Forskning: Kunst giver udsatte unge modstandskraft og nyt fællesskab

Kunst og kultur kan blive et positivt vendepunkt i livet for udsatte unge, der kæmper med problemer som manglende uddannelse, arbejdsløshed og psykiske kriser. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt, som Aalborg Universitet og Bikubenfonden præ­sen­terer på Docken i København.

Når kunst gør en forskel – unges deltagelse i kunst- og kulturprojekter som alternativ arena for sociale indsatser
Bo­gen "Når kunst gør en for­skel" af An­ne Met­te W Ni­el­sen og Ni­els Ul­rik Sø­ren­sen bli­ver præ­sen­te­ret på kon­fe­ren­cen ’Un­ge på kan­ten af samfundet’

To for­ske­re fra Aal­borg Uni­ver­si­tet har gen­nem to år fulgt fem af Bi­ku­ben­fon­dens kul­tur­so­ciale ind­sat­ser, som bru­ger mu­sik, te­a­ter, fo­to­gra­fi og bil­led­kunst i den so­ci­a­le ind­sats over for un­ge på kan­ten af sam­fun­det. Ind­sat­ser­ne ar­bej­der bå­de med un­ge fra ud­sat­te fa­mi­li­er og me­re res­sour­cestær­ke un­ge, der er knæk­ket un­der pres­set fra den præ­sta­tions­kul­tur, som i sti­gen­de grad do­mi­ne­rer nu­ti­dens ungdomsliv.

”Man­ge af de un­ge op­le­ver de­res del­ta­gel­se i ind­sat­ser­ne som et ven­de­punkt, der skær­per de­res blik for eg­ne res­sour­cer og po­ten­ti­a­ler. De får øje på, hvem de er, hvad de kan, og hvor­dan de kan gø­re en for­skel i de sam­men­hæn­ge, som de ind­går i,” si­ger Ni­els Ul­rik Sø­ren­sen, der er sous­chef og lek­tor på Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning i en pres­se­med­del­el­se fra Bikubenfonden.

Re­sul­ta­ter­ne af forsk­nings­pro­jek­tet er sam­let i en bog, som Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning på Aal­borg Uni­ver­si­tet og Bi­ku­ben­fon­den præ­sen­te­rer tors­dag den 9. novem­ber på kon­fe­ren­cen, ’Un­ge på kan­ten af sam­fun­det’ på Do­ck­en i København.

”I un­der­sø­gel­sen går vi helt tæt på de ele­men­ter i ind­sat­ser­ne, der gør en po­si­tiv for­skel for de un­ge, og vi kan se, at pro­jek­ter­ne ud­gør et bol­værk mod ti­dens hår­de in­di­vi­du­a­li­se­ring ved at ska­be stær­ke kol­lek­ti­ve ram­me­sæt­nin­ger. De un­ge bli­ver in­klu­de­ret i fæl­les­ska­ber, der kan rum­me dem, og de dag­li­ge ru­ti­ner om­kring det kunst­ne­ri­ske ar­bej­de hjæl­per dem med at få struk­tur og for­ud­si­ge­lig­hed ind i hver­da­gen,” si­ger An­ne Met­te W. Ni­el­sen, der er den ene af de to for­ske­re bag projektet.

Kunst i stedet for krise- eller mangelsyn

Forsk­nings­pro­jek­tet er en del af Bi­ku­ben­fon­dens pro­gram ’Kul­tur til et godt liv’. Iføl­ge fon­den er må­let, at fle­re ud­sat­te un­ge gen­nem kunst og kul­tur skal op­nå mod­stand­s­kraft og suc­ces­op­le­vel­ser, der kan over­fø­res til an­dre sam­men­hæn­ge af de­res liv.

”Alt for man­ge un­ge i Dan­mark står uden for sam­fun­dets fæl­les­ska­ber og lyk­kes ik­ke med at få en ud­dan­nel­se el­ler et job. Det har bå­de per­son­li­ge og sam­funds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser. Bi­ku­ben­fonden øn­sker at bi­dra­ge til at styr­ke de un­ges livs­me­string, og her har so­ci­a­le ind­sat­ser, der an­ven­der kun­sten og kul­tu­ren som ka­ta­ly­sa­tor for so­ci­al for­an­dring, en sær­lig rol­le at spil­le. Vi har med ind­sat­sen øn­sket at er­stat­te et kri­se- el­ler man­gel­syn i for­hold til so­ci­alt ud­sat­te un­ge med en ind­sats, der un­der­støt­ter og mo­bi­li­se­rer de un­ges eg­ne res­sour­cer og em­power­ment,” si­ger chef for det so­ci­a­le om­rå­de i Bi­ku­ben­fon­den, Si­ne Egede.

Bo­gen ’Når kunst gør en for­skel’ kan læ­ses her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer