Ny filantropidirektør i Realdania

Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania.

Nina Kovsted Helk (foto: Realdania)
Ni­na Ko­vsted Helk, ny filan­tro­pi­di­rek­tør i Realdania

Re­al­da­nia har fun­det sin nye filan­tro­pi­di­rek­tør. Ar­ki­tekt Ni­na Ko­vsted Helk af­lø­ser An­ne Skov­bro, der i au­gust til­t­rå­d­te job­bet som adm. di­rek­tør i By & Havn.

Ni­na Ko­vsted Helk kom­mer fra en stil­ling som adm. di­rek­tør i JJW Ar­ki­tek­ter A/S og har en me­get al­si­dig bag­grund, skri­ver Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

I ar­ki­tekt­bran­chen har hun des­u­den ar­bej­det som sags­ar­ki­tekt og teg­ne­stu­e­chef. Hun har der­u­d­over bl.a. stå­et i spid­sen for godt 200 me­d­ar­bej­de­re som ejen­doms­chef i Hvi­d­ov­re Kom­mune fra 2013-2016, og hun har væ­ret ar­ki­tekt og ejen­doms­ud­vik­ler hos Freja Ejen­dom­me A/S i åre­ne 2009-2013.

”Vi har haft en sær­de­les grun­dig pro­ces med at fin­de en ny filan­tro­pi­di­rek­tør, og vi er me­get gla­de for val­get af Ni­na Ko­vsted Helk. Hun har et bredt ud­syn, en stærk fag­lig­hed og er fyldt med ener­gi. Og vi tror, hun er den helt rig­ti­ge til, sam­men med den øv­ri­ge di­rek­tion, at lø­se de op­ga­ver, der lig­ger for­an os i de kom­men­de år – for hen­des ved­kom­men­de selv­føl­ge­lig med sær­ligt fo­kus på vo­res nye filan­tro­pi­ske stra­te­gi,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Re­al­da­nia Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck om ansættelsen.

Ni­na Ko­vsted Helk skal sam­men med den øv­ri­ge di­rek­tion – in­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Jo­han­sen og adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård – stå for vi­de­re­ud­vik­lin­gen af Re­al­da­nia som fil­an­tro­pisk for­e­ning og ar­bej­det for for­e­nin­gens over­ord­ne­de mål, nem­lig at ska­be livskva­li­tet gen­nem det byg­ge­de mil­jø. Og så skal den nye filan­tro­pi­di­rek­tør stå i spid­sen for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de og im­ple­men­te­rin­gen og ek­se­kve­rin­gen af Re­al­da­ni­as filantropistrategi.

”Med Ni­na Ko­vsted Helk får Re­al­da­nia bå­de en vi­sio­nær fag­per­son in­den for ar­ki­tek­tu­ren, en dyg­tig og ru­ti­ne­ret le­der og et en­ga­ge­ret men­ne­ske, der ser sam­ar­bej­de som et vig­tigt ele­ment i at ska­be de go­de løs­nin­ger. Hun har so­lid er­fa­ring fra bå­de pri­vat og of­fent­lig sek­tor – no­get som er væ­sent­ligt i Re­al­da­nia, hvor sam­ar­bej­der på tværs i sam­fun­det mel­lem for­skel­li­ge sek­to­rer er en krum­tap i vo­res må­de at ar­bej­de filan­tro­pisk på. Sam­ti­dig er hun en bå­de am­bi­tiøs og vel­lidt le­der, som jeg glæ­der mig over nu skal stå i spid­sen for vo­res filan­tro­pi­ske team og bi­dra­ge til den sam­le­de ud­vik­ling af for­e­nin­gen,” ud­ta­ler adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer