Poul Due Jensens Fond udpeger ny formand

Fon­den bag Grund­fos-kon­cer­nen fo­re­ta­ger ud­skift­nin­ger i be­sty­rel­sen ved fon­dens års­mø­de. Estrid Due He­s­sel­holt over­la­der formands­pos­ten til hof­chef Chri­sti­an Schø­nau.

Christian Schønau og Poul Due Jensen
Chri­sti­an Schø­nau, for­mand, og Po­ul Due Jen­sen, næst­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond (fo­to: Po­ul Due Jen­sens Fond)

Estrid Due He­s­sel­holt, der si­den ok­to­ber 2018 har væ­ret for­mand for fonds­be­sty­rel­sen, væl­ger at træ­de til­ba­ge fra po­sten.

”I for­bin­del­se med ef­ter­å­rets tur­bu­lens og den ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion blev jeg bedt om at på­ta­ge mig an­sva­ret for, at der igen kom ar­bejds­ro og re­sul­ta­ter. Det er gå­et over al for­vent­ning. Nu har vi en sær­de­les ar­bejd­s­om og en­ga­ge­ret be­sty­rel­se, og vo­res an­svar­li­ge ejer-rol­­le af Grund­fos kon­cer­nen samt vo­res man­ge sam­funds­nyt­ti­ge ind­sat­ser er nu i så god gæn­ge, at jeg fø­ler mig helt tryg ved at træ­de et skridt til­ba­ge og la­de nye kræf­ter ud­vik­le fon­dens frem­ti­di­ge vir­ke,” si­ger Estrid Due He­s­sel­holt i en pres­se­med­del­el­se.

Ind træ­der i ste­det hof­chef ved Kron­prin­s­par­rets Hof, Chri­sti­an Schø­nau, der si­den slut­nin­gen af 2018 har væ­ret be­sty­rel­ses­med­lem i fon­dens be­sty­rel­se.

”Jeg har si­den de­cem­ber op­le­vet Po­ul Due Jen­sens Fond som en vel­dre­vet er­hvervs­dri­ven­de fond, der ta­ger sit an­svar for ud­vik­ling og styr­kel­se af Grund­fos al­vor­ligt, og som sam­ti­dig har et stærkt fo­kus på ud­de­lin­ger til sam­funds­nyt­ti­ge for­mål. Jeg er be­æ­ret og glæ­der mig til at vi­dere­fø­re det ar­bej­de,” si­ger Chri­sti­an Schø­nau.

Des­u­den har Jens Mo­berg valgt at træ­de til­ba­ge fra næst­for­mand­spo­sten for at fo­ku­se­re på for­mand­ska­bet i Grund­fos Hol­ding. Fa­mi­li­e­re­præ­sen­tant Po­ul Due Jen­sen er i ste­det valgt som næst­for­mand for be­sty­rel­sen, hvor han har haft en plads si­den han var 22 år gam­mel.

Be­sty­rel­sen be­står der­med af føl­gen­de med­lem­mer: Chri­sti­an Schø­nau (for­mand), Po­ul Due Jen­sen (næst­for­mand), Jens Mo­berg, Jens Maaløe, El­se­beth Ger­ner Ni­el­sen, Estrid Due He­s­sel­holt, In­ger­ma­rie Due Ni­el­sen, An­net­te Due Jen­sen, for­u­den fi­re me­d­ar­bej­der­valg­te re­præ­sen­tan­ter.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.