Trine Gammelgaard

Fre­elan­cejour­na­list og podcast-vært

Tri­ne Gam­mel­gaard er fre­elan­ce jour­na­list og vært på po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi, som er ba­se­ret på in­ter­views med fonds­di­rek­tø­rer fra nog­le af de mest to­ne­an­gi­ven­de fon­de i Dan­mark. Tri­ne har ar­bej­det i fonds­bran­chen som kom­mu­ni­ka­tions­chef, kul­tur­chef, pro­jekt­le­der og be­tro­et rå­d­gi­ver for fonds­di­rek­tø­rer. Tid­li­ge­re har hun bl.a. ar­bej­det på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Hun er ud­dan­net cand.mag. i Mo­der­ne Kul­tur og Kulturformidling.

Trine Gammelgaards artikler

GI sætter spot på renovering med filantropiske værktøjer

Renove­ring af æl­dre byg­nin­ger har haft ry for at væ­re ke­de­ligt og use­xet. I den bre­de of­fent­lig­hed, blandt po­li­ti­ke­re og i byg­ge­bran­chen har der væ­ret langt me­re pre­sti­ge i ny­byg­ge­ri. Med red­ska­ber fra ka­ta­ly­tisk og stra­te­gisk filan­tro­pi har Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond haft held med at ven­de den tan­ke­gang. I den­ne epi­so­de af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi kan du hø­re et ud­drag af in­ter­viewet med adm. di­rek­tør Lars Axel­sen om ar­bej­det i GI, der ud­de­ler 30-40 mio. kr. om året.

Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’

Fon­den En­som­me Gam­les Værn har skar­pt fo­kus på at af­hjæl­pe en­som­hed og mar­gi­na­li­se­ring blandt æl­dre men­ne­sker. Det sker ved at støt­te og iværk­sæt­te forsk­ning, for­mid­ling og so­ci­a­le ind­sat­ser til gavn for de æl­dre men­ne­sker, der har mindst – bå­de so­ci­alt og øko­no­misk. Fon­dens di­rek­tør og forsk­nings­le­der Chri­sti­ne E. Swa­ne gør des­u­den en stor ind­sats for at støt­te op om un­ge stu­de­ren­des in­ter­es­se i det­te felt. Vi mød­te hen­de til et in­ter­view om fon­dens arbejde. 

Museumsfond vil nedbryde fordomme om islamisk kultur

C.L. Davids Fond og Sam­ling er en er­hvervs­dri­ven­de fond, som ejer og dri­ver mu­se­et Davids Sam­ling i Kø­ben­havn. Mu­se­ets sam­ling af is­la­misk kunst er Skan­di­navi­ens stør­ste og ran­ge­rer blandt de fi­ne­ste i ver­den. Fon­dens be­sty­rel­se og le­del­se øn­sker at ud­bre­de kend­ska­bet til den is­la­mi­ske ver­den og der­med ned­bry­de for­dom­me, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand og ad­vo­kat Tor­sten Hof­f­mey­er. Vi teg­ner et portræt.

Jascha Fonden efterlyser samarbejde på tværs af mindre fonde

Ja­s­cha Fon­den er en mel­lem­stor al­men­nyt­tig fa­mi­lie­fond, der blev stif­tet i 1992 af A.P. Møl­lers yng­ste dat­ter Ja­ne Schal­de­mo­se. I dag er det stif­te­rens ene­ste dat­ter, Anet­te Føls­gaard, der står i spid­sen for fon­den som be­sty­rel­ses­for­mand. Hun ef­ter­ly­ser me­re sam­ar­bej­de på tværs af de små og mel­lem­sto­re fon­de i Dan­mark. Even­tu­elt for­ma­li­se­ret i et pri­vat ini­ti­a­tiv som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi teg­ner et po­rtræt af fonden.

Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’

I det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi for­tæl­ler Nor­dea-fon­dens di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen blandt an­det om sit fo­kus på at be­va­re yd­myg­he­den i fonds­ar­bej­det sam­ti­dig med at fast­hol­de be­stræ­bel­sen på at gø­re en for­skel med fonds­mid­ler­ne. Han frem­hæ­ver des­u­den be­ho­vet for, at fon­de­ne bli­ver end­nu bed­re til at kommunikere. 

Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring

Di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg fra Fon­den for So­ci­alt An­svar be­ly­ser de filan­tro­pi­ske fon­de fra an­sø­ger­si­den i det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi. Hun op­le­ver, at det er ble­vet langt svæ­re­re for de små og mel­lem­sto­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner at sø­ge fonds­mid­ler hos de stør­re fon­de. Det skyl­des, at fon­de­ne ar­bej­der langt me­re stra­te­gisk end tid­li­ge­re med fo­kus på lang­sig­te­de indsatser.

Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor

I det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi for­tæl­ler di­rek­tør for Po­ul Due Jen­sens Fond, Chri­sti­an Hartvig for­tæl­ler om fon­dens nye stra­te­gi. Vi hø­rer bl.a. om vand­pro­jek­ter i ud­vik­ling­s­lan­de og støt­te til uni­ver­si­te­ter og in­klu­sions­pro­jek­ter i det midtjy­ske. Vi hø­rer om, hvor­for man må le­de for­gæ­ves på fon­dens hjem­mesi­de ef­ter en ”an­søg her” knap. Og hvor­for det ik­ke nød­ven­dig­vis er klogt at støt­te ildsjæ­le. Vi kom­mer og­så om­kring di­rek­tø­rens blik på det dan­ske fondslandskab.

Bikubenfonden: "Vi har smurt smørret for tyndt ud"

I det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi hø­rer vi om Bi­ku­ben­fon­dens be­væ­gel­se væk fra den tra­di­tio­nel­le må­de at ud­de­le fonds­mid­ler på til en til­gang, der min­der om tæn­ket­an­kes. Det be­ty­der blandt an­det, for­kla­rer di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, at fon­den frem­over vil mod­ta­ge fær­re an­søg­nin­ger for i ste­det at op­sø­ge mu­li­ge løs­nin­ger på kon­kre­te ud­for­drin­ger i sam­fun­det, som fon­den øn­sker at væ­re med til at lø­se. Po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re får og­så nog­le råd med på vejen.

Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede

Re­al­da­nia læg­ger stor vægt på at brin­ge par­ter sam­men om at lø­se pro­ble­mer i sam­fun­det, for­tæl­ler adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård i det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi. For­e­nin­gen Re­al­da­nia er i sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de in­spi­re­ret af ame­ri­kansk fond­sprak­sis – og af Pip­pi Langstrømpe. 

'Den frække lillesøster' i Carlsberg-familien

I det­te af­snit af pod­casten Mo­derne Filan­tropi fortæl­ler Tuborg­fondets direk­tør An­ne-Ma­rie Skov om fon­dens ar­bejde med 'De tre F’er': fæl­les­skab, frivil­lighed og det folke­lige. Fon­den har et sær­ligt fo­kus på de un­ge, hvil­ket og­så skin­ner igen­nem i de­res må­de at kom­muni­kere på. Tu­borg­fon­det er 'den fræk­ke lille­søster' i Carls­­berg-fa­mi­li­en, som tør ta­ge nog­le fræk­ke initia­tiver og eks­peri­men­tere med for­mer­ne, for­tæl­ler An­ne-Ma­rie Skov.

”Statens besparelser på kultur­området svækker sammenhængskraften”

Mu­se­ums­di­rek­tør Po­ul Erik Tøj­ner fra Lou­i­si­a­na rej­ser kri­tik af sta­tens be­spa­rel­ser på kul­tu­r­om­rå­det og af idéen om at ud­fa­se stats­støt­te til for­del for fonds­støt­te. Han bak­kes op af Ra­di­ka­le Ven­stres kul­tu­r­ord­fø­rer Ze­nia Stam­pe, som kal­der be­spa­rel­ser­ne pa­ra­doksa­le i en tid, hvor vi er op­ta­ge­de af dansk hi­sto­rie, kul­tur og iden­ti­tet. Hun ser des­u­den en fa­re for, at de min­dre kul­turin­sti­tu­tio­ner bli­ver træng­te i takt med, at de sto­re in­sti­tu­tio­ner får fle­re fonds­mid­ler, bl.a. i for­bin­del­se med nye museumsbyggerier. 

Museer: vi er blevet mere afhængige af fondsmidler

Sta­tens be­spa­rel­ser ska­ber hul­ler i kas­ser­ne på lan­dets mu­se­er. Selv­om hul­ler­ne i drifts­bud­get­ter­ne ty­pisk ik­ke bli­ver fyldt af fonds­mid­ler, er mu­se­er­ne al­li­ge­vel ble­vet helt af­hæn­gi­ge af fonds­støt­te til at få for­ret­nin­gen til at hæn­ge sam­men uden at gå på kom­pro­mis med kva­li­te­ten. For fle­re af de stør­ste mu­se­er er løs­nin­gen tvær­ti­mod at hæ­ve kva­li­te­ten med hjælp fra fon­de­ne. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des rund­spør­ge blandt de fem mu­se­er, der mod­ta­ger flest statspenge.