Annoncespot_img

Norliv uddeler de første lokale bevillinger

Foreningen Norliv er kommet godt i gang med sine almennyttige uddelinger. En af de før­ste lokale uddelinger går til et fitness-tiltag for bedre mental sundhed i en byg­ge­for­ening.

Yoga i naturen
(mo­del­fo­to)

For­e­nin­gen Nor­liv, der snart skif­ter navn til Vel­liv, er i fuld gang med at ud­de­le pen­ge til små og sto­re pro­jek­ter. For­e­nin­gen for­ven­ter i år at ud­de­le 92 mio. kr.

Blandt de før­ste lo­ka­le ind­sat­ser, der har få­et støt­te fra Nor­liv, er et fit­nes­spro­jekt i Byg­ge­for­ening­en af 1933 i Hol­bæk. For­e­nin­gen vil til­by­de for­e­nin­gens med­lem­mer at dyr­ke fit­ness i naturen.

For­må­let er bå­de at styr­ke den fy­si­ske sund­hed, men og­så at mod­vir­ke stress, angst og depression.

Man­ge af be­bo­er­ne i de 20 af­de­lin­ger af Byg­ge­for­e­nin­gen af 1933 dyr­ker ik­ke mo­tion. De mang­ler res­sour­cer, tid og over­skud i hver­da­gen, hvil­ket ik­ke kun på­vir­ker de­res fy­si­ske til­stand, men og­så den men­tale sund­hed, skri­ver Nor­liv i en pressemeddelelse.

”Vi har be­bo­e­re med psy­ki­ske og men­tale ud­for­drin­ger, og an­dre, der er i ri­si­ko for at få det. Fy­sisk ak­ti­vi­tet kan og­så væ­re godt for den men­tale sund­hed, og der­for vil vi i sam­ar­bej­de med Na­tu­re Fit­ness DK te­ste en mo­del for hold­træ­ning i na­tu­ren, som kan hjæl­pe dem i gang og for­hå­bent­lig få dem til at bli­ve ved med at væ­re ak­ti­ve,” for­tæl­ler organisa­tions­be­sty­rel­ses­formand i Byg­ge­for­e­nin­gen af 1933, Knud Nielsen.

For­e­nin­gen Nor­liv støt­ter fit­nes­spro­jek­tet med 50.000 kr. Støt­ten er en del af de ti før­ste al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som Nor­liv har til­delt, ef­ter at det i for­å­ret blev mu­ligt at sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der frem­mer men­tal sund­hed sær­ligt i arbejdslivet.

For­e­nin­gen Nor­liv støt­ter og­så forsk­ning og vi­dens­for­mid­ling samt stør­re ind­sat­ser på små og mel­lem­sto­re pri­va­te arbejdspladser.

”Der er en stor spænd­vid­de i til­tag, der kan frem­me men­tal sund­hed og fore­byg­ge men­tale pro­ble­mer. Det er glæ­de­ligt, at pri­va­te og for­e­nin­ger over he­le lan­det med hver de­res idéer til fore­byg­gel­se har an­søgt og op­nå­et be­vil­ling. Det er end­nu me­re glæ­de­ligt, at vi nu sam­men med vo­res før­ste an­sø­ge­re, har ta­get hul på den sto­re op­ga­ve, der lig­ger i at frem­me dan­sker­nes men­tale sund­hed i en tid, hvor symp­to­mer på stress, angst og de­pres­sion er ble­vet en ny fol­ke­syg­dom,” si­ger for­mand i For­e­nin­gen Nor­liv Pe­ter Gæ­mel­ke i pressemeddelelsen.

Din annonce her

Placér din an­non­ce her. Dan­marks Fonde har eksi­ste­ret si­den april 2016 og læ­ses af cen­tra­le be­slut­nings­ta­ge­re i fon­de­ne og ngo-sek­to­ren, de­res ad­vo­ka­ter, fi­nan­siel­le og stra­te­gis­ke råd­gi­ve­re samt myn­dig­he­der­ne. Der­ud­over af fon­de­nes in­te­res­sen­ter i kom­mu­ner, uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer