Partnerskab skal sikre næste generation af Foreningsdanmark

Fremfor en klassisk donation valgte Tuborgfondet i sidste måned at indgå strategisk part­nerskab med Dansk Ungdoms Fællesråd under overskriften ’Alle unge med i fæl­les­skabet’. Partnerskabsmodellen skal sikre, at projektet ikke alene begrænser sig til et mål om øget medlemstal i foreningerne. Derimod skal metodeudvikling, uddannelse og føl­ge­forskning bidrage til at opnå langsigtede resultater. Fokus er især på unge med anden etnisk baggrund. Men det kan blive en udfordring at få flere nydanskere med i normsatte danske foreninger. Derfor bør DUF-paraplyen brede sig over eksisterende, etniske for­ening­er, påpeger integrationsforsker.

DUF – "Alle unge med i fællesskabet (foto: Morten Rode)
"Det er vig­tigt at ha­ve en stærk vi­sion og en stærk drøm om, hvor vi skal be­væ­ge os hen. Og med en stærk am­bi­tion er det og­så ek­stra vig­tigt un­der­vejs at sik­re, at vi be­væ­ger os i den rig­ti­ge ret­ning og he­le ti­den bli­ver klo­ge­re på, hvad der skal til, for at vi vir­ke­lig ryk­ker,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov, di­rek­tør i Tu­borg­fon­det (fo­to: Mor­ten Ro­de / DUF)

”Fæl­les­ska­bet” er et ord, som bå­de for­man­den for Dansk Ung­doms Fæl­les­råd (DUF) Kas­per Sand Kjær og Tu­borg­fon­dets di­rek­tør An­ne-Ma­rie Skov bru­ger fle­re gan­ge, når de ta­ler om for­må­let med de to par­ters nye stra­te­gi­ske sam­ar­bej­de. In­ten­tio­nen med part­ner­ska­bet mel­lem DUF og Tu­borg­fon­det er at ska­be et me­re åbent og mang­fol­digt ci­vil­sam­fund, hvor al­le børn og un­ge, som i dag ik­ke er med i en for­e­ning, med ti­den bli­ver en del af det, de be­teg­ner som fæl­les­ska­bet. Det væ­re sig med­lem­skab af en spej­der­for­e­ning, en hu­ma­ni­tær ung­doms­or­ga­ni­sation, en af de po­li­ti­ske ung­doms­or­ga­ni­sa­tioner el­ler en an­den af de i alt 72 med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner un­der DUF.

”Helt over­ord­net for­ven­ter jeg, at vi sam­men med Tu­borg­fon­det kan lyk­kes med at få nog­le af de un­ge, som i dag står uden for fæl­les­ska­ber­ne, med i for­e­nings­li­vet og fæl­les­ska­bet. Sam­ti­dig hå­ber jeg, at vi kan bli­ve klo­ge­re på, hvad den rig­ti­ge op­skrift er på at få fle­re af un­ge med i fæl­les­ska­bet,” si­ger Kas­per Sand Kjær.

Vir­ke­lig­he­den i dag er, at DUF´s med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner i høj grad mang­ler med­lem­mer blandt un­ge med en kort ud­dan­nel­se, på over­før­sels­ind­komst el­ler mi­no­ri­tets­bag­grund. Dan­sker­nes en­ga­ge­ment i for­e­nings­li­vet og ci­vil­sam­fun­det bli­ver sta­dig me­re po­la­ri­se­ret, og det er den ud­vik­ling, DUF og Tu­borg­fon­det hånd i hånd vil for­sø­ge at ven­de og bli­ve klo­ge­re på.

Tu­borg­fon­det har be­slut­tet at sky­de 4,9 mil­li­o­ner kro­ner ind i sam­ar­bej­det, og der­u­d­over spyt­ter DUF selv 900.000 kro­ner i kas­sen – alt­så et sam­men­lagt bud­get på 5,8 mil­li­o­ner kro­ner i en tre-årig pe­ri­o­de til at øge med­lem­stal­let be­trag­te­ligt i med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og for­ske i, hvil­ke me­to­der der vir­ker, og hvad der ik­ke har no­gen effekt.

For An­ne-Ma­rie Skov er det vi­talt, at sam­ar­bej­det ik­ke kun har fo­kus på at øge med­lem­stal­let i de ek­si­ste­ren­de for­e­nin­ger, men og­så bi­brin­ger ny forsk­nings­ba­se­ret vi­den om det, Tu­borg­fon­dets di­rek­tør be­teg­ner som nye for­mer for fællesskaber.

”Min for­vent­ning er, at vi kan få en ny og do­ku­men­te­ret vi­den om, hvor­dan vi kan en­ga­ge­re fle­re un­ge bå­de i ek­si­ste­ren­de for­e­nin­ger og nye for­mer for fæl­les­ska­ber, som vi in­ter­es­se­rer os me­get for. DUF er en stor or­ga­ni­sa­tion med man­ge med­lem­mer, og vi hå­ber, vi kan få prø­vet nye me­to­der af til gavn for DUF´s med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner, og at det kan åb­ne for nye ty­per af med­lem­mer. Sam­ti­dig skal den nye vi­den, vi får, do­ku­men­te­res i den føl­ge­forsk­ning, som er knyt­tet til pro­jek­tet,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Fælles værdigrundlag

Når sam­ar­bej­det kal­des et ”stra­te­gisk part­ner­skab”, hand­ler det iføl­ge An­ne-Ma­rie Skov om at ha­ve fæl­les am­bi­tio­ner og visioner.

”Dét, at vi har et fæl­les vær­di­grund­lag og er indstil­let på at ud­vik­le no­get sam­men over en læn­ge­re pe­ri­o­de, er bag­grun­den for at be­teg­ne det som et ‘stra­te­gisk part­ner­skab’. Det kan sag­tens bli­ve et part­ner­skab, som stræk­ker sig læn­ge­re end tre år. Som fond vil vi ger­ne gø­re en for­skel og­så på den lan­ge ba­ne. Vi tror, at hvis man vir­ke­lig vil ryk­ke en sam­funds­mæs­sig agen­da, kræ­ver det me­re end én el­ler to pro­jekt­pe­ri­o­der, og det kræ­ver, at man ar­bej­der lang­sig­tet. Men det er klart, at vi vil stop­pe op un­der­vejs og spør­ge, om vi er på ret­te spor i for­hold til at op­fyl­de vo­res am­bi­tio­ner,” fast­slår Tu­borg­fon­dets direktør.

Vi hå­ber, at vi i lø­bet af de tre år kan få en­ga­ge­ret 1.000 un­ge, der ik­ke hidtil har væ­ret en del af det de­mo­kra­ti­ske fæl­les­skab, og på læn­ge­re sigt er mis­sio­nen at få al­le med.

Kas­per Sand Kjær – for­mand for Dansk Ung­doms Fæl­les­råd (DUF)

For DUF´s for­mand er det es­sen­ti­elt at un­der­stre­ge, at det ik­ke er en ”do­na­tion” til DUF´s ar­bej­de fra Tuborgfondet.

”Det er et part­ner­skab, hvor vi hver især har et for­skel­ligt net­værk og for­skel­li­ge res­sour­cer, vi kan brin­ge i spil,” si­ger Kas­per Sand Kjær.

Hvor­dan op­ga­ven helt kon­kret skal gri­bes an, er end­nu på teg­ne­bræt­tet. Men for­man­den for DUF har fle­re ideer.

”Den fa­se, der star­ter nu, ef­ter at vi har etab­le­ret part­ner­ska­bet, er at kon­tak­te en ræk­ke af DUF´s 72 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner. I før­ste om­gang in­vi­te­rer vi 10-12 for­e­nin­ger med i pro­jek­tet, og det bli­ver så nog­le af de­res lo­ka­le af­de­lin­ger, der skal ræk­ke ud ef­ter de un­ge, som i dag står uden for fæl­les­ska­ber­ne. Kon­kret kan det væ­re at ryk­ke for­e­nings­ak­ti­vi­te­ter ud i bo­ligområderne, men det kan og­så væ­re via re­k­la­mer for for­e­nin­ger­ne i de ka­na­ler, som un­ge bru­ger. Det vil bli­ve sup­ple­ret med en ud­dan­nel­se af 100 un­ge, som ind­til vi­de­re på pa­pi­ret kal­des ‘fæl­les­skabs­ud­vik­le­re’. De skal på­ta­ge sig le­der­ska­bet i for­hold til at få an­dre un­ge med i for­e­nings­li­vet,” for­kla­rer Kas­per Sand Kjær.

’Alle’ er visionen, delmålet er 1.000

I 2016 gen­nem­før­te DUF sam­men med Syd­dansk Uni­ver­si­tet og Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning ved Aal­borg Uni­ver­si­tet et pro­jekt med nav­net ”Frem­tid i For­e­ning”. Det vi­ste blandt an­det, at næ­sten halv­de­len af dan­ske un­ge ik­ke bru­ger tid på ak­ti­vi­te­ter ud over fa­mi­lie og ven­ner – de går så­le­des ik­ke til ek­sem­pel­vis sport el­ler spej­der. Po­ten­ti­a­let for sam­ar­bej­det mel­lem DUF og Tu­borg­fon­dets pro­jekt er der­med i prin­cip­pet cir­ka halv­de­len af lan­dets unge.

Men selv­om den am­bi­tiø­se over­skrift for pro­jek­tet er ”Al­le un­ge med i fæl­les­ska­bet”, und­er­stre­ger bå­de Kas­per Sand Kjær og An­ne-Ma­rie Skov, at det ik­ke er realistisk.

”Det er klart, at part­ner­ska­bet ale­ne ik­ke får al­le – som i al­le – un­ge, der i dag står uden for fæl­les­ska­ber­ne, med in­den for tre år. Men vi hå­ber, at vi i lø­bet af de tre år kan få en­ga­ge­ret 1.000 un­ge, der ik­ke hidtil har væ­ret en del af det de­mo­kra­ti­ske fæl­les­skab, og på læn­ge­re sigt er mis­sio­nen at få al­le med. Når man som os ar­bej­der med 72 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner med 5.000 lo­ka­le for­e­nin­ger er vo­res te­o­ri, at vi kan ska­be nog­le rin­ge i van­det, så end­nu fle­re for­ening­er med ti­den be­gyn­der at be­nyt­te sig af de me­to­der, som vi gen­nem det­te part­ner­skab fin­der ud af vir­ker,” si­ger Kas­per Sand Kjær.

Tu­borg­fon­dets di­rek­tør be­teg­ner ud­tryk­ket ”al­le un­ge” som et ud­tryk for en drøm.

”Selv­føl­ge­lig tror vi ik­ke, at al­le er med i fæl­les­ska­bet om tre år. Men det er vig­tigt at ha­ve en stærk vi­sion og en stærk drøm om, hvor vi skal be­væ­ge os hen. Og med en stærk am­bi­tion er det og­så ek­stra vig­tigt un­der­vejs at sik­re, at vi be­væ­ger os i den rig­ti­ge ret­ning og he­le ti­den bli­ver klo­ge­re på, hvad der skal til, for at vi vir­ke­lig ryk­ker. Jeg vil væ­re glad, hvis vi kan se, at det skridt for skridt ryk­ker i den rig­ti­ge ret­ning – men det er og­så vig­tigt for mig, at vi er ri­si­ko­vil­lige og får dis­ku­te­ret, hvad der lyk­kes, og læ­rer af, hvad der ik­ke lyk­kes,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Særlig fokus på nydanske unge

Et af sam­ar­bej­dets pri­mæ­re suc­ceskri­te­ri­er er at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan man i hø­je­re grad kan få un­ge med an­den et­nisk bag­grund til at bli­ve en del af fæl­les­ska­bet. Iføl­ge An­ne-Ma­rie Skov er den må­l­grup­pe et ker­ne­punkt for samarbejdet.

”Blandt dem, der i dag står uden­for, er un­ge med an­den et­nisk bag­grund mar­kant re­præ­sen­te­ret. Det er su­per­vig­tigt for Tu­borg­fon­det at bi­dra­ge til me­re in­klu­de­ren­de fæl­les­ska­ber, for ek­sem­pel om­fat­ten­de un­ge uden for ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og un­ge med an­den et­nisk bag­grund, så det er blandt de om­rå­der, som jeg me­get ger­ne ser, at part­ner­ska­bet ryk­ker no­get ved,” fast­slår An­ne-Ma­rie Skov.

Lek­tor og ph.d. Li­se Paul­sen Ga­lal fra Roskil­de Uni­ver­si­tet for­sker i in­klu­sion og eks­klu­sion af un­ge med an­den et­nisk bag­grund. Hun er grund­læg­gen­de ik­ke i tvivl om, at der er po­ten­ti­el­le nye med­lem­mer at hen­te i dis­se mil­jø­er, men op­for­drer sam­ti­dig til, at man fa­rer med lem­pe og ik­ke pres­ser for vold­somt på med at vil­le in­klu­de­re ny­dan­ske un­ge i ek­si­ste­ren­de dan­ske ungdomsorganisationer.

Part­ner­ska­bet mel­lem Tu­borg­fon­det og DUF
  • Over­skrif­ten for part­ner­ska­bet er ”Al­le un­ge med i fællesskabet”.
  • Af­ta­len er tre­årig og lø­ber fra au­gust 2018 til au­gust 2021.
  • Tu­borg­fon­dets be­vil­ling til sam­ar­bej­det er på 4,9 mio. kr., mens DUF sky­der 900.000 kr. ind i pro­jek­tet – i alt 5,8 mio. kr. over tre år.
  • Må­let med sam­ar­bej­det er dels at få 1.000 nye med­lem­mer, dels at for­ske i nye for­mer for fæl­les­ska­ber og nye me­to­der til at nå un­ge, der ik­ke i dag er en del af Foreningsdanmark.
  • DUF har 72 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner, bl.a. spej­dere, studen­ter­orga­ni­sationer, re­li­gi­øse for­ening­er og po­li­ti­ske ung­doms­orga­ni­sa­tioner. De 72 bør­ne- og ung­doms­orga­ni­sa­tioner har om­kring 5.000 lokal­foreninger med i alt 600.000 med­lem­mer og 100.000 frivillige.

”Min forsk­ning­ser­fa­ring er, at det kan væ­re et pro­blem nog­le gan­ge for mi­no­ri­te­ter at træ­de ind i ma­jo­ri­tets­fæl­les­ska­ber, som al­le­re­de er norm­sat. Ud­for­drin­gen er især stor, hvis man ik­ke selv i hver­da­gen und­er­lægger sig de sam­me nor­mer. En for­nuf­tig stra­te­gi kun­ne der­for væ­re, at kampag­nen fo­re­går i et sam­ar­bej­de, så det ik­ke – und­skyld ud­tryk­ket – er det hvi­de Dan­mark, der kom­mer og si­ger ’nu skal I ind til os’,” si­ger Li­se Paul­sen Galal.

Der­for rå­der hun til at ha­ve fo­kus på to gre­ne: Den ene er at få un­ge med an­den et­nisk bag­grund ind i ek­si­ste­ren­de or­ga­ni­sa­tioner. Den an­den er at få fle­re ek­si­ste­ren­de et­ni­ske ungdoms­foreninger ind un­der DUF.

Hun me­ner end­vi­de­re, at det vil væ­re op­lagt at ind­dra­ge un­ge med an­den et­nisk bag­grund i ar­bej­det med at ta­ge rundt og for­tæl­le om for­de­le og mu­lig­he­der ved at væ­re med i en forening.

”Hvis man frem­læg­ger det som om, at ‘hvis I vil væ­re rig­ti­ge dan­ske­re, så er I nødt til at bli­ve en del af det her’ – alt­så at et med­lem­skab af en for­e­ning nær­mest er en for­ud­sæt­ning for in­te­gra­tion – så tror jeg be­stemt, at der vil kun­ne kom­me modre­ak­tio­ner,” si­ger RUC-forskeren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer