Danmarks Statistik ændrer praksis for ikke-almennyttige bevillinger

Statistikmyndigheden skærper nu proceduren for indberetning af ikke-almennyttige uddelinger. Det sker efter Fundats kunne dokumentere, at alene omfanget af uddelinger til familieformål overstiger fondsstatikkens samlede opgørelse over ikke-almennyttige bevillinger med mere end 200 millioner kroner.

Dan­marks Sta­ti­stik plan­læg­ger nu en ræk­ke til­tag for at få me­re præ­ci­se ind­be­ret­nin­ger om om­fan­get af ik­ke-al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Frem­over vil Dan­marks Sta­ti­stik be­nyt­te sig af et bå­de stør­re og me­re fint­ma­sket net, når de skal ind­fan­ge da­ta om de dan­ske fon­des uddelingsaktiviteter.

Det op­ly­ser chef­kon­su­lent Chri­sti­an Edel­vold Berg ef­ter Fun­dats den 11. april brag­te en op­gø­rel­se over 62 fon­des ud­de­lin­ger til familieformål.

Fa­mi­lie­fon­de­ne i op­gø­rel­sen ud­del­te 830 mil­li­o­ner kro­ner til fa­mi­lie­for­mål i 2021. Det­te er langt me­re end Dan­marks Sta­ti­stiks tal for det to­ta­le be­vil­lings­be­løb til al­le slags ik­ke-al­men­nyt­ti­ge formål.

Iføl­ge fonds­sta­ti­stik­ken var det sam­le­de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lings­be­løb nem­lig kun på 627 mil­li­o­ner kro­ner i 2021, som var det før­ste år, de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge blev op­gjort som en sær­skilt kategori.

Der­med er de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger som mini­mum un­der­vur­de­ret med godt 200 mil­li­o­ner kro­ner, men da man ik­ke ved, hvor man­ge fon­de med fa­mi­lie­for­mål, der fin­des, kan det re­elt dre­je sig om et langt hø­je­re be­løb. Der­u­d­over fin­des der an­dre for­mål, som og­så reg­nes for ik­ke-al­men­nyt­ti­ge, for­di pen­ge­ne ik­ke kom­mer til gavn for en vi­de­re kreds.

”Im­ple­men­te­rin­gen af de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger har væ­ret van­ske­li­ge­re end for de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger og har gi­vet an­led­ning til over­vej­el­ser om sam­men­sæt­nin­gen af stikprø­ven,” si­ger chef­kon­su­lent i Dan­marks Sta­ti­stik Chri­sti­an Edel­vold Berg.

Bedre indberetning fra fondene

Fonds­sta­ti­stik­ken er hidtil ble­vet la­vet på bag­grund af stikprø­ver fra cir­ka 300 ud­valg­te fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Der­for er op­gø­rel­sen af ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger ba­se­ret på en op­reg­ning, hvor de stør­ste fon­de med be­vil­lin­ger over 50 mil­li­o­ner kro­ner dog tvangs­ud­træk­kes til at deltage.

For frem­over at op­nå et me­re ret­vi­sen­de bil­le­de af de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger, vil Dan­marks Sta­ti­stik nu ta­ge en ræk­ke til­tag for at for­bed­re be­reg­nings­grund­la­get, for­tæl­ler Chri­sti­an Edel­vold Berg.

”I op­gø­rel­sen for 2022 vil vi ud­vi­de stikprø­ven, øge kom­mu­ni­ka­tio­nen til fon­de­ne om at de skal hu­ske ind­be­ret­ning af de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger og i end­nu hø­je­re grad må­l­ret­te ind­hent­ning af op­lys­nin­ger fra fon­de, der har ud­de­lin­ger til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål,” si­ger han.

Vil­le det ik­ke væ­re nyt­tigt og re­le­vant for of­fent­lig­he­den og myn­dig­he­der­ne at ha­ve en sær­skilt ka­te­go­ri for ud­de­lin­ger til familieformål?

”En op­de­ling af de ik­ke al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i fa­mi­lie­for­mål og an­dre for­mål er ik­ke umid­del­bart re­le­vant i for­hold til sta­ti­stik­kens over­ord­ne­de for­mål. An­dre ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål er for ek­sem­pel ud­de­lin­ger til me­d­ar­bej­de­re i en be­stemt virk­som­hed. Det er re­la­tivt små be­løb i for­hold til de to­ta­le ud­de­lin­ger på sam­funds­ni­veau,” si­ger Chri­sti­an Edel­vold Berg.

Læs op­gø­rel­sen over de 62 fa­mi­lie­fon­de og fon­de med blan­de­de for­mål, der ud­del­te 830 mil­li­o­ner til med­lem­mer af stifterfamilierne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer