Poul Due Jensens Fond udpeger ny formand

Fonden bag Grundfos-koncernen foretager udskiftninger i bestyrelsen ved fondens års­mø­de. Estrid Due Hesselholt overlader formands­pos­ten til hofchef Christian Schønau.

Christian Schønau og Poul Due Jensen
Chri­sti­an Schø­nau, for­mand, og Po­ul Due Jen­sen, næst­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond (fo­to: Po­ul Due Jen­sens Fond)

Estrid Due He­s­sel­holt, der si­den ok­to­ber 2018 har væ­ret for­mand for fonds­be­sty­rel­sen, væl­ger at træ­de til­ba­ge fra posten.

”I for­bin­del­se med ef­ter­å­rets tur­bu­lens og den ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion blev jeg bedt om at på­ta­ge mig an­sva­ret for, at der igen kom ar­bejds­ro og re­sul­ta­ter. Det er gå­et over al for­vent­ning. Nu har vi en sær­de­les ar­bejd­s­om og en­ga­ge­ret be­sty­rel­se, og vo­res an­svar­li­ge ejer-rol­le af Grund­fos kon­cer­nen samt vo­res man­ge sam­funds­nyt­ti­ge ind­sat­ser er nu i så god gæn­ge, at jeg fø­ler mig helt tryg ved at træ­de et skridt til­ba­ge og la­de nye kræf­ter ud­vik­le fon­dens frem­ti­di­ge vir­ke,” si­ger Estrid Due He­s­sel­holt i en pressemeddelelse.

Ind træ­der i ste­det hof­chef ved Kron­prin­s­par­rets Hof, Chri­sti­an Schø­nau, der si­den slut­nin­gen af 2018 har væ­ret be­sty­rel­ses­med­lem i fon­dens bestyrelse.

”Jeg har si­den de­cem­ber op­le­vet Po­ul Due Jen­sens Fond som en vel­dre­vet er­hvervs­dri­ven­de fond, der ta­ger sit an­svar for ud­vik­ling og styr­kel­se af Grund­fos al­vor­ligt, og som sam­ti­dig har et stærkt fo­kus på ud­de­lin­ger til sam­funds­nyt­ti­ge for­mål. Jeg er be­æ­ret og glæ­der mig til at vi­dere­fø­re det ar­bej­de,” si­ger Chri­sti­an Schønau.

Des­u­den har Jens Mo­berg valgt at træ­de til­ba­ge fra næst­for­mand­spo­sten for at fo­ku­se­re på for­mand­ska­bet i Grund­fos Hol­ding. Fa­mi­li­e­re­præ­sen­tant Po­ul Due Jen­sen er i ste­det valgt som næst­for­mand for be­sty­rel­sen, hvor han har haft en plads si­den han var 22 år gammel.

Be­sty­rel­sen be­står der­med af føl­gen­de med­lem­mer: Chri­sti­an Schø­nau (for­mand), Po­ul Due Jen­sen (næst­for­mand), Jens Mo­berg, Jens Maaløe, El­se­beth Ger­ner Ni­el­sen, Estrid Due He­s­sel­holt, In­ger­ma­rie Due Ni­el­sen, An­net­te Due Jen­sen, for­u­den fi­re me­d­ar­bej­der­valg­te repræsentanter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer