Norliv uddeler de første lokale bevillinger

For­e­nin­gen Nor­liv er kom­met godt i gang med si­ne al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. En af de før­ste lo­ka­le ud­de­lin­ger går til et fit­ness-til­tag for bed­re men­tal sund­hed i en byg­ge­for­ening.

Yoga i naturen
(mo­del­fo­to)

For­e­nin­gen Nor­liv, der snart skif­ter navn til Vel­liv, er i fuld gang med at ud­de­le pen­ge til små og sto­re pro­jek­ter. For­e­nin­gen for­ven­ter i år at ud­de­le 92 mio. kr.

Blandt de før­ste lo­ka­le ind­sat­ser, der har få­et støt­te fra Nor­liv, er et fit­nes­spro­jekt i Byg­ge­for­ening­en af 1933 i Hol­bæk. For­e­nin­gen vil til­by­de for­e­nin­gens med­lem­mer at dyr­ke fit­ness i na­tu­ren.

For­må­let er bå­de at styr­ke den fy­si­ske sund­hed, men og­så at mod­vir­ke stress, angst og de­pres­sion.

Man­ge af be­bo­er­ne i de 20 af­de­lin­ger af Byg­ge­for­e­nin­gen af 1933 dyr­ker ik­ke mo­tion. De mang­ler res­sour­cer, tid og over­skud i hver­da­gen, hvil­ket ik­ke kun på­vir­ker de­res fy­si­ske til­stand, men og­så den men­tale sund­hed, skri­ver Nor­liv i en pres­se­med­del­el­se.

”Vi har be­bo­e­re med psy­ki­ske og men­tale ud­for­drin­ger, og an­dre, der er i ri­si­ko for at få det. Fy­sisk ak­ti­vi­tet kan og­så væ­re godt for den men­tale sund­hed, og der­for vil vi i sam­ar­bej­de med Na­tu­re Fit­ness DK te­ste en mo­del for hold­træ­ning i na­tu­ren, som kan hjæl­pe dem i gang og for­hå­bent­lig få dem til at bli­ve ved med at væ­re ak­ti­ve,” for­tæl­ler organisa­tions­be­sty­rel­ses­formand i Byg­ge­for­e­nin­gen af 1933, Knud Ni­el­sen.

For­e­nin­gen Nor­liv støt­ter fit­nes­spro­jek­tet med 50.000 kr. Støt­ten er en del af de ti før­ste al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som Nor­liv har til­delt, ef­ter at det i for­å­ret blev mu­ligt at sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der frem­mer men­tal sund­hed sær­ligt i ar­bejds­li­vet.

For­e­nin­gen Nor­liv støt­ter og­så forsk­ning og vi­dens­for­mid­ling samt stør­re ind­sat­ser på små og mel­lem­sto­re pri­va­te ar­bejds­plad­ser.

”Der er en stor spænd­vid­de i til­tag, der kan frem­me men­tal sund­hed og fore­byg­ge men­tale pro­ble­mer. Det er glæ­de­ligt, at pri­va­te og for­e­nin­ger over he­le lan­det med hver de­res idéer til fore­byg­gel­se har an­søgt og op­nå­et be­vil­ling. Det er end­nu me­re glæ­de­ligt, at vi nu sam­men med vo­res før­ste an­sø­ge­re, har ta­get hul på den sto­re op­ga­ve, der lig­ger i at frem­me dan­sker­nes men­tale sund­hed i en tid, hvor symp­to­mer på stress, angst og de­pres­sion er ble­vet en ny fol­ke­syg­dom,” si­ger for­mand i For­e­nin­gen Nor­liv Pe­ter Gæ­mel­ke i pres­se­med­del­el­sen.

Din annonce her

Pla­cér din an­non­ce her. Dan­marks Fon­de har eksi­ste­ret si­den april 2016 og læ­ses af cen­tra­le be­slut­nings­ta­ge­re i fon­de­ne og ngo-sek­to­ren, de­res ad­vo­ka­ter, fi­nan­siel­le og stra­te­gis­ke råd­gi­ve­re samt myn­dig­he­der­ne. Der­ud­over af fon­de­nes in­te­res­sen­ter i kom­mu­ner, uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…