Annoncespot_img

Fondsprojekter strømmer til skolerne

Skoler og elever er populære mål for fondenes uddelingsmidler. Nye initiativer og pro­jek­ter opstår i stort omfang fra fondssektoren, som ønsker at bidrage til bedre undervisning og læring i landets grundskoler. Se eksempler på de mange projekter her.

Sunde Børn Bevæger Skolen (foto: Johnny Wichmann, Dansk Skoleidræt)
"Sun­de Børn Be­væ­ger Sko­len" er et pro­gram for læ­ring, sund­hed og triv­sel, der gen­nem en ak­tiv sko­le­dag skal få fle­re børn og un­ge til at be­væ­ge sig me­re og grund­læg­ge sun­de va­ner tid­ligt i li­vet. Tryg­Fon­den støt­ter pro­gram­met i Dansk Sko­lei­dræt med 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt fra 2015-2019 (fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann, Dansk Skoleidræt).

Fon­de­nes fo­kus på fol­ke­sko­len fyl­der ef­ter­hån­den så me­get, at der på nog­le sko­ler er ved at ind­fin­de sig et pro­jektover­lo­ad, si­ger An­dreas Ra­sch-Chri­sten­sen, forsk­nings- og ud­vik­lings­chef på VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge i Aar­hus, i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Vi har sam­let en ræk­ke ek­semp­ler på ak­tu­el­le fonds­støt­te­de pro­jek­ter i skolerne.

No­vo Nor­disk Fon­den – støt­ter blandt andet:

 • ‘Na­tur­fags­ma­ra­ton’ – en lands­dæk­ken­de kon­kur­ren­ce i re­gi af Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus. Et kre­a­tivt 10-ugers un­der­vis­nings­for­løb må­l­ret­tet ele­ver og læ­re­re i 5. og 6. klas­se. Støt­tet med 6,55 mil­li­o­ner kroner.
 • ‘LIFE’ – et na­tio­nalt og al­men­nyt­tigt læ­rings­cen­ter in­den for na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag, der har som mål at løf­te un­der­vis­nin­gen i na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag i bå­de grund­sko­len og ung­doms­uddannelserne. Støt­tet med en op­starts­be­vil­ling på 123 mil­li­o­ner kro­ner i 2018. Yder­li­gere er det me­nin­gen, at be­vil­lin­ger på knapt 1,6 mil­li­ar­der kro­ner skal fi­nan­si­e­re cen­trets ak­ti­vi­te­ter de næ­ste 10 år.

In­du­stri­ens Fond – støt­ter blandt andet:

 • ‘Yn­gre ta­len­ter’ – ta­lent­pro­gram, der skal støt­te ta­lent­ful­de un­ge i 6. og 7. klas­se. Støt­tet med 1,56 mil­li­o­ner kro­ner over tre år.
 • ‘En­gi­ne­e­ring i sko­len’ – ud­vik­ling af en en­gi­ne­e­ring-di­dak­tik til grund­sko­len, und­er­vis­nings­ma­te­rialer og en år­lig Na­tur­fags­ma­ra­ton. Støt­tet med 5 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jekt­pe­ri­ode 2016-2019.
 • ‘Ultra:bit’ – pro­jekt, der hen­ven­der sig til fol­ke­sko­lens 4. klas­se med un­der­vis­ning af ele­ver og læ­re­re i kod­ning og tek­no­lo­gi­for­stå­el­se, ud­vik­ling af un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le og ud­le­ve­ring af mi­ni­com­pu­te­ren Ultra:bit. Støt­tet med 14,1 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jekt­pe­ri­o­de 2018-2020.

Ka­ta Fon­den – en pro­jekt­fond med for­må­let at frem­me ny vi­den om læring.

Pro­jek­ter­ne ud­vik­les og dri­ves af fon­den, men fi­nan­si­e­res via do­na­tio­ner fra øv­ri­ge fon­de, virk­som­he­der og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Si­den fon­dens start i 2006 har Ka­ta Fon­den mod­ta­get over 80 mil­li­o­ner kro­ner til at ud­vik­le og dri­ve projekter.

 • Ak­tu­elt kø­rer fon­den ‘LEAPS’, hvor sko­ler føl­ger en ny stra­te­gi, hvor na­tur­fag og tek­nik ik­ke dyr­kes iso­le­ret, men in­te­gre­res med al­le an­dre fag gen­nem en sy­ste­ma­tisk og pro­jekt­baseret pæ­da­go­gik. ‘LEAPS’ er støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den, Lund­beck­fon­den, Vil­lum Fon­den og Bit­ten og Mads Clau­sens Fond.

Vil­lum Fon­den – støt­ter blandt andet:

 • ‘Na­tur­vi­den­skabs­festi­va­len’, ‘En­gi­ne­e­ring i sko­len’ og ‘LEAPS’.
 • Fra 2018 in­ten­si­ve­rer fon­den sit fo­kus in­den­for det tek­ni­ske og natur­videnskabelige om­rå­de un­der over­skrif­ten ‘Børn, un­ge og na­tur­vi­den­skab’. For at un­der­støt­te al­men tek­nisk og natur­videnskabelig dan­nel­se og for at få fle­re børn og un­ge til at væl­ge de na­tur­fag­li­ge ud­dan­nelser. I før­ste om­gang vil ind­sat­sen va­re 5-10 år med et år­ligt ud­de­lingsniveau på 50-100 mil­li­o­ner kroner.

Tryg­fon­den – støt­ter blandt andet:

 • ‘Sun­de Børn Be­væ­ger Sko­len’ – sam­men med Dansk Sko­lei­dræt ud­vik­les kur­ser og ma­te­ri­aler, der skal in­spi­re­re sko­ler­ne til me­re be­væ­gel­se i sko­le­da­gen. Støt­ter med 10 mil­li­o­ner år­ligt. Fra 2015-2019.
 • ‘Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter’ – forsk­nings­cen­ter un­der Aar­hus Uni­ver­si­tet, der gen­nem­fø­rer ef­fek­t­må­lin­ger for at af­prø­ve, om en ind­sats blandt an­det i sko­len vir­ker. Støt­tet med 60 mil­li­o­ner kro­ner fra 2013-2018.

Eg­mont Fon­den – støt­ter blandt andet:

 • ‘Sko­leskak for Al­le’ – ind­sats, der skal styr­ke læ­ring og triv­sel for ud­for­dre­de børn og un­ge via sko­leskak. Støt­tet med 8,7 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jekt­pe­ri­o­de 2018-2020.
 • ‘Lær for Li­vet’ – et hel­heds­o­ri­en­te­ret sig­na­tur­pro­gram med men­tor­ord­nin­ger og in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for an­brag­te børn. Fo­re­lø­big støt­tet med me­re end 40 mil­li­o­ner kro­ner. Kørt si­den 2012.

Nor­dea-fon­den – støt­ter blandt andet:

 • ‘iMOOW!’ – forsk­nings- og ud­vik­lings­pro­jekt med fo­kus på fy­sisk ak­ti­vi­tet i de tra­di­tio­nel­le sko­le­fag. Støt­tet med 6 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jekt­pe­ri­o­de 2017-2019.
 • ‘Or­ke­s­ter­Me­ster’ – gra­tis in­stru­men­tal- og or­ke­ster­un­der­vis­ning i sko­le­ti­den. Støt­tet med 3,4 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jekt­pe­ri­o­de 2018-2020.
 • ‘Ho­ve­d­et i Ha­vet’ – for­mid­lings­pro­jekt med tvær­fag­li­ge un­der­vis­nings­for­løb ret­tet mod 7.-9. klas­se­trin. Støt­tet med 3,7 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jekt­pe­ri­o­de 2017-2019.

Re­al­da­nia – støt­ter blandt andet:

 • ‘Hånd­værk i Fol­ke­sko­len’ – pro­jekt om, hvor­dan man får hånd­værk på sko­le­ske­ma­et. Støt­tet med 2,2 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jekt­pe­ri­o­de 2017-2019.

LB Fon­den – støt­ter blandt andet:

 • ‘Læ­rer­start­ord­ning’ – pro­jekt om ind­slus­ning og fast­hol­del­se af nyud­dan­ne­de læ­re­re i fol­ke­skolen. Støt­tet med 290.000 kroner.
 • ‘Fæl­les­skab og Triv­sel i Fol­ke­sko­len’. Red Bar­net ud­vik­ler un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le til gavn for børn, der ik­ke tri­ves i fol­ke­sko­len. Støt­tet med 235.000 kroner.

Østif­ter­ne – støt­ter blandt andet:

 • ‘Teach First Dan­mark’ – pro­jekt, der re­k­rut­te­rer de dyg­tig­ste nyud­dan­ne­de fra lan­dets uni­ver­si­teter til at væ­re fol­ke­sko­le­læ­re­re i mindst to år på en ud­sat fol­ke­sko­le. Støt­tet med 1,35 mil­li­o­ner kro­ner. Fra 2014-2019.
 • ‘Dren­ge­A­ka­de­mi­et’ – in­ten­sivt læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge dren­ge. Støt­tet med 200.000 kr.
Fol­ke­sko­len er mæt­tet af fondsprojekter

Fol­ke­sko­len er ved at nå mæt­nings­punk­tet for fond­spro­jek­ter på vis­se om­rå­der. Da man­ge fon­de sat­ser på de sam­me om­rå­der, er fon­de­ne nog­le ste­der en be­last­ning for sko­ler­ne, me­ner for­sker. Dan­marks Lærer­forening er be­kym­ret over ud­vik­lin­gen, og ef­ter­lyser po­li­tisk stilling­tagen og sty­ring af fonds­midlerne. For­e­nin­gen op­for­drer til de­bat om, hvor­dan fon­de­ne egent­lig på­vir­ker folkeskolen. 

Læs me­re i den­ne ar­ti­kel: Fol­ke­sko­len er mæt­tet af fondsprojekter

A.P. Møl­ler Fon­den – støt­ter blandt andet:

 • I for­bin­del­se med fol­ke­sko­lere­for­men i 2013 do­ne­re­de A.P. Møl­ler Fon­den en mil­li­ard kro­ner til at gø­re den dan­ske fol­ke­sko­le bed­re. For­må­let er at øge ele­ver­nes læ­ring og triv­sel. Mid­let er ef­ter- og vi­de­reud­dan­nel­se af læ­re­re, pæ­da­go­ger og le­de­re. De før­ste be­vil­lin­ger blev gi­vet i 2014, og med ud­gan­gen af au­gust i år er der be­vil­get godt 600 mil­li­o­ner kro­ner til om­kring 150 initiativer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer