Annoncespot_img

Forskningsforum er stadig under konstruktion

Forum for Forskningsfinansiering er fortsat i støbeskeen.

Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et ar­bej­der fort­sat på at kon­kre­ti­se­re ram­mer­ne for re­ge­ring­ens di­a­log­forum for fon­de og uni­ver­si­te­ter, Forum for Forskningsfinansiering. 

I de­cem­ber 2017 frem­lag­de re­ge­rin­gen sin forsk­nings­po­li­ti­ske stra­te­gi, ’Dan­mark – klar til fremtiden’.

Et af de po­li­ti­ske ini­ti­a­ti­ver i pla­nen går ud på at etab­le­re et di­a­log­forum for fon­de og universiteter.

Re­ge­rin­gens væ­sent­lig­ste am­bi­tion med ini­ti­a­ti­vet er, at par­ter­ne skal fin­de fæl­les løs­nin­ger på uni­ver­si­te­ter­nes pro­blem med at fi­nan­si­e­re de in­di­rek­te om­kost­nin­ger, som føl­ger med, når de mod­ta­ger fonds­støt­te til forskningsprojekterne. 

Pro­ble­met er, at for­sker­ne nu mod­ta­ger så man­ge fonds­mid­ler, at føl­geom­kost­nin­ger­ne tæ­rer for kraf­tigt på uni­ver­si­te­ter­nes ba­sis­mid­ler, me­ner re­ge­rin­gen. Den fryg­ter der­for, at uni­ver­si­te­ter­ne mi­ster de­res stra­te­gi­ske handlerum.

Om­vendt øn­sker de fle­ste pri­va­te fon­de ik­ke at dæk­ke om­kost­nin­ger, som ik­ke re­la­te­rer sig til de støt­te­de forskningsprojekter. 

I be­gyn­del­sen af året blev fem af de stør­ste fon­de in­for­me­ret om, at de som væ­sent­li­ge bi­drag­ydere til den of­fent­li­ge forsk­ning vil bli­ve in­vi­te­ret til at del­ta­ge i Forum for Forskningsfinansiering. 

Forum­met for­ven­tes nu ned­sat i lø­bet af efteråret. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Artikler om indirekte omkostninger

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer