Annoncespot_img

Fondsdanmark rundt – uge 38

En meget langsommelig fondstiftelse i Horsens, en mulig ny borgerdrevet fond i Ulbølle, digitalisering af VHS-bånd, priser til frederiksbergske ildsjæle og en ny uddelingsrunde i Sparekassen Hobro Fonden. Det er nogle af historierne i denne premiere-tur rundt i det lokale Fondsdanmark.

Om Fonds­dan­mark Rundt

I Fonds­dan­mark Rundt præ­sen­te­rer vi ak­tu­el­le fonds­hi­sto­ri­er fra lo­kal- og spe­ci­al­me­di­er i he­le Danmark.

End­nu et slag er slå­et i den sto­re de­bat om arv og mil­jø. Kraks Fond har net­op pub­li­ce­ret en under­søgel­se, der for­sø­ger at fin­de ud af, om nær­miljøet har en ef­fekt på bru­gen af psyko­far­ma­ka. Det vi­ser sig, at mænd der flyt­ter til ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, har en ten­dens til at øge for­bruget af me­di­cin mod psy­kis­ke li­del­ser. Re­sul­ta­ter­ne er re­le­van­te for 85.000 mænd. Hvor­for kvin­der ik­ke har den sam­me ud­vik­ling vi­des ik­ke – må­ske de ba­re er det stær­ke­re køn. Du kan læ­se me­re om hi­sto­rien på avi​sen​.dk

So­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er ik­ke li­ge po­pu­læ­re. Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning ud­gav d. 17/9 en le­der, der for­hol­der sig til re­ge­rin­gens for­slag om at op­ret­te en so­ci­al in­ve­ste­rings­fond. Poin­ten med fon­den er, at pri­va­te ak­tø­rer kan in­ve­ste­re i so­ci­a­le for­mål mod at få et af­kast, hvis for­mål­ene lykkes.

“Det med­fø­rer en ri­si­ko for, at kon­trol­len med so­ci­al­po­li­tik­ken over­fø­res fra de­mo­kra­tisk valg­te po­li­ti­ke­re til pri­va­te in­ve­sto­rer og der­med, at men­ne­sker, der har be­hov for hjælp, ik­ke får den. Det må ik­ke ske,” me­ner Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning, der i ste­det fo­re­slår, at det skal væ­re let­te­re for kom­mu­ner at la­ve so­ci­a­le investeringer.

Vi ken­der al­le Ar­las iko­ni­ske grøn­ne mæl­ke­kas­se – en­ten for­di vi selv har bå­ret den rundt som mæl­ke­duk­se i sko­len el­ler for­di vo­res børn har. Det kan og­så væ­re du ken­der dem for­di de fly­der i by­bil­le­det. Ar­la ken­der i hvert fald det sid­ste, og star­te­de i 2016 en kampag­ne for at få dem sam­let ind igen for bå­de na­tu­rens og pen­ge­nes skyld. Den­ne kampag­ne fyl­der snart to år og har al­le­re­de sam­let 100.000 kas­ser ind, be­ret­ter Ran­ders Ons­dag d. 19/9. For hver mæl­ke­kas­se do­ne­res fem kro­ner til Ar­la Fon­den, der blandt an­det hjæl­per un­ge med kost og sund­hed igen­nem de­res MAD­lejr. Der fin­des dog man­ge fle­re kas­ser der­u­de, så Ar­la har sta­dig et ar­bej­de for­an sig.

Ot­to Møn­ster-fon­den syn­ger på sid­ste vers. Ar­ven ef­ter Ot­to Møn­ster har igen­nem Mønster­klub­ben i Ul­bøl­le væ­ret en vig­tig fak­tor for de lo­ka­le. Sær­ligt har ar­ven få­et ben at gå på i ar­ran­geringen af be­gi­ven­he­der for de æl­dre. Men nu mel­der Den Lil­le Avis Syd­fyn d. 18/9, at Møn­ster-fon­den har gi­vet sin sid­ste do­na­tion og nu har tømt ki­ste­bun­den. Med et sid­ste suk på 304.000 af­slut­te­de fon­den et vig­tigt styk­ke ar­bej­de igen­nem man­ge år. Møn­ster­klub­ben vil dog ik­ke træk­ke sig til­ba­ge, men øn­sker i ste­det at kig­ge på an­dre mu­lig­he­der for at ar­bej­de for de æl­dre i frem­ti­den. Et bud kun­ne væ­re at om­dan­ne Møn­ster­klub­ben til sin egen fond der er dre­vet af de lo­ka­le, i hå­bet om at Ot­to Møn­sters ge­ne­rø­se ånd kan le­ve vi­de­re i Ulbølle.

Det er ik­ke helt nemt med de fred­nin­ger. Vi har for ny­ligt skre­vet om hvor­dan om­dan­nel­sen af Skul­p­tur­par­ken i Her­ning har gi­vet bøvl i for­hold til fred­nin­ger, men det er ik­ke en unik hi­sto­rie. I Røn­ne har man gen­nem fonds­ud­de­lin­ger fra Re­al­da­nia, Brød­re­ne Lar­sens Le­gat og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond sam­let de nød­ven­di­ge 2,4 mio. kro­ner til om­byg­ning og re­stau­re­ring af den gam­le di­rek­tør­bo­lig ved ke­ra­mi­kmu­se­et Hjort­hs Fa­brik. Men øn­sket om at byg­ge han­di­ca­p­ad­gang og toilet i byg­nin­gen er tru­et, net­op for­di byg­nin­gen er fre­det, skri­ver Born­holms Ti­de­nde d. 17/9. Byg­ge­til­la­del­sen la­der sta­dig ven­te på sig, og det kan ha­ve kon­se­kven­ser for den nye sæ­son, men der ar­bej­des på høj­tryk for at det kan la­de sig gøre.

Har du nog­le gam­le VHS-bånd? Så få dem di­gi­ta­li­se­ret i STORM20’s nye fri­vil­lig-dre­ve­de di­gi­ta­li­se­rings­værk­sted i Kø­ben­havn. Nor­dea-fon­den har støt­tet værk­ste­det, hvis for­mål er at la­de bor­ge­re fore­vi­ge de­res gam­le min­der i form af fo­tos, VHS-film el­ler lyd­bånd. Værk­ste­det er det før­ste bru­ger­drev­ne og of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge di­gi­ta­li­se­rings­værk­sted, skri­ver Val­by Bla­det 19/9.

For­sin­ket fonds­op­start fru­stre­rer. I ju­ni brag­te Hor­sens Fol­ke­blad hi­sto­ri­en om Østjysk Land­bo­fore­ning, der var ved at ta­be tå­l­mo­dig­he­den med det lo­ka­le ad­vo­kat­fir­ma, LRP over stif­tel­sen af Ras­mus Pe­ter Ni­el­sen Fon­den – en fond, der skal ud­de­le ar­ven ef­ter land­man­den Ras­mus Pe­ter Ni­el­sen til land­mænd un­der ud­dan­nel­se. Kri­tik­ken ly­der på, at fonds­stif­tel­sen har ta­get over fi­re år og om­fat­ter sto­re ad­vo­kat­ho­nora­rer. På da­væ­ren­de tids­punkt af­vi­ste ad­vo­ka­ten Jyt­te Stor­gaard kri­tik­ken og hen­vi­ste til, at skif­te­ret­ten hav­de god­kendt bå­de de­res ar­bejds­tem­po og ho­nora­rer. I ste­det pe­ge­de hun fin­gre til­ba­ge på land­bo­for­e­nin­gen. Imid­ler­tid er fon­den end­nu ik­ke op­ret­tet, frem­gik det af Hor­sens Fol­ke­blad i sid­ste uge. For­mand for land­boforeningen, Hen­rik Ni­el­sen, si­ger til Hor­sens Folkeblad:

”Fon­den skal ba­re væ­re klar, så vi kan ud­de­le le­ga­ter i marts. Og hvis ik­ke tin­ge­ne kom­mer på plads i lø­bet af de næ­ste par må­ne­der, be­gyn­der vi at gø­re no­get alvorligt.”

Han si­ger vi­de­re, at han har få­et at vi­de at fon­den er klar i lø­bet af sep­tem­ber el­ler oktober.

Com­mu­ni­ty fo­un­da­tion fejrer si­ne lo­ka­le ildsjæ­le. I sid­ste uge ud­del­te Fre­de­riks­berg­fon­den si­ne to pri­ser ved et stort ar­ran­ge­ment på den gam­le po­li­ti­sta­tion på Howitzvej. CBS’ rek­tor Per Hol­ten-An­der­sen fik til­delt Hæ­der­spri­sen og 50.000 kr. for sit bi­drag til at gø­re Fre­de­riks­berg til en mo­der­ne uni­ver­si­tets­by. Og idræts­klub­ben Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg – der si­den sin start for 25 år si­den er ble­vet én af lan­dets stør­ste og mest respek­te­re­de – fik Fre­de­riks­berg­pri­sen 2018:

“I vin­der ik­ke kun en fryg­te­ligt mas­se dan­marks­mester­ska­ber i at­le­tik, ra­cer­løb og rug­by, men end­nu bed­re, så er je­res ar­bej­de ad­gangs­bil­let for man­ge børn og un­ge med ud­vik­lings­be­hov – og på den må­de en me­get vig­tig ad­gangs­bil­let til dis­se men­ne­sker til et so­ci­alt idræts­liv i for­e­ning med an­dre li­ge­vær­di­ge. Det skal I ha­ve tu­sind tak for,” sag­de be­sty­rel­ses­med­lem Pe­ter Christ­mas-Møl­ler til over­ræk­kel­sen, og gav ud over de tu­sin­de tak og­så hund­re­de­tu­sind kro­ner til Pa­r­a­sport Frederiksberg.

Læs me­re om pri­ser­ne og se vi­deo­er fra de fre­de­riks­berg­ske fest­lig­he­der her.

Sparekassen Hobro Fonden_Vikingeskibslauget (fotograf: Erik Røgild, Hobro)
Over­ræk­kel­se af do­na­tion til Vikin­ge­skibslau­get (fo­to­graf: Erik Rø­gild, Hobro)

Spa­re­kas­sen Ho­bro har haft travlt på det se­ne­ste. Iføl­ge Hads­und Fol­ke­blad har de nem­lig net­op af­slut­tet de­res fjer­de be­vil­lings­mø­de og har fun­det 859.102 kro­ner til træn­gen­de hæn­der. I alt 19 for­skel­lige for­mål fan­ge­de de­res opmærk­som­hed, og dis­se for­mål spæn­der fra dy­re­in­ter­na­tet MinVen­Katten, der fik 50.000 kro­ner til Klejtrup Fri­lufts­bad der fik en im­po­ne­ren­de sum på 250.000. For en fuld li­ste af de­res ud­de­lin­ger i 2018 kan du klik­ke her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer