Annoncespot_img

Rådgiver afviser ansvar for Herning-fonds ulovlige renovering af skulpturpark

Fondsbestyrelsen har tidligere forklaret, at lovbruddet skyldes fejlagtig rådgivning. Det af­vi­ser fondens rådgiver nu. Medlem­merne af bestyrelsen i Midtjydsk Skole- og Kultur­fond risikerer at skulle betale af egen lomme for at rydde op efter fondens ulovlige re­no­ve­ring af Skulptur­parken i Herning.

Skulpturparken i Herning
“Vi ind­går ger­ne i en di­a­log med Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond, hvor vi kan snak­ke om de for­skel­li­ge mu­lig­he­der for en til­freds­stil­len­de løs­ning. Men vi ind­går alt­så ik­ke i for­hand­ling­er,” si­ger Me­re­te Lind Mi­k­kel­sen, en­heds­chef i Slots- og Kulturstyrelsen.

Ef­ter alt at døm­me bli­ver der en reg­ning at be­ta­le ef­ter Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fonds u­lov­li­ge renove­ring af Skul­p­tur­par­ken i Her­ning. Spørgs­må­let er, hvor stor den bli­ver, og hvor den lan­der. Fra et fond­s­per­spek­tiv er sa­gen prin­ci­pi­el, for­di den hand­ler om bestyrel­ses­med­lem­mer­nes per­son­li­ge an­svar for fon­dens aktiviteter.

Over for pres­se og myn­dig­he­der har Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond tid­li­ge­re for­kla­ret, at den sat­te gang i renove­rin­gen af Skul­p­tur­par­ken i som­me­ren 2016, for­di fon­dens rå­d­gi­ver, pro­fes­sor og land­skabs­ar­ki­tekt Ste­en Høy­er, hav­de med­delt, at en renove­ring ik­ke kræ­ve­de til­la­del­se fra fred­ningsmyn­dig­he­den. Men den ud­læg­ning kan Ste­en Høy­er ik­ke genkende.

”Nej, det er jeg be­stemt ik­ke enig i. Og jeg har i øv­rigt ik­ke væ­ret ori­en­te­ret om, hvor­når og hvor­dan pro­jek­tet gik i gang der­ov­re. Jeg blev spurgt, om jeg kun­ne kom­me med nog­le go­de råd som æste­tisk rå­d­gi­ver, men min rol­le har jo kun om­fat­tet spørgs­må­let om par­kens ud­se­en­de,” for­kla­rer Høyer.

Høyer: Kulturstyrelsen bekræftede fredning i foråret 2016

Ste­en Høy­er er tid­li­ge­re med­lem af Slots- og Kul­tursty­rel­sens Det Sær­li­ge Byg­nings­syn, som er myn­dig­he­der­nes rå­d­gi­ven­de ud­valg i sa­ger om fred­ning på det byg­nings­kul­tu­rel­le om­rå­de. Han har der­for stor er­fa­ring med fred­nings­spørgs­mål. Det un­drer Ste­en Høy­er, at Midtjysk Sko­le- og Kul­tur­fond kan ha­ve væ­ret i tvivl om, at det kræ­ve­de en til­la­del­se fra myn­dig­he­der­ne, før man lov­ligt kun­ne gå i gang med renove­rin­gen af den fre­de­de skul­p­tur­park i som­me­ren 2016.

”Om­fan­get af Skul­p­tur­par­kens fred­ning var der en smu­le tvivl om tid­ligt i for­lø­bet. For tid­li­ge­re sa­ger vi­ser, at ha­ve­an­læg ge­ne­relt ik­ke kan fre­des i sig selv. Men i som­me­ren 2016 er der ik­ke tvivl me­re, for al­le­re­de i for­å­ret el­ler for­som­me­ren 2016 får vi fred­nings­pa­pi­rer frem fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen. De­ri står blandt an­det, at om­rå­det er fre­det, selv­om skul­p­tu­rer­ne ik­ke er. Der­for må jeg så i gang med at la­ve en an­søg­ning,” for­tæl­ler Ste­en Høyer.

Når byg­her­ren ik­ke har bedt mig om at ha­ve et sam­let an­svar, som ind­be­fat­ter kon­takt til in­ge­ni­ø­rer, ar­ki­tek­ter, le­ve­ran­dø­rer og hånd­vær­ke­re, så kan jeg vel ik­ke væ­re an­svar­lig for, hvad der foregår.

Ste­en Høy­er – pro­fes­sor og landskabsarkitekt

Og­så sel­ve ar­bejds­for­de­lin­gen i pro­jek­tet gør det iføl­ge Høy­er svært at på­stå, at han skul­le ha­ve et an­svar for den ulov­li­ge renove­ring. Han bor selv nord for Kø­ben­havn og har der­for ik­ke haft føling med det prak­ti­ske ar­bej­de om­kring istand­s­æt­tel­sen i Herning.

”Jeg kan ik­ke se, at jeg kan ha­ve no­get an­svar i den po­si­tion, jeg har få­et i sa­gen. Jeg har ik­ke en­gang set det der­ov­re. Jeg har væ­ret der­ov­re én gang i ok­to­ber 2016. Men det var på eget ini­tia­tiv. For­di jeg tænk­te, ja­men, hvad sker der nu? Er de gå­et i gang, og hvor­dan ser det ud? Set fra mit per­spek­tiv lå pla­ner­ne for pro­jek­tet på det tids­punkt jo ik­ke en­gang fær­di­ge,” for­tæl­ler Høyer.

I ste­det me­ner han, at Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond som byg­her­re og le­der af pro­jek­tet må på­ta­ge sig det over­ord­ne­de ansvar.

”Hvem sty­rer pro­jek­tet? Det har ik­ke væ­ret mig. Det er en lil­le grup­pe, som Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond har ned­sat. Og når byg­her­ren ik­ke har bedt mig om at ha­ve et sam­let an­svar, som ind­be­fat­ter kon­takt til in­ge­ni­ø­rer, ar­ki­tek­ter, le­ve­ran­dø­rer og hånd­vær­ke­re, så kan jeg vel ik­ke væ­re an­svar­lig for, hvad der fo­re­går – slet ik­ke, når jeg ik­ke er ori­en­te­ret om, hvor og hvor­når ar­bej­det fo­re­går. Det har jeg me­get svært ved at for­stå,” si­ger Ste­en Høyer.

Regning kan ende hos bestyrelsesmedlemmer

En­heds­chef i Slots- og Kul­tursty­rel­sen, Me­re­te Lind Mi­k­kel­sen, for­tæl­ler, at sty­rel­sen hur­tigst mu­ligt ta­ger stil­ling til, hvor­dan fred­nings­vær­di­er­ne i Skul­p­tur­par­ken bedst kan gen­op­ret­tes. Her­un­der om de nye trap­per, ram­per og sti­sy­stem kan for­bli­ve, el­ler om de skal fjer­nes igen, så ud­tryk­ket fra den op­rin­de­li­ge park træ­der ty­de­li­ge­re frem.

Spørgs­må­let har af­gø­ren­de be­tyd­ning for stør­rel­sen på reg­nin­gen ef­ter den ulov­li­ge re­no­ve­ring. En reg­ning som i ud­gangs­punk­tet vil bli­ve sendt til Midtjydsk Sko­le- og Kulturfond.

Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond har der­til for­kla­ret, at fon­den ik­ke har fle­re pen­ge og der­for ik­ke kan be­ta­le en even­tu­el reg­ning. Men i den si­tu­a­tion kan pen­ge­ne en­de med at skul­le hen­tes i be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes pri­va­tø­ko­no­mi, med­min­dre an­sva­ret for renove­rin­gen kan vi­ses at lig­ge hos en even­tu­el rå­d­gi­ver. Det har eks­pert i fonds­be­sty­rel­sers er­stat­nings­ansvar, ad­vo­kat Sø­ren Ber­gen­ser, tid­li­ge­re for­kla­ret.

Slots- og Kulturstyrelsen: Vi forhandler ikke

Dan­marks Fon­de har talt med næst­for­mand i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond, Jo­hs. Po­ul­sen om de nye op­lys­nin­ger fra Ste­en Høy­er. Men han øn­sker ik­ke at for­hol­de sig til Ste­en Høy­ers ud­ta­lel­ser. Tid­li­ge­re har Jo­hs. Po­ul­sen dog ud­talt til Her­ning Fol­ke­blad, at han ser frem til den vi­de­re pro­ces i sa­gen, hvor Skul­p­tur­par­kens en­de­li­ge ud­tryk skal fastlægges.

”Det skal nu af­kla­res i en for­hand­ling med sty­rel­sen, og det har vi al­le­re­de sat kaf­fen over til,” ud­tal­te Jo­hs. Po­ul­sen så­le­des til Her­ning Fol­ke­blad den 6. sep­tem­ber 2018.

I Slots- og Kul­tursty­rel­sen er en­heds­chef, Me­re­te Lind Mi­k­kel­sen, dog ik­ke helt enig i den udlægning:

“Vi ind­går ger­ne i en di­a­log med Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond, hvor vi kan snak­ke om de for­skel­li­ge mu­lig­he­der for en til­freds­stil­len­de løs­ning. Men vi ind­går alt­så ik­ke i for­hand­ling­er,” præ­ci­se­rer Mikkelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer