Nyt fondsstøttet projekt skal få flere børnefamilier ud i naturen

Aage V. Jensen Naturfond finansierer et nyt projekt, der skal gøre det lettere for børnefamilier at komme ud i naturen. Fem fonde støtter et initiativ fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, som forsøger at styrke Danmarks robusthed over for kriser ved at accelerere den teknologiske omstilling.

Med en mil­li­onbe­vil­ling fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond vil Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Dan­marks Jæ­ger­for­bund og Dan­marks Sport­s­fi­sker­for­bund ud­dan­ne fri­vil­li­ge i at for­mid­le na­tur i bør­ne­høj­de og ska­be over­blik over, hvor der bli­ver af­holdt bør­ne­ven­li­ge na­tu­rar­ran­ge­men­ter. (fo­to: Dit­te Valente)

Selv­om de fle­ste for­æl­dre ger­ne vil ha­ve, at de­res børn kom­mer me­re ud i na­tu­ren, op­le­ver man­ge voks­ne, at de ik­ke fø­ler sig klædt til­stræk­ke­ligt på til at ta­ge bør­ne­ne med ud. Iføl­ge en må­ling, som Epi­ni­on har fo­re­ta­get for Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, af­hol­der mang­len­de vi­den og in­spira­tion næ­sten hver tred­je bør­ne­fa­mi­lie fra at kom­me me­re ud i naturen.

Det skal et nyt fonds­støt­tet pro­jekt nu for­sø­ge at la­ve om på. Med en be­vil­ling på 9,9 mil­li­o­ner kro­ner over tre år fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond vil Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Dan­marks Jæ­ger­for­bund og Dan­marks Sport­s­fi­sker­for­bund ud­dan­ne fri­vil­li­ge i at for­mid­le na­tur i bør­ne­høj­de og sam­ti­dig gi­ve fa­mi­li­er­ne over­blik over, hvor der bli­ver af­holdt bør­ne­ven­li­ge na­tu­rar­ran­ge­men­ter og ture.

”Det er ut­ro­ligt vig­tigt, at vo­res børn kom­mer ud i na­tu­ren og får et or­dent­ligt for­hold til den, men desvær­re vi­ser fle­re un­der­sø­gel­ser, at børn i dag kom­mer mar­kant min­dre ud end de tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner. Med be­vil­lin­gen kan vi ned­bry­de nog­le af de bar­ri­e­rer, der hin­drer man­ge bør­ne­fa­mi­li­er i at op­le­ve den dan­ske na­tur. Det glæ­der vi os me­get til at kom­me i gang med,” si­ger Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding, præ­si­dent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, i en pres­se­med­del­el­se fra foreningen.

Med be­vil­lin­gen kan vi ned­bry­de nog­le af de bar­ri­e­rer, der hin­drer man­ge bør­ne­fa­mi­li­er i at op­le­ve den dan­ske natur

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – Præ­si­dent, Dan­marks Naturfredningsforening

Og­så Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond hå­ber, at fle­re bør­ne­fa­mi­li­er kom­mer ud i naturen.

”Det er af­gø­ren­de for be­va­rel­sen og ud­vik­lin­gen af na­tur i Dan­mark, at børn har for­stå­el­se for, hvor­for vi skal pas­se på na­tu­ren. Vi ser frem til, at man­ge tu­sin­de bør­ne­fa­mi­li­er i de kom­men­de år kan få et sam­let over­blik over de man­ge na­tu­ro­p­le­vel­ser, der til­by­des i Dan­mark, og der­med få nem ad­gang til na­tu­ren med be­ri­gen­de ind­sigt,” si­ger fon­dens di­rek­tør Han­ne Haa­ck Larsen

Pro­jek­tet bli­ver skudt i gang til efteråret.

Projekt vil styrke teknologisk robusthed

Blandt den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger er og­så en stør­re én af slagsen fra Vil­lum Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Ram­bøll Fon­den, Niras Alectia Fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond.

Med til­sam­men 48,5 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter de fem fon­de sam­men med ot­te uni­ver­si­te­ter over de næ­ste fem år et nyt ini­ti­a­tiv fra Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Vi­den­ska­ber (ATV) kal­det ’Gu­i­de til et resi­li­ent Dan­mark’. Må­let er at styr­ke Dan­marks ro­bust­hed over for kri­ser ved at ac­ce­le­re­re den tek­no­lo­gi­ske omstilling.

”Vi øn­sker at la­ve en ska­be­lon for en ny må­de at ar­bej­de på, hvor vi sam­ler øko­sy­ste­mets cen­tra­le ak­tø­rer om at ac­ce­le­re­re Dan­marks nød­ven­di­ge, tek­no­lo­gi­ske om­stil­ling,” si­ger Lia Lef­fland, aka­de­mi­di­rek­tør i ATV, i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjemmeside.

Pro­jek­tet ud­pe­ger tre tek­no­lo­gi­ske trans­for­ma­tions­trends som af­gø­ren­de for ver­dens fremad­ret­te­de bæ­re­dyg­tig­hed: Fos­sil­fri, bio­ba­se­re­de og di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er. Må­let er at ud­vik­le Dan­mark til et fo­re­gang­sland for om­stil­lin­gen og der­med bå­de styr­ke vo­res bæ­re­dyg­tig­hed og resi­li­ens over­for kom­men­de kri­ser samt øge den in­ter­na­tio­na­le konkurrenceevne.

“Dan­mark har nog­le af de frem­me­ste vi­dens­mil­jø­er in­den for grøn om­stil­ling og di­gi­ta­le løs­nin­ger. For at op­nå det ful­de po­ten­ti­a­le skal der væ­re et tæt sam­ar­bej­de mel­lem uni­ver­si­te­ter­ne og er­hvervs­li­vet. Vi ser pro­jek­tet som en rig­tig god plat­form til at få Dan­mark helt med i front”, si­ger Lars Han­sen, der er di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Ildsjæle fylder tomme bygninger med liv

Vi fort­sæt­ter til den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, som net­op har ud­delt knap 10 mil­li­o­ner kro­ner til 13 nye så­kald­te ’ildsjæle­pro­jek­ter’.

Pen­ge­ne skal bru­ges til at re­a­li­se­re byg­ge- og renove­rings­drøm­me gen­nem Re­al­da­ni­as ’Underværker’-kampagne.

Ud­gangs­punk­tet for de støt­te­de pro­jek­ter er, at fæl­les­ska­ber kan tri­ves al­le ste­der, og med de rig­ti­ge fy­si­ske ram­mer kan de og­så ud­vik­les og styr­kes. Sam­ti­dig kan fæl­les­ska­ber væ­re med til at lø­se ak­tu­el­le ud­for­drin­ger i samfundet.

Det er fan­ta­stisk at se, hvor man­ge ildsjæ­le der bræn­der for at gø­re no­get for de­res lokalområde

Lau­ra Bjer­re Munch – Pro­jek­t­chef, Realdania

Fle­re af de nye pro­jek­ter vil iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Re­al­da­nia ska­be me­re liv i land­di­strik­ter­ne gen­nem lo­ka­le mø­de­ste­der, mens an­dre vil styr­ke den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le mel­lem un­ge og minoriteter.

Blandt pro­jek­ter­ne, der har få­et pen­ge, er et i Kø­ge, hvor et ned­lagt vand­værk skal om­dan­nes til et kul­tur­hus, mens lo­ka­le ildsjæ­le i Glams­b­jerg på Fyn ta­ger kam­pen op mod bu­tiks­dø­den og vil ska­be en bæ­re­dyg­tig borgerbutik.

”Det er fan­ta­stisk at se, hvor man­ge ildsjæ­le der bræn­der for at gø­re no­get for de­res lo­ka­l­om­rå­de. De­res be­gej­string smit­ter, og de på­ta­ger sig og­så et im­po­ne­ren­de an­svar for at ud­vik­le bå­de ste­der og fæl­les­ska­ber,” si­ger pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Lau­ra Bjer­re Munch i en pressemeddelelse. 

De 13 pro­jek­ter er ud­valgt blandt 119 an­søg­nin­ger i den se­ne­ste ansøgningsrunde.

Rhododendronsamling beskyttes mod svampeangreb

Bo­ta­nisk Ha­ve i Kø­ben­havn rå­der over i alt 440 rho­do­den­dron­plan­ter for­delt på om­kring 200 ar­ter. Tak­ket væ­re en be­vil­ling på 4,7 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den bli­ver den unik­ke rho­do­den­dron­sam­ling nu flyt­tet til en ny­an­lagt del af ha­ven for at red­de sam­lin­gen mod svampeangreb.

Da rho­do­den­dron­be­det blev an­lagt i år 2000, ske­te det med en uhel­dig blan­ding af sp­hagnum og bark­flis. Desvær­re gav den­ne blan­ding op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for øde­læg­gen­de svam­pe­an­greb. For at sik­re, at Bo­ta­nisk Ha­ve og­så i frem­ti­den har et unikt rho­do­den­dron­bed, har det der­for væ­ret nød­ven­digt at an­læg­ge et nyt bed, hvori ha­vens man­ge ar­ter kan få de ret­te vækst­be­tin­gel­ser, op­ly­ser A.P. Møl­ler Fon­den i et op­slag på Linkedin.

Det nye bed er an­lagt i en tid­li­ge­re uop­dyr­ket del af ha­ven ved si­den af det gam­le Palmehus.

Ud over flyt­nin­gen af rho­do­den­dron­be­det går be­vil­lin­gen til nye skil­te, hvor de be­sø­gen­de i Bo­ta­nisk Ha­ve får vi­den om de sjæld­ne plan­ter, de­res hi­sto­rie og na­tur­li­ge kredsløb. 

Støtte til projekter om mental sundhed

34 ar­bejds­plad­ser rundt om­kring i Dan­mark kan nu sæt­te gang i ar­bej­det med den men­tale sund­hed. Det sker med mid­ler fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen, som net­op har be­slut­tet at støt­te de 34 pro­jek­ter med i alt 5,6 mil­li­o­ner kroner.

Blandt ar­bejds­plad­ser­ne er Se­jer­gaar­dens Mu­si­k­ef­ter­sko­le i Tøl­lø­se, som har få­et til­sagn om 250.000 kro­ner. Pen­ge­ne skal an­ven­des til at sæt­te fo­kus på men­tal sund­hed i en pe­ri­o­de med man­ge for­an­drin­ger, og per­so­na­let på ef­ter­sko­len vil iføl­ge en nyhed på Vel­liv For­e­nin­gens hjem­mesi­de bli­ve un­der­vist i ’de­sign thin­king’ og træ­net i ’fe­ed-ba­ck og feed-forward’.

I alt har Vel­liv For­e­nin­gen i den­ne om­gang ud­delt pro­jekt­støt­te for li­ge knap 15 mil­li­o­ner kro­ner. Der er nem­lig og­så be­vil­get fem mil­li­o­ner kro­ner til en ræk­ke ana­ly­ser af blandt an­det, hvor­dan virk­som­he­der kan un­der­støt­te en god over­gang for me­d­ar­bej­de­re fra bar­sel til jobmarkedet.

Der­u­d­over har Vel­liv For­e­nin­gen gi­vet 4,3 mil­li­o­ner kro­ner til to forsk­nings­pro­jek­ter, op­ly­ser foreningen. 

15 fik penge fra royal fond

Bør­ne­can­cer­fon­den og Børns Vil­kår var blandt de 15 mod­ta­ge­re af pen­ge, da Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond på sit se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de i alt blåstemp­le­de be­vil­lin­ger for 880.000 kroner.

Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond støt­ter hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge, idræts­li­ge, ud­dan­nel­se, al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de formål. 

Og in­den for den bre­de vif­te af støt­te­o­m­rå­der blev der blandt an­det gi­vet til­sagn til Bør­ne­can­cer­fon­den om 100.000 kro­ner, som skal bru­ges til et pro­jekt kal­det ’Cool Camp’ – en re­ha­bi­li­te­rings-camp for sø­sken­de til børn og un­ge med kræft.

Ju­le­mær­ke­fon­den fik en be­vil­ling på 100.000 kro­ner, som skal gå til ud­sat­te børns op­hold i 10 uger på et Ju­le­mær­ke­hjem, Ung­dom­mens Rø­de Kors modt­og og­så 100.000 kro­ner til fe­ri­e­lej­re i år for ud­sat­te børn og un­ge, mens Børns Vil­kår til pro­jek­tet ’Hør mig!’ fik 50.000 kro­ner, op­ly­ser kon­ge­hu­set på sin hjemmeside.

Støtte til krigsofre i Ukraine

Vi slut­ter ugens ud­de­lings­rund­t­ur hos Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fogs Fond, hvor be­sty­rel­sen på sit se­ne­ste mø­de ud­del­te knap 600.000 kroner.

Det stør­ste be­løb, 100.000 kro­ner, til­faldt iføl­ge Sjæl­land­ske Me­di­er Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, der vil bru­ge mid­ler­ne til nød­hjælps­ar­bej­de blandt kri­gens of­re i Ukraine.

Og­så to kor har få­et pen­ge fra Fogs Fond: Dels Kam­mer­ko­ret Ca­me­ra­ta, der 50.000 kro­ner ri­ge­re nu kan af­hol­de som­mer­kon­cer­ter i år. Og dels Det dan­ske Dren­ge­kor, som med 20.000 fond­skro­ner på kon­to­en se­ne­re i år ta­ger på kon­cert­tur­né i Frank­rig og Belgien.

I alt modt­og 23 in­sti­tu­tio­ner og for­e­nin­ger den­ne gang støt­te fra fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer