Annoncespot_img

Nordea-fonden huser seks udenlandske forskere ved KU

I Nordea-fondens ejendom på Christianshavn bor i øjeblikket seks udenlandske forskere, som er tilknyttet forskellige institutter ved Københavns Universitet. Legatboligerne kan ansøges af uddannelsesinstitutionerne på vegne af udenlandske forskere.

Nordea-fondens legatbeboere, oktober 2017
Seks for­ske­re og de­res fa­mi­li­er ryk­ker i lø­bet af ef­ter­å­ret ind i Nor­dea-fon­dens le­gat­bo­li­ger i He­e­ring Gaard på Christianshavn

Nor­dea-fon­den ejer seks bo­li­ger i He­e­rings Gaard på Chri­sti­ans­havn, som fon­den ef­ter an­søg­ning stil­ler til rå­dig­hed for ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark. For­må­let er at bi­dra­ge til at til­træk­ke højt kva­li­fi­ce­re­de uden­land­ske gæ­ster in­den for en ræk­ke fagområder.

Næ­ste an­søg­nings­run­de er i be­gyn­del­se af 2018, hvor ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne kan sø­ge om be­bo­el­se til uden­land­ske for­ske­re i det aka­de­mi­ske år 2018/2019.

De seks uden­land­ske for­ske­re, som i øje­blik­ket bor i le­gat­bo­li­ger­ne, er al­le til­knyt­tet for­skel­lige in­sti­tut­ter ved Kø­ben­havns Universitet.

For­sker­ne be­skæf­ti­ger sig blandt an­det med æn­drin­ger i ha­vi­sen i Det Ark­ti­ske Havs be­tyd­ning for kli­ma­for­an­drin­ger­ne, by­plan­læg­ning i de nor­di­ske ho­ved­stæ­der og fast­stof­ba­se­ret kvantefysisk.

Læs me­re om hver af de seks for­ske­re her:

Ja­mes Cli­ne er en pro­fes­sor fra Mc­Gill Uni­ver­si­ty, Mon­tre­al, Ca­na­da, der spe­ci­a­li­se­rer sig i te­o­re­tisk par­ti­kel­fy­sik og kos­mo­lo­gi. Han un­der­sø­ger sam­men­hæn­ge mel­lem eks­pe­ri­men­tel fy­sik, som f.eks. ved Hadron Col­li­der i Cern og be­gi­ven­he­der, der fandt sted i det tid­lige uni­vers så som ska­bel­sen af stof og an­ti­stof ef­ter Big Bang. Han be­sø­ger Ni­els Bo­hr Insti­tut­tets In­ter­na­tio­na­le Aka­de­mi for at ud­vik­le ide­er og ud­veks­le er­fa­rin­ger med an­dre for­ske­re ba­se­ret i Kø­ben­havn og in­ter­na­tio­nalt. Pro­fes­sor Cli­ne bor i He­e­rings Gaard i pe­ri­o­den me­dio au­gust til me­dio december.

Erik Boye er pro­fes­sor i bi­o­lo­gi ved Oslo Uni­ver­si­tet med spe­ci­a­le i re­gu­le­rin­gen af celle­ud­vik­ling og –de­ling. Han vil sam­ar­bej­de med ad­skil­li­ge forsk­nings­hold ved det Bi­o­lo­gi­ske In­sti­tut ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Konsor­ti­et vil un­der­sø­ge mo­le­kylæ­re me­ka­nis­mers re­gu­le­ring af kro­mo­so­mers repli­ka­tion. Pro­fes­sor Boye og hans ko­ne bor i He­e­rings Gaard i pe­ri­o­den sep­tem­ber til og med december.

Wil­li­am Coish er en pro­fes­sor fra Mc­Gill Uni­ver­si­ty, Mon­tre­al, Ca­na­da. Han spe­ci­a­li­se­rer sig i fast­stof­ba­se­ret kvan­te­fy­sik og vil ar­bej­de med for­ske­re fra Cen­ter for Quan­tum De­vi­ces ved Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet, di­ri­ge­ret af Pro­fes­sor Char­les Mar­kus. Det spe­ci­fik­ke em­ne er kvante­mekanik og mu­lig­he­der­ne for at ud­vik­le en kvante­computer. Pro­fes­sor Coish bor i He­e­rings Gaard i pe­ri­o­den fra juli til og med december.

In­ger-Li­se Sag­lie er en pro­fes­sor fra Oslo, som skal ar­bej­de med by­plan­læg­ning på Frede­riks­berg Cam­pus, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Må­let er gen­nem en sam­men­lig­ning af de se­ne­ste års til­gan­ge i de nor­di­ske ho­ved­stæ­der at væ­re med til at sik­re en me­get høj kva­li­tet i et ha­stigt ud­vik­len­de om­rå­de. Fo­kus vil væ­re grøn bæ­re­dyg­tig­hed, det fæl­les rum og of­fent­lig trans­port. Der vil bli­ve skre­vet en fæl­les ar­ti­kel, som sam­men­lig­ner ud­vik­lin­gen i Oslo og Kø­ben­havn. Pro­fes­sor Sag­lie bor i He­e­rings Gaard i pe­ri­o­den sep­tem­ber til december.

Ke­rim Nisan­ciog­lu og Sus­sie Tri­ne Dal­vin er to nor­ske hhv. pro­fes­sor og as­so­ci­a­te pro­fes­sor, der skal ar­bej­de med to for­skel­li­ge in­sti­tut­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Ke­rim Nisan­ciog­lu skal un­der­sø­ge ha­vi­sen på Grøn­land hos Cen­ter for Is og Kli­ma på Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet, KU. Må­let er at un­der­sø­ge, hvor­dan æn­drin­ger­ne i Det Ark­ti­ske Hav vil på­vir­ke kli­ma­et og hvor­dan for­hen­væ­ren­de æn­drin­ger i ha­vi­sen har haft ind­fly­del­se på kli­ma­et tid­li­ge­re. Sus­sie Tri­ne Dal­vin skal stu­de­re im­mun­sy­ste­met i fisk og den mu­li­ge brug af fi­ske­vac­ci­ner på In­sti­tut for Ve­te­ri­nær- og Hus­dyr­vi­den­skab. De skal bo et år i Kø­ben­havn og an­kom i august.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer