Norliv uddeler de første lokale bevillinger

For­e­nin­gen Nor­liv er kom­met godt i gang med si­ne al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. En af de før­ste lo­ka­le ud­de­lin­ger går til et fit­ness-til­tag for bed­re men­tal sund­hed i en byg­ge­for­ening.

Yoga i naturen
(mo­del­fo­to)

For­e­nin­gen Nor­liv, der snart skif­ter navn til Vel­liv, er i fuld gang med at ud­de­le pen­ge til små og sto­re pro­jek­ter. For­e­nin­gen for­ven­ter i år at ud­de­le 92 mio. kr.

Blandt de før­ste lo­ka­le ind­sat­ser, der har få­et støt­te fra Nor­liv, er et fit­nes­spro­jekt i Byg­ge­for­ening­en af 1933 i Hol­bæk. For­e­nin­gen vil til­by­de for­e­nin­gens med­lem­mer at dyr­ke fit­ness i na­tu­ren.

For­må­let er bå­de at styr­ke den fy­si­ske sund­hed, men og­så at mod­vir­ke stress, angst og de­pres­sion.

Man­ge af be­bo­er­ne i de 20 af­de­lin­ger af Byg­ge­for­e­nin­gen af 1933 dyr­ker ik­ke mo­tion. De mang­ler res­sour­cer, tid og over­skud i hver­da­gen, hvil­ket ik­ke kun på­vir­ker de­res fy­si­ske til­stand, men og­så den men­tale sund­hed, skri­ver Nor­liv i en pres­se­med­del­el­se.

”Vi har be­bo­e­re med psy­ki­ske og men­tale ud­for­drin­ger, og an­dre, der er i ri­si­ko for at få det. Fy­sisk ak­ti­vi­tet kan og­så væ­re godt for den men­tale sund­hed, og der­for vil vi i sam­ar­bej­de med Na­tu­re Fit­ness DK te­ste en mo­del for hold­træ­ning i na­tu­ren, som kan hjæl­pe dem i gang og for­hå­bent­lig få dem til at bli­ve ved med at væ­re ak­ti­ve,” for­tæl­ler organisa­tions­be­sty­rel­ses­formand i Byg­ge­for­e­nin­gen af 1933, Knud Ni­el­sen.

For­e­nin­gen Nor­liv støt­ter fit­nes­spro­jek­tet med 50.000 kr. Støt­ten er en del af de ti før­ste al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som Nor­liv har til­delt, ef­ter at det i for­å­ret blev mu­ligt at sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der frem­mer men­tal sund­hed sær­ligt i ar­bejds­li­vet.

For­e­nin­gen Nor­liv støt­ter og­så forsk­ning og vi­dens­for­mid­ling samt stør­re ind­sat­ser på små og mel­lem­sto­re pri­va­te ar­bejds­plad­ser.

”Der er en stor spænd­vid­de i til­tag, der kan frem­me men­tal sund­hed og fore­byg­ge men­tale pro­ble­mer. Det er glæ­de­ligt, at pri­va­te og for­e­nin­ger over he­le lan­det med hver de­res idéer til fore­byg­gel­se har an­søgt og op­nå­et be­vil­ling. Det er end­nu me­re glæ­de­ligt, at vi nu sam­men med vo­res før­ste an­sø­ge­re, har ta­get hul på den sto­re op­ga­ve, der lig­ger i at frem­me dan­sker­nes men­tale sund­hed i en tid, hvor symp­to­mer på stress, angst og de­pres­sion er ble­vet en ny fol­ke­syg­dom,” si­ger for­mand i For­e­nin­gen Nor­liv Pe­ter Gæ­mel­ke i pres­se­med­del­el­sen.

Din annonce her

Pla­cér din an­non­ce her. Dan­marks Fon­de har eksi­ste­ret si­den april 2016 og læ­ses af cen­tra­le be­slut­nings­ta­ge­re i fon­de­ne og ngo-sek­to­ren, de­res ad­vo­ka­ter, fi­nan­siel­le og stra­te­gis­ke råd­gi­ve­re samt myn­dig­he­der­ne. Der­ud­over af fon­de­nes in­te­res­sen­ter i kom­mu­ner, uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.