Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Fre­de­riks­berg­fon­den ud­de­ler i alt en halv mil­li­on kro­ner til seks so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg for at de so­ci­a­le til­bud hur­tigst mu­ligt kan kom­me i gang igen ef­ter cor­o­na-pe­ri­o­den. ”Fre­de­riks­berg­fon­dens hånds­ræk­ning til de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner er et fa­bel­ag­tigt ini­ti­a­tiv,” me­ner borg­me­ster på Fre­de­riks­berg Si­mon Aggesen.

Café Paraplyen (foto: Martin Sørensen)
Café Pa­raply­en er dag­ligt et sam­lings­sted for 50-80 so­ci­alt ud­sat­te bor­ge­re, der kom­mer for at spi­se el­ler del­ta­ge i caféens ak­ti­vi­te­ter. Det so­ci­a­le væ­re­sted har mod­ta­get 100.000 kr. fra Fre­de­riks­berg­fon­den (fo­to: Mar­tin Sørensen).

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk hånds­ræk­ning af Frederiksbergfonden.

By­fon­den har nem­lig be­slut­tet straks at ud­be­ta­le en halv mil­li­on kro­ner til seks or­ga­ni­sa­tio­ner og foreninger.

Pen­ge­ne er for­delt med 100.000 kro­ner hver til Dansk Kvin­de­sam­funds kri­se­cen­ter i kom­mu­nen, Café Pa­raply­en, som er et væ­re­sted un­der KFUM´s so­ci­a­le ar­bej­de, Mødre­hjæl­pens lo­ka­laf­de­ling og Sind Frederiksberg. 

Thor­vald­sen, der er et bru­ger­sty­ret ak­ti­vi­tets­sted for psy­kisk sår­ba­re, og for­e­nin­gen Den Tred­je Hånd, som dri­ver en gen­brugs­bu­tik, hvor over­skud­det går til at hjæl­pe kvin­der med angst og de­pres­sion, mod­ta­ger beg­ge 50.000 kroner.

Ini­ti­a­ti­vet fra Fre­de­riks­berg­fon­dens be­sty­rel­se sker pa­ral­lelt med den grad­vi­se genåb­ning af sam­fun­det ef­ter to må­ne­der med hel el­ler del­vis ned­luk­ning af de so­ci­a­le til­bud på grund af cor­ona­kri­sen. Og­så ci­vil­sam­fun­dets for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner plan­læg­ger nu at ven­de til­ba­ge til me­re nor­ma­le til­stan­de, og iføl­ge Fre­de­riks­berg­fon­den har sær­ligt de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der for hjem­lø­se bor­ge­re, fa­mi­li­er i fat­tig­dom, so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re bor­ge­re samt men­ne­sker med mang­len­de so­ci­a­le net­værk, væ­ret me­get sav­ne­de un­der corona-nedlukningen.

Fre­de­riks­bergs fri­vil­li­ge for­e­nin­ger har en svær tid her un­der cor­o­na, og de man­ge men­ne­sker, de hjæl­per, har det end­nu sværere.

Si­mon Ag­ge­sen – borg­me­ster, Fre­de­riks­berg Kommune

Den ci­vi­le, so­ci­a­le ind­sats er en uund­vær­lig del af hver­da­gen for man­ge grup­per af bor­ge­re på Fre­de­riks­berg, po­in­te­r­er Fre­de­riks­berg­fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Der ven­ter nu en stor og res­sour­ce­kræ­ven­de ind­sats med at gen­star­te de man­ge til­bud og ak­ti­vi­te­ter – og det er dén ind­sats, fon­den øn­sker at hjæl­pe på vej.

”Covid-19 har bragt he­le sam­fun­det i en al­vor­lig si­tu­a­tion, men den mær­kes i end­nu hø­je­re grad af men­ne­sker, der i for­vej­en er ud­sat­te, psy­kisk sår­ba­re el­ler har fær­re fæl­les­ska­ber. Der­for er vo­res fo­kus ret­tet akut mod de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, der ar­bej­der for ud­sat­te bor­ge­re og fa­mi­li­er, så de so­ci­a­le til­bud hur­tigt kan kom­me i drift igen og plan­læg­ge nye ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Mar­tin Da­hl, der er di­rek­tør i Frederiksbergfonden.

Borgmester: Stor og vigtig bistand 

Fre­de­riks­bergs kon­ser­va­ti­ve borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen glæ­der sig me­get over initiativet.

”Fre­de­riks­berg­fon­dens hånds­ræk­ning til de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner er et fa­bel­ag­tigt ini­ti­a­tiv,” si­ger Si­mon Ag­ge­sen til Fundats.

”Fre­de­riks­bergs fri­vil­li­ge for­e­nin­ger har en svær tid her un­der cor­o­na, og de man­ge men­ne­sker, de hjæl­per, har det end­nu svæ­re­re. Så den­ne hånds­ræk­ning er en stor og vig­tig bi­stand til dem, der bi­står an­dre. Jeg tak­ker på he­le by­ens veg­ne,” ly­der det fra borgmesteren.

Mødre­hjæl­pen Fre­de­riks­berg dri­ver en gen­brugs­bu­tik, og bru­ger­ne er pri­mært kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, der kan sø­ge om støt­te til bør­ne­fød­sels­da­ge, idrætsak­ti­vi­te­ter, bør­ne­bril­ler og ud­flug­ter. Iføl­ge Mødre­hjæl­pens lo­kal­for­mand Jet­te Hal­ling fal­der pen­ge­ne fra Fre­de­riks­berg­fon­den på et tørt sted.

På grund af cor­o­na kun­ne vi ik­ke ud­le­je den fr­af­lyt­te­de bu­tik, så vi stod med to huslejer. 

Jet­te Hal­ling – lo­kal­for­mand, Mødrehjælpen

”Bu­tik­ken og al­le vo­res ak­ti­vi­te­ter har væ­ret luk­ket et par må­ne­der, og vi kan kun åb­ne for­sig­tigt op, for­di man­ge af vo­res fri­vil­li­ge er æl­dre, der skal pas­se ek­stra på. In­den cor­o­na­en brød ud, hav­de vi des­u­den be­slut­tet at flyt­te til et an­det lo­ka­le, men på grund af cor­o­na kun­ne vi ik­ke ud­le­je den fr­af­lyt­te­de bu­tik, så vi stod med to hus­le­jer. Der­for har vi ta­get et ge­val­digt ind­hug i vo­res mid­ler. Fon­dens do­na­tion be­ty­der, at vi igen får lidt på ki­ste­bun­den, så vi kan støt­te fa­mi­li­er med bør­ne­fød­sels­da­ge og ud­flug­ter, hvor fa­mi­li­er­ne kan hyg­ge sig lidt sam­men,” si­ger Jet­te Hal­ling i fon­dens pressemeddelelse.

Det so­ci­a­le væ­re­sted Café Pa­raply­en be­sø­ges dag­lig af 50-80 men­ne­sker, der er sær­ligt ud­sat­te som føl­ge af psy­ki­ske el­ler fy­si­ske li­del­ser, hjem­løs­hed el­ler dår­lig øko­no­mi. Ned­luk­nin­gen i ca­fe­en og sam­fun­det ge­ne­relt har haft sto­re psy­ki­ske kon­se­kven­ser for ste­dets bru­ge­re. Der­for har væ­re­ste­dets le­der, Ti­na Kragh, be­slut­tet at genåb­ne ca­fe­en, hvil­ket ind­til vi­de­re har væ­ret en om­ko­ste­lig af­fæ­re med ek­straud­gif­ter til alt fra nye, hånd­fri ar­ma­tu­rer til håndsprit. 

”Vi er en so­ci­alø­ko­no­misk virk­som­hed, og gæ­ster­ne be­ta­ler for, at det kan lø­be rundt, så vi har ik­ke øko­no­mi til al­le de ek­stra ting. Jeg har brugt tid på at sø­ge pul­jer, men man­ge fon­de har lang be­hand­lings­tid, og det er ær­ger­ligt, for der er et akut be­hov. Så jeg blev su­perg­lad for at hø­re fra Fre­de­riks­berg­fon­den, som for­hol­der sig til den vir­ke­lig­hed, der er hos os,” si­ger Ti­na Kragh. 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…