Otte år uden fondstilsyn

Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond blev und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven i 2012. Si­den har in­gen myn­dig­he­der ført fonds­ret­ligt til­syn med fon­den, der solg­te ydel­ser til dan­ske kom­mu­ner for 242 mio. kr. i 2019. En lovæn­dring kan væ­re nød­ven­dig for at und­gå, at fon­de en­der uden et fonds­ret­ligt til­syn, me­ner eks­pert.

Den Sociale Udviklingsfond
På trods af Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fonds stør­rel­se og strøm­men af of­fent­li­ge mid­ler gen­nem fon­den og dens un­der­af­de­lin­ger har in­gen myn­dig­he­der ført et fonds­ret­ligt til­syn med fon­den igen­nem nu mindst ot­te år (fo­to: Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond).

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven.

Det vi­ser hi­sto­ri­en om den er­hvervs­dri­ven­de fond Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond. Fon­den solg­te sid­ste år so­ci­a­le ydel­ser for en kvart mil­li­ard kro­ner til en ræk­ke af lan­dets kom­mu­ner. Un­der sig har fon­den 11 he­le­je­de dat­ter­sel­ska­ber, og i dens 27 lands­dæk­ken­de af­de­lin­ger og spe­ci­al­pro­jek­ter er der iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de om­kring 300 an­sat­te.

Men på trods af Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fonds stør­rel­se og strøm­men af of­fent­li­ge mid­ler gen­nem fon­den og dens un­der­af­de­lin­ger har in­gen myn­dig­he­der ført et fonds­ret­ligt til­syn med fon­den igen­nem nu mindst ot­te år. Så lang tid er der gå­et, si­den Er­hvervs­sty­rel­sen i 2012 pla­ce­re­de fon­den på sin li­ste over fon­de und­ta­get fra Er­hvervs­fonds­lo­ven.

Al­le fon­de skal ef­ter fonds­lo­v­giv­nin­gen el­lers væ­re un­der­lagt et fonds­ret­ligt til­syn. Og hvis en fond er und­ta­get fra f.eks. er­hvervs­fonds­lo­ven, så skal fon­den i ste­det væ­re un­der­lagt et an­det of­fent­ligt til­syn og en øko­no­misk kon­trol, der sik­rer et så­kaldt ‘fonds­ret­ligt be­tryg­gen­de til­syn’ med fon­den.

Jeg sy­nes, det er værd at over­ve­je at æn­dre love­ne, så det gø­res til en be­tin­gel­se for at und­ta­ge en fond, at den rent fak­tisk bli­ver og ved­va­ren­de er un­der­lagt et fondstil­syn.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Al­li­ge­vel har in­gen myn­dig­he­der alt­så ført til­syn og kon­trol med, ek­sem­pel­vis, om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond er ble­vet ad­mi­ni­stre­ret for­svar­ligt i over­ens­stem­mel­se med fon­dens vedtæg­ter, og om fon­dens le­del­se i det he­le ta­get har va­re­ta­get fon­dens in­ter­es­se.

Fon­den la­der nem­lig til at væ­re fal­det mel­lem to sto­le, når det kom­mer til myn­dig­he­der­nes fonds­ret­li­ge til­syn.

Professor: Lovændring kan være nødvendig

De juri­di­ske år­sa­ger til det mang­len­de fondstil­syn med Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond er et ka­pi­tel for sig.

Men sa­gen får nu pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, til at fo­re­slå en æn­dring af bå­de er­hvervs­fonds­lo­ven og fonds­lo­ven:

“Jeg sy­nes, det er værd at over­ve­je at æn­dre love­ne, så det gø­res til en be­tin­gel­se for at und­ta­ge en fond, at den rent fak­tisk bli­ver og ved­va­ren­de er un­der­lagt et fondstil­syn,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen.

Sa­gen om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond vi­ser nem­lig, at en fond til­sy­ne­la­den­de kan væ­re und­ta­get Er­hvervs­sty­rel­sens til­syn uden au­to­ma­tisk at væ­re un­der­lagt et an­det fondstil­syn.

Og no­get ty­der på, at sa­gen om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond kan væ­re ud­tryk for juri­disk sy­stem­fejl, hvor fon­de kan “bli­ve slup­pet uden at bli­ve gre­bet,“ si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen. Og hvis dét er rig­tigt, er si­tu­a­tio­nen uhold­bar, me­ner han.

“Det er klart, at det ik­ke er hen­sigts­mæs­sigt, hvis vi har en ræk­ke fon­de med en vis vo­lu­men, der ik­ke er om­fat­tet af et le­ga­li­tet­stil­syn [dvs. til­syn med, at fon­den le­des for­svar­ligt i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­nin­gen og vedtæg­ten, red.],” si­ger han.

Forvirring om tilsynsmyndighed

Den juri­di­ske for­vir­ring om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fonds fondstil­syn tog fart i 2012. Her vur­de­re­de Er­hvervs­sty­rel­sen i en af­gø­rel­se, at fon­den slet ik­ke er om­fat­tet af er­hvervs­fonds­lo­ven – og der­med hel­ler ik­ke af Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn.

Er­hvervs­sty­rel­sen kon­sta­te­re­de nem­lig i sin af­gø­rel­se, at Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond “ud­by­der en el­ler fle­re ydel­ser, som er re­gu­le­ret i hen­hold til lov om so­ci­al ser­vi­ce.”

Og når fon­den ud­by­der så­dan­ne ydel­ser, så er fon­den al­le­re­de un­der­lagt et an­det fondstil­syn fra f.eks. fon­dens hjem­kom­mu­ne el­ler fra et af lan­dets så­kald­te so­ci­al­til­syn.

Det er i hvert fald den bag­ved­lig­gen­de an­ta­gel­se, at fon­den er un­der­lagt så­dan et til­syn. Og for at und­gå fle­re pa­ral­lel­le fondstil­syn, så slap Er­hvervs­sty­rel­sen med sin af­gø­rel­se til­sy­net med fon­den og slet­te­de den fra sit re­gi­ster over er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

Pro­ble­met er ba­re, at an­ta­gel­sen er for­kert. For da Er­hvervs­sty­rel­sen slap fon­den, blev den ik­ke gre­bet af et an­det til­syn.

Hvis So­ci­al­til­syn Syd af­vi­ser at fø­re det fonds­ret­li­ge til­syn, så må vi for­hol­de os til, hvad vi så skal gø­re.

Mi­cha­el Han­sen – di­rek­tør, Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond

Fon­dens hjem­kom­mu­ne Oden­se af­vi­ser over for Fun­dats at ha­ve ført fonds­ret­ligt til­syn med fon­den. Og det sam­me gør myn­dig­he­den So­ci­al­til­syn Syd, som el­lers fø­rer til­syn med de 27 so­ci­a­le til­bud un­der Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond, og som fon­den selv i si­ne regn­ska­ber pe­ger på som dens fondstil­syn:

”So­ci­al­til­syn Syd har ik­ke op­ret­tet en til­syns­sag ved­rø­ren­de til­syn som fondsmyn­dig­hed med den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond,” skri­ver chefjurist Sis­sel Sch­midt fra so­ci­al­til­sy­net i en e-mail.

Og iføl­ge Sis­sel Sch­midt er der ik­ke ta­le om en forg­lem­mel­se. Fak­tisk af­skæ­rer lov­giv­nin­gen So­ci­al­til­syn Syd fra at fø­re et fonds­ret­ligt til­syn med Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond, vur­de­rer hun.

For selv­om So­ci­al­til­syn Syd kan age­re som fondstil­syn for vis­se fon­de med hjem­mel i lov om so­ci­al­til­syn, så op­fyl­der Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond slet ik­ke lovens be­tin­gel­ser. Og der­med kan So­ci­al­til­syn Syd ik­ke væ­re fondstil­syn for fon­den, kon­klu­de­rer hun.

So­ci­al­til­syn Syd er hel­ler ik­ke i be­sid­del­se af fon­dens vedtæg­ter, som er grund­læg­gen­de for over­ho­ve­det at kun­ne ud­fø­re fondstil­sy­net.

Fond vil undersøge sagen nærmere

Der­med står Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond i strid med lov­giv­nin­gen uden et fondstil­syn for mindst ot­ten­de år i træk. Iføl­ge pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen med en re­el sy­stem­fejl i det juri­di­ske græn­seland mel­lem fonds­lo­ve­ne og so­ci­al­lov­giv­nin­gen som en mu­lig for­kla­ring.

Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond selv er enig i, at lov­giv­nin­gen på om­rå­det for de so­ci­a­le fon­de kan væ­re me­get kom­pleks. Selv­om fon­den fort­sat me­ner, at So­ci­al­til­syn Syd er dens ret­mæs­si­ge fondstil­syn, som den og­så år­ligt sen­der regn­ska­ber til, så vil fon­den nu un­der­sø­ge sa­gen nær­me­re for at få af­kla­ring, op­ly­ser fonds­di­rek­tør Mi­cha­el Han­sen.

“Det er klart, at vi skal ta­ge uklar­he­den om­kring til­syn al­vor­ligt, og hvis So­ci­al­til­syn Syd af­vi­ser at fø­re det fonds­ret­li­ge til­syn, så må vi for­hol­de os til, hvad vi så skal gø­re. Det vil bli­ve drøf­tet på det først­kom­men­de be­sty­rel­ses­mø­de i Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond i ju­ni må­ned,” si­ger Mi­cha­el Han­sen.

Fon­den vil des­u­den ta­ge ini­ti­a­tiv til, at de re­le­van­te bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner på om­rå­det sø­ger at få af­dæk­ket pro­ble­mer­ne med de mang­len­de til­syn.

”Sam­ti­dig vil vi ta­ge fat i vo­res bran­che­for­e­ning Sel­ve­je Dan­mark og Dansk Er­hverv, og be­de dem om at væ­re med til at ska­be juri­disk af­kla­ring. For hvis det fak­tisk for­hol­der sig så­dan, at vi fal­der mel­lem to sto­le, så gør det sig jo gæl­den­de for en lang ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner, og det er sim­pelt­hen uhold­bart for den al­men­nyt­ti­ge sek­tor,” si­ger Mi­cha­el Han­sen.

– op­da­te­ret kl. 9:20 med ci­tat fra SUFs di­rek­tør, som vil ta­ge kon­takt til bran­che­for­e­nin­ger.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…