Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Dan­ske For­valt­ning har rå­d­gi­vet fle­re af kon­ge­hu­sets al­men­nyt­ti­ge fon­de til kun at kø­be ban­kens eg­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter, selv­om pro­duk­ter­ne er bå­de dy­re­re og har gi­vet dår­li­ge­re af­kast end re­sten af mar­ke­det. Al­men­nyt­ti­ge fon­de kan ik­ke reg­ne med uvil­dig rå­d­giv­ning fra de­res bank, si­ger pro­fes­sor.

Amalienborg (foto: Wolfgang Sauber)
”Ge­ne­relt op­står der en in­ter­es­se­kon­flikt, når ban­ken har fle­re ka­sket­ter på i for­hold til kund­en," si­ger Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen, part­ner i Dan­ne­brog In­vest (fo­to: Wol­f­gang Sau­ber, CC BY-SA 3.0).

Al­men­nyt­ti­ge fon­des bund­ne ka­pi­tal skal iføl­ge loven be­sty­res af en af lan­dets ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger. Den stør­ste er Dan­ske Bank-kon­­cer­­nens Dan­ske For­valt­ning, som har en mar­keds­an­del på over 50 pct. af det­te sær­li­ge mar­ked. Her kan de al­men­nyt­ti­ge fon­de få god og sund rå­d­giv­ning om, hvil­ke in­ve­ste­rings­pro­duk­ter der bedst får for­mu­en til at yng­le. Jo bed­re for­mu­eple­je jo fle­re pen­ge til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger.

Men in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver­ne i Dan­ske For­valt­ning har til­sy­ne­la­den­de få­et for va­ne kun at an­be­fa­le pro­duk­ter­ne i en an­den af Dan­ske Banks af­de­lin­ger – nem­lig Dan­ske In­vest – uan­set hvor godt dis­se in­ter­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter i vir­ke­lig­he­den kla­rer sig. Der­med hav­ner ban­ken i en so­lid in­ter­es­se­kon­flikt, når den på én og sam­me gang skal yde god inve­ste­rings­råd­giv­ning og sam­ti­dig helt en­si­digt an­be­fa­ler ban­kens eg­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter.

På den ene si­de sæl­ges en rå­d­giv­ning, der ger­ne skul­le væ­re uvil­dig og sik­re kun­den den mest op­ti­ma­le in­ve­ste­rings­løs­ning. Men på den an­den si­de vok­ser ban­kens ind­tje­ning, hvis ban­kens eg­ne pro­duk­ter væl­ges, og det bli­ver hur­tigt til man­ge pen­ge.

Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen – part­ner i Dan­ne­brog In­vest

I Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond om­pla­ce­re­de Dan­ske For­valt­ning ek­sem­pel­vis for ny­lig al­le in­ve­ste­rin­ger på godt 122 mio. kr. til seks af ban­kens eg­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter. Al­le pen­ge­ne hav­ne­de i det kon­cer­n­for­bund­ne Dan­ske In­vest og stør­ste­delen end­da i et pro­dukt, der kun er mær­ket med to stjer­ner ud af fem mu­li­ge af det uaf­hæn­gi­ge ana­ly­se­bu­reau Mor­nings­tar. Den på­gæl­den­de in­ve­ste­rings­fond er ud fra ob­jek­ti­ve kri­te­ri­er ran­ge­ret på en 27. plads over de bed­ste in­ve­ste­rings­fon­de. Der var med an­dre ord 26 inve­ste­rings­pro­duk­ter på mar­ke­det, som var bed­re, men som Dan­ske For­valt­ning alt­så så bort fra.

”Ge­ne­relt op­står der en in­ter­es­se­kon­flikt, når ban­ken har fle­re ka­sket­ter på i for­hold til kun­d­en. På den ene si­de sæl­ges en rå­d­giv­ning, der ger­ne skul­le væ­re uvil­dig og sik­re kun­den den mest op­ti­ma­le in­ve­ste­rings­løs­ning. Men på den an­den si­de vok­ser ban­kens ind­tje­ning, hvis ban­kens eg­ne pro­duk­ter væl­ges, og det bli­ver hur­tigt til man­ge pen­ge, når man tæn­ker på, hvor sto­re sum­mer, der lig­ger pla­ce­ret i de al­men­nyt­ti­ge fon­de her­hjem­me. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke op­ti­malt for no­gen kun­der, hvis ban­kens eg­ne fon­de væl­ges af ind­tje­nings­mæs­sige år­sa­ger i ste­det for at fin­de de bed­ste pro­duk­ter på mar­ke­det. Desvær­re tror jeg, at man­ge af de al­men­nyt­ti­ge fon­de ik­ke er klar over pro­ble­met,” si­ger part­ner i Dan­ne­brog In­vest, Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen.

TABEL: Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond om­lag­de sid­ste år he­le sin for­mue

In­ve­ste­rings­fon­de­ne op­når i gen­nem­snit en rat­ing på 53: I gen­nem­snit er der alt­så hver gang 52 fon­de i mar­ke­det, der gør det bed­re in­den for hver in­ve­ste­rings­ka­te­go­ri.

In­ve­ste­rings­pro­dukt hos Dan­ske In­vestMio. kr. pla­ce­ret fra
Dron­ning Mar­gret­hes og
Prins Hen­riks Fond
ÅOP,
pro­cent
Mor­nings­tar,
ran­ge­ring
In­ve­ste­rin­ger i alt og gen­nem­snit1220,9%53
Dan­ske Ob­liga­tio­ner Ab­so­lut790,2%27
Glo­bal Equi­ty So­lu­tion171,0%Ik­ke ra­tet
Dan­mark Fo­kus51,1%59
Glo­ba­le Lan­ge In­deksob­liga­tio­ner90,8%70
Glo­bal mel­lem­lan­ge In­deksob­liga­tio­ner60,5%28
En­gros Emer­ging Mar­kets61,8%80
Kil­de: Det uaf­hæn­gi­ge ana­ly­se­bu­reau Mor­nings­tar samt Dan­ske In­ve­sts hjem­mesi­de

 
De al­men­nyt­ti­ge fon­de en­der alt­så of­te med at få for­mu­en pla­ce­ret i in­ve­ste­rings­pro­duk­ter, der ik­ke væl­ges for­di de er go­de, men for­di de er dy­re og der­med bi­dra­ger ek­stra til ban­kens egen ind­tje­ning. Men iføl­ge pro­fes­sor i fi­nan­si­e­ring, Car­sten Tang­gaard fra Aar­hus Uni­ver­si­tet skal al­men­nyt­ti­ge fon­de slet ik­ke for­ven­te at få en uvil­dig rå­d­giv­ning, når de sæt­ter en be­stemt bank til at for­val­te de­res for­mue.

”Jeg sy­nes ik­ke, der er et pro­blem. Kun­den hen­ven­der sig i ban­ken for at få pas­set si­ne pen­ge. Og det kun­den får, er der­for ban­kens pro­dukt. Vi må an­ta­ge, at kun­den har valgt ban­ken, for­di den har til­lid til ban­ken. Og den til­lid bør kun­den na­tur­lig­vis lø­ben­de over­ve­je. Si­tu­a­tio­nen er selv­føl­ge­lig en an­den, hvis kun­den hen­ven­der sig for at få rå­d­giv­ning om al­le ver­dens in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der. Så skal ban­ken na­tur­lig­vis rå­d­gi­ve uvil­digt om det. Men når man væl­ger en be­stemt bank, så får man ban­kens pro­dukt. Så er den nok ik­ke læn­ge­re,” si­ger pro­fes­sor i fi­nan­si­e­ring Car­sten Tang­gaard fra In­sti­tut for Øko­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Kongehusets fonde

I alt ek­si­ste­rer der syv al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de, der har di­rek­te for­bin­del­se til det dan­ske kon­ge­hus. Først og frem­mest Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond, hvor dron­ningen selv sid­der med i be­sty­rel­sen. Der­næst er der Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­riks Fond. Der er prin­ser­ne Ni­ko­lai og Fe­lix Fon­den, Dron­ning Mar­gret­he II’s Ar­kæo­lo­gis­ke Fond, Kong Chri­sti­an den Tien­des Fond, Kong Chri­sti­an IX’s og Dron­ning Lou­i­ses Guld­bryl­lups­le­gat til Bed­ste for vær­digt træn­gen­de dan­ske Kvin­der samt Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond.

De syv fon­de har en sam­let for­mue på godt en kvart mia. kr., og sid­ste år ud­del­te de over ti mio. kr. til vel­gø­ren­de for­mål. Det vi­ser en gen­nem­gang af fon­de­nes års­regn­ska­ber, som Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get. Af års­rap­por­ter­ne frem­går det, at al­le syv fon­de mod­ta­ger in­ve­ste­rings­råd­giv­ning fra Dan­ske Banks af­de­ling Dan­ske For­valt­ning.

For­mu­en i al­le hof­fets fon­de har Dan­ske For­valt­ning an­be­fa­let til for­de­ling i 36 inve­ste­rings­pro­duk­ter fra Dan­ske In­vest. Ik­ke et ene­ste in­ve­ste­rings­pro­dukt fra an­dre ban­ker el­ler in­ve­ste­rings­for­eninger er valgt, ef­ter man in­den for det se­ne­ste år har ta­get en­dog sto­re liv­tag med for­mu­ens pla­ce­ring sær­ligt i Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond samt Kron­prin­sen og Kron­prin­ses­sens Fon­de.

Den klart stør­ste af hof­fets fon­de, med in­ve­ste­rin­ger for 122 mio. kr., er Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond, som i 2017 fik om­lagt he­le for­mu­en. Fra at væ­re spredt i dan­ske og uden­land­ske ak­tier og ob­liga­tio­ner blev he­le for­mu­en nu pla­ce­ret i in­ve­ste­rings­pro­duk­ter fra Dan­ske In­vest. Og det sam­me ske­te i Kron­prin­sens og Kron­prin­ses­sens Fond.

”Det vir­ker da lidt be­syn­der­ligt, at in­tet af det man hav­de før kan bru­ges læn­ge­re, og det he­le bli­ver solgt på en gang. Ge­ne­relt me­ner jeg og­så, at interesse­konflikten er åben­lys og uvil­dig­he­den i fa­re, når ban­kens ind­tje­ning af­hæn­ger af, hvil­ke investerings­produkter kun­den en­der ud med,” si­ger Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen fra Dan­ne­brog In­vest.

Svage afkast

Gen­nem­gan­gen af fon­de­nes for­mu­e­pla­ce­ring vi­ser, at de 36 pro­duk­ter fra Dan­ske In­vest, hvor­af nog­le gan­ske vist er gen­gan­ge­re og lig­ger i fle­re af kon­ge­hu­sets fon­de, i bed­ste fald kla­rer sig mid­del­må­digt, hvis man ser på, hvor­dan de ran­ge­res af det uaf­hæn­gi­ge ana­ly­se­bu­reau Mor­nings­tar, som bru­ges vidt og bredt i investerings­branchen her­hjem­me som ob­jek­tivt kri­te­rie for at vur­de­re in­ve­ste­rings­pro­duk­ter.

I Dron­nin­gen Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond ran­ge­res de seks pro­duk­ter i gen­nem­snit til 56 po­int ud af 100 mu­li­ge hos Mor­nings­tar, hvor en rat­ing på 1 er det bed­ste. Et af pro­duk­ter­ne op­når en ran­ge­ring på 80, hvil­ket vil si­ge der i prin­cip­pet er 79 an­dre pro­duk­ter på mar­ke­det, som Dan­ske For­valt­ning kun­ne ha­ve valgt, for­di de har gi­vet et bed­re af­kast må­lt over en år­ræk­ke.

I det pro­dukt fra Dan­ske Bank, hvor stør­ste­delen af fon­dens for­mue er pla­ce­ret, er der ta­le om ob­liga­tio­ner med me­get lang lø­be­tid. Det vil si­ge, at for­mu­en nu er ek­stremt føl­som over for ud­s­ving i ren­ten, hvil­ket vil gi­ve sto­re kurstab, når ren­ten igen be­gyn­der at sti­ge. Det i sig selv er be­mær­kel­ses­vær­digt og ri­si­ka­belt med det nu­væ­ren­de la­ve ren­te­ni­veau.

I et an­det pro­dukt er der ta­le om de­ci­de­re­de dår­li­ge af­kast. Det hand­ler om in­ve­ste­rings­pro­duk­tet Dan­ske In­vest Glo­bal Equi­ty So­lu­tion. Det er et ak­tivt for­val­tet pro­dukt, hvor eks­per­ter­ne i Dan­ske Bank fak­tisk skal slå mar­ke­det og de­res eget ben­ch­mark på af­ka­stet, men det er mil­dest talt mis­lyk­ket. I de sid­ste tre år har ben­ch­mark væ­ret 34,9 pro­cent i af­kast, mens pro­duk­tet fra Dan­ske Bank blot har gi­vet 21,6 pro­cent. Det er en rin­ge per­for­man­ce for­tæl­ler Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen, der ind­til for ny­lig var che­f­a­na­ly­ti­ker i Mor­nings­tar.

”Det er et gan­ske be­ty­de­ligt ef­ter­slæb, og ik­ke no­get der li­ge­frem un­der­støt­ter an­be­fa­lin­gen. Tvær­ti­mod un­der­stre­ger det vel blot den mang­len­de uvil­dig­hed og at kun­der­nes in­ter­es­ser ik­ke nød­ven­dig­vis al­tid er i for­re­ste ræk­ke,” for­tæl­ler han.

Det sam­me pro­dukt er i øv­rigt til­købt i Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond, mens det i sam­me pe­ri­o­de helt er solgt fra i prin­ser­nes fond. Der er åben­bart ik­ke helt enig­hed i Dan­ske For­valt­ning om, hvor­når ban­kens eg­ne pro­duk­ter skal kla­re sig godt el­ler skidt, hvis man på en og sam­me gang an­be­fa­ler køb og to­talt fra­salg.

Hver­ken Dan­ske Bank el­ler kon­ge­hu­set har øn­sket at ud­ta­le sig til den­ne ar­ti­kel.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

 

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.