Fonde og kulturminister går sammen om at tilbyde kunst trods nedlukning

På initiativ af Statens Kunstfond går en række private fonde nu sammen med kulturminister Joy Mogensen om at invitere kunstlivets aktører til at udvikle nye kunstoplevelser inden for rammerne af coronakrisens restriktioner. ”Når publikum ikke kan komme til kulturen, må kulturen komme til publikum,” fastslår direktøren i Augustinus Fonden

Superflex: One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary, 2018 (foto: Anders Sune Berg).
Kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner in­vi­te­res til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner (fo­to: An­ders Su­ne Berg – Su­per­flex: One Two Three Swing! Co­pen­ha­gen Con­tem­porary, 2018).

‘Sam­men om kun­sten’ er nav­net på et nyt ini­ti­a­tiv, som skal sky­de nyt liv ind i dansk kunst og kul­tur pa­ral­lelt med den cor­ona­kri­se, som gen­nem fo­re­lø­big to må­ne­der har tvun­get blandt an­det kunst­hal­ler, mu­se­er og spil­le­ste­der til at luk­ke dø­re­ne med mang­len­de ind­tæg­ter til følge.

Bag ini­ti­a­ti­vet står Sta­tens Kunst­fond, der sam­men med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen in­vi­te­rer kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens restriktioner.

Fon­de­ne er sam­men om ini­ti­a­ti­vet, og kunst­ne­re, der øn­sker støt­te til en ak­tu­el idé, skal sø­ge hos en af de med­vir­ken­de fon­de fra og med man­dag den 18. maj.

Iføl­ge Mi­cha­el Bo­je­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Sta­tens Kunst­fond, er hå­bet at kun­ne gi­ve kunst- og kul­tur­li­vet rum til at nytæn­ke bå­de de fy­si­ske og di­gi­ta­le for­ma­ter in­den for kunstoplevelser.

”Vi ser i den grad frem til al­le bud­de­ne og glæ­der os over, at fon­de­ne og og­så kul­tur­mi­ni­ste­ren øn­sker at gå med i ind­sat­sen, så vi sam­men skub­ber på en ud­vik­ling, der gi­ver et mar­kant løft i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, og som på den lan­ge ba­ne kan væ­re med til at for­me nye for­ma­ter til gavn for kunst- og kul­tur­li­vet som er­hverv og for bor­ger­ne som pu­bli­kum. Vi by­der eks­pe­ri­men­ter og nytænk­ning vel­kom­men,” si­ger Mi­cha­el Bo­je­sen i en fæl­les pres­se­med­del­el­se fra initiativtagerne.

Sta­tens Kunst­fond har af­sat fem mil­li­o­ner kro­ner til ‘Sam­men om kun­sten’, og sam­me be­løb vil kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen sø­ge om op­bak­ning til i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. De pri­va­te fon­de af­sæt­ter mid­ler til pro­jek­ter un­der ind­sat­sens for­mål og i tråd med de­res in­di­vi­du­el­le kri­te­ri­er for støtte.

”Ini­ti­a­ti­vet er en hånds­ræk­ning til de kunst­ne­re, der li­ge nu ar­bej­der un­der van­ske­li­ge om­stæn­dig­he­der for sta­dig at gi­ve os al­le sam­men kun­stop­le­vel­ser at væ­re fæl­les om. Med ini­ti­a­ti­vet får fle­re nu mu­lig­he­den for at mø­de kun­sten, og det øn­sker jeg selv­føl­ge­lig at bak­ke op om,” si­ger kulturministeren.

Kulturen må komme til publikum

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, po­in­te­r­er i pres­se­med­del­el­sen, at cor­ona­kri­sen ud­for­drer kul­tur­li­vet til at tæn­ke i nye baner.

”Vi er i en si­tu­a­tion, hvor pu­bli­kum ik­ke kan kom­me til kul­tu­ren – kon­cert­ste­der, sce­ner og ud­stil­lings­ste­der er luk­ke­de – der­for må kul­tu­ren kom­me til pu­bli­kum. Det er der man­ge go­de mu­lig­he­der for, især hen over som­me­ren. Vi glæ­der os til at se idérig­dom­men i an­søg­nin­ger­ne,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng, fonds­di­rek­tør i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, un­der­stre­ger, at mø­det med pu­bli­kum er en for­ud­sæt­ning for kul­tur­li­vets over­le­vel­se og for kun­stens fort­sat­te udvikling.

”Der­for er det nød­ven­digt at gå op­find­som­me ve­je, når en kri­se som den nu­væ­ren­de ram­mer sam­funds­li­vet. I Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond er vi gla­de for at væ­re med til at un­der­støt­te, at kunst- og kul­tur­li­vets ak­tø­rer kan ud­vik­le nye for­mid­lings­for­ma­ter og af­prø­ve dem i sam­spil med pu­bli­kum,” si­ger Chri­sti­ne Wiberg-Lyng.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer