Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring

Direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar belyser de filantropiske fonde fra ansøgersiden i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Hun oplever, at det er blevet langt sværere for de små og mellem­store civil­sam­funds­orga­nisa­tioner at søge fonds­mid­ler hos de større fonde. Det skyldes, at fondene arbejder langt mere strate­gisk end tid­li­ge­re med fokus på lang­sigtede indsatser.

Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar
”I dag er det en høja­ka­de­misk pro­ces at sø­ge fonds­mid­ler,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg, di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Kaplø­bet om fonds­mid­ler er ble­vet hår­de­re de se­ne­re år, op­le­ver di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg, fra Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Fon­den er – mod­sat de øv­ri­ge fon­de, der po­rtræt­te­res i po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi – ik­ke en ud­de­len­de fond. I ste­det er der ta­le om en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de al­men­nyt­tig fond, som ar­bej­der med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de på fle­re ni­veau­er. Fon­den dri­ver blandt an­det ind­sat­ser­ne Nat­te­rav­ne­ne og By­dels­mødre og be­skæf­ti­ger sig der­for og­så med at sø­ge mid­ler til fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de hos de ud­de­len­de fonde.

De stør­re fon­de i Dan­mark har i høj grad pro­fes­sio­na­li­se­ret de­res ar­bej­de med ud­de­ling af fonds­midler. I den for­bin­del­se har de­res in­ter­es­se be­væ­get sig væk fra de min­dre so­ci­a­le pro­jek­ter, bå­ret af lo­ka­le ildsjæ­le rundt om­kring i lan­det. I ste­det øn­sker de at sat­se på stør­re, lang­sig­te­de, stra­te­gi­ske indsatser.

Fon­de­ne øn­sker at bi­dra­ge til at lø­se de tun­ge so­ci­a­le pro­ble­mer i sam­fun­det og sø­ger der­for i langt hø­je­re grad end tid­li­ge­re at sam­ar­bej­de med stat og kom­mu­ner samt de stør­re ci­vil­sam­funds­or­ga­ni­sa­tio­ner i be­stræ­bel­sen på at op­nå en re­el og do­ku­men­ter­bar ef­fekt af de ind­sat­ser, som fonds­mid­ler­ne er med til at fi­nan­si­e­re. Fon­de­ne er der­med ble­vet min­dre risiko­vil­lige, op­le­ver Thit Aaris-Høeg.

Den­ne ud­vik­ling har kon­se­kven­ser for de små og mel­lem­sto­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, si­ger di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg i po­dca­sten. Hun op­le­ver det som langt svæ­re­re end tid­li­ge­re at op­nå så­vel fonds­støt­te som støt­te fra of­fent­li­ge in­stan­ser på grund af den­ne tendens.

Fundraising kræver akademikere

”I dag er det en høja­ka­de­misk pro­ces at sø­ge fonds­mid­ler,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Det kræ­ver langt me­re for­ar­bej­de og er der­med ble­vet dy­re­re for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne at sø­ge fonds­midler. Fon­de­ne øn­sker me­re do­ku­men­ta­tion end tid­li­ge­re og en in­tens di­a­log al­le­re­de i den ind­le­den­de fa­se, in­den den en­de­li­ge an­søg­ning kan sen­des af­sted til fon­den. Det lan­ge for­ar­bej­de kræ­ver en dyg­tig aka­de­misk me­d­ar­bej­der, hvil­ket er en stor ud­for­dring for de små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner at fin­de fi­nan­si­e­ring til.

Fon­de­ne øn­sker des­u­den i hø­je­re grad end tid­li­ge­re at age­re spar­rings­part­ne­re før, un­der og ef­ter, at de på­gæl­den­de pro­jek­ter er sø­sat. Den tæt­te kon­takt mel­lem fond og an­sø­ger kræ­ver stor gen­si­dig respekt og en vil­lig­hed til at lyt­te og ta­ge ved læ­re af hin­an­den, på­pe­ger Thit Aa­ris-Hø­eg. Men hvis par­ter­ne an­er­ken­der hin­an­dens ram­me­vil­kår og eks­per­ti­se­om­rå­der, er det kun godt at ar­bej­de tæt sammen.

Hun for­tæl­ler, at Fon­den for So­ci­alt An­svar føl­ger sam­ar­bej­det og ko­or­di­ne­rin­gen på tværs mel­lem sta­ten, kom­mu­ner­ne, fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det med stor in­ter­es­se og ger­ne vil bi­dra­ge til at ud­vik­le og for­bed­re sam­ska­bel­sen. Et godt sam­ar­bej­de på tværs sik­rer, at der ik­ke bli­ver dob­belt­fi­nan­si­e­ret og dob­belt­or­ga­ni­se­ret, for­kla­rer hun.

I po­dca­sten for­tæl­ler Thit Aa­ris-Hø­eg des­u­den om fon­dens fri­vil­li­ge ind­sat­ser og om ar­bej­det med kon­cep­tet Ru­ge­kas­sen, som til­by­des vi­sio­næ­re fri­vil­li­ge so­ci­a­le iværk­sæt­te­re, som har be­hov for hjælp til at kva­li­fi­ce­re og vi­de­re­ud­vik­le nytæn­ken­de indsatser.

Lyt til Moderne Filantropi #07

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer