Tilgængelighedsprisen til spillestedet Gimle

Bevica Fonden har uddelt årets tilgængelighedspris til spillestedet Gimle i Roskilde. Ud­over hovedprisen modtog en række andre koncert­arrangører anerkendelse for deres ind­sats for at skabe plads og rum omkring musik­oplevelser, så også mennesker med både fysiske og psykiske handicap kan være med.

Bevica Fonden har uddelt årets tilgængelighedspris til spillestedet Gimle i Roskilde
Spil­le­ste­det Gim­le modt­og Be­vi­ca Fon­dens Til­gæn­ge­lig­heds­pris 2017 på 100.000 kr. Pri­sen blev ud­delt af san­ge­r­in­den Na­biha og fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Tor­ben Svan­berg (fo­to: Kim Mat­t­häi Leland)

Det hand­ler om me­re end kø­re­stols­ram­per og lift­sy­ste­mer, når man vil gø­re li­vemu­sik til­gængelig for al­le. Det er en af år­sa­ger­ne til, at spil­le­ste­det Gim­le i Roskil­de modt­og årets til­gæn­ge­lig­heds­pris fra Be­vi­ca Fonden.

“Vi var i jury­en vil­de med Gim­les skyhø­je am­bi­tions­ni­veau og im­po­ne­re­de over de­res må­de at tæn­ke til­gæn­ge­lig­hed på. Gim­le tæn­ker li­ge så me­get på den so­ci­a­le til­gæn­ge­lig­hed som på spil­le­ste­dets fy­si­ske ram­me. De gør det me­re be­ha­ge­ligt for men­ne­sker med bå­de syn­li­ge og usyn­li­ge han­di­cap at sam­les om det frie mu­si­kal­ske fæl­les­skab, og det skal belønnes.”

Det for­tæl­ler san­ge­r­in­den Na­biha i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med prisover­ræk­kel­sen i Den Sor­te Di­a­mant i Kø­ben­havn. Hun var som jury­med­lem med til at mo­ti­ve­re Gim­le som hovedprismodtager.

Det er sjet­te gang, at Be­vi­ca Fon­den ud­de­ler til­gæn­ge­lig­heds­pri­sen på 100.000 kr. til en per­son el­ler or­ga­ni­sa­tion, som gør en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med bevægelses­handicap. I år fandt over­ræk­kel­sen sted i for­bin­del­se med Dan­ske Li­ves kon­fe­ren­ce, Li­ve Mu­sic Summit.

Årets mod­ta­ger er stærkt en­ga­ge­ret i Roskil­des lo­ka­le kul­tur­liv. Gim­le er Roskil­des re­gio­na­le spil­le­sted, stu­den­ter­hus og ungdoms­kulturhus, som af­hol­der me­re end 400 år­li­ge kultur­arran­gementer bå­de i og uden for hu­set. Ker­nen i ak­ti­vi­te­ter­ne er kon­cert­drift med år­lig præ­sen­tation af me­re end 300 bands. Og Gim­les til­gæn­ge­lig­heds­ansvar­li­ge, Ma­ria Grongstad, er der­for glad for den an­er­ken­del­se, der føl­ger med prisen.

”For os er til­gæn­ge­lig­hed me­get me­re end de fy­si­ske ram­mer. Vi har et stort fo­kus på den so­ciale til­gæn­ge­lig­hed igen­nem kom­mu­ni­ka­tion, at­ti­tu­de og be­vidst­hed. Al­le skal fø­le, de kan kom­me på Gim­le, mø­de mu­sik­ken og væ­re en del af et so­ci­alt fæl­les­skab”, si­ger hun i pressemeddelelsen.

Medicin på køl og kultur på recept

En ræk­ke an­dre spil­le­ste­der modt­og og­så an­er­ken­del­se for de­res ar­bej­de med og fo­kus på til­gæn­ge­lig­hed, skri­ver Be­vi­ca Fonden.

Smuk­fest i Skan­der­borg modt­og 50.000 kr. for de­res hel­hjer­te­de at­ti­tu­de, de man­ge go­de til­tag på festi­va­len og sær­ligt de­res blik for, at og­så de små ud­for­drin­ger tæl­ler. Ek­sem­pel­vis at kun­ne få lap­pet kø­re­sto­len, hvis den er punk­te­ret, og få sin me­di­cin på køl.

STARS i Vor­ding­borg og Sølund Mu­sik-Festi­val fik hver 25.000 kr. for de­res ind­sats. STARS blev sær­ligt frem­hæ­vet for at fo­ku­se­re på kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling af ste­dets til­gænge­lig­hed og for at til­by­de kul­tur på re­cept. Og Sølund Mu­sik-Festi­val blev frem­hæ­vet for de­res åre­lan­ge fo­kus på at bre­de mu­sik­ken ud og som et sted med mas­ser af er­fa­ring til in­spira­tion for branchen.

En­de­lig over­ra­ske­de Be­vi­ca Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Tor­ben Svan­berg, kon­fe­ren­cens gæs­ter ved at sen­de et skul­der­klap på 10.000 kr. til hver af de øv­ri­ge spil­le­ste­der og festi­va­ler, som og­så hav­de kan­di­de­ret til Be­vi­ca Fon­dens tilgængelighedspris.

”Vi har i Be­vi­ca Fon­den væ­ret rig­tig gla­de for at op­le­ve, at så man­ge spil­le­ste­der og festi­va­ler bræn­der for at gi­ve per­so­ner med be­væ­gel­ses­han­di­cap mu­lig­hed for at del­ta­ge i live­kon­cer­ter, så det vil vi ger­ne kvit­te­re for, og så hå­ber vi selv­føl­ge­lig, at de lyk­kes med de­res am­bi­tio­ner til in­spira­tion for bran­chen,” ud­ta­ler Tor­ben Svanberg.

Prisover­ræk­kel­ser­ne på Li­ve Mu­sic Sum­mit fandt sted den 27. ok­to­ber 2017. Føl­gen­de spil­le­ste­der modt­og 10.000 kr. samt til­gæn­ge­lig­heds-jury­ens an­er­ken­del­se for de­res ind­sats for ska­be bed­re tilgængelighed:

 • BETA Ama­ger Bio
 • For­bræn­din­gen i Albertslund
 • Gut­ter Island Ga­ra­ge Ro­ck Festival
 • Kløf­ten Festival
 • Mu­sik­huzet Bornholm
 • Sla­gel­se Musikhus
 • Spil­le­ste­det Stengade
 • Stu­den­ter­hus Aarhus
 • Tu­nø Festival

I jury­en for Be­vi­ca Fon­dens til­gæn­ge­lig­heds­pris 2017 sad:

 • Na­biha Ben­sou­da, artist
 • Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, di­rek­tør i Be­vi­ca Fonden
 • Hen­rik Ib Jør­gen­sen, di­rek­tør i Muskelsvindfonden
 • Hen­rik Bon­do Ni­el­sen, di­vi­sions­chef i Roskil­de Festival
 • An­ders Be­renth, Sam­men­slut­nin­gen af Un­ge Med Han­di­cap – SUMH
 • Mi­cha­el Ny­mann Fol­mer, ad­mi­ni­stra­tor og or­ga­ni­sa­tions­ansvar­lig i Dansk Live

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer