Novo Holdings investeringsportefølje runder 100 mia. kr.

Novo Holdings fik samlede indtægter og afkast på 11,4 mia. kr. i 2018, og selskabet har nu ejerandele i mere end 100 life science-foretagender uden for Novo Gruppen. Værdien af investeringsporteføljen steg til 104 mia. kr. i 2018 fra 96 mia. kr i 2017.

Årets re­sul­tat ud­gø­res pri­mært af ud­byt­te fra No­vo Nor­disk A/S og No­vozy­mes A/S (No­vo Grup­pen) og del­ta­gel­se i ak­tie­til­ba­ge­købspro­gram­mer i No­vo Grup­pen. Dis­se be­løb sig til sam­let 10,6 mia. kr. i 2018 mod 6,0 mia. kr i 2017. 

”No­vo Grup­pen le­ve­rer igen et flot re­sul­tat, som bi­dra­ger til, at No­vo Nor­disk Fon­den kan øge si­ne ud­be­ta­lin­ger til gavn for men­ne­sker og sam­fund,” si­ger Ka­sim Kutay, CEO i No­vo Hol­dings i en pressemeddelelse. 

No­vo Hol­dings gen­nem­før­te sid­ste regn­skabsår 30 nye in­ve­ste­rin­ger i li­fe sci­en­ce-sek­to­ren til en vær­di på 4,7 mia. kr. 

Li­fe sci­en­ce-in­ve­ste­rin­ger uden for No­vo Grup­pen ud­gør bro­der­par­ten af No­vo Hol­dings po­r­te­føl­je med en an­del på 56 pct. af den sam­le­de po­r­te­føl­je. Dis­se in­ve­ste­rin­ger be­løb sig til en vær­di af 58 mia. kr. for­delt på fle­re end 100 in­ve­ste­rin­ger. Af­ka­stet på li­fe sci­en­ce-in­ve­ste­rin­ger­ne var i 2018 på 3,8 pct. og be­løb sig til 2,2 mia. kr.

”I ly­set af de me­get ud­for­dren­de mar­ke­der i 2018 er jeg til­freds med vo­res li­fe sci­en­ce-in­ve­ste­rin­gers ro­bust­hed og po­si­ti­ve bi­drag. Vi fulg­te vo­res lang­sig­te­de stra­te­gi om at øge in­ve­ste­rin­ger­ne in­den for li­fe sci­en­ce i lø­bet af året. Vo­res lang­sig­te­de af­kast på li­fe sci­en­ce-in­ve­ste­rin­ger er so­lidt, og det bi­dra­ger til væk­sten i No­vo Nor­disk Fon­dens ak­ti­ver,” si­ger Ka­sim Kutay.

Ak­ti­ver­ne uden for li­fe sci­en­ce be­står pri­mært af fi­nan­si­el­le in­ve­ste­rin­ger. Vær­di­en af den­ne po­r­te­føl­je var ved ud­gan­gen af 2018 på 46 mia. kr. og ud­gjor­de 44 pct. af den sam­le­de in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. Af­ka­stet var på -3,4 pct., sva­ren­de til 1,3 mia. kr. mod et po­si­tivt af­kast på 3,8 mia. kr. i 2017. Det ne­ga­ti­ve re­sul­tat skyl­des den ge­ne­rel­le uro på ka­pi­tal­mar­ke­der i 2018, og sær­ligt ud­vik­lin­gen på de asi­a­ti­ske ka­pi­tal­mar­ke­der, hvor No­vo Hol­dings har haft en lang­sig­tet eksponering. 

Det sam­le­de af­kast på in­ve­ste­rings­por­te­følj­en i 2018 var 0,8 pct. sam­men­lig­net med 12 pct. for de se­ne­ste fem år.

Novo Holdings indtægter og afkast (mia. kr.)

20182017
Ind­tæg­ter fra No­vo Gruppen10,66
Af­kast på li­fe science-investeringer2,210,9
Af­kast på fi­nan­si­el­le investeringer-1,33,8
Sam­le­de ind­tæg­ter og af­kast11,420,7

Holding- og investeringsaktiver (mia. kr.)

20182017
No­vo Gruppen227263
Li­fe science-investeringer5856
Fi­nan­si­el­le investeringer4640
Sam­let vær­di af hol­ding- og in­ve­ste­rings­ak­ti­ver331359

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer