Nye tal: Når det offentlige innoverer, vil fonde dele erfaringerne

Evaluering står højt på dagsordenen, når fonde spiller en rolle i offentlige innovationer. Det viser en helt ny analyse fra Center for Offentlig Innovation baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse i den offentlige sektor. Ifølge Center for Offentlig Innovation har fonde i høj grad har fokus på at dokumentere effekt i forhold til beslutningstagere og at dele erfaringer med andre.

Danske Hospitalsklovn (foto: Morten Larsen)
Hvor­dan vir­ker det at ar­bej­de med ho­spi­tals­k­lov­ne i bør­ne­p­sy­ki­a­tri­en? Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter en kom­men­de eva­lu­e­ring af ef­fek­ten (fo­to: Mor­ten Lar­sen – mo­del­fo­to af hen­syn til pa­tien­ter­nes anonymitet).

"Man kan se, at bør­ne­ne kan væ­re bå­de spænd­te og lidt nervø­se for, hvad klov­ne­ne nu kan fin­de på. Og så er der nog­le af bør­ne­ne, der ba­re slip­per al­le tøj­ler og nær­mest er fuld­stæn­dig i ekst­a­se. Så vi får jo set de for­skel­li­ge re­ak­tio­ner på at mø­de no­get ukendt."

Or­de­ne kom­mer fra af­de­lings­sy­geple­jer­ske Met­te Juul Ras­mus­sen fra Bør­ne­p­sy­ki­a­trisk Døg­n­af­snit i Roskil­de. Som an­sat i Re­gion Sjæl­lands psy­ki­a­tri­ske sek­tor er hun en del af et pro­jekt støt­tet af bl.a. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og sats­pul­je­mid­ler fra Sund­heds- og Æl­dre­mi­ni­ste­ri­et. I sam­ar­bej­de med ngo’en Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne un­der­sø­ger par­ter­ne, om de vel­kend­te ho­spi­tals­k­lov­ne i en slags spin-off og­så kan ska­be vær­di på et nyt om­rå­de - nem­lig in­den for den of­fent­li­ge psykiatri.

Hvad er en innovation?

Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion de­fi­ne­rer en of­fent­lig in­nova­tion som det “at gø­re no­get nyt i den of­fent­li­ge sek­tor, som ska­ber vær­di.” En in­nova­tion kan f.eks. kon­kret be­stå af nye el­ler væ­sent­ligt æn­dre­de ser­vi­cey­del­ser, pro­duk­ter, pro­ces­ser og or­ga­ni­sa­tions­for­mer el­ler må­der at kom­mu­ni­ke­re med om­ver­de­nen på.

Og iføl­ge nye tal fra Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion har dan­ske fon­de of­te fo­kus på net­op at eva­lu­e­re for at do­ku­men­te­re ef­fekt og de­le er­fa­rin­ger, når de sam­ar­bej­der med of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser for at in­nove­re. For når fon­de spil­ler en rol­le i in­nova­tio­ner­ne, bli­ver in­nova­tio­nen eva­lu­e­ret of­te­re end el­lers, og for­må­le­ne med eva­lu­e­rin­gen er hyp­pi­ge­re end el­lers at do­ku­men­te­re ef­fekt over for be­slut­nings­ta­ge­re og at spre­de viden.

For Met­te Juul Ras­mus­sen er der fle­re in­nova­ti­ve aspek­ter i sam­ar­bej­det med Dan­ske Hospitalsklovne:

“Nor­malt pas­ser vi jo vir­ke­lig på de her børn med næb og klø­er. Og vo­res pa­tien­ter kan væ­re me­get for­be­hold­ne over for voks­ne. Ho­spi­tals­k­lov­ne­ne kom­mer uden no­gen me­di­cinsk el­ler fag­lig bag­grund. Så det er jo i sig selv nyt at luk­ke dem ind i så tæt samvær med bør­ne­ne. Men det er jo li­ge præ­cis po­in­ten i det: klov­ne­ne skal ik­ke skal vi­de, hvad pa­tien­ten fejl­er. De får de al­ler­vig­tig­ste in­for­ma­tio­ner for pa­tien­ter­nes skyld - lad væ­re at gø­re så­dan; vid at hun har en dår­lig dag, el­ler lig­nen­de. Og for­di vi he­le ti­den er til ste­de, er det sta­dig i en tryg ram­me, hvor vi sam­ti­dig kan ob­ser­ve­re og læ­re af bør­ne­nes re­ak­tio­ner. Men at åb­ne dø­ren for no­gen, der på pa­pi­ret ik­ke er kva­li­fi­ce­ret til at væ­re i af­de­lin­gen, har væ­ret en nytænk­ning,” si­ger Met­te Juul Rasmussen.

Og iføl­ge di­rek­tør Ken­neth Øhr­berg fra Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne vil­le eva­lu­e­ring ik­ke ha­ve spil­let sam­me rol­le, hvis Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ik­ke hav­de væ­ret en del af projektet:

"Som en del af fon­dens do­na­tion blev der af­sat en halv mil­li­on kro­ner til at eva­lu­e­re pro­jek­tet. Så fon­den har i vir­ke­lig­he­den gi­vet bå­de os som ngo og den of­fent­li­ge sam­ar­bejds­part­ner mu­lig­he­den for at få gen­nem­ført eva­lu­e­rin­gen. Det var ik­ke sket, hvis ik­ke fon­den hav­de bedt om at gø­re eva­lu­e­ring til en in­te­gre­ret del af pro­jek­tet. Så det er vær­di­fuldt, for­di bå­de vi og det of­fent­li­ge må­ske er me­re fo­ku­se­ret på at le­ve­re sel­ve ydel­sen i form af de var­me hæn­der," si­ger Ken­neth Øhrberg.

Of­fent­lig in­nova­tion støt­tet af fonde

Sta­ti­stik­ken fra COI an­går of­fent­li­ge in­nova­tio­ner, der al­le­re­de er ble­vet ud­ført. Men her­un­der kan du se fle­re ek­semp­ler på igang­væ­ren­de pro­jek­ter – som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds Ro­ck­wool Fon­dens – der sig­ter mod in­nova­tion i det of­fent­li­ge med sam­spil fra fonde.

Hel­se­fon­den
Hel­se­fon­den støt­ter Hels­in­gør og Lej­re Kom­mu­ner med over 15 mio. kr. for at bry­de ne­ga­tiv so­ci­al arv. Med støt­ten fra fon­den skal kom­mu­ner­ne eks­pe­ri­men­te­re med nye in­nova­ti­ve til­tag i bre­de og sam­men­hæn­gen­de part­ner­ska­ber med er­hvervs­li­vet og fri­vil­li­ge for­e­nin­ger i en så­kaldt col­lecti­ve im­pact-til­gang. Der knyt­tes forsk­ning til ind­sat­sen, som føl­ger ud­vik­lin­gen i kom­mu­ner­ne i op til 12 år ef­ter ini­ti­a­ti­ver­ne sæt­tes i gang for at se, om de med­vir­ker til at bry­de ne­ga­tiv so­ci­al arv.

Lauritzen Fon­den
Lauritzen Fon­den ar­bej­der og­så med at in­nove­re i sam­ar­bej­de med det of­fent­li­ge. Ek­sem­pel­vis i col­lecti­ve im­pact-ini­ti­a­ti­vet Med­Vind i Øster­by­en med Es­b­jerg Kom­mu­ne. Pro­jek­tet lø­ber fra 2017 til 2029 og har til for­mål at øge den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by på en ny må­de. Ini­ti­a­ti­vet un­der­støt­tes og føl­ges gen­nem da­ta­ind­sam­ling, gen­si­digt for­plig­ten­de ak­ti­vi­te­ter samt kom­mu­ni­ka­tion og bor­ge­r­ind­dra­gel­se og er åbent for del­ta­gel­se fra an­dre aktører.

Fondsstøttede offentlige innovationer evalueres oftere

Iføl­ge den nye op­gø­rel­se fo­re­ta­get af Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion, så bli­ver in­nova­tio­ner i den of­fent­li­ge sek­tor alt­så of­te­re end el­lers eva­lu­e­ret, hvis fon­de har spil­let en rol­le i in­nova­tio­ner­ne - en­ten ved at væ­re igang­sæt­ter af in­nova­tio­nen, ved at frem­me den el­ler ved at sam­ar­bej­de med den of­fent­li­ge sek­tor om den.

For hvis en of­fent­lig in­nova­tion er ud­ført i sam­spil med en fond, så er den ble­vet eva­lu­e­ret i 52 pct. af til­fæl­de­ne. Til sam­men­lig­ning er kun 44 pct. af de of­fent­li­ge in­nova­tio­ner­ne ble­vet eva­lu­e­ret, hvis der ik­ke har væ­ret del­ta­gel­se af en fond.

Bre­der man tal­le­ne ud og kig­ger på de til­fæl­de, hvor en eva­lu­e­ring end­nu ik­ke er gen­nem­ført, men hvor den er un­der­vejs el­ler plan­lagt - som i til­fæl­det med Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond her­over - så bli­ver for­skel­len end­nu stør­re. Hvis en fond spil­ler en rol­le i in­nova­tio­nen, er der i 95 pct. af til­fæl­de­ne nem­lig igang­s­at el­ler plan­lagt en eva­lu­e­ring. For de re­ste­ren­de in­nova­tio­ner uden fon­des med­vir­ken er tal­let til sam­men­lig­ning 85 pct.

Figur 1: Hvilken andel af innovationerne bliver evalueret – og hvem evaluerer?

Fonde evaluerer for at lære, dokumentere og sprede viden

Ser man på for­må­let med at eva­lu­e­re of­fent­li­ge in­nova­tio­ner, så skil­ler sta­ti­stik­ken for fon­de­nes ved­kom­men­de sig og­så ud. I 91 pct. af til­fæl­de­ne hand­ler eva­lu­e­rin­ger af in­nova­tio­ner fo­re­ta­get i sam­spil med fon­de om at ska­be læ­ring. Her er tal­let til sam­men­lig­ning 81 pct. for de øv­ri­ge eva­lu­e­rin­ger af of­fent­li­ge innovationer.

Der­u­d­over er for­må­let i 40 pct. af eva­lu­e­rin­ger­ne af de fonds­støt­te­de in­nova­tio­ner at do­ku­men­te­re in­nova­tio­nens ef­fekt. Det gæl­der til sam­men­lig­ning kun for 27 pct. af de øv­ri­ge evalueringer.

Og en­de­lig hand­ler eva­lu­e­rin­ger­ne af de fonds­støt­te­de in­nova­tio­ner og­så væ­sent­ligt of­te­re om at de­le er­fa­rin­ger med an­dre. I 33 pct. af til­fæl­de­ne er det­te nem­lig et for­mål med eva­lu­e­rin­ger­ne. Det gæl­der kun for 18 pct. af de in­nova­tio­ner, der fo­re­ta­ges uden del­ta­gel­se fra fonde.

Figur 2: Hvad er formålet med evalueringerne af innovationerne?

Center for Offentlig Innovation: Fonde står typisk for målrettet finansiering

Hos Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion ser chef­kon­su­lent Le­ne Krogh Jep­pe­sen et møn­ster i de nye tal. Hun pe­ger på, at møn­stret må­ske kan hæn­ge sam­men med fon­de­nes arbejdsmetoder:

Hvor stort er
datagrundlaget?

Da­ta­grund­la­get stam­mer fra an­den ud­ga­ve af det så­kald­te In­nova­tions­ba­ro­me­ter ud­vik­let af COI og Dan­marks Statistik.

I alt 2.363 of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser - det sva­rer til hver sjet­te of­fent­li­ge ar­bejds­plads - har be­sva­ret et spør­ge­ske­ma om in­nova­tion. Her an­gi­ver 80 pct. - 1.942 ar­bejds­plad­ser – at ha­ve ind­ført mindst én in­nova­tion over en 2-årig pe­ri­o­de (2015-2016). Her­af an­gi­ver 9 pct., at en (el­ler fle­re) fon­de spil­le­de en rol­le ved de­res se­ne­ste in­nova­tion ved at igang­sæt­te, frem­me el­ler sam­ar­bej­de om innovationen.

COI har der­med fun­det frem til i alt 214 of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser, der har ind­ført en in­nova­tion, hvor en fond har spil­let en rolle.

“Når fon­de­ne er in­vol­ve­ret i of­fent­li­ge in­nova­tio­ner, så sker der helt en­kelt of­te­re eva­lu­e­rin­ger. Det er for mig at se det in­ter­es­san­te i det her. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis over­ra­sken­de. For vi ser og­så en an­den form for må­l­ret­tet fi­nan­si­e­ring af of­fent­lig in­nova­tion, når fon­de­ne er in­vol­ve­ret. Og med må­l­ret­tet­he­den kan der jo og­så godt føl­ge et øn­ske om en re­de­gø­rel­se for, hvad der sker med in­nova­tio­nen,” si­ger Le­ne Krogh Jep­pe­sen og uddyber:

“Der er må­ske og­så en sær­lig grad af må­l­ret­tet­hed i den må­de, man ude i det of­fent­li­ge sæt­ter gang i de in­nova­tio­ner, som ud­fø­res i sam­ar­bej­de med fon­de. Og der­af kan der så føl­ge nog­le hø­je­re eva­lu­e­rings­tal. Så det er især dét, jeg hæf­ter mig ved.”

Le­ne Krogh Jep­pe­sen vur­de­rer og­så, at fon­de­nes me­to­der må­ske kan in­spi­re­re ar­bej­det i den of­fent­li­ge sektor:

“Det er in­ter­es­sant at se på den læ­ring, vi kan over­fø­re her­fra til de of­fent­li­ge in­nova­tio­ner, hvor fon­de ik­ke er in­vol­ve­ret. Net­op det at de­le er­fa­rin­ger med an­dre er et eva­lu­e­rings­for­mål, hvor der er ret stor for­skel på, om der er fon­de in­vol­ve­ret el­ler ej. Så hvil­ke ram­mer sæt­ter fon­de­ne, og hvor­dan bi­dra­ger de til den for­skel?” si­ger Le­ne Krogh Jep­pe­sen og uddyber:

“Når fon­de er in­vol­ve­ret i of­fent­lig in­nova­tion, så ud­fø­res eva­lu­e­rin­gen of­te­re med det for­mål at do­ku­men­te­re ef­fek­ten opadtil i for­hold til be­slut­nings­ta­ger­ne. Er der no­get læ­ring om eva­lu­e­ring her, som vi kan over­fø­re til de in­nova­tio­ner, der ik­ke sker i sam­spil med fonde?”

Og over­ord­net me­ner Le­ne Krogh Jep­pe­sen, at eva­lu­e­rin­ger af in­nova­tio­ner kan væ­re en fak­tor, der er med til at ud­bre­de nye løs­nin­ger i det offentlige:

“En af de af­gø­ren­de ting for at lyk­kes med spred­ning af in­nova­tio­ner er eva­lu­e­ring. Ge­ne­relt kan vi se, at dem, som eva­lu­e­rer de­res in­nova­tio­ner, gør me­re for at spre­de dem. Så der er no­get her, som er in­ter­es­sant. Det kan hand­le om, at hvis jeg ar­bej­der i én kom­mu­ne og ser en in­nova­tion, der ser in­ter­es­sant ud i en an­den kom­mu­ne, så er mit før­ste spørgs­mål of­te, hvor godt den­ne in­nova­tion vir­ker. Hvis vi ger­ne vil ta­ge en løs­ning til os, så vil vi ger­ne ha­ve svar på, hvor godt den vir­ker,” si­ger Le­ne Krogh Jeppesen.

Rockwool Fonden: Vi er sat i verden for at dele vores viden

Og­så i Ro­ck­wool Fon­den er in­nova­tion en fast del af ar­bej­det. Det gæl­der og­så for ind­sat­sen Ne­xtwork, hvor fon­dens in­ter­ven­tions­en­hed si­den 2014 har de­sig­net, af­prø­vet og eva­lu­e­ret en ny ty­pe kom­mu­nal be­skæf­ti­gel­ses­ind­sats for­ank­ret i Roskil­de, Kø­ben­havn, Søn­der­borg og snart og­så Vej­le og Horsens.

An­ne­met­te Krab­be er pro­jekt­le­der ved Ro­ck­wool Fon­dens in­ter­ven­tions­en­hed, der står bag Ne­xtwork. Hun kan godt gen­ken­de ho­ved­linjer­ne i COIs sta­ti­stik, der vi­ser, at eva­lu­e­ring står højt på dags­or­de­nen, når fon­de er med i of­fent­li­ge in­nova­tio­ner. Hun for­tæl­ler, at net­op fon­dens sto­re fo­kus på eva­lu­e­ring er en fak­tor, som kom­mu­ner­ne læg­ger vægt på, når de be­slut­ter at del­ta­ge i indsatsen:

"Når jeg be­sø­ger kom­mu­ner­ne og for­tæl­ler om Ne­xtwork, så bi­der de især mær­ke i den me­get grun­di­ge eva­lu­e­ring, og at de fak­tisk kom­mer ud med no­get vi­den om, hvad der vir­ker i for­hold til de­res ek­si­ste­ren­de ind­sat­ser," si­ger An­ne­met­te Krab­be og for­kla­rer, at Ne­xtwork er de­sig­net med fo­kus på at af­prø­ve tre nye prin­cip­per for ar­bej­det med un­ges beskæftigelse:

“Har det en ef­fekt, at vi la­der un­ge og virk­som­he­der­ne ind­gå i nye net­værks­for­mer? Hvad sker der, hvis un­ge i hø­je­re grad er med til at sæt­te mål for sig selv? Og hvad er re­sul­ta­tet, hvis vi kon­cen­tre­rer os om at la­de de un­ge op­byg­ge en ar­bejds­i­den­ti­tet frem for at fo­ku­se­re på de un­ges fortid?"

Til­knyt­tet pro­jek­tet er bå­de et bri­tisk eva­lu­e­rings­in­sti­tut, der står for den kvan­ti­ta­ti­ve eva­lu­e­ring, samt et dansk kon­su­lent­hus, der ta­ger sig af den kva­li­ta­ti­ve del. Og An­ne­met­te Krab­be me­ner, at kom­mu­ner uden fon­des del­ta­gel­se vil­le få svært ved at gen­nem­fø­re en li­ge så sy­ste­ma­tisk eva­lu­e­ring af stør­re, in­nova­ti­ve indsatser:

"En ind­sats som Ne­xtwork er en stor in­ve­ste­ring for kom­mu­ner­ne, for de an­sæt­ter selv de teams, der skal ar­bej­de med ind­sat­sen lo­kalt. Og der lig­ger der­for en stor sats­ning i det fra kom­mu­ner­nes si­de. Og det de sam­stem­men­de har sagt til mig er, at det er en stor styr­ke at få eva­lu­e­ret tin­ge­ne grun­digt. Den del af ind­sat­sen vil­le kom­mu­ner­ne ty­pisk ik­ke selv kun­ne løf­te, for­di der er man­ge an­dre op­ga­ver i en kom­mu­ne," si­ger An­ne­met­te Krabbe.

De en­de­li­ge re­sul­ta­ter af Ne­xtwork fo­re­lig­ger først om nog­le år, og der­for har Ro­ck­wool Fon­den end­nu ik­ke lagt sig fast på en stra­te­gi for ud­bre­del­sen af re­sul­ta­ter­ne af eva­lu­e­rin­gen. Og end­nu er det for tid­ligt at si­ge no­get om virkningen:

Cen­ter for
Of­fent­lig Innovation

Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion (COI) er et na­tio­nalt cen­ter, der ar­bej­der for at øge kva­li­tet og ef­fek­ti­vi­tet i he­le den of­fent­li­ge sek­tor gen­nem in­nova­tion. COI blev etab­le­ret i 2014 af par­ter­ne på det of­fent­li­ge ar­bejds­mar­ked: Re­ge­rin­gen, KL, Dan­ske Re­gio­ner, FTF, OAO og Aka­de­mi­ker­ne. COI sam­ar­bej­der med in­nova­tions­ak­ti­ve me­d­ar­bej­de­re og be­slut­nings­ta­ge­re i stat, re­gio­ner og kom­mu­ner i he­le landet.

“Og ind­til da er vi me­get for­sig­ti­ge med at si­ge no­get om ind­sat­sen, for vi ken­der sim­pelt­hen ik­ke ef­fek­ter­ne end­nu. Men når der fo­re­lig­ger re­sul­ta­ter - uan­set hvad de vi­ser - vil vi selv­føl­ge­lig gø­re, hvad vi kan for at ud­bre­de det, som vi har lært af ind­sat­sen," for­tæl­ler An­ne­met­te Krab­be og uddyber:

"Det er me­get vig­tigt for os, at vi er en uaf­hæn­gig fond. Vi hå­ber at kun­ne in­spi­re­re, men vi er apo­li­ti­ske og vil ik­ke an­be­fa­le no­get. Men vi kan for­hå­bent­lig væ­re med til at gi­ve et grund­lag for at træf­fe be­slut­nin­ger. Vi kan de­le den vi­den, vi har. Og så er det op til be­slut­nings­ta­ger­ne, hvor­dan de vil bru­ge den viden.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer