Annoncespot_img

Kathrine Geisler Madsen er nyt bestyrelsesmedlem i Lind Foundation

Kathrine Geisler Madsen, der til daglig er souschef i Lauritzen Fonden skal bidrage med sin erfaring til bestyrelsen for Lind Foundation.

”Lind Fo­un­da­tions til­gang, om at al­le har no­get at bi­dra­ge med ta­ler li­ge ind i mit hjer­te - og og­så min egen er­fa­ring og over­be­vis­ning,” ud­ta­ler Kat­hri­ne Gei­s­ler Madsen.

Sous­chef i Lauritzen Fon­den, Ka­tri­ne Gei­s­ler Mad­sen, er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Lind Foundation.

Det op­ly­ser Lind Fo­un­da­tion i en pressemeddelelse.

For be­sty­rel­ses­for­mand og stif­ter af Lind Fo­un­da­tion, Hen­rik Lind, brin­ger Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen vig­ti­ge bi­drag til fon­dens vi­de­re arbejde:

”Det er en stor for­nø­jel­se at kun­ne by­de Kat­hri­ne vel­kom­men i be­sty­rel­sen. Vi ser Kat­hri­nes so­li­de er­fa­ring og ik­ke mindst nys­ger­rig­hed som et rig­tig godt match til vo­res vær­di­er og må­de at ar­bej­de på. Med so­lid er­fa­ring med bre­de og stær­ke part­ner­ska­ber på tværs af of­fent­li­ge og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer på so­ci­a­l­om­rå­det, bli­ver Kat­hri­ne en ge­vinst for den vi­de­re stra­te­gi­ske ud­vik­ling af Lind Fo­un­da­tion,” ud­ta­ler Hen­rik Lind i pressemeddelelsen.

Lind Fo­un­da­tion blev stif­tet i 2022 og nå­e­de sam­me år at ud­de­le 23 mil­li­o­ner kro­ner til so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og ind­sat­ser. Fon­dens fo­ku­s­om­rå­der er: Ud­dan­nel­se, be­skæf­ti­gel­se, men­tal triv­sel, hjem­løs­hed og bed­re levevilkår.

Ka­tri­ne Gei­s­ler Mad­sen har ar­bej­det i Lauritzen Fon­den si­den 2015 og har stor ind­sigt i for­skel­li­ge må­l­grup­per for ind­sat­ser på socialområdet.

”Jeg ser frem til at bi­dra­ge med min vi­den og er­fa­ring bå­de ift. stra­te­gi, pro­gram­ud­vik­ling og eva­lu­e­ring fra et fond­s­per­spek­tiv, men i li­ge så høj grad og­så min er­fa­ring med at væ­re tæt sam­ar­bejds­part­ner for kom­mu­ner og NGO’er, når der ar­bej­des heni­mod at ska­be for­an­drin­ger for en kon­kret må­l­grup­pe. Og så er Lind Fo­un­da­tions til­gang, om at al­le har no­get at bi­dra­ge med, no­get der ta­ler li­ge ind i mit hjer­te – og og­så min egen er­fa­ring og over­be­vis­ning,” ud­ta­ler Kat­hri­ne Gei­s­ler Madsen.

Hun er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen for Lær for Li­vet og for Gl. Skan­der­borg Fonden.

Be­sty­rel­sen for Lind Fo­un­da­tion be­står af:

• Hen­rik Lind (For­mand)
• Mi­cha­el Svarer
• Kat­hri­ne Gei­s­ler Madsen
• Car­sten Jørgensen
• St­ef­fen Rasmussen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer