Lundbeckfonden fører an i stor dansk biotek-investering

Lundbeckfonden investerer sammen med North-East Family Office over 330 mio. kr. i det unge danske biotekselskab Snipr Biome.

En grup­pe in­ve­sto­rer med Lund­beck­fon­den i spid­sen har net­op po­stet 50 mio. dol­lars i den dan­ske op­start­svirk­som­hed Sni­pr Bio­me. Virk­som­he­den ud­vik­ler me­di­cin til bl.a. at be­kæm­pe van­ske­li­ge infektioner.

Bå­de sam­men­sæt­nin­gen af in­ve­sto­rer­ne og be­lø­bets stør­rel­se er usæd­van­li­ge, for­tæl­ler Lund­beck­fon­den i en pressemeddelelse.

In­ve­stor­grup­pen be­står ud­over Lund­beck­fon­den nem­lig af bl.a. dan­ske North-East Fa­mily Of­fi­ce (Ne­fo), der er fa­mi­lie­sel­ska­bet bag smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, og som nor­malt ik­ke har fo­kus på biotek.

Hos Ne­fo har man sto­re for­vent­nin­ger til Sni­pr Bio­me, og Ne­fo for­ven­ter i de kom­men­de år at sat­se yder­li­ge­re på in­ve­ste­rin­ger in­den for li­fe science-området:

”Vi ser frem til at føl­ge den me­get loven­de ud­vik­ling de kom­men­de år. Som bi­o­tekin­ve­stor er vi må­ske lidt ukon­ven­tio­nel­le, da vi har en læn­ge­re tids­ho­ri­sont end klas­si­ske ven­tu­re ca­pi­tal-in­ve­sto­rer. Vo­res vur­de­ring er dog, at den pro­fil har­mone­rer fint med de mest loven­de sel­ska­bers be­hov, og vi for­ven­ter i de kom­men­de år at al­lo­ke­re yder­li­ge­re res­sour­cer til Li­fe Sci­en­ce i co-in­ve­ste­rin­ger med frem­træ­den­de in­ve­sto­rer som f.eks. Lund­beck­fon­den,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­sen, der er CEO i North-East Fa­mily Office.

Lundbeckfonden: Dejligt med stærke investorer

Iføl­ge Lund­beck­fon­den er der ta­le om den stør­ste dan­ske se­rie A-in­ve­ste­ring i bi­o­tek no­gen­sin­de. Og ud­over Lund­beck­fon­den og North-East Fa­mily Of­fi­ce står og­så sel­ska­bet LSP fra Am­ster­dam og Wel­ling­ton Part­ners fra Mün­chen bag investeringen.

Den kon­stel­la­tion glæ­der Chri­sti­an El­ling, som er Ma­nag­ing Part­ner i Lund­beck­fon­den Emer­ge og for­mand for Sni­pr Bio­me Board:

”Der er langt mel­lem de in­ve­sto­rer, som har lyst til og mu­lig­hed for at sæt­te pen­ge i dansk bi­o­tek, og der­for er det dej­ligt, at vi er lyk­ke­des med at sam­men­sæt­te så stærkt et syn­di­kat,” si­ger han og fortsætter:

"Sni­pr Bio­me var vo­res før­ste sær­ligt ri­si­ko­be­to­ne­de in­ve­ste­ring – det vi kal­der en Expl­ora­tory In­ve­st­ment – og si­den den­gang har virk­som­he­den skabt det ene flot­te re­sul­tat ef­ter det an­det. Det af­spej­ler sig i stør­rel­sen på den se­rie A-in­ve­ste­ring, vi net­op er gå­et med i,” si­ger Chri­sti­an Elling.

Ny teknologi kan få bugt med skadelige bakterier

In­ve­ste­rin­gen skal bl.a. bru­ges til at ud­fø­re kli­ni­ske for­søg på mennesker.

"Vi bru­ger bak­te­ri­er­nes eget CRIS­PR/cas-im­mun­sy­stem til selek­tivt at be­kæm­pe spe­ci­fik­ke bak­te­ri­er. Den mas­si­ve in­ve­ste­ring bli­ver trans­for­me­ren­de for os, og den kom­mer til at styr­ke vo­res vi­de­re ar­bej­de med at ud­vik­le præ­ci­sions­me­di­cin mod van­ske­li­ge in­fek­tio­ner og for­sø­ge at på­vir­ke mi­kro­bio­met i for­bin­del­se med au­toim­mu­ni­tet og kræft,” si­ger Chri­sti­an Grøn­da­hl, medstif­ter og CEO i Sni­pr Biome.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer