Fortsat fremgang for God Fondsledelse

Erhvervsfondene bliver stadig bedre til at overholde lovkravet om at redegøre for god fonds­le­del­se efter følg-el­ler-for­klar-prin­cip­pet. Det konkluderer Komitéen for God Fonds­le­del­se i sin nye års­beret­ning. Komitéen har dog ingen mål­sæt­ning for hvor mange fonde, der på sigt skal gå fra at ’for­klare’ til at ’følge’.

God fondsledelse 2018
 

På en ræk­ke punk­ter er de er­hvervs­dri­ven­de fon­de ble­vet bed­re til at re­de­gø­re for an­be­fa­ling­er­ne om God Fonds­le­del­se. Det in­di­ke­rer en ny stikprø­ve­un­der­sø­gel­se for 2017-regn­ska­ber­ne, som net­op er of­fent­lig­gjort af Ko­mitéen for God Fondsledelse. 

”Vi har i den se­ne­ste stikprø­ve­un­der­sø­gel­se set, at der er sket et mar­kant løft i rap­por­te­ring­en, og at de fle­ste fon­de nu har ta­get an­be­fa­lin­ger­ne til sig og for­stå­et, at de skal rap­por­te­re. Det er glæ­de­ligt, for det er det lø­ben­de ar­bej­de med an­be­fa­lin­ger­ne over en læn­ge­re pe­ri­o­de, der skal væ­re med til at styr­ke fonds­le­del­sen,” si­ger for­man­den for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, part­ner i Kro­mann Re­u­mert, Ma­ri­an­ne Philip.

86 pct. af de ud­tag­ne fon­de ef­ter­le­ve­de følg-el­ler-for­klar-prin­cip­pet i 2017. Det er en stig­ning på 32 pro­cent­po­int i for­hold til året før. Kun én af de 66 ud­truk­ne fon­de hav­de slet ik­ke la­vet en re­de­gø­rel­se. For 2016-regn­skabs­pe­ri­o­den gjaldt det 8 fonde. 

An­be­fa­lin­gen med den hø­je­ste ef­ter­le­vel­se, er an­be­fa­ling 2.2.1 – ’Be­sty­rel­ses­for­man­den or­ga­ni­se­rer, ind­kal­der og le­der be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne’. Den an­be­fa­ling har 95 pct. af de ud­truk­ne fon­de en­ten fulgt el­ler for­kla­ret, hvor­for de ik­ke føl­ger. Der­u­d­over ef­ter­le­ves seks øv­ri­ge an­be­fa­ling­er af me­re end 90 pct. af fondene.

I den la­ve en­de er det igen i år an­be­fa­lin­ger­ne om ve­der­lags­op­lys­ning og om al­ders­græn­se, som vol­der pro­ble­mer. Knap 2 ud af 3 fon­de gi­ver fyl­dest­gø­ren­de op­lys­nin­ger om in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, el­ler for­kla­rer hvor­for de ik­ke gør. Og kun 62 pct. af fon­de­ne føl­ger an­be­fa­lin­gen om at ha­ve en al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, el­ler for­kla­rer hvor­for de ik­ke har. Fle­re fon­de for­kla­rer, at de an­ser an­be­fa­lin­gen for at væ­re diskri­mi­ne­ren­de, og at de væg­ter kom­pe­ten­cer hø­je­re end al­der. Ko­mitéen un­der­stre­ger der­for i sin års­be­ret­ning, at ”fo­kus på kom­pe­ten­cer ik­ke er til hin­der for, at man ved hjælp af en al­ders­græn­se sik­rer, at be­sty­rel­sen for­hol­der sig til, hvor­vidt man op­når den ret­te sam­men­sæt­ning og de ret­te kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen i for­hold til fon­dens op­ga­ver. Det kan en lø­ben­de ud­skift­ning væ­re med til at sikre.”

Mangfoldighed og kompetencer

Iføl­ge ko­mitéen vi­ser un­der­sø­gel­sen des­u­den, at der er en re­la­tivt lav ef­ter­le­vel­se af an­be­fa­ling 2.3.4 om re­de­gø­rel­se for bestyrelses­sammen­sætningen, her­un­der for mang­fol­dig­heden. Af de ud­truk­ne fon­de er det 73 pct. der ef­ter­le­ver – dvs. føl­ger el­ler for­kla­rer – den­ne an­be­fa­ling. Helt kon­kret skal fon­de­ne iføl­ge an­be­fa­lin­gen gi­ve en ræk­ke op­lys­nin­ger om de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer, her­un­der køn, al­der, stil­ling og sær­li­ge kom­pe­ten­cer. Af de 27 pct. der ik­ke ef­ter­le­ver an­be­fa­lin­gen, skyl­des en stor del, at fon­de­ne kun del­vist føl­ger an­be­fa­ling­en ved ik­ke at re­de­gø­re for al­le oplysningerne. 

Men mang­fol­dig­hed i be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­nin­gen og åben­hed om de ud­pe­ge­de med­lem­mers bag­grund og vir­ke er vig­tigt bå­de af hen­syn til fon­den selv, men og­så af hen­syn til fonds­sek­to­ren i øv­rigt, for­kla­rer for­man­den for Komitéen.

”Fle­re un­der­sø­gel­ser vi­ser, at det øger kva­li­te­ten i be­sty­rel­ses­ar­bej­det, hvis der er en mang­fol­dig­hed af kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­nin­gen, så­dan at de for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer kan ud­for­dre hin­an­den. Der­u­d­over er det vig­tigt for fon­de­nes om­døm­me, at der er trans­pa­rens om, hvad det er for men­ne­sker, der sid­der i be­sty­rel­ser­ne, for­di fon­de­ne ik­ke har en ge­ne­ral­for­sam­ling el­ler en ejer­kreds,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Ingen målsætning for ’følger’

I års­be­ret­nin­gen for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se er re­sul­ta­ter­ne fra årets stik­prø­ve­und­er­sø­gel­se ana­ly­se­ret i de­tal­jer. For hver af de 16 an­be­fa­lin­ger kan man så­le­des læ­se, hvor man­ge fon­de, der hen­holds­vis føl­ger, ik­ke for­kla­rer og forklarer. 

Ko­mitéen be­ret­ter og­så om ar­bej­det med at rå­d­gi­ve og op­ly­se fonds­be­sty­rel­ser­ne om God Fonds­ledelse, blandt an­det i for­bin­del­se med di­a­log­mø­der og i for­skel­li­ge fonds­fora. Men selv­om an­be­fa­lin­ger­ne net­op er ud­ar­bej­det med hen­blik på at skub­be fonds­sek­to­ren i ret­ning af bed­re fonds­le­del­se, så har Ko­mitéen ik­ke op­stil­let mål­sæt­nin­ger for hvor man­ge fon­de, der over tid skal flyt­tes fra ’for­kla­rer’ til ’føl­ger’ på hver af anbefalingerne.

”Vi kom­mer ik­ke til at få en mål­sæt­ning for hvor man­ge fon­de, der skal føl­ge de en­kel­te an­be­fa­ling­er. Og det er for­di vi op­rig­tigt me­ner, at det er li­ge så godt at for­kla­re, som det er at føl­ge. Men vi vil na­tur­lig­vis føl­ge ud­vik­lin­gen nø­je, og hvis det en dag vi­ser sig, at en an­be­fa­ling føl­ges af al­le fon­de, så vil vi spør­ge os selv, om ik­ke det er tid til at re­vi­de­re an­be­fa­ling­en,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Hun for­tæl­ler, at ko­mitéen des­u­den hol­der øje med ud­vik­lin­gen i de for­kla­rin­ger, som fon­de­ne gi­ver for ik­ke at føl­ge anbefalingerne.

”Vi ana­ly­se­rer og­så hvert år kva­li­te­ten af de for­kla­rin­ger, som fon­de­ne gi­ver på de en­kel­te an­be­falinger. For­kla­rin­ger­ne er vig­ti­ge bå­de for at sik­re kend­skab til fon­de­nes sto­re be­tyd­ning for sam­fun­det og for at for­hin­dre myte­dan­nel­ser. Vi bru­ger det og­så til at vur­de­re, om der kun­ne op­stå et be­hov for at re­vi­de­re dem. Men ko­mitéen har fo­re­lø­big in­gen pla­ner om at re­vi­de­re an­be­fa­lin­ger­ne,” un­der­stre­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer