Tre fonde støtter Parasport Danmarks idrætslejr på Lanzarote

Bevica Fonden, Bevica Legater og Vanførefonden muliggør sportslejr for mennesker med fysiske handicap sammen med Parasport Danmark. Nu åbner lejren op for tilmelding.

Håndcykling på Lanzarote (foto: Parasport Danmark)
Hånd­cyk­ling på Lan­za­ro­te (fo­to: Pa­r­a­sport Danmark)

I de­cem­ber 2019 vil 20 men­ne­sker med fy­si­ske han­di­cap stif­te be­kendt­skab med spor­ten i de sol­ri­ge om­gi­vel­ser i Club La San­ta på Lan­za­ro­te. Lej­ren er mu­lig­gjort af pulj­en ‘Den go­de op­le­vel­se i et fæl­les­skab med andre’.

Pulj­en er skabt af Be­vi­ca Fon­den, Be­vi­ca Le­ga­ter og Van­fø­re­fon­den med det for­mål at gi­ve men­ne­sker, der er ud­for­dret af han­di­cap, mu­lig­he­den for go­de op­le­vel­ser sam­men med andre.

“Vi er utro­lig gla­de for, at vi sam­men med Pa­r­a­sport Dan­mark kan gi­ve en grup­pe af men­ne­sker, der er lidt ud­for­dret, mu­lig­hed for at af­prø­ve for­skel­li­ge sports­gre­ne og den vej rundt for­hå­bent­lig få mod på og lyst til at fort­sæt­te. Vi tror på, at fy­sisk ak­ti­vi­tet i et fæl­les­skab med an­dre er godt for os al­le sam­men, og nog­le gan­ge skal der ba­re no­get sær­ligt til, før vi kom­mer i gang,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, di­rek­tør i Be­vi­ca Fon­den i en pressemeddelelse:

Sport­s­lej­ren gi­ver del­ta­ger­ne mu­lig­he­den for at fin­de en sport, der pas­ser til dem. Ef­ter hjem­kom­sten vil Pa­r­a­sport Dan­mark og­så støt­te op om del­ta­ger­nes idræts­liv i Danmark.

Lej­ren fin­der sted fra d. 13. til 20. de­cem­ber 2019 og vil rum­me sports­gre­ne som at­le­tik, svøm­ning og ba­sket­ball, men og­så snor­kling og dyk­ker­tu­re. For­må­let er bl.a. at fre­mel­ske en pas­sion for idræt­ten blandt deltagerne.

“Vi ser dag­ligt, hvor­dan del­ta­gel­se i for­e­nings­i­dræt­ten og so­ci­a­le fæl­les­ska­ber om­kring idræt gi­ver men­ne­sker med han­di­cap me­re glæ­de og stør­re over­skud i hver­da­gen. Men vi ved og­så, at det kan væ­re svært at kom­me i gang med pa­r­a­spor­ten ik­ke mindst hvis man og­så har øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger. Sam­ti­dig ken­der man må­ske ik­ke si­ne mu­lig­he­der,” si­ger Sø­ren Jul Kri­sten­sen, der er bred­dechef i Pa­r­a­sport Danmark.

Det er pla­nen, at lej­ren skal af­hol­des en gang om året frem til i hvert fald 2021.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer