Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Fre­de­riks­berg­fon­den ud­de­ler i alt en halv mil­li­on kro­ner til seks so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg for at de so­ci­a­le til­bud hur­tigst mu­ligt kan kom­me i gang igen ef­ter cor­o­na-pe­ri­o­den. ”Fre­de­riks­berg­fon­dens hånds­ræk­ning til de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner er et fa­bel­ag­tigt ini­ti­a­tiv,” me­ner borg­me­ster på Fre­de­riks­berg Si­mon Ag­ge­sen.

Café Paraplyen (foto: Martin Sørensen)
Café Pa­raply­en er dag­ligt et sam­lings­sted for 50-80 so­ci­alt ud­sat­te bor­ge­re, der kom­mer for at spi­se el­ler del­ta­ge i caféens ak­ti­vi­te­ter. Det so­ci­a­le væ­re­sted har mod­ta­get 100.000 kr. fra Fre­de­riks­berg­fon­den (fo­to: Mar­tin Sø­ren­sen).

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk hånds­ræk­ning af Fre­de­riks­berg­fon­den.

By­fon­den har nem­lig be­slut­tet straks at ud­be­ta­le en halv mil­li­on kro­ner til seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger.

Pen­ge­ne er for­delt med 100.000 kro­ner hver til Dansk Kvin­de­sam­funds kri­se­cen­ter i kom­mu­nen, Café Pa­raply­en, som er et væ­re­sted un­der KFUM´s so­ci­a­le ar­bej­de, Mødre­hjæl­pens lo­ka­laf­de­ling og Sind Fre­de­riks­berg.

Thor­vald­sen, der er et bru­ger­sty­ret ak­ti­vi­tets­sted for psy­kisk sår­ba­re, og for­e­nin­gen Den Tred­je Hånd, som dri­ver en gen­brugs­bu­tik, hvor over­skud­det går til at hjæl­pe kvin­der med angst og de­pres­sion, mod­ta­ger beg­ge 50.000 kro­ner.

Ini­ti­a­ti­vet fra Fre­de­riks­berg­fon­dens be­sty­rel­se sker pa­ral­lelt med den grad­vi­se genåb­ning af sam­fun­det ef­ter to må­ne­der med hel el­ler del­vis ned­luk­ning af de so­ci­a­le til­bud på grund af cor­ona­kri­sen. Og­så ci­vil­sam­fun­dets for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner plan­læg­ger nu at ven­de til­ba­ge til me­re nor­ma­le til­stan­de, og iføl­ge Fre­de­riks­berg­fon­den har sær­ligt de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der for hjem­lø­se bor­ge­re, fa­mi­li­er i fat­tig­dom, so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re bor­ge­re samt men­ne­sker med mang­len­de so­ci­a­le net­værk, væ­ret me­get sav­ne­de un­der cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen.

Fre­de­riks­bergs fri­vil­li­ge for­e­nin­ger har en svær tid her un­der cor­o­na, og de man­ge men­ne­sker, de hjæl­per, har det end­nu svæ­re­re.

Si­mon Ag­ge­sen – borg­me­ster, Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne

Den ci­vi­le, so­ci­a­le ind­sats er en uund­vær­lig del af hver­da­gen for man­ge grup­per af bor­ge­re på Fre­de­riks­berg, po­in­te­r­er Fre­de­riks­berg­fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Der ven­ter nu en stor og res­sour­ce­kræ­ven­de ind­sats med at gen­star­te de man­ge til­bud og ak­ti­vi­te­ter – og det er dén ind­sats, fon­den øn­sker at hjæl­pe på vej.

”Covid-19 har bragt he­le sam­fun­det i en al­vor­lig si­tu­a­tion, men den mær­kes i end­nu hø­je­re grad af men­ne­sker, der i for­vej­en er ud­sat­te, psy­kisk sår­ba­re el­ler har fær­re fæl­les­ska­ber. Der­for er vo­res fo­kus ret­tet akut mod de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, der ar­bej­der for ud­sat­te bor­ge­re og fa­mi­li­er, så de so­ci­a­le til­bud hur­tigt kan kom­me i drift igen og plan­læg­ge nye ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Mar­tin Da­hl, der er di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den.

Borgmester: Stor og vigtig bistand

Fre­de­riks­bergs kon­ser­va­ti­ve borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen glæ­der sig me­get over ini­ti­a­ti­vet.

”Fre­de­riks­berg­fon­dens hånds­ræk­ning til de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner er et fa­bel­ag­tigt ini­ti­a­tiv,” si­ger Si­mon Ag­ge­sen til Fun­dats.

”Fre­de­riks­bergs fri­vil­li­ge for­e­nin­ger har en svær tid her un­der cor­o­na, og de man­ge men­ne­sker, de hjæl­per, har det end­nu svæ­re­re. Så den­ne hånds­ræk­ning er en stor og vig­tig bi­stand til dem, der bi­står an­dre. Jeg tak­ker på he­le by­ens veg­ne,” ly­der det fra borg­meste­ren.

Mødre­hjæl­pen Fre­de­riks­berg dri­ver en gen­brugs­bu­tik, og bru­ger­ne er pri­mært kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, der kan sø­ge om støt­te til bør­ne­fød­sels­da­ge, idrætsak­ti­vi­te­ter, bør­ne­bril­ler og ud­flug­ter. Iføl­ge Mødre­hjæl­pens lo­kal­for­mand Jet­te Hal­ling fal­der pen­ge­ne fra Fre­de­riks­berg­fon­den på et tørt sted.

På grund af cor­o­na kun­ne vi ik­ke ud­le­je den fr­af­lyt­te­de bu­tik, så vi stod med to hus­le­jer.

Jet­te Hal­ling – lo­kal­for­mand, Mødre­hjæl­pen

”Bu­tik­ken og al­le vo­res ak­ti­vi­te­ter har væ­ret luk­ket et par må­ne­der, og vi kan kun åb­ne for­sig­tigt op, for­di man­ge af vo­res fri­vil­li­ge er æl­dre, der skal pas­se ek­stra på. In­den cor­o­na­en brød ud, hav­de vi des­u­den be­slut­tet at flyt­te til et an­det lo­ka­le, men på grund af cor­o­na kun­ne vi ik­ke ud­le­je den fr­af­lyt­te­de bu­tik, så vi stod med to hus­le­jer. Der­for har vi ta­get et ge­val­digt ind­hug i vo­res mid­ler. Fon­dens do­na­tion be­ty­der, at vi igen får lidt på ki­ste­bun­den, så vi kan støt­te fa­mi­li­er med bør­ne­fød­sels­da­ge og ud­flug­ter, hvor fa­mi­li­er­ne kan hyg­ge sig lidt sam­men,” si­ger Jet­te Hal­ling i fon­dens pres­se­med­del­el­se.

Det so­ci­a­le væ­re­sted Café Pa­raply­en be­sø­ges dag­lig af 50-80 men­ne­sker, der er sær­ligt ud­sat­te som føl­ge af psy­ki­ske el­ler fy­si­ske li­del­ser, hjem­løs­hed el­ler dår­lig øko­no­mi. Ned­luk­nin­gen i ca­fe­en og sam­fun­det ge­ne­relt har haft sto­re psy­ki­ske kon­se­kven­ser for ste­dets bru­ge­re. Der­for har væ­re­ste­dets le­der, Ti­na Kragh, be­slut­tet at genåb­ne ca­fe­en, hvil­ket ind­til vi­de­re har væ­ret en om­ko­ste­lig af­fæ­re med ek­straud­gif­ter til alt fra nye, hånd­fri ar­ma­tu­rer til hånd­sprit.

”Vi er en so­ci­alø­ko­no­misk virk­som­hed, og gæ­ster­ne be­ta­ler for, at det kan lø­be rundt, så vi har ik­ke øko­no­mi til al­le de ek­stra ting. Jeg har brugt tid på at sø­ge pul­jer, men man­ge fon­de har lang be­hand­lings­tid, og det er ær­ger­ligt, for der er et akut be­hov. Så jeg blev su­perg­lad for at hø­re fra Fre­de­riks­berg­fon­den, som for­hol­der sig til den vir­ke­lig­hed, der er hos os,” si­ger Ti­na Kragh.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.