Fonde støtter forfattere på skriveophold og skolebørn med trivselsudfordringer

Rundturen blandt udvalgte uddelinger fra fondssektoren gør blandt andet stop ved Velux Fondens nye arbejdslegater til skønlitterære forfattere, der kan komme på skriveophold i universitetsmiljøer, og Egmont Fondens støtte til et nyt tilbud til skolebørn med sociale og følelsesmæssige udfordringer.

Ef­ter en cor­o­na-pau­se i 2020 er Dan­marks In­ter­na­tio­na­le Ga­de­te­a­ter fra den 22. til 28. au­gust 2021 til­ba­ge i i Ny­kø­bing Fal­ster og Ma­ri­e­lyst. På bil­le­det ses tea­met bag ga­de­te­a­ter­festi­va­len: Bir­gitt Bjer­re, Ny­kø­bing F. Turist­for­e­ning, Jet­te Malm­skov, Te­a­ter­for­e­nin­gen Guld­borgs­und, Han­nah Ka­ri­na Mi­k­kel­sen, Te­a­tret Ma­sken, Nils Kragh, Te­a­tret Ma­sken, Julie Dam­gaard, Guld­borgs­und Kommune.

Må­ske kom­mer no­get af den frem­ti­di­ge dan­ske skøn­lit­te­ra­tur til at ta­ge ud­gangs­punkt i li­vet på de dan­ske universiteter?

I hvert fald har Ve­lux Fon­den net­op sø­sat et nyt pi­lot­pro­jekt, hvor der bli­ver ud­delt ar­bejds­le­ga­ter til ta­lent­ful­de skøn­lit­teræ­re for­fat­te­re, som kan kom­me på skri­ve­op­hold i hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge universitetsmiljøer.
Ve­lux Fon­den har af­sat tre mil­li­o­ner kro­ner til pro­gram­met, som hed­der ”Wri­ter-in-resi­den­ce”. Det rum­mer to­åri­ge ar­bejds­le­ga­ter på 200.000 kro­ner år­ligt til ud­valg­te for­fat­te­re og der­u­d­over dæk­ning af uni­ver­si­te­ter­nes ud­gif­ter til for­fat­ter­kon­to­rer og administration.

”Pro­gram­met er født af et øn­ske om at eks­pe­ri­men­te­re med at frem­me di­a­lo­gen mel­lem kunst­ne­risk prak­sis og hu­m­an­vi­den­skab. Må­let er at bi­dra­ge til at styr­ke dansk skøn­lit­te­ra­tur ved at gi­ve ta­lent­ful­de for­fat­te­re mu­lig­hed for at kon­cen­tre­re sig om de­res lit­teræ­re ar­bej­de og ved at ska­be rum til gen­si­dig in­spira­tion mel­lem for­fat­te­re, for­ske­re og stu­de­ren­de,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er, der er pro­gram­chef for det hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge ud­de­lings­om­rå­de i Ve­lux Fon­den, i en pressemeddelelse.

Pro­gram­met er skabt i sam­ar­bej­de med for­fat­te­re og forsk­nings­mil­jø­er. Fon­den har in­vi­te­ret seks hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge in­sti­tut­ter til at sen­de to an­søg­nin­ger hver, og pro­gram­met kan kun sø­ges ved in­vi­ta­tion via en af institutlederne.

Studerende hjælper børn med at få god skolestart

Vi fort­sæt­ter til et nyt pro­jekt fra Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le, der ta­ger ud­gangs­punkt i, at hvert 10. barn har en svær over­gang fra dag­in­sti­tu­tion til sko­le og der­med ri­si­ke­rer at få en dår­lig sko­lestart. Det vil stu­de­ren­de fra pro­fes­sions­højsko­len nu for­sø­ge at gø­re no­get ved.

Pro­jek­tet hed­der ”Sko­lestart­s­ven­ner” og er støt­tet af Eg­mont Fon­den med 3,5 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le i en pressemeddelelse.

”Sko­lestart­s­ven­ner er for børn, som har brug for lidt ek­stra støt­te i for­bin­del­se med at skul­le star­te i sko­le. For ek­sem­pel til at for­stå sko­lens ram­mer og ind­gå i so­ci­a­le re­la­tio­ner. Dis­se børn til­by­der vi nu en fri­vil­lig sko­lestart­s­ven i form af en stu­de­ren­de fra Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le, som gen­nem le­gen­de ak­ti­vi­te­ter kan hjæl­pe med at un­der­støt­te de­res so­cio­e­mo­tio­nel­le kom­pe­ten­cer,” si­ger So­fie Mer­ret, der er pro­jekt­le­der for Skolestartsvenner.

Til­ta­get byg­ger på en rap­port fra Eg­mont Fon­den, som slår fast, at om­kring hver 10. barn i ind­sko­lin­gen op­le­ver, at de­res sko­le­triv­sel er lav. Det gæl­der sær­ligt for børn med so­ci­a­le og fø­lel­ses­mæs­si­ge van­ske­lig­he­der. Dis­se børn har op til tre gan­ge hø­je­re ri­si­ko for lav sko­le­triv­sel samt ri­si­ko for at en­de med en kor­te­re ungdomsuddannelse.

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, der er di­rek­tør i Eg­mont Fon­den, be­teg­ner det støt­te­de pro­jekt som et in­nova­tivt til­bud til børn, der er i ri­si­ko for en dår­lig skolestart.

”De har brug for at få en in­di­vi­du­el støt­te, der kan gi­ve dem en god og tryg over­gang fra dag­til­bud til sko­le. De fri­vil­li­ge sko­lestart­s­ven­ner kan hjæl­pe bør­ne­ne i den svæ­re over­gang og fun­ge­re som bro­byg­ger mel­lem bar­net, fa­mi­lie og det fag­li­ge per­so­na­le. Hvis ind­sat­sen vi­ser sig loven­de, hå­ber vi, at det kan spre­des til en ræk­ke an­dre dag­til­bud og pro­fes­sions­højsko­ler,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen i pressemeddelelsen.

Gadeteater tilbage efter corona-pause

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Guld­borgs­und, hvor der tak­ket væ­re blandt an­det fle­re fon­des bi­drag nu igen kan by­des på ga­de­te­a­ter i Ny­kø­bing Fal­ster og Marielyst.

Ef­ter en cor­o­na-pau­se i 2020 er Dan­marks In­ter­na­tio­na­le Ga­de­te­a­ter fra den 22. til 28. au­gust 2021 til­ba­ge i de to by­er, skri­ver Guld­borgs­und Kom­mu­ne i en pressemeddelelse.

På ga­der og plad­ser, tor­ve og grøn­ne om­rå­der by­der ar­ti­ster­ne vel­kom­men til op­træ­den­der, der iføl­ge kom­mu­nen med ga­ran­ti vil gi­ve an­led­ning til bå­de gys, grin, forun­dring og fest.

”Det er en glæ­de, at vi igen får ga­de­te­a­ter i vo­res byrum. Fra po­li­tisk hold har vi en mål­sæt­ning om, at Guld­borgs­unds bor­ge­re skal mø­de kunst og kul­tur som en del af de­res hver­dag, og det har cor­o­na sat en stop­per for over det sid­ste år. Vi ser der­for me­get frem til en uge med ”liv i ga­den. Vi tror på, at de kul­tu­rel­le og kunst­ne­ri­ske op­le­vel­ser, vi får, er med til at åb­ne nye per­spek­ti­ver, ska­be re­le­van­te fæl­les­ska­ber og rø­re ved nog­le sær­li­ge tan­gen­ter i os – ja, i det he­le ta­get væ­re med til at dan­ne os som men­ne­sker,” si­ger Mar­tin Lo­h­se, der er for­mand for Guld­borgs­und Kom­mu­nes kul­tur-, fri­tids- og bosætningsudvalg.

Festi­va­len er støt­tet af Sta­tens Kunst­fond, A.P. Møl­ler Fon­den, Wi­sti­fon­den og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et samt Guld­borgs­und Kom­mu­ne, Te­a­tret Ma­sken, Vo­res Ny­kø­bing og Ny­kø­bing F. Turistforening.

Fond vært for vand-event

Vi slut­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond, som iføl­ge en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de sky­der sto­re res­sour­cer ind i vand-even­ten Wor­ld Wa­ter We­ek 23. til 27. august.

Po­ul Due Jen­sens Fond er sam­men med en ræk­ke NGO-part­ne­re og Grund­fos Sa­feWa­ter vært for en ræk­ke ses­sions på Wor­ld Wa­ter We­ek, der fo­re­går di­gi­talt. Der­u­d­over er fon­den en af ar­ran­ge­men­tets hovedsponsorer.

Wor­ld Wa­ter We­ek be­teg­nes som ver­dens vig­tig­ste forum for dis­kus­sion og vi­dens­ud­veks­ling i kam­pen for at imø­de­gå de glo­ba­le vandudfordringer.

Al­le ses­sions er gra­tis at del­ta­ge i.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer