Annoncespot_img

Flere ansatte i fondsverdenen

På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fonds­sekre­ta­ri­ater. Fondene bruger i stigende grad head­huntere til at rekruttere top­ledere og nøgle­med­arbej­dere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fonds­verdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrut­terings­specia­lister.

Flere ansatte i fondsverdenen
Fra 2015 til 2016 steg an­tal­let af an­sat­te i fon­de­ne med 12 pro­cent – det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over me­d­ar­bej­der­til­gan­gen i 60 ud­de­len­de fon­de. Se ta­bel­len ne­derst i artiklen.

Fonds­ver­de­nen er præ­get af kraf­tig vækst. Og det er ik­ke kun de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger, der vok­ser. Fle­re fonds­be­sty­rel­ser ind­sæt­ter di­rek­tio­ner til at sty­re ud­de­lings- og erhvervs­akti­vi­te­terne i fon­de­ne og fond­s­kon­cer­ner­ne. Og sam­ti­dig bli­ver der an­sat fle­re me­d­ar­bej­de­re i fondssekretariaterne.

Fra 2015 til 2016 steg an­tal­let af an­sat­te i fon­de­ne med 12 pro­cent. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over me­d­ar­bej­der­til­gan­gen i 60 ud­de­len­de fon­de, som har eta­ble­ret se­kre­ta­ri­a­ter i mo­der­fon­de­ne el­ler i de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger (se ta­bel nedenfor).

På et år er an­tal­let af an­sat­te ste­get fra 660 til 739 me­d­ar­bej­de­re i de 60 fon­de. Og den ud­vik­ling mær­ker man og­så i rekrutteringsvirksomhederne.

”Vi op­le­ver en vækst i ef­ter­spørgs­len fra fon­de, og de ud­vi­ser sti­gen­de in­ter­es­se i at ar­bej­de top­pro­fes­sio­nelt med re­k­rut­te­ring til top- og nøg­lepo­si­tio­ner i fon­de­ne,” si­ger admini­stre­rende di­rek­tør i Mercuri Ur­val, Chri­sti­an Kurt Nielsen.

Sam­me ten­dens op­le­ver Tho­mas Bælum, der er re­gions­di­rek­tør i Randstad Dan­mark. Han be­mær­ker des­u­den, at fonds­bran­chen er ka­rak­te­ri­se­ret ved en høj grad af or­dent­lig­hed i kon­kur­ren­cen om go­de medarbejderressourcer.

”Jeg mær­ker ty­de­ligt, at fon­de ge­ne­relt ar­bej­der me­get pro­fes­sio­nelt, når det gæl­der re­krut­tering af nye me­d­ar­bej­de­re, samt at de ar­bej­der med en høj grad af in­te­gri­tet. Der læg­ges stor vægt på, at man ik­ke sear­cher – alt­så he­ad­hunter kan­di­da­ter – hos an­dre fon­de. Det be­ty­der na­tur­lig­vis ik­ke, at de ik­ke øn­sker me­d­ar­bej­de­re, der har er­fa­ring med at ar­bej­de i fon­de, men dis­se skal selv ak­tivt sø­ge stil­lin­gen, og må ik­ke kon­tak­tes uop­for­dret,” si­ger han.

Kompetencer til strategi og transparens

Ud­vik­lin­gen skyl­des blandt an­det fon­de­nes eg­ne am­bi­tio­ner om at be­dri­ve stra­te­gisk og kata­ly­tisk filan­tro­pi og lø­se væ­sent­li­ge sam­fund­spro­ble­mer. Der­u­d­over spil­ler den nye re­gu­le­ring om blandt an­det god fonds­le­del­se og øget trans­pa­rens en væ­sent­lig rolle.

”Fon­de­nes stær­ke­re en­ga­ge­ment og stra­te­gi­ske til­gang til ud­de­lin­ger­ne stil­ler og­så stør­re krav til fonds­me­d­ar­bej­der­nes kom­pe­ten­cer. Der­u­d­over ser vi en ten­dens til, at om­ver­de­nens krav om trans­pa­rens og gover­nan­ce og­så gør det nød­ven­digt at ha­ve fle­re ty­per af med­ar­bej­dere,” si­ger Chri­sti­an Kurt Ni­el­sen der selv er be­sty­rel­ses­for­mand i Fon­den Dan­ske Veteranhjem.

Pro­fes­sio­na­li­se­ring kom­mer til ud­tryk fle­re ste­der i fon­de­nes he­ad­hunting-pro­ces, for­kla­rer han.

”Det hand­ler om, at man ana­ly­se­rer hvil­ke kom­pe­ten­cer, fon­den har be­hov for, og at man gen­nem­fø­rer ob­jek­ti­ve pro­ces­ser, hvor man sø­ger bredt ud og og­så af­sø­ger po­ten­ti­el­le kan­di­dater in­den­for an­dre om­rå­der, end dem man har for va­ne at ori­en­te­re sig ef­ter,” si­ger Chris­tian Kurt Nielsen.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond er en af de fon­de, der de se­ne­ste fem år bå­de har op­le­vet et stigen­de ak­ti­vi­tets­ni­veau og sam­ti­dig har gen­nem­gå­et en stra­te­gisk og sty­rings­mæs­sig forandringsproces.

”Vi er i vækst, og den op­gea­ring, vi har af me­d­ar­bej­de­re, er et spejl af den­ne driftsvækst men og­så ud­tryk for en profes­sionalisering af ar­bej­det,” si­ger adm. di­rek­tør i KFI Erhvervs­dri­ven­de Fond, Jes­per Loi­borg der over­tog di­rek­tør­po­sten i 2012.

”Jeg sag­de den­gang, at al­le var vel­kom­ne på rej­sen, men at det kræ­ve­de at man var vil­lig til at flyt­te sig på op­ga­ver­ne. For der var ting vi ik­ke læn­ge­re skul­le la­ve, og an­dre nye ting vi skul­le ha­ve fo­kus på,” si­ger han.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ud­del­te sid­ste år 100 mio. kr. til støt­te for selv­stæn­di­ge køb­mænd. Fon­den støt­ter f.eks. bor­ge­re i ud­kants­om­rå­der­ne i at etab­le­re og bi­be­hol­de lo­ka­le køb­mænd i nærområderne.

I lø­bet af om­stil­lings­pro­ces­sen har man­ge af de op­rin­de­li­ge me­d­ar­bej­de­re valgt at bli­ve, men der og­så en del, der har søgt nye ve­je, og der­for har fon­den lø­ben­de an­sat nye folk.

”Jeg var godt klar over, at KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ik­ke var ver­den­skendt uden for dag­lig­vare­bran­chen, der­for har vi ind­til nu valgt at bru­ge en he­ad­hunter,” si­ger Jes­per Loi­borg, der i for­bin­del­se med pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen af fon­den og­så måt­te træk­ke helt nye kom­pe­ten­cer ind i me­d­ar­bej­der­sta­ben, som er vok­set fra 22 i år 2012 til i dag 38 ansatte.

”Da jeg kom til, var fon­den af Er­hvervs­sty­rel­sen ble­vet på­lagt at la­ve en stra­te­gi. Den har jeg væ­ret an­svar­lig for at ud­vik­le, og som et led he­ri har det væ­ret pla­nen at im­ple­men­te­re en kom­mu­ni­ka­tions­funk­tion. Det er bag­grun­den for, at vi i år har an­sat en kommunikationschef.”

”Før har jeg selv va­re­ta­get kom­mu­ni­ka­tions­ind­sat­sen sam­men med se­kre­ta­ri­ats­che­fen og et ek­ster­nt bu­reau. Det er gå­et me­get godt, men ik­ke på det ni­veau, vi ger­ne vil,” si­ger Jes­per Loiborg.

Så­le­des blev fon­dens nye kom­mu­ni­ka­tions­chef, Per Sten Ni­el­sen, og­så an­sat via en head­hunter. Han kom fra en stil­ling som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen. I øje­blik­ket sø­ger fon­den en ny con­trol­ler, og det er før­ste gang, at fon­den gør det via al­min­de­ligt stil­lings­op­slag uden et re­k­rut­te­rings­fir­ma på opgaven.

Offentlige og finansielle ledere rykker til fondene

Fle­re fon­de træk­ker ak­ti­ve top­le­de­re ind på nøg­lepo­si­tio­ner fra fle­re for­skel­li­ge sek­to­rer i arbejdsmarkedet.

”Jeg mær­ker ty­de­ligt, at et be­greb som di­ver­si­tet fyl­der rig­tig me­get i den bran­che, hvil­ket er me­get po­si­tivt. Ge­ne­relt ude­luk­ker man sig ik­ke til kun at kig­ge ef­ter kan­di­da­ter med er­fa­ring fra den pri­va­te sek­tor – kan­di­da­ter fra den of­fent­li­ge sek­tor har ab­so­lut li­ge så stor in­ter­es­se og mu­lig­he­der,” si­ger re­gions­di­rek­tør i Randstad, Tho­mas Bælum.

Der er fle­re ek­semp­ler på top­le­de­re fra den of­fent­li­ge sek­tor, der in­den for sid­ste par år har skif­tet til fondsverdenen:

No­vo Nor­disk Fon­dens He­ad of Steno Grants, Jan­nik Hil­sted, kom fra en stil­ling som læ­ge­lig di­rek­tør på Rigs­ho­spi­ta­let. Og­så di­rek­tør i Fær­ch­fon­den, Mar­tin Vang blev for et par år si­den he­ad­huntet fra en stil­ling som vi­ce­di­rek­tør i sta­tens Vækst­fon­den un­der Erhvervsministeriet.

Og Hem­pel Fon­den har for ny­lig ud­vi­det se­kre­ta­ri­a­tet med en ny di­rek­tør­post, som blev be­sat af An­ders Holm, der kom fra en le­den­de stil­ling i Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­ets departement.

Men og­så den fi­nan­si­el­le sek­tor har væ­ret leverings­dygtig til fle­re top­po­ster i fonds­ver­de­nen. Ek­sem­pel­vis blev Ni­na Movin sid­ste år an­sat i en ny­op­ret­tet stil­ling som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ot­to Møn­steds Fond. Hun har tid­li­ge­re væ­ret di­rek­tør i Nor­dea Markets.

Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond fik sid­ste år en fi­nans­di­rek­tør, Claus Fyn­bo Lar­sen, som kom med fi­nan­si­el er­fa­ring fra Nykredit-koncernen.

Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond måt­te si­ge far­vel til de­res Fi­nans­di­rek­tør, Lars Wal­l­berg, som blev før­ste ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den nye for­e­ning, Nor­liv, hvor han på­tog sig an­sva­ret for at ad­mi­ni­stre­re for­e­nin­gens over 8 mia. kr. sto­re for­mue til gavn for med­lem­mer­ne og for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter in­den­for men­tal sund­hed og ar­bejds­re­la­te­ret stress.

Og­så i en af lan­dets stør­ste fond­s­kon­cer­ner, Leo Fon­det, blev der op­ret­tet et nyt se­kre­ta­ri­at i mo­der­fon­den, som blandt an­det skal stå for fle­re væ­sent­li­ge om­struk­tu­re­rin­ger i koncern­struk­turen og va­re­ta­ge det ak­ti­ve ejer­skab af Leo Phar­ma A/S. Fon­den har an­sat admini­stre­rende di­rek­tør Jes­per Mai­lind til at va­re­ta­ge det ar­bej­de. Han kom fra en stil­ling som admini­stre­rende di­rek­tør i den rå­d­gi­ven­de ingeniør­virksomhed Alectia. Fon­den skal des­u­den videre­udvikle si­ne ud­vik­lings­ak­ti­vi­te­ter og har nu fem ansatte.

Filantropi er blevet attraktivt

Hos Mercuri Ur­val op­le­ver ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Chri­sti­an Kurt Ni­el­sen, at fonds­ver­de­nen er ble­vet et at­trak­tivt ar­bejds­om­rå­de at væ­re an­sat i – og­så på topleder-niveau.

”Jeg me­ner, at man kan ob­ser­ve­re en ten­dens til, at fle­re be­gyn­der at se det som vig­tigt, at der er et stør­re for­mål med det, de la­ver. Der er i hø­je­re grad end tid­li­ge­re folk, der al­le­re­de har haft en god, stærk kar­ri­e­re og har sik­ret pen­sions­op­spa­rin­gen, som på et tids­punkt i de­res liv får et øn­ske om, at de­res ar­bej­de har en væ­sent­lig be­tyd­ning for an­dre men­ne­sker og­så. Så­dan at de med stolt­hed kan si­ge, at de ar­bej­der for det her go­de for­mål – om det så er børn i Afri­ka, kunst el­ler hvad det kan væ­re,” si­ger han.

Tho­mas Bælum fra Randstad er enig i, at fon­de­ne på fle­re må­der til­by­der spæn­den­de og ud­for­dren­de ansættelser.

”Der er in­gen tvivl om, at det er ble­vet me­re at­trak­tivt at ar­bej­de i en fond i dag mod­sat tid­li­ge­re. Det gi­ver den en­kel­te mu­lig­he­der, og des­u­den ar­bej­der fle­re fon­de med iværk­sæt­te­ri og for­an­drin­ger, hvil­ket for man­ge er et utro­lig spæn­den­de felt med mas­ser af ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der,” si­ger han.

Flere ansatte i fondsverdenen

FondUd­de­lin­ger mio. kr.

2016
Fonds­an­sat­te

2016
Fonds­an­sat­te

2015
15. Ju­ni Fonden 46,1 32
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne formål 1.181,0 1616
Au­gusti­nus Fonden 300,7 54
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond 174,0 33
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond 62,5 1313
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond 143,9 1512
Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond 14,6 22
Beck­ett-Fon­den 13,8 11
Be­vi­ca Fonden 18,7 33
Bi­ku­ben­fon­den 91,9 2419
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 41,0 54
BRF-Fon­den-11
C. L. Davids Fonds og Samling 78,1 4748
Carls­berg­fon­det 479,7 2121
Den Dan­ske Naturfond 8,2 54
Det Obel­ske Familiefond 240,3 66
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fond 1,5 55
Drey­ers Fond 23,5 22
Eg­mont Fonden 97,0 96
EGV-Fon­den 4,1 11
El­lab Fonden 23,2 21
El­sass Fonden 14,2 3128
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond 7,4 22
Fær­ch­fon­den 15,6 76
Fre­de­riks­berg­fon­den 8,1 11
Hel­se­fon­den 21,1 33
Hem­pel Fonden 123,2 43
In­du­stri­ens Fond 161,3 109
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond 99,2 3838
Knud Høj­gaards Fond 80,6 32
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 147,5 00
Kong Fre­de­rik 7.s Stif­tel­se På Jægerspris 5,9 1212
KR Fo­un­da­tion 84,0 44
KV Fon­den 12,4 10
Lauritzen Fon­den 19,6 54
Le­go Fonden 256,0 4140
Leo Fon­det 85,3 50
Lo­ka­le og anlægsfonden 92,2 1111
Lund­beck­fon­den 493,0 1512
Mary Fon­den 18,3 1110
Nor­dea-fon­den 587,6 1615
Nor­disk kulturfond 33,7 55
Nor­liv, for­e­ning (stif­tet som FNLP i 2015)-40
No­vo Nor­disk Fonden 4.200,0 4026
Ny Carls­berg­fon­det 115,0 98
Oak Fo­un­da­tion Danmark 30,6 22
Ole Kirks Fond 738,2 4
Østif­ter­ne f.m.b.a. 8,5 11
Ot­to Møn­steds Fond 35,7 21
Po­ul Due Jen­sens Fond 65,5 55
Re­al­da­nia f.m.b.a. 806,0 9891
Ro­ck­wool Fonden 120,9 3628
Spar Nord Fonden 32,3 11
Spar Vest Fonden 8,5 22
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond 3,8 11
Tryg­fon­den sm­ba (Tryg­heds­grup­pen) 550,0 6968
Tu­borg­fon­det 62,0 55
Van­fø­re­fon­den 4,8 11
Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fonden 1.351,2 4541
13.543739660
Kil­de: Fon­de­nes års­rap­por­ter 2015 og 2016 samt hjemmesider.

No­ter:
 • Tu­borg­fon­det: Tu­borg­fon­det modt­og 62 mio. kr. fra Carls­berg­fon­det i 2016.
 • Tryg­fon­den: 46 an­sat­te plus 23 pro­jek­tan­sat­te livreddere.
 • Hem­pel Fon­den: Hem­pel Fon­dens se­kre­ta­ri­at er ud­vi­det med en adm. di­rek­tør i for­å­ret 2017.
 • Vil­lum Fon­den: An­sat­te i Ve­lux Fon­den ind­går i op­gø­rel­sen un­der Vil­lum Fonden.
 • Eg­mont Fon­den: Ale­ne an­sat­te i Eg­mont Fon­dens støt­te og bevillingsadministration.
 • Bi­ku­ben­fon­den: In­klu­si­ve me­d­ar­bej­de­re til­knyt­tet Kol­le­gie­fon­den Bikuben.
 • C. L. Davids Fonds og Sam­ling : In­klu­si­ve an­sat­te på museet.
 • El­sass Fon­den: in­klu­si­ve an­sat­te på El­sass Instituttet.
 • Le­go Fon­den: An­sat­te i fon­den i Bil­lund, Baar (Schweiz), Ki­ev (Ukrai­ne) og En­fi­eld (USA).
 • Leo Fon­det: De an­sat­te i Leo Fon­det er til­t­rå­dt i lø­bet af 2017.
 • Nor­liv: Se­kre­ta­ri­a­tet er op­byg­get fra slut­nin­gen af 2016 og ind i 2017.
 • Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­peg­nis Al­me­nyt­ti­ge Fond: Me­d­ar­bej­der­ne er inkl. se­kre­ta­ri­a­tet i Asia Hou­se, som fon­den ejer og driver.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer