Fondsdanmark Rundt – uge 39

UGE 39: Det gamle handelsskib Karen af Mandø skal restaureres, Rødeledfonden vil opløses, borg­er­ne i Aalestrup får et sundhedshus med hjælp fra Himmerland-fond. Og Fonden Danske Ve­te­ran­hjem er ved at være i mål med det første nybyggede ve­te­ran­hjem. Det­te og mange flere små og store uddelinger i ugens udgave af Fonds­dan­mark Rundt.

Om Fonds­dan­mark Rundt

I Fonds­dan­mark Rundt præ­sen­te­rer vi ak­tu­el­le fonds­hi­sto­ri­er fra lo­kal- og spe­ci­al­me­di­er i he­le Danmark.

29 an­søg­nin­ger og 27 mil­li­o­ner kro­ner. Det er de rå tal bag Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fonds se­ne­ste ud­de­lings­run­de, der bå­de tæl­ler støt­te­mid­ler og di­rek­te lån. Støt­ten går til alt fra dro­ne­tek­no­lo­gi over et fjernsty­ret un­der­vands­far­tøj, til un­der­sø­gel­ser i cir­ku­lær ma­ri­tim øko­no­mi så­vel som et pro­jekt, der skal sik­re for­sat glo­balt le­der­skab på de syv ha­ve. Læs me­re om de hav­re­la­te­re­de do­na­tio­ner her.

Dan­ske bør­ne­hjems­børn kan glæ­de sig. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra or­ga­ni­sa­tio­nen Men­tor­barn har de net­op mod­ta­get en do­na­tion på 3,2 mio. kro­ner fra Lil­je­borg­fon­den. Or­ga­ni­sa­tio­nen sø­ger at gø­re li­vet sø­de­re for bør­ne­hjems­børn ved at etab­le­re nog­le stær­ke fæl­les­ska­ber sam­men med de­res men­tor­fa­mi­li­er. Pen­ge­ne skal bru­ges til at ud­rul­le pro­jek­tet i end­nu fle­re af lan­dets kom­mu­ner. Mar­tin Høy­er-Han­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den udtaler:

”Vi ser me­get frem til sam­ar­bej­det med Men­tor­barn og er gla­de for at kun­ne bi­dra­ge til at styr­ke or­ga­ni­sa­tio­nens sto­re ind­sats for bør­ne­hjems­børn. Men­tor­barn er dre­vet af ildsjæ­le med stær­ke fag­li­ge kom­pe­ten­cer, så vi har sto­re for­vent­nin­ger til de kom­men­de års resultater.” 

Dan­marks før­ste ny­byg­ge­de ve­te­ran­hjem er tæt på at åb­ne. I Oden­se ord­nes det sid­ste på det nye ve­te­ran­hjem, der kom­mer til at væ­re Fyns før­ste. I 2016 do­ne­re­de A.P. Møl­ler Fon­den 9,6 mil­li­o­ner kro­ner til hjem­met, der der­med fær­dig­gjor­de fi­nan­si­e­rin­gen. I slut­nin­gen af ok­to­ber får de nye eje­re nøg­ler­ne til hjem­met, men det er ik­ke helt klar til at ta­ge imod de me­re end 2400 fyn­s­ke ve­te­ra­ner, der har gjort in­ter­na­tio­nal tje­ne­ste: ”Der er nog­le ting der sta­dig skal på plads, men vi reg­ner med at vi kan slå dø­re­ne op for dag­bru­ger­ne af ve­te­ran­hjem­met i uge 46,” for­tæl­ler for­man­den for byg­ge­ud­val­get, Ste­en Møl­ler til Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

Ka­ren af Man­dø le­ver. Ski­bet der blev byg­get i Es­b­jerg i 1924 har væ­ret en vig­tig del af han­del­en, men har stå­et på land læn­ge. Fak­tisk vur­de­re­de Skibs­be­va­rings­fon­den al­le­re­de for 20 år si­den, at det ik­ke kun­ne be­ta­le sig at re­stau­re­re det. Men nu har fon­den skif­tet kurs og ek­stra­or­di­nært be­vil­get 500.000 kro­ner til re­stau­ra­tio­nen af den gam­le evert, der nu kan gå i gang skri­ver Ugea​vi​sen​.dk.

Sau­na til vin­ter­ba­de­re, højsko­lesang­bø­ger og nye in­stru­men­ter. Det er blot nog­le af de pro­jek­ter der støt­tes un­der Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jer­s­levs tred­je run­de af be­vil­lin­ger. I alt er ti lo­ka­le pro­jek­ter ble­vet støt­tet til en sum af 251.000 kro­ner. For en ud­før­lig li­ste kan man be­sø­ge fon­dens hjem­mesi­de.

Mid­ler til nyt sund­heds­hus næ­sten sik­ret. Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land støt­ter nyt sund­heds­hus i Aa­le­strup med en mil­li­on kro­ner iføl­ge Ve­st­him­mer­lands Avis. På veg­ne af ini­tia­tiv­grup­pen bag hu­set ud­ta­ler Jør­gen Mon­rad: ”Uden støt­te fra et stort an­tal privat­per­so­ner, er­hvervsvirk­som­he­der og fon­de kan det ik­ke la­de sig gø­re. Vi me­ner, at et nyt læ­ge- og sund­heds­hus i Aa­le­strup hø­rer med i bil­le­det når vi tæn­ker på by­ens frem­ti­di­ge ud­vik­ling. Hu­set kan bli­ve en rig­tig god ser­vi­ce­for­an­stalt­ning for bor­ger­ne.” Med fon­dens do­na­tion har ini­ti­a­tiv­grup­pen sik­ret 10 ud af de 11 mil­li­o­ner kro­ner, som byg­ge­ri­et an­slås til.

”I gør en for­skel for je­res by. I gør je­res by le­ven­de.” Det si­ger af­de­lings­di­rek­tør for Gal­ten Spa­re­kas­ses Fond, Mor­ten Gre­ve, iføl­ge Gal­ten Fol­ke­blad i for­bin­del­se med en ud­de­lings­run­de for i alt næ­sten 200.000 kro­ner til en ræk­ke for­mål og for­e­nin­ger i om­rå­det. Den stør­ste en­kelt­stå­ende do­na­tion på 50.000 kro­ner gik til del­fi­nan­si­e­ring af et kom­men­de mi­ni­gol­f­spil ved Klank Idrætsanlæg. 

Var­de får Dan­marks stør­ste uden­dørs gla­skunst­værk. Po­ul Eric Bech Fon­den skæn­ker kunst­vær­ket til Var­de. Det ud­fø­res af kunst­ner Pe­ter Stuhr og glas­me­ster Per Ste­en Hebs­gaard og fyl­der im­po­ne­ren­de 88,9 m². Kunst­vær­ket skal for­sø­ge at ind­kaps­le him­len over Ves­ter­ha­vet iføl­ge ugea​vi​sen​.dk.

År­hus får kend­skab til Bør­ne­kon­ven­tio­nen. Lis­b­jergsko­len om­dan­nes til en af de så­kald­te Uni­cef Ret­tig­heds­sko­ler, hvil­ket be­ty­der, at Bør­ne­kon­ven­tio­nen skal age­re fun­da­ment for un­der­vis­ning i ret­tig­he­der, triv­sel og med­be­stem­mel­se for de år­hu­si­an­ske børn. Uni­cef Ret­tig­heds­sko­ler er støt­tet af Ikea i Dan­mark, Ve­lux Fon­den og Fon­den af 8. juli 1983. Det kan du læ­se me­re om hos Ran­ders Amtsa­vis.

Rø­de­led­fon­den vil op­lø­ses og fra­sæl­ge pot­te­ma­ge­ri. Det be­røm­te pot­te­ma­ge­ri Rø­de­led ved Præ­stø kom­mer ik­ke til at ek­si­ste­re i sin nu­væ­ren­de form i frem­ti­den. I hvert fald ik­ke hvis det står til be­sty­rel­ses­for­mand for Rø­de­led­fon­den, borg­me­ster Mi­ka­el Smed (S). Til Sjæl­land­ske si­ger han ”Der har væ­ret po­si­ti­ve mel­din­ger fra pot­te­ma­ge­re men ik­ke til en for­pagt­nings­af­ta­le. Det har de ik­ke kun­net se en øko­no­mi i. De vil selv eje ste­det.” I avis­ud­ga­ven af Sjæl­land­ske fra den 26. sep­tem­ber stil­les der dog og­så be­tin­gel­ser til en even­tu­el ny ejer, navn­lig at det fort­sat skal dri­ves som pot­te­ma­ge­ri og kræ­ver en ræk­ke stør­re in­ve­ste­rin­ger. Op­løs­nin­gen af fon­den ven­ter god­ken­del­se hos Civilstyrelsen.

 

Aktuelle uddelinger

ModtagerFondBeløbOverskriftResuméKilde
Galten Skovby CityGalten Sparekasse Fond16.500Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil nyt julelys, der forhåbentlig kan tages i brug allerede den kommende julGalten Folkeblad (25/9)
Skivholme ForsamlingshusGalten Sparekasse Fond10.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil renovation Galten Folkeblad (25/9)
Stjær Sogns BorgerforeningGalten Sparekasse Fond10.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil renovation af Stjær ForsamlingshusGalten Folkeblad (25/9)
Bio HusetGalten Sparekasse Fond6.250Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil tætning af scenen på TorvetGalten Folkeblad (25/9)
Galten SvømmeklubGalten Sparekasse Fond5.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerGalten Folkeblad (25/9)
Galten FotoklubGalten Sparekasse Fond4.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil fotodustyrGalten Folkeblad (25/9)
Galten Børnehave- og VuggestueGalten Sparekasse Fond3.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerPengen skal bruges til et gårdbesøg, så børnene blandt andet kan lære, hvor deres mad kommer fraGalten Folkeblad (25/9)
– flere modtagere (– se mere om modtagerne i denne liste)Galten Sparekasse Fond199.470Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerFlere modtagere (– se mere om modtagerne på denne liste)Galten Folkeblad (25/9)
Gråsten BadmintonklubSydbank Fonden50.000Håndsrækning til nyt klublokaleSydbank Fonden donerer 50.000 kroner til Gråsten Badmintonklub til indretning af nyt klublokaleGråsten Avis (25/9) [pdf]
Esbjerg Kommunes Byhistoriske ArkivJohan Hoffmann Fonden1.200.000Nu bliver et gammelt puslespil samletPengene vil gå til en reetablering af Esbjergs folkeregisteroplysninger fra 1924 til 1945 da disse brændte under Anden VerdenskrigJydskeVestkysten Esbjerg (26/9)
"Karen af Mandø"Skibsbevaringsfonden500.000Fond sikrer restaurering af "Karen af Mandø"Den næsten 95-årige gamle båd "Karen af Mandø" har nu fået sidste donation, der gør, at den kan restaureresUgeavisen.dk
Initiativgruppen bag læge- og sundhedshus i AalestrupFonden for Sparekassen Himmerland1.000.000En mio. kr. fra lokal fond til sundhedshus i AalestrupMed tilsagnet om en million kroner er initiativgruppen nu næsten i mål med finanseringen af det nye sundhedshus i AalestrupVesthimmerlands Avis
Mejlby Borger- og KulturforeningFonden Himmerland10.000Ny hjertestarter støttet af fondDa den gamle hjertestarter stod for en udskiftning måtte borger-og kulturforeningen søge om støtte hos fonde for at erstatte den. Fonden Himmerland donerede i den ombæring 10.000 kronerNordjysk Stiftstidende Himmerland
Ældresagen BrønderslevSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev10.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeÆldresagen Brønderslev modtog 10.000 kr. til at købe Højskolesangbøger.Sparekassen Vendsyssel Fond
Jerslev FotoklubSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev7.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeJerslev Fotoklub fik 7.000 kr. til at købe et fjernsyn til digital udstilling.Sparekassen Vendsyssel Fond
Jerslev ForsamlingshusSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev40.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeJerslev Forsamlingshus modtog 40.000 kr. til at købe en ny foldedør mellem de to sale.Sparekassen Vendsyssel Fond
Østervrå Idrætsforening, FodboldSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev15.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeØstervrå Idrætsforening, Fodbold fik 15.000 kr. til at foretage energioptimering af lys på træningsbanerne.Sparekassen Vendsyssel Fond
Brønderslev HarmoniorkesterSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev10.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeBrønderslev Harmoniorkester modtog 10.000 kr. til at købe nye instrumenter.Sparekassen Vendsyssel Fond
Hørby BylegepladsSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev100.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeHørby Bylegeplads fik 100.000 kr. til at renovere multibanen og opsætte et shelter.Sparekassen Vendsyssel Fond
Jerslev ByorkesterSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev16.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeJerslev Byorkester modtog 16.000 kr. til at købe et elpiano.Sparekassen Vendsyssel Fond
Jerslev- Sterup IdrætsforeningSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev8.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeJerslev- Sterup Idrætsforening, Fitness fik 8.000 kr. til at købe et musikanlæg til SpinningafdelingenSparekassen Vendsyssel Fond
Vendsyssel Nu Sparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev20.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeVendsyssel Nu modtog 20.000 kr. til 'Zoom ind på din fremtid event'.Sparekassen Vendsyssel Fond
De Blå NæserSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev25.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeDe Blå Næser fik 25.000 kr. til at etablere en ny sauna til vinterbaderklubben.Sparekassen Vendsyssel Fond
Se næste rækkerSparekassen Vendsyssel Fond, Jerslev271.000Sparekassen Vendsyssels Fond i Jerslev uddeler 3. rundeSe næste rækkerSparekassen Vendsyssel Fond
MentorbarnLiljeborgfonden3.200.000MENTORBARN modtager betydelig donation fra LiljeborgfondenMentorBarn, der arbejder med at etablere frivillige fællesskaber imellem børnehjemsbørn og mentorfamilier, har netop modtaget en donation fra Liljeborgfonden. Pengene skal bruges til at sprede foretagendet til flere kommunerÅrhus Stiftstidende
Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers SamarNordea-fonden130.000Fiskeri på Øresund med 2 nye havjoller for 27 sjællandske foreninger og klubber2 motorjoller og 1 bådtrailer samt flere lystfiskere på vandet.Nordea-fonden
Danske Studenters RoklubNordea-fonden875.000Skoleroning på havetNye begyndervenlige robåde og udstyr samt udbredelse af sporten.Nordea-fonden
Svaneke BadeklubNordea-fonden993.438Svaneke badeklubSaunahus med omklædningsfaciliteter, sauna, refleksionsrum og terrassedæk.Nordea-fonden
Arnager BådehavnNordea-fonden1.000.000Vi bygger fremtiden på fortidenFornyelse af Arnagers træbro fra 1884.Nordea-fonden
FiskeringenNordea-fonden120.000Fornyelse af bådpark - køb af to havbåde med motorFlere mennesker ud at fiske - mennesker i alle aldre og med forskellig baggrund.Nordea-fonden
Helsingør Sejlklub ungdomNordea-fonden300.000Flere unge på vandetIndkøb af en kølbåd, som er velegnet til yngre sejlere.Nordea-fonden
Frederikssund Marbæk JuniorsejlcenterNordea-fonden330.000Sejlads for flereÅbne sejlsporten og sejlerlivet for en vifte af nye potentielle sejlere i Frederikssund Sejlklub.Nordea-fonden
Dykkerklubben Regina MarisNordea-fonden675.000UV jagt - klar, parat StartSikker og etisk korrekt undervandsjagt (UV jagt) og udbredelse af sporten.Nordea-fonden
Frederikssund RoklubNordea-fonden184.171Pedal-boarding på Roskilde FjordPedalboarding på Roskilde Fjord i hele rosæsonen.Nordea-fonden
Kronborg BadelaugNordea-fonden300.000Badehus Kronborg badelaugEtablering af lille badehus med sauna på Søndre Mole.Nordea-fonden
Stouby og Omegns LokalrådNordea-fonden151.375Det gode og aktive friluftsliv ved Vejle FjordEn flydepontonbro, en mobil sauna og 3 stk. paddleboards.Nordea-fonden
Anholt HøjskoleforeningNordea-fonden150.000Pilotprojekt Anholt HøjskoleUdvikling og gennemførelse af fire kursusformater af en uges varighed i eksisterende faciliteter på øen.Nordea-fonden
Randers KommuneNordea-fonden454.300Kysten er klar - for de allermindsteNy tilgang til kystens lokalhistorie for småbørn, deres familier, pædagoger og dagplejere på hele DjurslandNordea-fonden
Odder RoklubNordea-fonden263.060Høj Puls og Store BølgerCoastalroning og roning som en moderne adventureaktivitet.Nordea-fonden
Kyst- og FjordcentretNordea-fonden997.625Flere gæster på fjordenFlere formidlede oplevelser på og i vandet.Nordea-fonden
Fjordsvømmer- og vinterbaderklubben NeptunNordea-fonden1.000.000Faciliteter til Fjordsvømmer- og vinterbaderklubben NeptunEtablering af klubhus til Fjordsvømmer- og vinterbaderklubben Neptun, mobil sauna og en boardwalk.Nordea-fonden
Fonden Bovbjerg FyrNordea-fonden950.000Kultur i NaturenIndrette Bovbjerg Fyr til multirum og iværksætte aktiviteter.Nordea-fonden
Egå RosportNordea-fonden250.000Ny 4-åres inrigger til roaktivitet i Århus Bugtens skønne rofarvandNy 4-åres inrigger til roaktivitet i Århus bugten.Nordea-fonden
MORSØ KOMMUNENordea-fonden1.000.000KulturfjordenEtablering af en multifunktionel fjordscene.Nordea-fonden
Aalborg SportshøjskoleNordea-fonden126.500Mobil SUP/surf til Aalborg og hele NordjyllandSUP-trailer indeholdende 10 SUP-boards og udbredelse af SUP-sporten i Aalborg.Nordea-fonden
Nibe sejlklub Bryggen 70Nordea-fonden1.000.000Nyt klubhus til Nibe Sejlklub - fremtidens maritime møde- og samlingsstedOmbygning og udvidelse af Nibe Sejlklubs nuværende klubhus.Nordea-fonden
Gjøl SejlklubNordea-fonden163.250Motion og naturoplevelser på fjorden med Stand Up Paddle på GjølOpstart af SUP (Stand Up Paddling) afdeling under Gjøl Sejlklub.Nordea-fonden
Thisted Gymnastik & IdrætskulturNordea-fonden250.000TGI VandsportcenterOprettelse af TGI Vandsportscenter i Thisted herunder undervisning i bl.a. windsurf og SUP i Limfjorden.Nordea-fonden
Frederikshavn Sportsdykker klubNordea-fonden225.000Indkøb af nyt dykkerskib til dykker/undervandsjagt foreningUdvide kendskabet til undervandsjagt i Danmark.Nordea-fonden
Præstø Kajak og Padle KlubNordea-fonden953.000Aktivt liv ved fjordenEtablere et lokalt foreningsfællesskab, der aktivt bruger kysten.Nordea-fonden
Odden Sætter SejlNordea-fonden451.573Vand-eksperimentarium til Odden HavnVand-eksperimentarium på Odden HavnNordea-fonden
Havnsø LokalrådNordea-fonden350.000Faciliteter på Havnsø havnEtablering af sauna, omklædning, badebro og vippe.Nordea-fonden
Liv i Stubbekøbing Helle HornNordea-fonden180.199Badebroen er altid åbenBevarelse og fornyelse af den 100 meter lange badebro i Stubbekøbing.Nordea-fonden
Røsnæs Udvikling & BeboerforeningNordea-fonden987.500Rundt om Røsnæs - kajakrute med faciliteter fra Havnsø til Kalundborg byOpførelse af et kajakhotel og havundervisningslokale på Røsnæs Havn.Nordea-fonden
Atlantic ChallengeNordea-fonden500.000Bådbygningsprojekt med socialt udsatte børn og ungeBygning af bantrybåd.Nordea-fonden
Køge Vikingelaug ValkyrienNordea-fonden1.000.000Byggeri af nye vinterbadeklubfaciliteterAnlæg og byggeri af badeklubfaciliteterNordea-fonden
Bandholm SejlklubNordea-fonden180.000Nye optimistjoller til Bandholm SejlklubFremme af sejlads for børn og unge i Bandholm på Lolland.Nordea-fonden
Nysted sauna og havbadNordea-fonden985.000Nysted sauna og havbadBadeanstalt med aktiviteter for både borgere og turister ved Nysted Nor.Nordea-fonden
Foreningen "VinterbaderneFanø"Nordea-fonden100.000Etablering af sauna og omklædningSauna og omklædningsfaciliteter i NordbyNordea-fonden
Landdistrikternes FællesrådNordea-fonden1.000.000Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteterUdvikling af Ø-passet.Nordea-fonden
Grundejerforeningen Vestermosen 2, Skåstrup Strand, BogenseNordea-fonden128.000Opsætning af badebro ved Skåstrup Strand, BogenseNy badebro for enden af Standgyden ved Skåstrup Strand ved Bogense.Nordea-fonden
Sønderborg kommuneNordea-fonden883.500Det Maritime formidlingscenter Kær Vig - udendørsfaciliteterUdvikling af et rekreativt naturområde ved Kær Vig på Als.Nordea-fonden
Projekt HavkajakNordea-fonden210.190Projekt Havkajak og SUPIndkøb af SUP boards, der skal supplere Projekt Havkajak med en let tilgængelig motionsform.Nordea-fonden
Børup Sande FællesforeningNordea-fonden700.000Etablering af både- og badebro, sauna og omklædningEtablering af klubhus, garage, både- og badebro, sauna og udendørs omklædning.Nordea-fonden
Christiansminde For AlleNordea-fonden124.000Fælles saunaFælles sauna på en flydeponton ved bådebroen.Nordea-fonden
Øhavets Smakke- og NaturcenterNordea-fonden188.400Skolesæt Stand up PaddleIndkøb af et klassesæt Stand Up Paddle til de lokale skoler, efterskoler m.fl.Nordea-fonden
Hejlsminde StrandparkNordea-fonden687.294Samværsplads med 4 små huseØget samvær mellem lokale, gæster, turister og besøgende i Hejlsminde Strandpark.Nordea-fonden
Føns SøsportklubNordea-fonden101.000Erstatning af udtjent badebroEn ny bro ved Føns Søsportsklub.Nordea-fonden
Trente Mølle Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 CentNordea-fonden1.000.000Øhavsakademiet ved BittenhusEt blåt støttepunkt, et blåt foreningshus og et blåt akademiNordea-fonden
Sønderho Havn StøtteforeningNordea-fonden1.000.000Viden om og Adgang til Naturen i det Danske Vadehav (VAND)Mere kystaktivitet i VadehavetNordea-fonden
Odense Sportfisker KlubNordea-fonden140.000FisketureFisketure for seniorer/efterlønnere og mere viden om fisk og spiselige bær.Nordea-fonden
Næsset motion og fitnessNordea-fonden500.000Hejsager vinterbadeklubVinterbadeklub og faciliteter, der kan danne base for flere aktiviteter.Nordea-fonden
Multi Mix SvendborgNordea-fonden100.000Kajak for særlig udsatte målgrupper.Kajakaktiviteter for borgere i Svendborg.Nordea-fonden
Nyborg KajakklubNordea-fonden180.000Nyborg Kajakklub - Projekt SUP20 SUP boards og udstyr hertil samt en container til opbevaring.Nordea-fonden
Ribe Digelag Kjeld AndreasenNordea-fonden1.000.000Handicapadgang til Kammerslusen v. RibeEtablere bedre adgangsforhold for handicappede ved Kammerslusen ved Ribe.Nordea-fonden
50 nye iniativer får støtte fra Nordea-fondens kystpuljeNordea-fonden25.500.00050 nye iniativer får støtte fra Nordea-Fonden– Se de 50 initiativer på denne listeNordea-fonden
Spejderne i HammerlevIP Nielsen Fonden, BHJ FondenUkendtSpejderne i Hammelev har brugt legater til nye telteSpejderne i Hammerlev kan takket være en donation fra de to fonde købe nye telte til deres tureUgeavisen Midtsyd
KosmoramaSydbank Fonden14.000Sydbank-donation til KosmoramaSydbank Fonden donerer 14.000 kroner til Danmarks næstældste biograf - Kosmorama - kan fungere som møde- og spillested i fremtidneugeavisen.dk
Roskilde Line DanceNordea-fonden9.250Ny line dance-forening har fået forrygende startRoskilde Line Dance-forening har fået en hurtig start på livet, blandt andet takket være Nordea-fondens donation der har sikret en pc der bruges til undervisningensn.dk
Dansk ForfatterforeningNordea-fonden2.300.000Nye fortællinger om OdsherredNordea-fonden støtter projekt, der sender forfattere rundt til 20 steder i landet for at de skal skrive lokale historier. En af de steder er Odsherred, hvor man føler det er det perfekte match, da lignende projekter allerede er igangsatNordvestnyt (27/9)
Hobro CykeklubSparekassen Hobro Fonden43.941Støtter cykleklub med nyt hegnSparekassen Hobro Fonden har faciliteret indkøb af nyt hegn hos Hobro Cykeklub, hvilket er til stor hjælp da de førhen har været nødt til at låne hos andre klubberNordjyske Stifttidende (26/9)
Borren MotionNordea-fonden30.000Nyt motionscenter åbnerNyt motionscenter i Odsherred åbner takket være donationer fra Nordea-Fonden og LIONS Club. Motionscentret vil være drevet som en foreningSN.dk
Sydvest Salling KlyngenSparbank Vest Fonden125.000Penge på vej til lokalt friluftsspilI 2019 vil der stå et stort friluftsspil på Bustrup Hovedgård takket være donationer fra blandt andre Sparbank Vest Fonden. Spillet kommer til at involvere over 100 deltagere og vil give en historisk gennemgang af Tyge Krabbes liv i senmiddelalderenSpøttrup Ugeavis (26/9)
NOMAKirsten og Freddy Johansens Fond150.000Snedkerpris til restaurant NomaFor første gang nogensinde uddeler Københavns Snedkerlaug nu Snedkerprisen, der skal hylde nordiske naturmaterialer. Prisen går til NOMA og er sponsoreret af Kirsten og Freddy Johansens FondMester Tidende (24/9)
Rold Skov SpejdergruppeFonden for Sparekassen Himmerland38.950Penge doneret til nyt spejderkøkkenDonationen bruges til etableringen af et nyt køkken i spejdernes bjælkehytteRold Skov Bladet (25/9)
Heart and MindNovo Nordisk Fonden7.500.000Sammenhængen mellem hjerte og hjerne skal undersøges i stort forskningsprojektEr der en sammenhæng mellem hjertesygdom og psyken? Det skal nyt stort forskningsprojekt finde ud afAvisen.dk
VardePoul Erik Bech FondenGlaskunstværkVarde får kæmpe glaskunstværkVarde får Danmarks største udendørs glaskunstværk på hele 88,9 m2Ugeavisen.dk
KU, Institut for Geovidenskab og NaturforvaltningVILLUM Fonden3.500.000Nytænkende forskning for millionerDe to forskningsprojekter Mikroplast i grundvandet samt en udvikling af en ny prognosemodel til forudsigelse af jordskælv finansieres af hhv. knap 2 mio. og 1,6 mio.KU
Peter Lassen SpejdergruppeNordea-Fonden30.000Fond gav nye kanoer til unge spejdereMed ny donation er det muligt for spejdergruppen at holde kano-centrerede aktiviteter for børn og ungeFuresø Avis (25/9)
Projektforum Galten SkovbyGalten Sparekasse Fond50.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil delfinansiering af minigolfanlæg Galten Folkeblad (25/9)
Galten FS Fodbold og HåndboldGalten Sparekasse Fond29.720Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil køb af kasseapparat til cafeen på Klank IdrætsanlægGalten Folkeblad (25/9)
Hertha LevefællesskabGalten Sparekasse Fond25.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil hæve/sænke badekar til de udviklingshæmmede i fællesskabetGalten Folkeblad (25/9)
Galten Revy- og MorskabsteaterGalten Sparekasse Fond20.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerGalten Folkeblad (25/9)
Bio HusetGalten Sparekasse Fond20.000Sparekassefond uddelte støtte til lokale initiativerTil nytårskoncertenGalten Folkeblad (25/9)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer