”Statens besparelser på kultur­området svækker sammenhængskraften”

Museumsdirektør Poul Erik Tøjner fra Louisiana rejser kritik af statens besparelser på kul­tur­om­rådet og af idéen om at udfase stats­støtte til fordel for fonds­støtte. Han bakkes op af Radikale Venstres kultur­ordfører Zenia Stampe, som kalder besparelserne paradok­sale i en tid, hvor vi er optagede af dansk historie, kultur og identitet. Hun ser desuden en fare for, at de mindre kultur­institutioner bliver trængte i takt med, at de store insti­tu­tioner får flere fondsmidler, bl.a. i forbindelse med nye museums­byggerier.

Calder-terrassen på Louisiana
"Der er et øko­no­misk og et po­li­tisk pro­blem ved at ud­fa­se stats­støt­te til for­del for fonds­støt­te," si­ger di­rek­tø­ren for Lou­i­si­a­na, Po­ul Erik Tøj­ner (fo­to: Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art)

De stats­li­ge nedskæ­rin­ger på kul­tu­r­om­rå­det mø­der kri­tik fra fle­re si­der og ska­ber sam­ti­dig de­bat om fon­de­nes rolle.

"Det er ind­ly­sen­de, at når der skæ­res et sted i støt­ten til en kul­turin­sti­tu­tion, må man kom­pen­sere en­ten ved at sø­ge støt­te an­det­steds el­ler ved at dri­ve sin in­sti­tu­tion på nye må­der,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Po­ul Erik Tøj­ner fra Louisiana.

I se­ne­ste ud­ga­ve af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de for­tal­te vi, at fem af lan­dets stør­ste mu­seer er ble­vet me­re af­hæn­gi­ge af fonds­mid­ler for at få den sam­le­de øko­no­mi til at hæn­ge sammen.

Af­hæn­gig­he­den af fon­de­ne er in­ten­si­ve­ret, ef­ter at re­ge­rin­gen ind­før­te det så­kald­te om­priori­te­rings­bidrag, der be­ty­der stats­li­ge be­spa­rel­ser på 8 pct. over en 4-årig pe­ri­o­de. Da fon­de­ne ty­pisk ik­ke dæk­ker hul­ler i drifts­bud­get­ter­ne, bru­ger fle­re af mu­se­er­ne fonds­mid­ler­ne til at ud­vik­le nye ind­tje­nings­mu­lig­he­der og hæ­ve kva­li­tets­ni­veau­et for der­i­gen­nem at skaf­fe hø­je­re bil­le­tind­tæg­ter, som kan kom­pen­se­re for besparelserne.

Der­for er de stats­li­ge drifts­be­spa­rel­ser på kunst og kul­tur ik­ke kun et øko­no­misk pro­blem for det en­kel­te mu­se­um. Det ska­ber og­så et væ­sent­ligt sam­fund­spro­blem, på­pe­ger Po­ul Erik Tøjner.

"Der er et øko­no­misk og et po­li­tisk pro­blem ved at ud­fa­se stats­støt­te til for­del for fonds­støt­te. Fon­de støt­ter ik­ke drif­ten af mu­se­et, det er dis­se grund­læg­gen­de ting, sta­tens mid­ler går til. Hvad det po­li­ti­ske an­går, sy­nes jeg, det svæk­ker sam­fun­dets sam­men­hængs­kraft, hvis sta­ten ik­ke vil fast­hol­de et en­ga­ge­ment i kunst og kul­tur, til­gæn­ge­lig­gjort for al­le," si­ger di­rek­tør Po­ul Erik Tøj­ner, Louisiana.

Mu­se­ums­di­rek­tø­rens ud­ta­lel­se får op­bak­ning fra Ra­di­ka­le Ven­stres kul­tu­r­ord­fø­rer Ze­nia Stam­pe, som me­ner, at der net­op i den­ne tid er sær­ligt brug for dan­ske kulturtilbud:

”Vi er imod de ge­ne­rel­le be­spa­rel­ser på kul­tu­r­om­rå­det. Kul­tur hand­ler om fæl­les­skab, iden­ti­tet og per­spek­tiv, og der er no­get pa­ra­doksalt i, at vi i en tid, hvor vi er me­get op­ta­ge­de af dansk hi­sto­rie, kul­tur og iden­ti­tet, skæ­rer ned på vo­res egen kul­tur. Folk vil jo bli­ve ved med at sø­ge og for­bru­ge kul­tur, men i den glo­ba­li­se­re­de og tek­no­lo­gi­ske vir­ke­lig­hed, vi le­ver i, ri­si­kerer vi, at det i hø­je­re og hø­je­re grad bli­ver de uden­land­ske til­bud. Og så mi­ster vi for­bind­elsen til vo­res egen hi­sto­rie og mu­lig­he­den for at for­me vo­res egen dan­ske kul­tur,” si­ger hun.

Flere fondskroner til store kulturinstitutioner truer de mindre

Ze­nia Stam­pe for­hol­der sig og­så til fon­de­nes for­kær­lig­hed for at støt­te de sto­re kultur­insti­tu­tio­ners man­ge nye til­tag, her­un­der op­fø­rel­ser af nye fy­si­ske rammer:

”Der har væ­ret en for­nuf­tig ar­bejds­de­ling i, at det er fon­de­ne, der hjæl­per med de fy­si­ske ram­mer, og at det er sta­ten, der fi­nan­si­e­rer ind­hol­det. Fon­de­ne er og­så be­gyndt at støt­te af­græn­sede pro­jek­ter, og det sy­nes jeg er po­si­tivt. Men jeg kan godt for­stå, at fon­de­ne ik­ke har lyst til at gå ind og væ­re ga­rant for den lang­sig­te­de drift,” ind­le­der Ze­nia Stam­pe, som er be­kym­ret for de min­dre kulturinstitutioner:

”Der er dog en ting, der hø­rer med til dis­kus­sio­nen, og det er, at der jo ik­ke nød­ven­dig­vis føl­ger fle­re pen­ge i den stats­li­ge kul­tur­kas­se, for­di fon­de­ne f.eks. fi­nan­si­e­rer et nyt stort mu­se­um. Og der­for er vir­ke­lig­he­den jo og­så uan­set be­spa­rel­ser, at der bli­ver fle­re og fle­re fy­si­ske ram­mer at fyl­de ud, og at kul­turkro­ner­ne der­for skal smø­res ud i et tyn­de­re og tyn­de­re lag. Og det bi­der sig selv i ha­len. De sto­re in­sti­tu­tio­ner for­sø­ger så at kom­pen­se­re for fær­re mid­ler ved at sø­ge fonds­mid­ler, og så ta­ger de brø­d­et ud af mun­den på de min­dre, me­re pro­jektbår­ne kul­turin­sti­tu­tio­ner, som har væ­ret helt af­hæn­gi­ge af fonds­støt­te. Det ser vi f.eks. på orkes­ter­om­rådet,” for­kla­rer Ze­nia Stam­pe og op­for­drer til en dis­kus­sion af den­ne udfordring:

”Jeg si­ger ik­ke det her for at pe­ge fin­gre af fon­de­ne, for jeg sy­nes vir­ke­lig, at de gør et fan­tas­tisk styk­ke ar­bej­de, og jeg tror på, at kul­turin­ve­ste­rin­ger er no­get af det, der kan gi­ve vo­res by­er og lo­kal­sam­fund et livsvig­tigt boost. Og i den bed­ste af al­le ver­de­ner stil­le­de vi der­for og­så op med de ek­stra drifts­mid­ler, der skal til. Men det er jo nemt nok for en kul­tur­po­li­ti­ker som mig at si­ge. Vir­ke­lig­he­den er of­te en an­den. Og der­for er der et reg­ne­styk­ke, der ba­re bli­ver svæ­re­re og svæ­re­re at få til at gå op. Det bør vi ha­ve en fæl­les dis­kus­sion om.”

Forfejlet kritik af fondenes uddelinger

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond er blandt de fon­de, som bå­de støt­ter ”mur­sten” og ”ind­hold” på kul­tur­området. Fon­den er bl.a. med til at fi­nan­si­e­re det nye Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, som kom­mer til at lig­ge ved Bo­ta­nisk Ha­ve i Kø­ben­havn, med 100 mio. kr. De fle­ste af fon­dens be­vil­lin­ger til kunst og kul­tur går dog til ”ind­hold”, og di­rek­tør Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann me­ner, at Ze­nia Stam­pes kri­tik af fon­de­ne er forfejlet:

”Den præ­mis, Ze­nia Stam­pe sæt­ter for dis­kus­sio­nen, er ik­ke rig­tig. Sand­he­den er tvær­ti­mod, at langt de fle­ste af vo­res ud­de­lin­ger net­op un­der­støt­ter ind­hol­det på kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne. Det kan man kon­sta­te­re ved at ka­ste et en­kelt blik på vo­res kunst­be­vil­lin­ger. Der­for gen­kend­er jeg ik­ke bil­le­det af fon­de­ne som dem, der byg­ger de fy­si­ske ram­mer og over­la­der til sta­ten at fi­nan­si­e­re ind­hol­det. Det er sim­pelt­hen evi­dent for­kert,” si­ger fondsdirektøren.

”Men jeg hil­ser vel­kom­ment, at Ze­nia Stam­pe øn­sker en di­a­log om ‘det svæ­re reg­ne­styk­ke’, som jo er re­sul­ta­tet af nedskæ­rin­ger fra sta­tens si­de. Hvis vi ger­ne vil op­nå en bed­re sy­ner­gi mel­lem fon­de­ne og det of­fent­li­ge, er di­a­log før­ste vig­ti­ge skridt,” si­ger Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann og skit­se­rer hvil­ke an­dre dis­kus­sions­em­ner, der er vig­ti­ge at ta­ge op:

”Det an­det vig­ti­ge skridt er pri­o­ri­te­ring. Vil man ha­ve, at dan­ske­re har ad­gang til kunst og kul­tur, el­ler vil man ik­ke? Er sva­ret ja, må det og­så af­spej­le sig i po­li­ti­ker­nes budget­for­hand­linger. Drift og ind­hold ko­ster pen­ge, og po­li­tisk vil­je hand­ler og­så om øko­no­mi­ske prioriteringer.”

“Det tred­je vig­ti­ge skridt er sam­ar­bej­de. I Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond me­ner vi, at dan­sker­ne skal ha­ve ad­gang til kunst og kul­tur. Helt ube­tin­get. Vi ved, det ko­ster pen­ge, og vi skub­ber ger­ne i rig­tig ret­ning med vo­res ud­de­lin­ger. Men vi ud­fyl­der nø­digt tom­rum­met ef­ter po­li­ti­kere, der er rendt af plad­sen. Vi vil ger­ne skub­be på, men helst sam­men med stat og kom­mu­ne, ik­ke i ste­det for,” ly­der det fra Mi­cha­el Bjørn Nellemann.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer