Bestyrelsen i Midtjydsk Kulturfond risikerer personligt erstatningsansvar for ulovlig renovering af fredet skulpturpark

Klagesagen om den fredede Skulpturpark ved Herning afgøres inden for to uger af Kul­tur­mi­ni­steriet. Midtjydsk Skole- og Kulturfond har udført en gennem­gribende renovering af parken uden at få tilladelse. Derfor risikerer de otte bestyrelses­med­lem­mer, at enten en kurator eller Civil­styrel­sen stiller dem personligt til regnskab for genop­retning af par­ken, vurderer ekspert i erstatnings­ansvar.

Johs. Poulsen
"Der må jo på et tids­punkt ind­fin­de sig det, man kun­ne kal­de al­min­de­lig sund for­nuft i den­ne sag. Det he­le var jo for­fal­det og rå­d­dent, og der kom stort set in­gen men­ne­sker der­u­de, for­di der var sum­pet," si­ger Jo­hs. Po­ul­sen, næst­for­mand i Midtjydsk Sko­le- og Kulturfond.

Renove­rin­gen af den for­fald­ne Skul­p­tur­park i Her­ning kan en­de med af få ube­ha­ge­li­ge pri­vat­øko­no­miske kon­se­kven­ser for be­sty­rel­sen i Midtjydsk Sko­le- og Kulturfond.

”Be­sty­rel­sen har jo ik­ke væ­ret i tvivl om, at fon­dens park er fre­det. Og så kan de hel­ler ik­ke ha­ve væ­ret i tvivl om, at man skal ha­ve fred­ningsmyn­dig­he­der­nes til­la­del­se, hvis man skal æn­dre ved no­get. Det ved jo selv læg­mand, at hvis man kø­ber en fre­det ejen­dom, må man ik­ke en­gang skif­te vin­du­er uden Slots- og Kul­tursty­rel­sen har gi­vet til­la­del­se til det. Der er en rig­hol­dig rets­prak­sis for, at hvis man gør vold på fre­de­de om­rå­der, så bli­ver man til­plig­tet at til­bage­fø­re det. Det er klart, at et på­bud om at til­bage­fø­re Skul­p­tur­par­ken vil bli­ve på­lagt fon­den med de om­kost­nin­ger, det med­fø­rer,” si­ger eks­pert i fonds­be­sty­rel­sers er­stat­nings­ansvar ad­vo­kat phd. Sø­ren Bergenser.

Han vur­de­rer, at de ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer til­med ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le af eg­ne lom­mer, hvis renove­rin­gen af den be­røm­te land­skabs­ar­ki­tekt C.Th. Sø­ren­sens fre­de­de værk skal tilbageføres.

Næst­for­man­den i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond har dog svært ved at fo­re­stil­le sig, at sa­gen en­der med at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal er­stat­te til­bage­førs­len af pro­jek­tet, som fon­den be­trag­ter som vellykket:

”Det vil væ­re ke­de­ligt, for det kan vi jo ik­ke. Men der må jo på et tids­punkt ind­fin­de sig det, man kun­ne kal­de al­min­de­lig sund for­nuft i den­ne sag. Det he­le var jo for­fal­det og rå­d­dent, og der kom stort set in­gen men­ne­sker der­u­de, for­di der var sum­pet. Så jeg næg­ter at tro på, at det kan kom­me der­til,” si­ger, Jo­hs. Po­ul­sen, der er man­ge­årigt med­lem af Her­ning By­råd, og sam­ti­dig er for­mand for kom­mu­nens Kul­tur- og Fritidsudvalg.

Værket har mistet fredningsværdier

Iføl­ge Slots- og Kul­tursty­rel­sen blev renove­rin­gen sat i gang, in­den der var ind­hen­tet de for­nød­ne til­la­del­ser. Og ar­bej­det fort­sat­te end­da ef­ter, at em­beds­mæn­de­ne hav­de ud­stedt på­bud om at stop­pe ar­bej­det ind­til det blev af­gjort, om der kun­ne gi­ves til­la­del­se til at æn­dre det op­rin­de­li­ge værk. Det frem­går af do­ku­men­ter­ne i sa­gen, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i.

”Vær­ket har der­for mi­stet si­ne fred­nings­vær­di­er. Dis­se la­der sig dog me­nings­fyldt gen­op­ret­te,” skri­ver sty­rel­sen, der ef­ter par­ken var istand­s­at af­vi­ste at gi­ve til­la­del­se til ændringerne.

I håb om at få en så­kaldt ret­lig lov­lig­gø­rel­se har be­sty­rel­sen i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond kla­get over sa­gen til kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment, der af­gør sa­gen in­den ud­gan­gen af august.

Set fra be­sty­rel­sens syns­punkt har sa­gen ud­vik­let sig til et spørgs­mål om ju­ra frem­for et spørgs­mål om at red­de den fre­de­de park.

Jo­hs. Po­ul­sen un­der­stre­ger, at be­sty­rel­sen har rå­d­ført sig med den an­er­kend­te land­skabs­ar­ki­tekt Ste­en Høy­er, der er pro­fes­sor i land­skabs- og ha­ve­kunst og an­ses for den yp­per­ste for­tol­ker af C.Th. Sø­ren­sen havekunstværker.

”Det er helt klart, at der er be­gå­et en for­mel fejl. Men ar­bej­det er sat i gang på rå­d­gi­ve­rens an­befaling uden at ind­hen­te en til­la­del­se, for­di vur­de­rin­gen var, at det­te ik­ke var nød­ven­digt, da der var ta­le om en renove­ring og ik­ke et ny-an­læg. Hav­de vi vidst no­get som helst om and­et, så hav­de vi selv­føl­ge­lig få­et den for­ma­li­tet i or­den. Men min po­in­te er, at vi er frem­me ved, at der sid­der no­gen og si­ger, at de­res for­tolk­ning af C.Th. Sø­ren­sens værk er bed­re end Ste­en Høy­ers. Men der fin­des in­gen fa­cit­lis­te. Det er ble­vet en ren juri­disk strid,” si­ger han.

Mulig konkurs

Som Jyl­lands-Po­sten kun­ne for­tæl­le i juli må­ned lyk­ke­des det for et par år si­den Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond at fin­de fi­nan­si­e­rings­støt­te på fem mil­li­o­ner kr., hvoraf de fle­ste er do­ne­ret af den lo­ka­le fond, Ege Fonden.

Be­sty­rel­sen har over for Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et for­kla­ret, at de ek­ster­ne fonds­mid­ler er brugt op, og at der ik­ke er fle­re pen­ge i kas­sen til en evt. re­tab­le­ring af parken.

”Man har nok og­så svært ved at fo­re­stil­le sig, at Ege Fon­den vil bru­ge yder­li­ge­re mil­li­o­ner på at få ført renove­rin­gen til­ba­ge igen. Der­for kan man sag­tens fo­re­stil­le sig, at sa­gen kan en­de med, at Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond går kon­kurs, hvis ik­ke de øko­no­misk kan løf­te op­ga­ven med at re­tab­le­re par­ken,” si­ger Sø­ren Bergenser.

”Hvis fon­den er gå­et kon­kurs, så er det klart, at ku­ra­tor vil for­sø­ge at hen­te de mang­len­de pen­ge hos de be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der har be­slut­tet at igang­sæt­te ar­bej­det, in­den man hav­de få­et fred­ningsmyn­dig­he­dens til­la­del­se,” si­ger han.

Men ku­ra­tor kan og­så over­ve­je at gå ef­ter den rå­d­gi­ven­de ar­ki­tekt, al­ter­na­tivt bå­de be­sty­rel­sen og arkitekten.

”Hvis rå­d­gi­ve­ren har und­ladt at rå­d­gi­ve om, at man ik­ke uden vi­de­re kan igang­sæt­te ar­bej­der­ne uden at sø­ge om til­la­del­se, så kan det en­de med, at det er ham der bli­ver er­stat­nings­an­svar­lig. Det vil ske ved at bestyrelses­medlem­merne gør re­gres mod rå­d­gi­ve­ren for ik­ke at over­hol­de sit rådgiver­ansvar, el­ler ved at ku­ra­tor el­ler fon­den selv, sagsø­ger ar­ki­tek­ten,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Men selv­om Jo­hs. Po­ul­sen er­ken­der, at der er ble­vet be­gå­et for­mel­le fejl, så er be­sty­rel­sen til­freds med re­sul­ta­tet af renove­rin­gen af skulpturanlægget.

”Vi har ind­til vi­de­re ik­ke øn­sket at for­føl­ge vo­res rå­d­gi­ver, for­di vi me­ner, at han på det ind­holds­mæs­si­ge har ydet en fa­bel­ag­tig god rå­d­giv­ning med at fø­re par­ken up to da­te. Re­sul­ta­tet er ble­vet rig­tig flot, og i dag er der mas­ser af be­sø­gen­de i parken.”

Civilstyrelsens rolle

Selv­om fon­den und­går kon­kurs, er det dog ik­ke sik­kert, at be­sty­rel­sen slip­per for at bli­ve mødt med er­stat­nings­krav. Det skyl­des fonds­lo­vens reg­ler, som bl.a. skal sik­re fon­de mod at bli­ve på­ført ube­ret­ti­ge­de tab af fonds­le­del­sen, for­kla­rer Sø­ren Bergenser.

”Ci­vilsty­rel­sen fø­rer jo til­syn med Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond, og sty­rel­sen kan som fonds­myn­dig­hed vur­de­re, at be­sty­rel­sen har på­ført fon­den et tab. Der­for kan den til­plig­te fon­den at fø­re er­stat­nings­sag mod si­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mer,” si­ger han.

Be­sty­rel­sen i Midtjydsk- Sko­le og Kul­tur­fond har dog ik­ke nød­ven­dig­vis tænkt sig at ac­cep­te­re af­gø­rel­sen fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i til­fæl­de af, at den går dem imod.

”Der er og­så an­dre re­ak­tions­møn­stre, som be­sty­rel­sen kan ta­ge i brug. Vi kan sø­ge om af­fred­ning, og der er og­så mu­lig­hed for at gå ret­tens vej. Des­u­den kan vi over­ve­je at rej­se sa­gen po­li­tisk. Det er der no­gen af os, der har en vis er­fa­ring med. Der er jo ord­fø­re­re i par­tier­ne, der in­ter­es­se­rer sig for den slags sa­ger,” si­ger Jo­hs. Po­ul­sen, der ud­over si­ne lan­ge er­fa­ring som by­rå­dspo­li­ti­ker og­så er tid­li­ge­re med­lem af Fol­ke­tin­get for Ra­di­ka­le Venstre.

Han an­fæg­ter be­grun­del­sen for af­sla­get på at æn­dre Skul­p­tur­par­ken, der blev an­lagt af fa­bri­kant og kunst­sam­ler Aa­ge Dam­gaard i 1965. Den cir­kel­for­me­de park er ind­delt i to ni­veau­er, som før renove­rin­gen var ad­skilt af jer­n­ba­nes­vel­ler. Svel­ler­ne var råd­ne og er nu ud­skif­tet med rust­far­ve­de stål­pla­der. Det ma­te­ri­a­le kan Slots- og Kul­tursty­rel­sen ik­ke god­ken­de. Ej hel­ler at de hæk­ke, der ind­del­te den øver­ste del af par­ken i 36 rum, ét til hver skul­p­tur, er fjer­net. Des­u­den er par­kens til­gæn­ge­lig­hed nu øget ved hjælp af kø­re­ram­per, trap­per og en bre­de­re sti. Alt sam­men æn­drin­ger som sty­rel­sen ik­ke fin­der for­e­ne­ligt med C.Th. Han­sens op­rin­de­li­ge værk.

”Vi me­ner, at vi har en sær­lig po­in­te i, at de men­ne­sker, der sin tid var med til at ska­be Skulp­tur­parken – alt­så Dam­gaard-fa­mi­li­en – de er jo sta­dig med. En­ken ef­ter Aa­ge Dam­gaard, Bit­ten Dam­gaard er for­mand for fon­den og har sid­det med i he­le det her ar­bej­de og har sagt god for det ma­te­ri­a­le­valg og det ar­bej­de, der er igang­s­at,” si­ger Jo­hs. Poulsen.

Sty­rel­sen un­der­stre­ger iføl­ge do­ku­men­ter­ne i kla­ge­sa­gen, at den al­drig har mod­sat sig at lø­se pro­ble­mer­ne med den sum­pe­de parks sti­gen­de vand­mæng­der og den mang­len­de vedligeholdelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer