Fondenes Videnscenter har ansat to nye medarbejdere

Sekretariatet i Fondenes Videnscenter bliver fra 1. oktober udvidet med en kom­mu­ni­ka­tions­chef og en senioranalytiker med indgående kendskab til den danske fondssektor.

Jacob Møller Overgaard & Christian Edelvold Berg
Ja­cob Møl­ler Over­gaard og Chri­sti­an Edel­vold Berg er an­sat i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter pr. 1. ok­to­ber (il­lu­stra­tion af Over­gaard ba­se­ret på fo­to af Claus Bjørn Larsen)

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har pr. 1. ok­to­ber an­sat Chri­sti­an Edel­vold Berg som se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker og Ja­cob Møl­ler Over­gaard, som kom­mu­ni­ka­tions­chef i fonds­for­e­nin­gens sekretariat. 

“Vi har haft rig­tigt man­ge spæn­den­de kan­di­da­ter til de to stil­lin­ger, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har haft slå­et op over som­me­ren. Vi har nu an­sat to er­far­ne pro­fi­ler, der bå­de har en høj fag­lig­hed og en gan­ske dyb er­fa­ring med og for­stå­el­se af dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske fore­ning­er. Det er en ga­ve til Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der gi­ver os en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at øge det ind­holds­mæs­si­ge ar­bej­de nær­mest fra dag 1, sam­ti­digt med at vi ud­ar­bej­der stra­te­gi og pla­ner for 2019-20,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Rasmussen.

Chri­sti­an Edel­vold Berg kom­mer fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment, hvor han i dag er chef­kon­sulent med an­svar for mi­ni­ste­ri­ets stra­te­gi­ske pro­gram for vi­den og data.

Han er ph.d. fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School ved De­part­ment of Bu­si­ness & Po­li­ti­cs, hvor han før den nu­væ­ren­de an­sæt­tel­se i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et og­så har væ­ret po­st­doc-an­sat ved Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er. Sam­men med pro­fes­sor An­ker Brink Lund ud­gav han i 2016 bo­gen ”Dansk Fondshistorie”.

”Jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang med op­ga­ven som se­ni­o­r­kon­su­lent i Fon­de­nes Vi­dens­center. Fonds­om­rå­det er un­der­be­lyst, og det er vig­tigt at få øget kend­ska­bet til fon­de­ne og de­res vir­ke i of­fent­lig­he­den. Sam­ti­dig ser jeg op­ga­ven med at styr­ke vi­dens­de­ling og er­fa­rings­ud­vek­sling mel­lem fon­de­ne som me­get væ­sent­lig, da fon­de­ne kan ha­ve stor for­del af en fæl­les op­sam­ling og for­mid­ling af re­le­vant vi­den. Må­le­ne for stil­lin­gen er fast­sat, og jeg ser frem til på bedst mu­li­ge må­de at un­der­støt­te, at vi lyk­kes med at op­nå dem,” si­ger Chris­tian Edel­vold Berg.

Ja­cob Møl­ler Over­gaard er cand.mag. i lit­te­ra­tur­hi­sto­rie og kom­mer fra Re­al­da­nia, hvor han er an­sat som pres­se­rå­d­gi­ver og re­dak­tør. Han ser frem til op­ga­ver­ne i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som vil væ­re præ­get af, at cen­tret er en nystif­tet forening. 

”Vi­dens­cen­tret er i etab­le­rings­fa­sen, og her tror jeg den stør­ste ud­for­dring bli­ver at kø­re i to spor sam­ti­dig. Et spor, hvor vi hur­tigst mu­ligt gør syn­ligt, hvor­dan vi ska­ber vær­di for med­lem­merne og om­ver­de­nen, og et an­det spor, hvor vi sam­ti­dig får lagt et grun­digt fun­da­ment for vi­dens­cen­trets lang­sig­te­de ar­bej­de. Der­u­d­over er det vig­tigt at mø­de vi­den­cen­trets med­lem­mer. Der er stor for­skel på, om man er en stor el­ler lil­le er­hvervs­dri­ven­de fond, en ud­de­len­de for­e­ning, el­ler om man er en ren al­men­nyt­tig fond. Jeg kom­mer selv fra Re­al­da­nia og har min pri­mæ­re vi­den og er­fa­ring der­fra. Det er vig­tigt, jeg får sat mig or­dent­ligt ind i, hvor­dan an­dre fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger ar­bej­der,” si­ger Ja­cob Møl­ler Overgaard.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev etab­le­ret i de­cem­ber sid­ste år af 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­ening­er. Am­bi­tio­nen er væ­re med til at frem­me grund­la­get for en stør­re for­stå­el­se af fon­de­nes vir­ke i Dan­mark og der­med bli­ve en vig­tig in­for­ma­tions­kil­de for dem, der øn­sker me­re in­for­ma­tion om fon­de­ne i Dan­mark. En li­ge så vig­tig op­ga­ve for vi­dens­cen­te­ret bli­ver at for­stærke vi­dens­de­lin­gen og er­fa­rings­ud­veks­lin­gen mel­lem fondene.

”Vi­den­cen­trets rol­le er at ind­sam­le og for­mid­le vi­den om fon­de­nes og de filan­tro­pi­ske for­ening­ers ar­bej­de og de­res ram­me­vil­kår. Det er den op­ga­ve, jeg skal bi­dra­ge til at lø­se bedst mu­ligt. Vi skal bå­de un­der­støt­te fon­de­ne med vi­den og er­fa­rings­ud­veks­ling, og vi skal væ­re med til at øge kend­ska­bet til fon­de­nes ar­bej­de i den bre­de­re of­fent­lig­hed. Jeg op­le­ver stor ef­ter­spørgsel på beg­ge de­le, så jeg har for­vent­nin­ger til, at vi har en vig­tig rol­le at ud­fyl­de. Der­for glæ­der jeg mig og­så me­get til at kom­me i gang med ar­bej­det her fra 1. ok­to­ber,” si­ger Ja­cob Møl­ler Overgaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer