Tidligere CBS-rektor indtræder i Knud Højgaards Fonds bestyrelse

Forhenværende rektor for CBS Per Holten-Andersen indtræder i Knud Højgaards Fonds bestyrelse. Samtidig overtager Henrik Dahl posten som næstformand.

Per Holten-Andersen (foto: CBS)
Per Hol­ten-An­der­sen (fo­to: CBS)

Per Hol­ten-An­der­sen, der fra 2012 til 2018 var rek­tor for CBS, er ind­t­rå­dt i Knud Høj­gaards Fonds be­sty­rel­se fra den 16. april 2020.

En stor del af Knud Høj­gaards Fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi går ud på at un­der­støt­te stu­de­ren­de i de­res ud­dan­nel­ses- og pra­ti­kop­hold i ud­lan­det. Og be­sty­rel­ses­for­mand Ste­en Schei­bye ser frem til at kun­ne træk­ke på Per Hol­ten-An­der­sens man­ge­åri­ge er­fa­rin­ger og vi­den om uddannelsesområdet: 

”Vi i be­sty­rel­sen er utro­lig gla­de for, at vi har kun­net til­træk­ke Per Hol­ten-An­der­sen til be­sty­rel­sen, idet vo­res væ­sent­lig­ste fo­ku­s­om­rå­de er le­ga­ter til ud­dan­nel­ses­sø­gen­de og ud­dan­nel­ses­for­mål ge­ne­relt, og her har Per jo klart en me­get re­le­vant bag­grund qua sit tid­li­ge­re vir­ke bl.a. som rek­tor for CBS,” si­ger Sten Schei­bye til Fundats.

Per Hol­ten-An­der­sen be­stri­der i for­vej­en be­sty­rel­ses­po­ster i fle­re dan­ske fon­de – blandt an­dre Den Dan­ske Na­tur­fond, Fon­den CBS Aca­de­mic Hou­sing, Fon­den Tiet­gen­kol­le­gi­et og Lø­ven­holm Fonden.

Knud Høj­gaards Fond har ved sam­me lej­lig­hed få­et ny næst­for­mand. Ad­vo­kat Hen­rik Da­hl over­ta­ger po­sten fra Flem­m­ing Nor­mand Frand­sen, der fra­træ­der be­sty­rel­sen på grund af vedtæg­ter­nes aldersbestemmelser.

”Da Flem­m­ing Frand­sen var næst­for­mand, var det na­tur­ligt at væl­ge et er­fa­rent be­sty­rel­ses­med­lem med stor ind­sigt i fonds­for­hold til at af­lø­se Flem­m­ing på den­ne post, og der­for er jeg rig­tig glad for at Hen­rik Da­hl har væ­ret vil­lig til at på­ta­ge sig op­ga­ven,” si­ger Sten Scheibye.

Be­sty­rel­sen be­står af:

  • Sten Schei­bye, formand
  • Hen­rik Da­hl, næstformand
  • Bir­git­te Højgaard
  • Flem­m­ing Tomdrup
  • An­ne Lou­i­se Eberhard
  • Per Hol­ten-An­der­sen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer