Fonde og kulturminister går sammen om at tilbyde kunst trods nedlukning

På ini­ti­a­tiv af Sta­tens Kunst­fond går en ræk­ke pri­va­te fon­de nu sam­men med kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen om at in­vi­te­re kunst­li­vets ak­tø­rer til at ud­vik­le nye kun­stop­le­vel­ser in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner. ”Når pu­bli­kum ik­ke kan kom­me til kul­tu­ren, må kul­tu­ren kom­me til pu­bli­kum,” fast­slår di­rek­tø­ren i Au­gusti­nus Fon­den

Superflex: One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary, 2018 (foto: Anders Sune Berg).
Kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner in­vi­te­res til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner (fo­to: An­ders Su­ne Berg – Su­per­flex: One Two Three Swing! Co­pen­ha­gen Con­tem­porary, 2018).

‘Sam­men om kun­sten’ er nav­net på et nyt ini­ti­a­tiv, som skal sky­de nyt liv ind i dansk kunst og kul­tur pa­ral­lelt med den cor­ona­kri­se, som gen­nem fo­re­lø­big to må­ne­der har tvun­get blandt an­det kunst­hal­ler, mu­se­er og spil­le­ste­der til at luk­ke dø­re­ne med mang­len­de ind­tæg­ter til føl­ge.

Bag ini­ti­a­ti­vet står Sta­tens Kunst­fond, der sam­men med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen in­vi­te­rer kunst­ne­re, kunst­ner­grup­per og kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner til at ud­vik­le og af­hol­de nytæn­ken­de kun­stop­le­vel­ser her og nu in­den for ram­mer­ne af cor­ona­kri­sens re­strik­tio­ner.

Fon­de­ne er sam­men om ini­ti­a­ti­vet, og kunst­ne­re, der øn­sker støt­te til en ak­tu­el idé, skal sø­ge hos en af de med­vir­ken­de fon­de fra og med man­dag den 18. maj.

Iføl­ge Mi­cha­el Bo­je­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Sta­tens Kunst­fond, er hå­bet at kun­ne gi­ve kunst- og kul­tur­li­vet rum til at nytæn­ke bå­de de fy­si­ske og di­gi­ta­le for­ma­ter in­den for kun­stop­le­vel­ser.

”Vi ser i den grad frem til al­le bud­de­ne og glæ­der os over, at fon­de­ne og og­så kul­tur­mi­ni­ste­ren øn­sker at gå med i ind­sat­sen, så vi sam­men skub­ber på en ud­vik­ling, der gi­ver et mar­kant løft i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, og som på den lan­ge ba­ne kan væ­re med til at for­me nye for­ma­ter til gavn for kunst- og kul­tur­li­vet som er­hverv og for bor­ger­ne som pu­bli­kum. Vi by­der eks­pe­ri­men­ter og nytænk­ning vel­kom­men,” si­ger Mi­cha­el Bo­je­sen i en fæl­les pres­se­med­del­el­se fra ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne.

Sta­tens Kunst­fond har af­sat fem mil­li­o­ner kro­ner til ‘Sam­men om kun­sten’, og sam­me be­løb vil kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen sø­ge om op­bak­ning til i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. De pri­va­te fon­de af­sæt­ter mid­ler til pro­jek­ter un­der ind­sat­sens for­mål og i tråd med de­res in­di­vi­du­el­le kri­te­ri­er for støt­te.

”Ini­ti­a­ti­vet er en hånds­ræk­ning til de kunst­ne­re, der li­ge nu ar­bej­der un­der van­ske­li­ge om­stæn­dig­he­der for sta­dig at gi­ve os al­le sam­men kun­stop­le­vel­ser at væ­re fæl­les om. Med ini­ti­a­ti­vet får fle­re nu mu­lig­he­den for at mø­de kun­sten, og det øn­sker jeg selv­føl­ge­lig at bak­ke op om,” si­ger kul­tur­mi­ni­ste­ren.

Kulturen må komme til publikum

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, po­in­te­r­er i pres­se­med­del­el­sen, at cor­ona­kri­sen ud­for­drer kul­tur­li­vet til at tæn­ke i nye ba­ner.

”Vi er i en si­tu­a­tion, hvor pu­bli­kum ik­ke kan kom­me til kul­tu­ren – kon­cert­ste­der, sce­ner og ud­stil­lings­ste­der er luk­ke­de – der­for må kul­tu­ren kom­me til pu­bli­kum. Det er der man­ge go­de mu­lig­he­der for, især hen over som­me­ren. Vi glæ­der os til at se idérig­dom­men i an­søg­nin­ger­ne,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler.

Chri­sti­ne Wi­­berg-Lyng, fonds­di­rek­tør i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, un­der­stre­ger, at mø­det med pu­bli­kum er en for­ud­sæt­ning for kul­tur­li­vets over­le­vel­se og for kun­stens fort­sat­te ud­vik­ling.

”Der­for er det nød­ven­digt at gå op­find­som­me ve­je, når en kri­se som den nu­væ­ren­de ram­mer sam­funds­li­vet. I Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond er vi gla­de for at væ­re med til at un­der­støt­te, at kunst- og kul­tur­li­vets ak­tø­rer kan ud­vik­le nye for­mid­lings­for­ma­ter og af­prø­ve dem i sam­spil med pu­bli­kum,” si­ger Chri­sti­ne Wi­­berg-Lyng.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…