Ar­tik­ler tag­get med:

Per Holten-Andersen

Bengt Holst og Henrik Wegener indtræder i bestyrelsen for Den Danske Naturfond

Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin har ud­pe­get den tid­li­ge­re vi­den­ska­be­li­ge di­rek­tør i Kø­ben­havns Zoo­lo­gisk Ha­ve, Bengt Holst, til ny for­mand for Den Dan­ske Na­tur­fond. ”Med…

Hofmarskal afløser Prins Joachim i Løvenholm Fondens bestyrelse

Den 1. sep­tem­ber 2020 trak Prins Jo­a­chim sig ud af be­sty­rel­sen for Lø­ven­holm Fon­den i for­bin­del­se med, at prin­sen til­t­rå­d­te en tre­årig stil­ling som…

Tidligere CBS-rektor indtræder i Knud Højgaards Fonds bestyrelse

Per Hol­ten-An­der­sen, der fra 2012 til 2018 var rek­tor for CBS, er ind­t­rå­dt i Knud Høj­gaards Fonds be­sty­rel­se fra den 16. april 2020. En stor…

Forskningsminister mødes med Forum for Forskningsfinansiering

Den 27. novem­ber mø­des de 17 med­lem­mer af Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for før­ste gang. Forum­met skal frem­over ”ud­gø­re en plat­form for di­a­log mel­lem cen­tra­le forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de og -ud­før­en­de ak­tø­rer i Dan­mark.” Før­ste punkt på dags­or­de­nen bli­ver en dis­kus­sion af fon­de­nes ind­fly­del­se på ret­nin­gen af dansk forskning.

Fondsdanmark rundt – uge 38

En me­get lang­som­me­lig fondstif­tel­se i Hor­sens, en mu­lig ny bor­ger­dre­vet fond i Ul­bøl­le, di­gi­ta­li­se­ring af VHS-bånd, pri­ser til fre­de­riks­berg­ske ildsjæ­le og en ny ud­de­lings­run­de i Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den. Det er nog­le af hi­sto­ri­er­ne i den­ne pre­mi­e­re-tur rundt i det lo­ka­le Fondsdanmark. 

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…