Fondsnetværk offentliggør dagsorden for første møde

Der er fokus på både rammevilkår og fondsbestyrelsens kompetencer, når Dansk Erhverv inviterer til det første netværksmøde for små og mellemstore fonde. Komitéformand Marianne Philip og direktør i Grant Compass David Dencker holder oplæg.

Før­ste mø­de i net­vær­ket for små og mel­lem­sto­re ud­de­len­de fon­de af­hol­des i Børs­byg­nin­gen den 28. novem­ber 2023.

Hvor­dan sam­men­sæt­ter man en be­sty­rel­se, der dæk­ker fon­dens kom­pe­ten­ce­be­hov? Og hvil­ke ram­me­vil­kår er nød­ven­di­ge for at be­va­re og etab­le­re fon­de i Danmark.

Det bli­ver nog­le af de em­ner, som net­værks­med­lem­mer­ne skal dis­ku­te­re, når Dansk Er­hverv fa­ci­li­te­rer det før­ste mø­de i det nye net­værk for små og mel­lem­sto­re ud­de­len­de fonde.

Det vil netværket:
    • fa­ci­li­te­re idé- og er­fa­rings­ud­veks­ling på tværs af branchen
    • mo­ni­to­re­re re­le­vant lov­giv­ning på fondsområdet
    • in­ter­es­se­va­re­ta­ge med fo­kus på fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge rol­le, ram­me­vil­kår og for­sø­ge at styr­ke disse
    • sik­re til­bud om del­ta­gel­se i re­le­van­te kur­ser, se­mi­na­rer og events

Kil­de: Dansk Erhverv

Som Fun­dats tid­li­ge­re har for­talt, er der i lø­bet af som­me­ren ble­vet ned­sat en sty­re­grup­pe med re­præ­sen­tan­ter fra fi­re fon­de, der har ar­bej­det med mål­sæt­nin­ger­ne og struk­tu­ren for fondsnetværket.

”I vo­res di­a­log med de min­dre fon­de op­le­ver vi, at der er en me­get stor in­ter­es­se for at få stab­let et sup­ple­ment til Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter på be­ne­ne, der er må­l­ret­tet de be­hov og ud­for­drin­ger, som vi for­nem­mer, at net­op de min­dre fon­de har. Men det er væ­sent­ligt for mig at un­der­stre­ge, at net­vær­ket kan ind­pas­ses i det ek­si­ste­ren­de fondsland­skab i et kon­struk­tivt sam­ar­bej­de med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” sag­de en af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne Fre­de­rik Kort­bæk, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fonden.

På det før­ste mø­de får net­vær­ket be­søg af for­man­den for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se Ma­ri­an­ne Phi­lip og di­rek­tør i Grant Com­pass David Dencker.

Mø­det af­hol­des i Børs­byg­nin­gen hos Dansk Er­hverv den 28. novem­ber. Læs me­re om dags­or­de­nen og til­mel­ding til net­værks­mø­det her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer