Museumsfond vil nedbryde fordomme om islamisk kultur

C.L. Davids Fond og Samling er en erhvervs­dri­ven­de fond, som ejer og driver museet Da­vids Sam­ling i Køben­havn. Museets samling af islamisk kunst er Skandi­na­viens største og rangerer blandt de fineste i verden. Fondens bestyrelse og ledelse ønsker at udbrede kend­ska­bet til den islamiske verden og dermed nedbryde fordomme, fortæller besty­rel­ses­for­mand og advokat Torsten Hoffmeyer. Vi tegner et portræt.

Christian Ludvig Julian David, 1958 (foto: Davids Samling)
Fon­dens stif­ter Chri­sti­an Lud­vig Juli­an David i 1958 (fo­to: Davids Samling).

Ved Kon­gens Ha­ve i Kø­ben­havn lig­ger Skan­di­navi­ens stør­ste sam­ling af is­la­misk kunst. Den er des­u­den en af den ve­st­li­ge ver­dens ti fi­ne­ste af sin art. Davids Sam­ling hed­der mu­se­et, som ik­ke er så kendt her­hjem­me, men me­get an­er­kendt på verdensplan.

”Et lil­le skat­kam­mer,” si­ger Tor­sten Hof­f­mey­er, der er ad­vo­kat og be­sty­rel­ses­for­mand i C.L. Davids Fond og Sam­ling, da vi mø­der ham til et in­ter­view om mu­se­et, fon­den og stif­te­ren bag.

Mu­se­et blev grund­lagt af Chri­sti­an Lud­vig Juli­an David (1878-1960), som var en vel­ha­ven­de og suc­ces­fuld jurist, hø­jeste­rets­sag­fø­rer og er­hvervs­mand. Han kom fra en vel­ha­ven­de fa­mi­lie med jø­di­ske rødder.

”Fon­dens stif­ter var ef­ter si­gen­de en me­get dyg­tig og be­ga­vet jurist, som blev hø­jeste­rets­sag­fø­rer i en me­get ung al­der. Den­gang var det me­get eks­klu­sivt at bli­ve hø­jeste­rets­sag­fø­rer. Det var et slags adels­mær­ke, som gjor­de, at C.L. David fik skabt en me­get suc­ces­fuld for­ret­ning. Bå­de som jurist og i er­hvervs­li­vet,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

I 1945 stif­te­de han fon­den, som han skæn­ke­de sin kunst­sam­ling, sin ejen­dom Kron­prin­ses­se­ga­de 30 og det me­ste af sin sto­re for­mue til. Bort­set fra hans el­ske­de land­sted, Ma­ri­en­borg, som han te­sta­men­te­re­de til den dan­ske stat til brug for den til en­hver tid sid­den­de stats­mi­ni­ster el­ler udenrigsminister.

C.L. David sad i en ræk­ke be­sty­rel­ser og var blandt an­det for­mand for Dan­ske Vagtsel­ska­ber, som se­ne­re blev til ISS.

”Hans an­del i det­te sel­skab er fak­tisk en stor del af grund­la­get for fon­dens for­mue,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Passioneret kunstsamler

Ef­ter­hån­den som hans for­mue vok­se­de, be­gynd­te C.L. David at op­kø­be kunst. Fak­tisk be­gynd­te han al­le­re­de som nyud­dan­net kan­di­dat i 1903 at dyr­ke sin sto­re kun­stin­ter­es­se ved at kø­be ma­le­ri­er. Det var dog først i sid­ste halv­del af 1910’erne, at han for al­vor be­gynd­te at sam­le og ef­ter­hån­den blev en kendt kunst­sam­ler og mæ­cen i offentligheden.

Det var kun de fi­ne­ste kunst­vær­ker, der fandt vej til Davids sam­ling. Al­le­re­de den­gang be­stod den blandt an­det af is­la­misk fa­jan­ce – ud­over eu­ro­pæ­isk 1700-tals ke­ra­mik, po­r­ce­læn, fa­jan­ce og sølv­tøj samt møb­ler og ma­le­ri­er, her­un­der en me­get fin sam­ling af Hammershøi.

C.L. David sam­ar­bej­de­de med Kun­stin­du­stri­mu­se­ets di­rek­tør Emil Han­nover, når han ind­køb­te kunst­hånd­værk til sin sam­ling. David var i en år­ræk­ke for­mand for sel­ska­bet Kun­stin­du­stri­mu­se­ets Ven­ner og si­den og­så for sel­ve Kun­stin­du­stri­mu­se­et, der nu hed­der De­sign­mu­se­um Dan­mark. Det var blandt an­det på Han­novers an­be­fa­ling, at David be­gynd­te at sam­le på is­la­misk kunst.

”Ef­ter­som han al­drig stif­te­de fa­mi­lie og der­med ik­ke hav­de no­gen ar­vin­ger, har det lig­get først for at te­sta­men­te­re sam­lin­gen til Kun­stin­du­stri­mu­se­et, men David valg­te alt­så at grund­læg­ge sit helt eget mu­se­um med den sam­ling, som ef­ter­hån­den hav­de vok­set sig stor,” for­kla­rer Tor­sten Hoffmeyer.

I 1948 åb­ne­de sam­lin­gen for of­fent­lig­he­den i nog­le ti­mer om ugen på tred­je og fjer­de eta­ge i Kron­prin­ses­se­ga­de 30, mens David selv bo­e­de på an­den eta­ge, og hans sag­fø­rer­kon­tor var på før­ste etage.

Al­le­re­de den­gang var kunst­sam­lin­gen delt op i de tre grup­per, som mu­se­et og­så rum­mer i dag, nem­lig en æl­dre eu­ro­pæ­isk sam­ling, en ny­e­re dansk sam­ling og den is­la­mi­ske samling.

Vil afmystificere islamisk kultur

”Det var først ef­ter C.L. Davids død i 1960 un­der le­del­se af mu­se­ets før­ste di­rek­tør An­dré Leth og den da­væ­ren­de be­sty­rel­se, at man for al­vor be­gynd­te at sat­se på den is­la­mi­ske sam­ling og ud­vi­de den,” si­ger Tor­sten Hof­f­mey­er, der har væ­ret in­vol­ve­ret i fon­den si­den be­gyn­del­sen af 80’erne, hvor han selv blev advokat.

I dag be­står mu­se­ets is­la­mi­ske sam­ling af kunst­hånd­værk fra det 7. år­hund­re­de og frem til mid­ten af det 19. år­hund­re­de fra et om­rå­de, der stræk­ker sig helt fra Spa­ni­en i vest til Ki­na i øst og fra Us­be­ki­stan i nord til Ye­men i syd.

Med mu­se­ets nu­væ­ren­de di­rek­tør Kjeld von Folsach – mu­se­et har i øv­rigt kun haft to mu­se­ums­di­rek­tø­rer til da­to – i spid­sen gør man i Davids Sam­ling en stor ind­sats for at for­mid­le is­la­misk kultur.

”Vi er in­ter­es­se­re­de i at ud­bre­de vi­den om den is­la­mi­ske ver­den og der­med bi­dra­ge til at af­mysti­fi­ce­re den is­la­mi­ske kul­tur lidt. Jo me­re man ken­der til et om­rå­de, jo min­dre dog­ma­tisk bli­ver man,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Ud­over at for­mid­le vi­den om is­la­misk kunst og kul­tur via den om­fangs­ri­ge fa­ste sam­ling, har Davids Sam­ling en me­get ak­tiv sko­le­tje­ne­ste samt for­mid­lings­ar­ran­ge­men­ter un­der nav­net Davids Bazar.

”Den is­la­mi­ske kul­tur er en utro­lig fin kul­tur med go­de vær­di­er. De bli­ver så mis­brugt i vis­se sam­men­hæn­ge. Til al­le ti­der har magt­ful­de men­ne­sker ta­get re­li­gion som gid­sel for de­res uger­nin­ger. Li­ge i øje­blik­ket er der en bøl­ge, hvor nog­le is­la­mi­ster desvær­re ta­ger is­lam som gid­sel. Der er over halvan­den mil­li­ard mus­li­mer i ver­den, og det er jo kun en lil­le bit­te brøk­del, der er bin­de­ga­le ter­r­o­ri­ster,” si­ger Hoffmeyer.

Mu­se­et præ­sen­te­rer des­u­den for­skel­li­ge sær­ud­stil­lin­ger. Sid­ste år vi­ste mu­se­et en sær­ud­stil­ling om bil­led­kun­sten i den is­la­mi­ske verden.

”Man­ge sag­de: ’Bil­led­kunst!? I den is­la­mi­ske ver­den må man jo ik­ke vi­se bil­le­der af men­ne­sker?’ Vel må man så. Vi har ek­sem­pel­vis 40 teg­nin­ger af Muham­med i sam­lin­gen! I vis­se sam­men­hæn­ge og ti­der må man godt vi­se ham. Der er ik­ke bil­led­for­bud i den is­la­mi­ske ver­den til al­le ti­der og ik­ke al­le ste­der,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Blandt den vestlige verdens fineste af sin art

Da C.L. David te­sta­men­te­re­de sin for­mue og kunst­sam­ling til fon­den ske­te det un­der en klau­sul om, at fon­den skul­le be­va­re og for­ø­ge hans sam­lin­ger og til­gæn­ge­lig­gø­re dis­se for offentligheden.

”Det er den­ne klau­sul, der ud­gør hjør­ne­ste­ne­ne i den fun­dats, vi ar­bej­der ud fra i dag,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Fon­dens for­mue er i dag på cir­ka 1,5 mia. kr. Fon­den er­hver­ve­de na­bo­e­jen­dom­men i mid­ten af 1980’erne for at hu­se den sta­digt vok­sen­de sam­ling, og ef­ter om­byg­nin­ger­ne i 1999 og i åre­ne 2005-2009. Den se­ne­ste om­byg­ning har be­ty­det, at om­rå­det til den is­la­mi­ske sam­ling er ble­vet for­doblet og ud­stil­lin­gen er moderniseret.

”Det var et me­get kom­pli­ce­ret pro­jekt at byg­ge de to ejen­dom­me sam­men, for der var ik­ke to eta­ger, som var på sam­me ni­veau. Så det ko­ste­de en kvart mil­li­ard at byg­ge om,” for­tæl­ler Hoffmeyer.

Fon­den har et bud­get til drift af mu­se­et på 35 mio. kr. år­ligt og ind­kø­ber lø­ben­de vær­ker til sam­lin­gen på sær­be­vil­lin­ger. Der­u­d­over kan fon­den yde støt­te til stu­di­er, som måt­te frem­me Dan­marks for­bin­del­se med og for­stå­el­se af de nær­o­ri­en­tal­ske lan­des kunst og kultur.

Som ek­semp­ler på pro­jek­ter, som fon­den har støt­tet el­ler ta­get ini­ti­a­tiv til de se­ne­re år, næv­ner Tor­sten Hof­f­mey­er Det Dan­ske In­sti­tut i Da­ma­s­kus, som blev stif­tet i 1995, ud­gi­vel­sen af Car­sten Nie­buhr Bi­bli­o­te­ket samt fler­åri­ge ar­kæ­o­lo­gi­ske ud­grav­nings­pro­jek­ter i hen­holds­vis Jor­dan og Iran.

Fon­den kan og­så yde støt­te til kunst­hånd­vær­kets ud­vik­ling og for­mid­ling samt til an­dre al­me­ne for­mål ef­ter be­sty­rel­sens valg. Blandt an­det har fon­den et læn­ge­re­va­ren­de en­ga­ge­ment i Lou­i­si­a­na, Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst.

”Vi er im­po­ne­re­de over den må­de, Lou­i­si­a­na har ud­vik­let sig på. Det er ble­vet en fan­ta­stisk for­mid­lings­in­sti­tu­tion, og vi vil ger­ne støt­te for­mid­ling af kunst frem­for det re­ak­ti­ve – blot at vi­se tin­ge­ne frem,” for­tæl­ler Tor­sten Hoffmeyer.

Hvis man sam­men­lig­ner med Lou­i­si­a­na, har Davids Sam­ling et re­la­tivt be­ske­dent an­tal be­sø­gen­de om året – godt 60.000, hvil­ket er un­der 10 pct. af Lou­i­si­a­nas år­li­ge besøgstal.

Til trods for det­te del­ta­ger di­rek­tø­ren for Davids Sam­ling, Kjeld von Folsach, i et eks­klu­sivt net­værk sam­men med blandt an­dre Bri­tish Mu­se­um, Vi­cto­ria and Al­bert Mu­se­um i Lon­don, Per­ga­mon i Tys­kland og Lo­u­v­re i Paris.

”Så vo­res lil­le dan­ske mu­se­um, som ik­ke er så kendt her­hjem­me, er alt­så an­er­kendt som en af den ve­st­li­ge ver­dens før­en­de is­la­mi­ske sam­lin­ger,” si­ger Tor­sten Hof­f­mey­er med et smil.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer