Annoncespot_img

Kulturministeriet: Fond skal genskabe fredet park efter ulovlig istandsættelse

Det var ulovligt, da Midtjydsk Skole- og Kulturfond ændrede den fredede Skulp­turparken i Herning i en renovering til fem millioner kroner. Det fastslår Kultur­ministeriet i en ny afgørelse. Ministeriet stadfæster dermed en tidligere afgørelse fra Slots- og Kul­tur­sty­rel­sen. Samtidig lovliggøres dele af Skulptur­parkens nye udtryk.

Skulpturparken i Herning
Besty­rels­es­med­lem­merne i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond ri­si­ke­rer at hæf­te for ud­gif­ter­ne til lov­lig­gø­rel­sen af Skulp­turparken i Her­ning. Æn­drin­ger­ne var nem­lig ulov­li­ge, slår en ny af­gø­rel­se af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et fast.

I lø­bet af som­me­ren 2016 kør­te en­tre­pre­nør­ma­ski­ner­ne ind i Skul­p­tur­par­ken i Her­ning. Her var hånd­vær­ke­re nem­lig ble­vet sat i gang med en stør­re renove­ring: Jer­n­ba­nes­vel­ler­ne af træ, der de­fi­ne­re­de Skul­p­tur­par­kens cir­ku­læ­re ud­form­ning, skul­le væk. I ste­det skul­le der bru­ges rust­far­vet cor­ten­stål. Par­kens 36 skul­p­tur­rum skul­le re­du­ce­res til 24, og hæk­ke i ens­ar­tet høj­de blev ud­skif­tet med nye hæk­ke i va­ri­e­ren­de høj­der. En gangsti, for­skel­li­ge ram­per og trap­per blev og­så etab­le­ret. I alt løb ud­gif­ter­ne til pro­jek­tet op i me­re end fem mil­li­o­ner kroner.

Men da Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond igang­s­at­te mil­li­on-istand­s­æt­tel­sen af den fre­de­de skul­p­tur­park i Her­ning, hav­de man ik­ke for­in­den søgt om til­la­del­se hos Slots- og Kul­tur­sty­rel­sen. Først i sep­tem­ber 2016 søg­te fon­den om til­la­del­se til at fo­re­ta­ge æn­drin­ger­ne. På det tids­punkt var ar­bej­det stort set færdigt.

Men æn­drin­ger­ne var ulov­li­ge, slår en ny af­gø­rel­se af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et fast. Skul­p­tur­par­ken i Her­ning har nem­lig si­den 1995 væ­ret fre­det i med­før af byg­nings­fred­nings­lo­ven. Der­for skal myn­dig­he­der­ne gi­ve til­la­del­se til al­le æn­drin­ger, der går ud over al­min­de­lig vedligeholdelse.

Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond er der­for nu ble­vet på­lagt at ge­ne­tab­le­re skul­p­tur­rum­me­ne og den op­rin­de­li­ge ud­form­ning af hæk­ke­ne. Dog til­la­der mi­ni­ste­ri­ets af­gø­rel­se og­så, at cor­ten­stå­let rundt om den 150 me­ter sto­re cir­ku­læ­re are­na kan få lov at bli­ve. Om gangsti, ram­per og trap­per skal fjer­nes, vil Slots- og Kul­tursty­rel­sen ta­ge stil­ling til i den kom­men­de tid.

Fondsbestyrelse risikerer erstatningsansvar

Som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet, så er sa­gen spe­get for besty­rels­es­med­lem­merne i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond. De ri­si­ke­rer nem­lig i sid­ste en­de at skul­le hæf­te for ud­gif­ter­ne til lov­lig­gø­rel­sen, selv­om fon­den ejer den fre­de­de skul­p­tur­park. Par­ken er teg­net af den in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te land­skabs­ar­ki­tekt C.Th. Sø­ren­sen og an­lagt i 1965 af skjor­te­fa­bri­kant og kunst­sam­ler Aa­ge Damgaard.

Før istand­s­æt­tel­sen hav­de man for­hørt sig hos den ru­ti­ne­re­de rå­d­gi­ver, pro­fes­sor og land­skabs­arkitekt Ste­en Høy­er. Iføl­ge Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond men­te Ste­en Høy­er på da­værende tids­punkt ik­ke, at det var nød­ven­digt at sø­ge om en til­la­del­se fra Slots- og Kul­tur­sty­rel­sen. Men Høy­er om­be­stem­te sig iføl­ge fon­den i sep­tem­ber 2016, da æn­drin­ger­ne var gen­nem­ført. Det ærg­rer nu Jo­hs. Po­ul­sen (R), næst­for­mand for Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond og for­mand for Kul­tur og Fri­tids­ud­val­get i Her­ning Byråd:

”In­gen kan væ­re ue­ni­ge om, at det var en fejl, og den ske­te på bag­grund af den rå­d­giv­ning, vi fik,” si­ger han så­le­des i en ud­ta­lel­se til Her­ning Folkeblad.

Det videre forløb

I Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets nye af­gø­rel­se un­der­stre­ges, at Slots- og Kul­tursty­rel­sen – med ud­gangs­punkt i hvor­dan par­ken ta­ger sig ud nu – skal vur­de­re, hvor­dan de ulov­ligt ud­før­te ar­bej­der kan lov­lig­gø­res. Jo­hs. Po­ul­sen ser frem til at dis­ku­te­re spørgs­må­let om det vi­de­re for­løb med myndighederne:

”Det skal nu af­kla­res i en for­hand­ling med sty­rel­sen, og det har vi al­le­re­de sat kaf­fen over til,” si­ger Jo­hs. Po­ul­sen til Her­ning Folkeblad.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer