Fonde og kulturminister går sammen om at tilbyde kunst trods nedlukning

På ini­ti­a­tiv af Sta­tens Kunst­fond går en ræk­ke pri­va­te fon­de nu sam­men med kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen om at in­vi­te­re kunst­li­vets ak­tø­rer til at ud­vik­le nye kun­stop­le­vel­ser in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner. ”Når pu­bli­kum ik­ke kan kom­me til kul­tu­ren, må kul­tu­ren kom­me til pu­bli­kum,” fast­slår di­rek­tø­ren i Au­gusti­nus Fon­den

Superflex: One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary, 2018 (foto: Anders Sune Berg).
Kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner in­vi­te­res til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner (fo­to: An­ders Su­ne Berg – Su­per­flex: One Two Three Swing! Co­pen­ha­gen Con­tem­porary, 2018).

‘Sam­men om kun­sten’ er nav­net på et nyt ini­ti­a­tiv, som skal sky­de nyt liv ind i dansk kunst og kul­tur pa­ral­lelt med den cor­ona­kri­se, som gen­nem fo­re­lø­big to må­ne­der har tvun­get blandt an­det kunst­hal­ler, mu­se­er og spil­le­ste­der til at luk­ke dø­re­ne med mang­len­de ind­tæg­ter til føl­ge.

Bag ini­ti­a­ti­vet står Sta­tens Kunst­fond, der sam­men med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen in­vi­te­rer kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner.

Fon­de­ne er sam­men om ini­ti­a­ti­vet, og kunst­ne­re, der øn­sker støt­te til en ak­tu­el idé, skal sø­ge hos en af de med­vir­ken­de fon­de fra og med man­dag den 18. maj.

Iføl­ge Mi­cha­el Bo­je­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Sta­tens Kunst­fond, er hå­bet at kun­ne gi­ve kunst- og kul­tur­li­vet rum til at nytæn­ke bå­de de fy­si­ske og di­gi­ta­le for­ma­ter in­den for kun­stop­le­vel­ser.

”Vi ser i den grad frem til al­le bud­de­ne og glæ­der os over, at fon­de­ne og og­så kul­tur­mi­ni­ste­ren øn­sker at gå med i ind­sat­sen, så vi sam­men skub­ber på en ud­vik­ling, der gi­ver et mar­kant løft i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, og som på den lan­ge ba­ne kan væ­re med til at for­me nye for­ma­ter til gavn for kunst- og kul­tur­li­vet som er­hverv og for bor­ger­ne som pu­bli­kum. Vi by­der eks­pe­ri­men­ter og nytænk­ning vel­kom­men,” si­ger Mi­cha­el Bo­je­sen i en fæl­les pres­se­med­del­el­se fra ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne.

Sta­tens Kunst­fond har af­sat fem mil­li­o­ner kro­ner til ‘Sam­men om kun­sten’, og sam­me be­løb vil kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen sø­ge om op­bak­ning til i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. De pri­va­te fon­de af­sæt­ter mid­ler til pro­jek­ter un­der ind­sat­sens for­mål og i tråd med de­res in­di­vi­du­el­le kri­te­ri­er for støt­te.

”Ini­ti­a­ti­vet er en hånds­ræk­ning til de kunst­ne­re, der li­ge nu ar­bej­der un­der van­ske­li­ge om­stæn­dig­he­der for sta­dig at gi­ve os al­le sam­men kun­stop­le­vel­ser at væ­re fæl­les om. Med ini­ti­a­ti­vet får fle­re nu mu­lig­he­den for at mø­de kun­sten, og det øn­sker jeg selv­føl­ge­lig at bak­ke op om,” si­ger kul­tur­mi­ni­ste­ren.

Kulturen må komme til publikum

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, po­in­te­r­er i pres­se­med­del­el­sen, at cor­ona­kri­sen ud­for­drer kul­tur­li­vet til at tæn­ke i nye ba­ner.

”Vi er i en si­tu­a­tion, hvor pu­bli­kum ik­ke kan kom­me til kul­tu­ren – kon­cert­ste­der, sce­ner og ud­stil­lings­ste­der er luk­ke­de – der­for må kul­tu­ren kom­me til pu­bli­kum. Det er der man­ge go­de mu­lig­he­der for, især hen over som­me­ren. Vi glæ­der os til at se idérig­dom­men i an­søg­nin­ger­ne,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler.

Chri­sti­ne Wi­­berg-Lyng, fonds­di­rek­tør i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, un­der­stre­ger, at mø­det med pu­bli­kum er en for­ud­sæt­ning for kul­tur­li­vets over­le­vel­se og for kun­stens fort­sat­te ud­vik­ling.

”Der­for er det nød­ven­digt at gå op­find­som­me ve­je, når en kri­se som den nu­væ­ren­de ram­mer sam­funds­li­vet. I Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond er vi gla­de for at væ­re med til at un­der­støt­te, at kunst- og kul­tur­li­vets ak­tø­rer kan ud­vik­le nye for­mid­lings­for­ma­ter og af­prø­ve dem i sam­spil med pu­bli­kum,” si­ger Chri­sti­ne Wi­­berg-Lyng.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.