­ning i Børs­byg­nin­gen på Dansk Er­hvervs og EYs fondskonference.

Han hen­vi­ste der­med til de to love L71 og L27, som beg­ge æn­drer på fon­des mu­lig­he­der for at få fradrag for uddelinger.

På grund af hast­vær­ket og be­skyld­nin­ger om, at em­beds­vær­ket reg­ne­de for­kert på de prove­nu­mæs­sige kon­se­kven­ser af ned­sæt­tel­sen af kon­so­li­de­rings­fradra­get i L71, blev det dog be­slut­tet at eva­lu­e­re æn­drin­gen i fonds­be­skat­nings­lo­ven i 2018.

”Jeg er selv spændt på at fin­de ud af, hvem der har ret – om det er den fag­li­ge vur­de­ring i skat­te­mi­ni­ste­ri­et, el­ler om det er den vur­de­ring, der har væ­ret hos re­vi­sions­fir­ma­er­ne og fon­de­ne. Hvis prove­nu­et vi­ser sig at væ­re stør­re end de 200 mio. kr., vil det væ­re min ind­stil­ling til kred­sen af for­ligs­par­ti­er, at man sæt­ter fradra­get op igen,” sag­de Kar­sten Lauritzen.

Det an­det lov­for­slag, L21, der fra­tog fon­de­ne mu­lig­he­den for at få fradrag for ik­ke-al­men­­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, var en kon­se­kvens af en EU-dom i en Østrigsk fa­mi­lie­fond og ik­ke af rege­ring­ens egen po­li­tik, frem­hæ­ve­de skat­te­mi­ni­ste­ren. Han ad­va­re­de i den for­bin­del­se om, at der frem­over kan kom­me fle­re æn­drin­ger, som ud­sprin­ger af EU-retten.

”Jeg er som skat­te­mi­ni­ster gan­ske be­kym­ret for nog­le af de dom­me, der kan kom­me fra EU-dom­sto­len på det­te om­rå­de. Mi­ne em­beds­mænd vil væ­re me­get op­mærk­som­me på det, men jeg tror og­så det vil væ­re vig­tig for fonds­ver­de­nen at væ­re op­mærk­som på de dom­me, der fal­der, og for de af­led­te kon­se­kven­ser, det kan ha­ve for dansk lov­giv­ning. Re­ge­rin­gen har in­gen øn­sker om at for­rin­ge vil­kå­re­ne for fon­de­ne i Dan­mark, men vi er nødt til at ret­te ind ef­ter EU-dom­sto­len,” sag­de Kar­sten Lauritzen.

Skat­te­mi­ni­ste­ren kvit­te­re­de des­u­den for det go­de sam­ar­bej­de der har væ­ret med Dansk Indu­stri, Dansk Er­hverv og en­kelt­stå­en­de fon­de, for at fin­de løs­nin­ger på de pro­ble­mer, som er op­stå­et i for­bin­del­se med lovforslagene.

”Det er dog me­get vig­tigt, at fon­de­ne i den po­li­ti­ske pro­ces ta­ler med én stem­me. Det er der stor vær­di i, og det og­så let­te­re for mig som skat­te­mi­ni­ster, at jeg ta­ler med en branche­orga­ni­sa­tion el­ler lig­nen­de og ik­ke skal lø­se pro­ble­mer for en en­kelt fond,” sag­de skatteministeren.

Model for skattemæssig succession

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen kom og­så ind på re­ge­rin­gens pla­ner om at ved­ta­ge en ny mo­del for over­dra­gel­se af virk­som­he­der med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Re­ge­rin­gen ned­sat­te sid­ste år en eks­pert­grup­pe, der skal kom­me med kon­kre­te for­slag til, hvor­dan en ny mo­del skru­es bedst mu­ligt sammen.

Eks­pert­grup­pen har end­nu ik­ke fær­dig­gjort ar­bej­det, og mi­ni­ste­ren kun­ne der­for ik­ke gå nær­me­re ind i en dis­kus­sion om en kom­men­de mo­del. Men han lo­ve­de at væ­re vil­lig til at for­sø­ge at fin­de fle­re pen­ge til om­rå­det, hvis ar­bejds­grup­pen kom­mer med en mo­del, der er dy­re­re end de 360 mio. kr., der op­rin­de­ligt var afsat.

Mi­ni­ste­ren frem­hæ­ve­de dog sam­ti­dig re­ge­rin­gens am­bi­tion om at ska­be li­ge mu­lig­he­der for fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der og er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”Bo- og ga­ve­af­gift næv­nes of­te i sam­men­hæng med suc­ces­sion. Jeg hø­rer ik­ke til dem, der ser en mod­sæt­ning imel­lem at ska­be go­de vil­kår for fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der og er­hvervs­dri­vende fon­de. Re­ge­rin­gen vil ger­ne un­der­støt­te beg­ge ejer­skabs­for­mer,” sag­de Kar­sten Lauritzen.

Skat­te­mi­ni­ste­ren blev ef­ter­føl­gen­de spurgt, om ik­ke det gi­ver god me­ning at væ­re end­nu fas­tere i kø­det i for­hold til at ska­be bed­re ram­me­vil­kår for ek­si­ste­ren­de og nye fon­de, når nu fon­de­ne bi­dra­ger så me­get til samfundet.

”Der er man­ge om­rå­der, som si­ger, at det er en rig­tig god bu­si­ness ca­se at ska­be bed­re vil­kår for net­op de­res om­rå­de. Der­for er det re­ge­rin­gens op­ga­ve at pri­o­ri­te­re, for el­lers lø­ber man tør for pen­ge. Jeg tror, man skal si­ge til sig selv, at man ik­ke al­tid kan få det he­le. Jeg op­le­ver ek­sem­pel­vis, at nog­le af de fon­de, der står bag nog­le af de sto­re sel­ska­ber, har én dags­or­den som eje­re, mens drifts­sel­ska­bet har en an­den dags­or­den. Men man kan ik­ke få i bå­de po­se og i sæk, der­for vil­le det væ­re let­te­re at op­nå det, man ger­ne vil, hvis der var sam­men­hæng mel­lem det som drifts­sel­ska­bet øn­sker – la­ve­re sel­skabs­skat ek­sem­pel­vis – og så det eje­ren øn­sker. Så vil­le det og­så væ­re let­te­re at kom­me igen­nem med po­li­tisk,” sag­de Kar­sten Lauritzen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer