Annoncespot_img

Store fonde valfarter til Folkemødet

En lang række af Danmarks store fonde sætter i år turbo på deltagelsen i Folkemødet på Bornholm. Et rundspørge fra Fundats viser blandt andet, at Novo Nordisk Fonden er arrangør eller medarrangør af flere end 20 debatter og sender 20-25 personer til Allinge, mens Realdania arrangerer 10 debatter og events og forventer at have 16 personer af sted til Folkemøde.

Der er tra­di­tio­nelt trængsel i Al­lin­ge - som her på Cir­kus­plad­sen - når blandt an­dre virk­som­he­der, for­e­nin­ger, po­li­ti­ske par­ti­er og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner ta­ger til Fol­ke­mø­de. Og­så man­ge sto­re fon­de skal i år til Born­holm i uge 24. (fo­to: Pel­le Rink)

Hvis der er af­fol­ket i de sto­re dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers se­kre­ta­ri­a­ter i tre da­ge af mid­ten af ju­ni i år, er der en rig­tig god forklaring:

Fon­de­ne er ta­get til Fol­ke­mø­det på Born­holm, der af­vik­les den 15.-17. juni.

Et rund­spør­ge, Fun­dats har fo­re­ta­get, vi­ser så­le­des, at en ræk­ke af de sto­re dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i en­dog sær­de­les stor stil pri­o­ri­te­rer at del­ta­ge i 2023-ud­ga­ven af de­mo­kra­ti­festi­va­len i Al­lin­ge – bå­de med eg­ne de­bat­ter og events og som del­ta­ger i an­dres arrangementer.

Én af de fon­de, der gi­ver Fol­ke­mø­de­del­ta­gel­sen fuld gas i år, er Dan­marks stør­ste filan­tro­pi­ske fond No­vo Nor­disk Fonden.

Iføl­ge Ni­co­lai Lys­gaard Thom­sen, der er Pu­blic Af­fairs Ma­na­ger i No­vo Nor­disk Fon­den, er fon­den ar­ran­gør af fi­re de­bat­ter på Grøn­be­chs Ho­tel med fo­kus på an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens, kvan­te­o­m­rå­det, glo­bal sund­hed og til­træk­ning af in­ter­na­tio­na­le for­sker­ta­len­ter. Sidst­nævn­te de­bat ar­ran­ge­res i sam­ar­bej­de med Lundbeckfonden.

Ud over de fi­re de­bat­ter etab­le­rer No­vo Nor­disk Fon­den hånd i hånd med Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv ’BIOs­ce­nen’ og ’BI­O­lo­un­ge’, som over al­le tre da­ge vil dan­ne ram­men om fle­re end 20 de­bat­ter, tal­ks og an­dre ty­per af events, der vil adres­se­re bio­so­lu­tions og de­res sto­re po­ten­ti­a­le i for­hold til den grøn­ne omstilling.

”20-25 per­so­ner vil væ­re re­præ­sen­te­ret på tværs af fon­dens pro­gra­m­om­rå­der. Del­ta­ger­ne vil bå­de ha­ve rol­ler i fon­dens eg­ne events og del­ta­ge i en lang ræk­ke events, som øv­ri­ge ak­tø­rer ar­ran­ge­rer,” op­ly­ser Ni­co­lai Lys­gaard Thomsen.

Direktion med i debatter

Og­så den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den sat­ser stort på Fol­ke­mø­det i år. Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaa­re-An­der­sen er for­vent­nin­gen, at om­kring 10 per­so­ner fra fon­den vil be­fin­de sig i Al­lin­ge i lø­bet af de tre dage.

Bi­ku­ben­fon­den del­ta­ger med ar­ran­ge­men­ter in­den­for si­ne to filan­tro­pi­ske fo­ku­s­om­rå­der, so­ci­al- og kun­st­om­rå­det. Der­u­d­over stil­ler fon­dens di­rek­tion og fag­che­fer op i ud­valg­te de­bat­ter in­den for so­ci­al-og kun­st­om­rå­det samt i fondsdebatter.

På so­ci­a­l­om­rå­det ser Bi­ku­ben­fon­den blandt an­det frem til en de­bat på Fol­ke­mø­de­ts Fæl­les­sce­ne om og med nog­le af de 45.000 un­ge dan­ske­re, der står uden for job og ud­dan­nel­se, samt en de­bat sam­me sted om, hvor­dan man styr­ker an­brag­te un­ges over­gang til voksenlivet.

Vi har ik­ke eget telt, men le­jer os ind i an­dres tel­te og på an­dres sce­ner, så vi på den må­de er ar­ran­gør af 10 de­bat­ter og events

Pui Ling Lau – COO, Realdania

Re­al­da­nia sen­der 16 per­so­ner til Fol­ke­mø­de, op­ly­ser COO i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Pui Ling Lau.

”Vi har ik­ke eget telt, men le­jer os ind i an­dres tel­te og på an­dres sce­ner, så vi på den må­de er ar­ran­gør af 10 de­bat­ter og events. Der­u­d­over del­ta­ger bå­de fag­me­d­ar­bej­de­re og le­del­sen fra Re­al­da­nia som de­bat­tø­rer i an­dre ar­ran­gø­rers de­bat­ter i lø­bet af Fol­ke­mø­det. Og yder­li­ge­re bi­dra­ger vi og­så til ak­ti­vi­te­ter­ne på Ver­dens­må­le­nes Plads med en filan­tro­pisk be­vil­ling,” si­ger Pui Ling Lau.

Re­al­da­ni­as øn­ske er sær­ligt at sæt­te fo­kus på tre ud­valg­te dags­or­de­ner in­den for for­e­nin­gens filan­tro­pi­ske ar­bej­de: Le­ven­de by­mid­ter, bæ­re­dyg­tig­hed, byg­nings­kul­tur og renove­ring samt Col­lecti­ve Impact.

”I Re­al­da­nia har vi gjort os er­fa­rin­ger med Col­lecti­ve Im­pact, som er en af de mest ud­bred­te me­to­der til at ar­bej­de sy­ste­ma­tisk på tværs af sek­to­rer for at ska­be sy­stem­for­an­dring og lø­se kom­plek­se pro­ble­mer. Vi vil ger­ne de­le er­fa­rin­ger­ne med del­ta­ger­ne på Fol­ke­mø­det og dis­ku­te­re, hvor­dan vi sam­men bli­ve bed­re til at lø­se sam­ti­dens vil­de pro­ble­mer,” ly­der det fra Pui Ling Lau.

Vil lytte til unges budskaber

Og­så Nor­dea-fon­den og søster­fon­den Tiet­gen­fon­den sæt­ter kurs mod Al­lin­ge i mid­ten af ju­ni. Det sker iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers ”for at lyt­te, læ­re og ha­ve en fin­ger på pulsen”.

”Vi ar­ran­ge­rer seks events og er ni del­ta­ge­re for­delt over tre da­ge. Igen i år sæt­ter vi fo­kus på, at vi og an­dre re­le­van­te ak­tø­rer lyt­ter til de un­ges bud­ska­ber,” un­der­stre­ger Ti­ne Wickers.

Sam­men med den så­kald­te hand­le­tank 2030beyond, der er star­tet af tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem og mil­jø­mi­ni­ster for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Kir­sten Bros­bøl, ar­ran­ge­rer Nor­dea- og Tiet­gen­fon­den et par events på Fol­ke­mø­de­ts ’Ver­dens­måls­plads’ om­kring to te­ma­er: Un­ges men­tale triv­sel og un­ge og håndværksfagene.

Igen i år sæt­ter vi fo­kus på, at vi og an­dre re­le­van­te ak­tø­rer lyt­ter til de un­ges budskaber

Ti­ne Wi­ck­ers – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Nor­dea- og Tietgenfonden

Et tred­je te­ma for Nor­dea-fon­den på Fol­ke­mø­det er le­del­se af frem­ti­dens for­e­nin­ger. I den for­bin­del­se in­vi­te­rer fon­den i lø­bet af den næ­ste må­ned en ræk­ke born­holm­ske for­e­nin­ger til et in­spira­tions- og dialogmøde.

Tre Carlsbergfonde deltager sammen

Li­ge­som det har væ­ret til­fæl­det fle­re gan­ge tid­li­ge­re, del­ta­ger og­så de tre fon­de i Carls­berg­fa­mi­li­en, Carls­berg­fon­det, Tu­borg­fon­det og Ny Carls­berg­fon­det, i fæl­les­skab på det­te års ud­ga­ve af Folkemødet.

”Man kan igen i år mø­de os som Carls­berg-fa­mi­li­en i vo­res telt på adres­sen Nør­re­ga­de 35, hvor vi by­der på en lang ræk­ke indslag, der kred­ser om vi­den, kunst og un­ges drøm­me for frem­ti­den. Hver fond vil un­der­vejs by­de på eg­ne indslag, li­ge­som der og­så vil væ­re indslag, som vi står bag i fæl­les­skab. Li­ge­som bå­de Ny Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det kon­cen­tre­rer vi os i Carls­berg­fon­det i øje­blik­ket pri­mært om at fær­dig­gø­re vo­res eget pro­gram, der blandt an­det by­der på indslag om forsk­nin­gens vil­kår, fon­de­nes øge­de bi­drag til forsk­ning samt for­sker­sam­ta­ler med ro til for­dy­bel­se,” si­ger Ja­ne Be­nar­roch, der er pres­se- og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver i Carlsbergfondet.

Ja­ne Be­nar­roch op­ly­ser, at det end­nu ik­ke er af­kla­ret, hvem el­ler hvor man­ge der bli­ver sendt af sted til Fol­ke­mø­det fra de tre bryggerifonde.

Al­lin­ge Havn kom­mer til at sum­me af liv i mid­ten af ju­ni, når by­en er ram­me om det år­li­ge Fol­ke­mø­de - igen i år med man­ge fon­de blandt del­ta­ger­ne. (fo­to: Pel­le Rink)

En af de nye ak­tø­rer i Dan­marks fondsland­skab, den kun halvan­det år gam­le er­hvervs­dri­ven­de fond Eb­be­fos Fon­den, skal og­så til Folkemøde.

Iføl­ge Il­la We­strup Step­hen­sen, der er di­rek­tør i Eb­be­fos Fon­den, del­ta­ger fon­den bå­de i an­dres de­bat­ter og er vært for en en­kelt de­bat selv.

Te­ma­er­ne for de ar­ran­ge­men­ter, Eb­be­fos Fon­den del­ta­ger i, er blandt an­dre børn og un­ges mi­striv­sel set fra en ny fonds per­spek­tiv, er­fa­rin­ger fra kryds­fel­tet mel­lem fond og ngo samt fon­de­nes rol­le in­den­for det so­ci­a­le felt.

Eb­be­fos Fon­dens Fol­ke­mø­de­de­le­ga­tion be­står af fi­re personer.

Børn skal gøres mere synlige på Folkemødet

Når Ole Kirks Fond sæt­ter kurs mod Al­lin­ge i mid­ten af ju­ni, er det iføl­ge den al­me­ne fonds di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær pri­mært som vært for en bør­ne- og un­ge­s­ce­ne sam­men med Le­go Fonden

”Ole Kirks Fond stil­ler sce­nen til rå­dig­hed for sam­ar­bejds­part­ne­re, men er ik­ke selv på sce­nen,” for­kla­rer Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Hå­bet med bør­ne- og un­ge­s­ce­nen er at gø­re børn me­re syn­li­ge på Fol­ke­mø­det og brin­ge de­res stem­mer ty­de­li­ge­re ind i den de­mo­kra­ti­ske de­bat. De­bat­ter­ne på sce­nen fo­re­går ud fra te­ma­er som sam­spil mel­lem tek­no­lo­gi, leg og triv­sel, bør­ne- og un­ge­in­vol­ve­ring og børn og un­ge med sær­li­ge behov.

To per­so­ner fra Ole Kirks Fond del­ta­ger iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær på Fol­ke­mø­det i år.

Håber på livlige debatter og øget kendskab

Når de Fol­ke­mø­de­del­ta­gen­de fon­de i Fun­dats’ rund­spør­ge skal sva­re på, hvil­ket ud­byt­te de for­ven­ter at få af tu­ren til Born­holm, går ud­tryk som ’at sæt­te fon­dens fo­ku­s­om­rå­der på dags­or­de­nen’, ’liv­li­ge de­bat­ter’ og ’øget kend­skab’ igen.

”Som al­tid er for­må­let at bru­ge Fol­ke­mø­det til at sæt­te fon­dens fo­ku­s­om­rå­der på dags­or­de­nen i for­hold til de stør­ste sam­funds­ud­for­drin­ger og -mu­lig­he­der, vi står over for, sam­le de væ­sent­lig­ste in­ter­es­sen­ter og styr­ke di­a­lo­gen med dem in­den for de for­skel­li­ge om­rå­der,” si­ger Ni­co­lai Lys­gaard Thom­sen fra No­vo Nor­disk Fonden.

Som al­tid er for­må­let at bru­ge Fol­ke­mø­det til at sæt­te fon­dens fo­ku­s­om­rå­der på dags­or­de­nen i for­hold til de stør­ste sam­funds­ud­for­drin­ger og -mu­lig­he­der, vi står over for

Ni­co­lai Lys­gaard Thom­sen – Pu­blic Af­fairs Ma­na­ger, No­vo Nor­disk Fonden

Han til­fø­jer, at fon­dens sats­ning om­kring bio­so­lu­tions har til for­mål at løf­te be­vidst­he­den om­kring bio­so­lu­tions’ enor­me po­ten­ti­a­le i for­hold til den grøn­ne om­stil­ling over for bå­de po­li­ti­ke­re og de al­me­ne Folkemødedeltagere.

”Så­le­des vil sce­nen og­så ha­ve en form for ud­stil­ling, hvor folk over al­le tre da­ge kan bli­ve klo­ge­re på om­rå­det og de kon­kre­te løs­nin­ger, der al­le­re­de ek­si­ste­rer. Vi hå­ber, at sats­nin­gen vil væk­ke po­si­tiv op­mærk­som­hed og med­vir­ke til at ma­ni­feste­re om­rå­det som en væ­sent­lig brik i den grøn­ne om­stil­ling,” un­der­stre­ger Ni­co­lai Lys­gaard Thomsen.

Di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen fra Bi­ku­ben­fon­den ser frem til at op­le­ve nog­le liv­li­ge de­bat­ter og få in­spira­tion og nye per­spek­ti­ver på det, fon­den ar­bej­der med.

”Des­u­den hå­ber vi at mø­de nog­le af de men­ne­sker, vi sam­ar­bej­der med, så­vel som nye po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re. Og så hå­ber vi na­tur­lig­vis på at præ­ge sam­ta­len på Born­holm med de te­ma­er, vi har fo­kus på i vo­res ar­bej­de,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Vil skabe rum til fordybelse

Og­så Nor­dea- og Tiet­gen­fon­den har sto­re for­vent­nin­ger til Fol­ke­mø­det, fast­slår kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wickers.

”Vi glæ­der os til at væ­re med på Fol­ke­mø­det – li­ge­som fon­de­ne og­så vil kun­ne fin­des på Idræts­mø­det, Na­tur­mø­det, Kli­ma­fol­ke­mø­det og Kul­tur­mø­det. For­vent­nin­ger­ne er, at vi bli­ver klo­ge­re og at fle­re re­le­van­te ak­tø­rer får kend­skab til, hvor­dan vi kan un­der­støt­te dem,” si­ger Ti­ne Wickers.

I Carls­berg­fa­mi­li­en er hå­bet og for­vent­nin­gen iføl­ge Ja­ne Be­nar­roch at bi­dra­ge til sam­ta­le, re­flek­sion og dis­kus­sion om em­ner, der er re­le­van­te bå­de for fon­de­nes in­ter­es­sen­ter og al­min­de­li­ge bor­ge­re, som er op­ta­get af samfundsudviklingen.

Des­u­den hå­ber vi at mø­de nog­le af de men­ne­sker, vi sam­ar­bej­der med, så­vel som nye po­ten­ti­el­le samarbejdspartnere

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Bikubenfonden

”Am­bi­tio­nen med vo­res pro­gram er og­så at ska­be rum for for­dy­bel­se, di­a­log og ind­sigt – og her­med dan­ne en form for mod­vægt til Fol­ke­mø­de­ts hur­ti­ge me­nin­ger og de­bat­ter,” si­ger Ja­ne Benarroch.

Il­la We­strup Step­hen­sen fra Eb­be­fos Fon­den hå­ber på at få ”en mas­se ny vi­den og nye ind­sig­ter” samt på at ska­be gro­bund for nye part­ner­ska­ber på tværs af sek­to­rer, mens Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær fra Ole Kirks Fond hæf­ter si­ne over­ord­ne­de Fol­ke­mø­de­for­vent­nin­ger di­rek­te til må­let med fon­dens bør­ne- og ungescene.

”Vo­res for­vent­ning er, at vi får ind­fri­et vo­res øn­ske om at gi­ve børn og un­ge en stem­me i den de­mo­kra­ti­ske de­bat og at de respek­ti­ve de­bat­ter på vo­res sce­ne får skub­bet til god di­a­log, for­stå­el­se og ind­sigt,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Kun én af de fon­de, Fun­dats har kon­tak­tet om del­ta­gel­sen på Fol­ke­mø­det, ta­ger ik­ke af sted i år. Di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond Flem­m­ing Ni­el­sen op­ly­ser, at fon­den bli­ver hjem­me grun­det an­den mødeaktivitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer