Annoncespot_img

Bikubenfonden udvider bestyrelsen

DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn og CEO i Bjarke Ingels Group Sheela Maini Søgaard træder ind i Bikubenfondens bestyrelse.

De to nye med­lem­mer af den ud­vi­de­de be­sty­rel­se i Bi­ku­ben­fon­den: Ma­ria Rør­bye Rønn og She­ela Mai­ni Sø­gaard. (fo­to: Bikubenfonden/Flemming Leitorp)

Ma­ria Rør­bye Rønn, der er ge­ne­ral­di­rek­tør i Dan­marks Ra­dio, og She­ela Mai­ni Sø­gaard, som er CEO og part­ner i Bjar­ke In­gels Group, ind­træ­der som nye med­lem­mer af Bi­ku­ben­fon­dens bestyrelse.

Det op­ly­ser den er­hvervs­dri­ven­de fond i en pressemeddelelse.

De to pro­fi­ler vil frem­over en­ga­ge­re sig i Bi­ku­ben­fon­dens ar­bej­de med at ny­ska­be mu­lig­he­der for un­ge på kan­ten og ak­tu­el sce­ne- og billedkunst.

Ud­vi­del­sen af be­sty­rel­sen sker på bag­grund af den ud­vik­ling fon­den står overfor.

”Bi­ku­ben­fon­den står over for et kom­men­de ge­ne­ra­tions­skif­te i be­sty­rel­sen og sto­re og spæn­den­de for­an­drin­ger de kom­men­de år, hvor fon­den fort­sæt­ter sit ar­bej­de med at ska­be sy­ste­mi­ske for­an­drin­ger på so­ci­al- og kun­st­om­rå­det, og hvor dø­re­ne slås op til Thora­vej 29 i Kø­ben­havn NV. Her er am­bi­tio­nen at sam­le et com­mu­ni­ty af dem, der vil og kan trans­for­me­re sam­fun­det. Der­for har vi valgt at ud­vi­de be­sty­rel­sen med pro­fi­ler, der har stor sam­fund­s­ind­sigt, stær­ke le­del­ses­kom­pe­ten­cer og er­fa­ring med blandt an­det trans­for­ma­tion af or­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Bi­ku­ben­fon­den Ni­els Smedegaard.

Ma­ria Rør­bye Rønn har haft po­sten som ge­ne­ral­di­rek­tør i Dan­marks Ra­dio si­den 2011, hvor hun kom fra en stil­ling som di­rek­tør for ju­ra, po­li­tik og stra­te­gi i DR. Hun har blandt an­det er­fa­ring med be­sty­rel­ses­ar­bej­de fra be­sty­rel­ses­po­ster ved IT Uni­ver­si­te­tet, Cen­ter for Le­del­se og Ritzau.

She­ela Mai­ni Sø­gaard har væ­ret CEO og Part­ner i Bjar­ke In­gels Group si­den 2009 og har er­fa­ring med be­sty­rel­ses­ar­bej­de blandt an­det som be­sty­rel­ses­for­mand for Di­ne­sen Floor A/S og fra mu­se­ums­rå­det for Sta­tens Mu­se­um for Kunst. I 2022 blev hun af Le­der­ne kå­ret som Årets Leder.

Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se be­står nu af:

  • Ni­els Sme­de­gaard, bestyrelsesformand
  • Tho­mas Hof­man-Bang, næstformand
  • Dor­rit Vanglo
  • Lou­i­se Gade
  • Ma­rie Nipper
  • Mads Ro­ke Clausen
  • Ma­ria Rør­bye Rønn
  • She­ela Mai­ni Søgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer