Annoncespot_img

Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Danske Forvaltning har rådgivet flere af kongehusets almennyttige fonde til kun at købe bankens egne investeringsprodukter, selvom produkterne er både dyrere og har givet dår­li­ge­re afkast end resten af markedet. Almennyttige fonde kan ikke regne med uvildig rådgivning fra deres bank, siger professor.

Amalienborg (foto: Wolfgang Sauber)
”Ge­ne­relt op­står der en in­ter­es­se­kon­flikt, når ban­ken har fle­re ka­sket­ter på i for­hold til kund­en," si­ger Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen, part­ner i Dan­ne­brog In­vest (fo­to: Wol­f­gang Sau­ber, CC BY-SA 3.0).

Al­men­nyt­ti­ge fon­des bund­ne ka­pi­tal skal iføl­ge loven be­sty­res af en af lan­dets ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger. Den stør­ste er Dan­ske Bank-kon­cer­nens Dan­ske For­valt­ning, som har en mar­keds­an­del på over 50 pct. af det­te sær­li­ge mar­ked. Her kan de al­men­nyt­ti­ge fon­de få god og sund rå­d­giv­ning om, hvil­ke in­ve­ste­rings­pro­duk­ter der bedst får for­mu­en til at yng­le. Jo bed­re for­mu­eple­je jo fle­re pen­ge til al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Men in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver­ne i Dan­ske For­valt­ning har til­sy­ne­la­den­de få­et for va­ne kun at an­be­fa­le pro­duk­ter­ne i en an­den af Dan­ske Banks af­de­lin­ger – nem­lig Dan­ske In­vest – uan­set hvor godt dis­se in­ter­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter i vir­ke­lig­he­den kla­rer sig. Der­med hav­ner ban­ken i en so­lid in­ter­es­se­kon­flikt, når den på én og sam­me gang skal yde god inve­ste­rings­råd­giv­ning og sam­ti­dig helt en­si­digt an­be­fa­ler ban­kens eg­ne investeringsprodukter.

På den ene si­de sæl­ges en rå­d­giv­ning, der ger­ne skul­le væ­re uvil­dig og sik­re kun­den den mest op­ti­ma­le in­ve­ste­rings­løs­ning. Men på den an­den si­de vok­ser ban­kens ind­tje­ning, hvis ban­kens eg­ne pro­duk­ter væl­ges, og det bli­ver hur­tigt til man­ge penge.

Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen – part­ner i Dan­ne­brog Invest

I Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond om­pla­ce­re­de Dan­ske For­valt­ning ek­sem­pel­vis for ny­lig al­le in­ve­ste­rin­ger på godt 122 mio. kr. til seks af ban­kens eg­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter. Al­le pen­ge­ne hav­ne­de i det kon­cer­n­for­bund­ne Dan­ske In­vest og stør­ste­delen end­da i et pro­dukt, der kun er mær­ket med to stjer­ner ud af fem mu­li­ge af det uaf­hæn­gi­ge ana­ly­se­bu­reau Mor­nings­tar. Den på­gæl­den­de in­ve­ste­rings­fond er ud fra ob­jek­ti­ve kri­te­ri­er ran­ge­ret på en 27. plads over de bed­ste in­ve­ste­rings­fon­de. Der var med an­dre ord 26 inve­ste­rings­pro­duk­ter på mar­ke­det, som var bed­re, men som Dan­ske For­valt­ning alt­så så bort fra.

”Ge­ne­relt op­står der en in­ter­es­se­kon­flikt, når ban­ken har fle­re ka­sket­ter på i for­hold til kun­d­en. På den ene si­de sæl­ges en rå­d­giv­ning, der ger­ne skul­le væ­re uvil­dig og sik­re kun­den den mest op­ti­ma­le in­ve­ste­rings­løs­ning. Men på den an­den si­de vok­ser ban­kens ind­tje­ning, hvis ban­kens eg­ne pro­duk­ter væl­ges, og det bli­ver hur­tigt til man­ge pen­ge, når man tæn­ker på, hvor sto­re sum­mer, der lig­ger pla­ce­ret i de al­men­nyt­ti­ge fon­de her­hjem­me. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke op­ti­malt for no­gen kun­der, hvis ban­kens eg­ne fon­de væl­ges af ind­tje­nings­mæs­sige år­sa­ger i ste­det for at fin­de de bed­ste pro­duk­ter på mar­ke­det. Desvær­re tror jeg, at man­ge af de al­men­nyt­ti­ge fon­de ik­ke er klar over pro­ble­met,” si­ger part­ner i Dan­ne­brog In­vest, Ni­ko­laj Holdt Mikkelsen.

TABEL: Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond om­lag­de sid­ste år he­le sin formue

In­ve­ste­rings­fon­de­ne op­når i gen­nem­snit en rat­ing på 53: I gen­nem­snit er der alt­så hver gang 52 fon­de i mar­ke­det, der gør det bed­re in­den for hver investeringskategori.

In­ve­ste­rings­pro­dukt hos Dan­ske In­vestMio. kr. pla­ce­ret fra
Dron­ning Mar­gret­hes og
Prins Hen­riks Fond
ÅOP,
pro­cent
Mor­nings­tar,
ran­ge­ring
Dan­ske Ob­liga­tio­ner Absolut790,2%27
Glo­bal Equi­ty Solution171,0%Ik­ke ratet
Dan­mark Fokus51,1%59
Glo­ba­le Lan­ge Indeksobligationer90,8%70
Glo­bal mel­lem­lan­ge Indeksobligationer60,5%28
En­gros Emer­ging Markets61,8%80
In­ve­ste­rin­ger i alt og gen­nem­snit1220,9%53
Kil­de: Det uaf­hæn­gi­ge ana­ly­se­bu­reau Mor­nings­tar samt Dan­ske In­ve­sts hjemmeside

 
De al­men­nyt­ti­ge fon­de en­der alt­så of­te med at få for­mu­en pla­ce­ret i in­ve­ste­rings­pro­duk­ter, der ik­ke væl­ges for­di de er go­de, men for­di de er dy­re og der­med bi­dra­ger ek­stra til ban­kens egen ind­tje­ning. Men iføl­ge pro­fes­sor i fi­nan­si­e­ring, Car­sten Tang­gaard fra Aar­hus Uni­ver­si­tet skal al­men­nyt­ti­ge fon­de slet ik­ke for­ven­te at få en uvil­dig rå­d­giv­ning, når de sæt­ter en be­stemt bank til at for­val­te de­res formue.

”Jeg sy­nes ik­ke, der er et pro­blem. Kun­den hen­ven­der sig i ban­ken for at få pas­set si­ne pen­ge. Og det kun­den får, er der­for ban­kens pro­dukt. Vi må an­ta­ge, at kun­den har valgt ban­ken, for­di den har til­lid til ban­ken. Og den til­lid bør kun­den na­tur­lig­vis lø­ben­de over­ve­je. Si­tu­a­tio­nen er selv­føl­ge­lig en an­den, hvis kun­den hen­ven­der sig for at få rå­d­giv­ning om al­le ver­dens in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der. Så skal ban­ken na­tur­lig­vis rå­d­gi­ve uvil­digt om det. Men når man væl­ger en be­stemt bank, så får man ban­kens pro­dukt. Så er den nok ik­ke læn­ge­re,” si­ger pro­fes­sor i fi­nan­si­e­ring Car­sten Tang­gaard fra In­sti­tut for Øko­no­mi på Aar­hus Universitet.

Kongehusets fonde

I alt ek­si­ste­rer der syv al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de, der har di­rek­te for­bin­del­se til det dan­ske kon­ge­hus. Først og frem­mest Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond, hvor dron­ningen selv sid­der med i be­sty­rel­sen. Der­næst er der Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­riks Fond. Der er prin­ser­ne Ni­ko­lai og Fe­lix Fon­den, Dron­ning Mar­gret­he II’s Ar­kæo­lo­gis­ke Fond, Kong Chri­sti­an den Tien­des Fond, Kong Chri­sti­an IX’s og Dron­ning Lou­i­ses Guld­bryl­lups­le­gat til Bed­ste for vær­digt træn­gen­de dan­ske Kvin­der samt Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond.

De syv fon­de har en sam­let for­mue på godt en kvart mia. kr., og sid­ste år ud­del­te de over ti mio. kr. til vel­gø­ren­de for­mål. Det vi­ser en gen­nem­gang af fon­de­nes års­regn­ska­ber, som Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get. Af års­rap­por­ter­ne frem­går det, at al­le syv fon­de mod­ta­ger in­ve­ste­rings­råd­giv­ning fra Dan­ske Banks af­de­ling Dan­ske Forvaltning.

For­mu­en i al­le hof­fets fon­de har Dan­ske For­valt­ning an­be­fa­let til for­de­ling i 36 inve­ste­rings­pro­duk­ter fra Dan­ske In­vest. Ik­ke et ene­ste in­ve­ste­rings­pro­dukt fra an­dre ban­ker el­ler in­ve­ste­rings­for­eninger er valgt, ef­ter man in­den for det se­ne­ste år har ta­get en­dog sto­re liv­tag med for­mu­ens pla­ce­ring sær­ligt i Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond samt Kron­prin­sen og Kron­prin­ses­sens Fonde.

Den klart stør­ste af hof­fets fon­de, med in­ve­ste­rin­ger for 122 mio. kr., er Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond, som i 2017 fik om­lagt he­le for­mu­en. Fra at væ­re spredt i dan­ske og uden­land­ske ak­tier og ob­liga­tio­ner blev he­le for­mu­en nu pla­ce­ret i in­ve­ste­rings­pro­duk­ter fra Dan­ske In­vest. Og det sam­me ske­te i Kron­prin­sens og Kron­prin­ses­sens Fond.

”Det vir­ker da lidt be­syn­der­ligt, at in­tet af det man hav­de før kan bru­ges læn­ge­re, og det he­le bli­ver solgt på en gang. Ge­ne­relt me­ner jeg og­så, at interesse­konflikten er åben­lys og uvil­dig­he­den i fa­re, når ban­kens ind­tje­ning af­hæn­ger af, hvil­ke investerings­produkter kun­den en­der ud med,” si­ger Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen fra Dan­ne­brog Invest.

Svage afkast

Gen­nem­gan­gen af fon­de­nes for­mu­e­pla­ce­ring vi­ser, at de 36 pro­duk­ter fra Dan­ske In­vest, hvor­af nog­le gan­ske vist er gen­gan­ge­re og lig­ger i fle­re af kon­ge­hu­sets fon­de, i bed­ste fald kla­rer sig mid­del­må­digt, hvis man ser på, hvor­dan de ran­ge­res af det uaf­hæn­gi­ge ana­ly­se­bu­reau Mor­nings­tar, som bru­ges vidt og bredt i investerings­branchen her­hjem­me som ob­jek­tivt kri­te­rie for at vur­de­re investeringsprodukter.

I Dron­nin­gen Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond ran­ge­res de seks pro­duk­ter i gen­nem­snit til 56 po­int ud af 100 mu­li­ge hos Mor­nings­tar, hvor en rat­ing på 1 er det bed­ste. Et af pro­duk­ter­ne op­når en ran­ge­ring på 80, hvil­ket vil si­ge der i prin­cip­pet er 79 an­dre pro­duk­ter på mar­ke­det, som Dan­ske For­valt­ning kun­ne ha­ve valgt, for­di de har gi­vet et bed­re af­kast må­lt over en årrække.

I det pro­dukt fra Dan­ske Bank, hvor stør­ste­delen af fon­dens for­mue er pla­ce­ret, er der ta­le om ob­liga­tio­ner med me­get lang lø­be­tid. Det vil si­ge, at for­mu­en nu er ek­stremt føl­som over for ud­s­ving i ren­ten, hvil­ket vil gi­ve sto­re kurstab, når ren­ten igen be­gyn­der at sti­ge. Det i sig selv er be­mær­kel­ses­vær­digt og ri­si­ka­belt med det nu­væ­ren­de la­ve renteniveau.

I et an­det pro­dukt er der ta­le om de­ci­de­re­de dår­li­ge af­kast. Det hand­ler om in­ve­ste­rings­pro­duk­tet Dan­ske In­vest Glo­bal Equi­ty So­lu­tion. Det er et ak­tivt for­val­tet pro­dukt, hvor eks­per­ter­ne i Dan­ske Bank fak­tisk skal slå mar­ke­det og de­res eget ben­ch­mark på af­ka­stet, men det er mil­dest talt mis­lyk­ket. I de sid­ste tre år har ben­ch­mark væ­ret 34,9 pro­cent i af­kast, mens pro­duk­tet fra Dan­ske Bank blot har gi­vet 21,6 pro­cent. Det er en rin­ge per­for­man­ce for­tæl­ler Ni­ko­laj Holdt Mi­k­kel­sen, der ind­til for ny­lig var che­f­a­na­ly­ti­ker i Morningstar.

”Det er et gan­ske be­ty­de­ligt ef­ter­slæb, og ik­ke no­get der li­ge­frem un­der­støt­ter an­be­fa­lin­gen. Tvær­ti­mod un­der­stre­ger det vel blot den mang­len­de uvil­dig­hed og at kun­der­nes in­ter­es­ser ik­ke nød­ven­dig­vis al­tid er i for­re­ste ræk­ke,” for­tæl­ler han.

Det sam­me pro­dukt er i øv­rigt til­købt i Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond, mens det i sam­me pe­ri­o­de helt er solgt fra i prin­ser­nes fond. Der er åben­bart ik­ke helt enig­hed i Dan­ske For­valt­ning om, hvor­når ban­kens eg­ne pro­duk­ter skal kla­re sig godt el­ler skidt, hvis man på en og sam­me gang an­be­fa­ler køb og to­talt frasalg.

Hver­ken Dan­ske Bank el­ler kon­ge­hu­set har øn­sket at ud­ta­le sig til den­ne artikel.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer