Fonde og kulturminister går sammen om at tilbyde kunst trods nedlukning

På ini­ti­a­tiv af Sta­tens Kunst­fond går en ræk­ke pri­va­te fon­de nu sam­men med kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen om at in­vi­te­re kunst­li­vets ak­tø­rer til at ud­vik­le nye kun­stop­le­vel­ser in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner. ”Når pu­bli­kum ik­ke kan kom­me til kul­tu­ren, må kul­tu­ren kom­me til pu­bli­kum,” fast­slår di­rek­tø­ren i Au­gusti­nus Fonden

Superflex: One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary, 2018 (foto: Anders Sune Berg).
Kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner in­vi­te­res til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner (fo­to: An­ders Su­ne Berg – Su­per­flex: One Two Three Swing! Co­pen­ha­gen Con­tem­porary, 2018).

‘Sam­men om kun­sten’ er nav­net på et nyt ini­ti­a­tiv, som skal sky­de nyt liv ind i dansk kunst og kul­tur pa­ral­lelt med den cor­ona­kri­se, som gen­nem fo­re­lø­big to må­ne­der har tvun­get blandt an­det kunst­hal­ler, mu­se­er og spil­le­ste­der til at luk­ke dø­re­ne med mang­len­de ind­tæg­ter til følge.

Bag ini­ti­a­ti­vet står Sta­tens Kunst­fond, der sam­men med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen in­vi­te­rer kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens restriktioner.

Fon­de­ne er sam­men om ini­ti­a­ti­vet, og kunst­ne­re, der øn­sker støt­te til en ak­tu­el idé, skal sø­ge hos en af de med­vir­ken­de fon­de fra og med man­dag den 18. maj.

Iføl­ge Mi­cha­el Bo­je­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Sta­tens Kunst­fond, er hå­bet at kun­ne gi­ve kunst- og kul­tur­li­vet rum til at nytæn­ke bå­de de fy­si­ske og di­gi­ta­le for­ma­ter in­den for kunstoplevelser.

”Vi ser i den grad frem til al­le bud­de­ne og glæ­der os over, at fon­de­ne og og­så kul­tur­mi­ni­ste­ren øn­sker at gå med i ind­sat­sen, så vi sam­men skub­ber på en ud­vik­ling, der gi­ver et mar­kant løft i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, og som på den lan­ge ba­ne kan væ­re med til at for­me nye for­ma­ter til gavn for kunst- og kul­tur­li­vet som er­hverv og for bor­ger­ne som pu­bli­kum. Vi by­der eks­pe­ri­men­ter og nytænk­ning vel­kom­men,” si­ger Mi­cha­el Bo­je­sen i en fæl­les pres­se­med­del­el­se fra initiativtagerne.

Sta­tens Kunst­fond har af­sat fem mil­li­o­ner kro­ner til ‘Sam­men om kun­sten’, og sam­me be­løb vil kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen sø­ge om op­bak­ning til i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. De pri­va­te fon­de af­sæt­ter mid­ler til pro­jek­ter un­der ind­sat­sens for­mål og i tråd med de­res in­di­vi­du­el­le kri­te­ri­er for støtte.

”Ini­ti­a­ti­vet er en hånds­ræk­ning til de kunst­ne­re, der li­ge nu ar­bej­der un­der van­ske­li­ge om­stæn­dig­he­der for sta­dig at gi­ve os al­le sam­men kun­stop­le­vel­ser at væ­re fæl­les om. Med ini­ti­a­ti­vet får fle­re nu mu­lig­he­den for at mø­de kun­sten, og det øn­sker jeg selv­føl­ge­lig at bak­ke op om,” si­ger kulturministeren.

Kulturen må komme til publikum

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, po­in­te­r­er i pres­se­med­del­el­sen, at cor­ona­kri­sen ud­for­drer kul­tur­li­vet til at tæn­ke i nye baner.

”Vi er i en si­tu­a­tion, hvor pu­bli­kum ik­ke kan kom­me til kul­tu­ren – kon­cert­ste­der, sce­ner og ud­stil­lings­ste­der er luk­ke­de – der­for må kul­tu­ren kom­me til pu­bli­kum. Det er der man­ge go­de mu­lig­he­der for, især hen over som­me­ren. Vi glæ­der os til at se idérig­dom­men i an­søg­nin­ger­ne,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Chri­sti­ne Wi­­berg-Lyng, fonds­di­rek­tør i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, un­der­stre­ger, at mø­det med pu­bli­kum er en for­ud­sæt­ning for kul­tur­li­vets over­le­vel­se og for kun­stens fort­sat­te udvikling.

”Der­for er det nød­ven­digt at gå op­find­som­me ve­je, når en kri­se som den nu­væ­ren­de ram­mer sam­funds­li­vet. I Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond er vi gla­de for at væ­re med til at un­der­støt­te, at kunst- og kul­tur­li­vets ak­tø­rer kan ud­vik­le nye for­mid­lings­for­ma­ter og af­prø­ve dem i sam­spil med pu­bli­kum,” si­ger Chri­sti­ne Wiberg-Lyng.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: