Otte år uden fondstilsyn

Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond blev und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven i 2012. Si­den har in­gen myn­dig­he­der ført fonds­ret­ligt til­syn med fon­den, der solg­te ydel­ser til dan­ske kom­mu­ner for 242 mio. kr. i 2019. En lovæn­dring kan væ­re nød­ven­dig for at und­gå, at fon­de en­der uden et fonds­ret­ligt til­syn, me­ner ekspert.

Den Sociale Udviklingsfond
På trods af Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fonds stør­rel­se og strøm­men af of­fent­li­ge mid­ler gen­nem fon­den og dens un­der­af­de­lin­ger har in­gen myn­dig­he­der ført et fonds­ret­ligt til­syn med fon­den igen­nem nu mindst ot­te år (fo­to: Den So­ci­a­le Udviklingsfond).

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fondsloven.

Det vi­ser hi­sto­ri­en om den er­hvervs­dri­ven­de fond Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond. Fon­den solg­te sid­ste år so­ci­a­le ydel­ser for en kvart mil­li­ard kro­ner til en ræk­ke af lan­dets kom­mu­ner. Un­der sig har fon­den 11 he­le­je­de dat­ter­sel­ska­ber, og i dens 27 lands­dæk­ken­de af­de­lin­ger og spe­ci­al­pro­jek­ter er der iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de om­kring 300 ansatte.

Men på trods af Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fonds stør­rel­se og strøm­men af of­fent­li­ge mid­ler gen­nem fon­den og dens un­der­af­de­lin­ger har in­gen myn­dig­he­der ført et fonds­ret­ligt til­syn med fon­den igen­nem nu mindst ot­te år. Så lang tid er der gå­et, si­den Er­hvervs­sty­rel­sen i 2012 pla­ce­re­de fon­den på sin li­ste over fon­de und­ta­get fra Erhvervsfondsloven.

Al­le fon­de skal ef­ter fonds­lo­v­giv­nin­gen el­lers væ­re un­der­lagt et fonds­ret­ligt til­syn. Og hvis en fond er und­ta­get fra f.eks. er­hvervs­fonds­lo­ven, så skal fon­den i ste­det væ­re un­der­lagt et an­det of­fent­ligt til­syn og en øko­no­misk kon­trol, der sik­rer et så­kaldt ‘fonds­ret­ligt be­tryg­gen­de til­syn’ med fonden.

Jeg sy­nes, det er værd at over­ve­je at æn­dre love­ne, så det gø­res til en be­tin­gel­se for at und­ta­ge en fond, at den rent fak­tisk bli­ver og ved­va­ren­de er un­der­lagt et fondstilsyn.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Al­li­ge­vel har in­gen myn­dig­he­der alt­så ført til­syn og kon­trol med, ek­sem­pel­vis, om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond er ble­vet ad­mi­ni­stre­ret for­svar­ligt i over­ens­stem­mel­se med fon­dens vedtæg­ter, og om fon­dens le­del­se i det he­le ta­get har va­re­ta­get fon­dens interesse.

Fon­den la­der nem­lig til at væ­re fal­det mel­lem to sto­le, når det kom­mer til myn­dig­he­der­nes fonds­ret­li­ge tilsyn.

Professor: Lovændring kan være nødvendig

De juri­di­ske år­sa­ger til det mang­len­de fondstil­syn med Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond er et ka­pi­tel for sig.

Men sa­gen får nu pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, til at fo­re­slå en æn­dring af bå­de er­hvervs­fonds­lo­ven og fondsloven:

“Jeg sy­nes, det er værd at over­ve­je at æn­dre love­ne, så det gø­res til en be­tin­gel­se for at und­ta­ge en fond, at den rent fak­tisk bli­ver og ved­va­ren­de er un­der­lagt et fondstil­syn,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Sa­gen om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond vi­ser nem­lig, at en fond til­sy­ne­la­den­de kan væ­re und­ta­get Er­hvervs­sty­rel­sens til­syn uden au­to­ma­tisk at væ­re un­der­lagt et an­det fondstilsyn.

Og no­get ty­der på, at sa­gen om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond kan væ­re ud­tryk for juri­disk sy­stem­fejl, hvor fon­de kan “bli­ve slup­pet uden at bli­ve gre­bet,“ si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen. Og hvis dét er rig­tigt, er si­tu­a­tio­nen uhold­bar, me­ner han.

“Det er klart, at det ik­ke er hen­sigts­mæs­sigt, hvis vi har en ræk­ke fon­de med en vis vo­lu­men, der ik­ke er om­fat­tet af et le­ga­li­tet­stil­syn [dvs. til­syn med, at fon­den le­des for­svar­ligt i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­nin­gen og vedtæg­ten, red.],” si­ger han.

Forvirring om tilsynsmyndighed

Den juri­di­ske for­vir­ring om Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fonds fondstil­syn tog fart i 2012. Her vur­de­re­de Er­hvervs­sty­rel­sen i en af­gø­rel­se, at fon­den slet ik­ke er om­fat­tet af er­hvervs­fonds­lo­ven – og der­med hel­ler ik­ke af Er­hvervs­sty­rel­sens fondstilsyn.

Er­hvervs­sty­rel­sen kon­sta­te­re­de nem­lig i sin af­gø­rel­se, at Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond “ud­by­der en el­ler fle­re ydel­ser, som er re­gu­le­ret i hen­hold til lov om so­ci­al service.”

Og når fon­den ud­by­der så­dan­ne ydel­ser, så er fon­den al­le­re­de un­der­lagt et an­det fondstil­syn fra f.eks. fon­dens hjem­kom­mu­ne el­ler fra et af lan­dets så­kald­te socialtilsyn.

Det er i hvert fald den bag­ved­lig­gen­de an­ta­gel­se, at fon­den er un­der­lagt så­dan et til­syn. Og for at und­gå fle­re pa­ral­lel­le fondstil­syn, så slap Er­hvervs­sty­rel­sen med sin af­gø­rel­se til­sy­net med fon­den og slet­te­de den fra sit re­gi­ster over er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Pro­ble­met er ba­re, at an­ta­gel­sen er for­kert. For da Er­hvervs­sty­rel­sen slap fon­den, blev den ik­ke gre­bet af et an­det tilsyn.

Hvis So­ci­al­til­syn Syd af­vi­ser at fø­re det fonds­ret­li­ge til­syn, så må vi for­hol­de os til, hvad vi så skal gøre.

Mi­cha­el Han­sen – di­rek­tør, Den So­ci­a­le Udviklingsfond

Fon­dens hjem­kom­mu­ne Oden­se af­vi­ser over for Fun­dats at ha­ve ført fonds­ret­ligt til­syn med fon­den. Og det sam­me gør myn­dig­he­den So­ci­al­til­syn Syd, som el­lers fø­rer til­syn med de 27 so­ci­a­le til­bud un­der Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond, og som fon­den selv i si­ne regn­ska­ber pe­ger på som dens fondstilsyn:

”So­ci­al­til­syn Syd har ik­ke op­ret­tet en til­syns­sag ved­rø­ren­de til­syn som fondsmyn­dig­hed med den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond,” skri­ver chefjurist Sis­sel Sch­midt fra so­ci­al­til­sy­net i en e-mail.

Og iføl­ge Sis­sel Sch­midt er der ik­ke ta­le om en forg­lem­mel­se. Fak­tisk af­skæ­rer lov­giv­nin­gen So­ci­al­til­syn Syd fra at fø­re et fonds­ret­ligt til­syn med Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond, vur­de­rer hun.

For selv­om So­ci­al­til­syn Syd kan age­re som fondstil­syn for vis­se fon­de med hjem­mel i lov om so­ci­al­til­syn, så op­fyl­der Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond slet ik­ke lovens be­tin­gel­ser. Og der­med kan So­ci­al­til­syn Syd ik­ke væ­re fondstil­syn for fon­den, kon­klu­de­rer hun.

So­ci­al­til­syn Syd er hel­ler ik­ke i be­sid­del­se af fon­dens vedtæg­ter, som er grund­læg­gen­de for over­ho­ve­det at kun­ne ud­fø­re fondstilsynet.

Fond vil undersøge sagen nærmere

Der­med står Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond i strid med lov­giv­nin­gen uden et fondstil­syn for mindst ot­ten­de år i træk. Iføl­ge pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen med en re­el sy­stem­fejl i det juri­di­ske græn­seland mel­lem fonds­lo­ve­ne og so­ci­al­lov­giv­nin­gen som en mu­lig forklaring.

Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond selv er enig i, at lov­giv­nin­gen på om­rå­det for de so­ci­a­le fon­de kan væ­re me­get kom­pleks. Selv­om fon­den fort­sat me­ner, at So­ci­al­til­syn Syd er dens ret­mæs­si­ge fondstil­syn, som den og­så år­ligt sen­der regn­ska­ber til, så vil fon­den nu un­der­sø­ge sa­gen nær­me­re for at få af­kla­ring, op­ly­ser fonds­di­rek­tør Mi­cha­el Hansen.

“Det er klart, at vi skal ta­ge uklar­he­den om­kring til­syn al­vor­ligt, og hvis So­ci­al­til­syn Syd af­vi­ser at fø­re det fonds­ret­li­ge til­syn, så må vi for­hol­de os til, hvad vi så skal gø­re. Det vil bli­ve drøf­tet på det først­kom­men­de be­sty­rel­ses­mø­de i Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond i ju­ni må­ned,” si­ger Mi­cha­el Hansen.

Fon­den vil des­u­den ta­ge ini­ti­a­tiv til, at de re­le­van­te bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner på om­rå­det sø­ger at få af­dæk­ket pro­ble­mer­ne med de mang­len­de tilsyn.

”Sam­ti­dig vil vi ta­ge fat i vo­res bran­che­for­e­ning Sel­ve­je Dan­mark og Dansk Er­hverv, og be­de dem om at væ­re med til at ska­be juri­disk af­kla­ring. For hvis det fak­tisk for­hol­der sig så­dan, at vi fal­der mel­lem to sto­le, så gør det sig jo gæl­den­de for en lang ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner, og det er sim­pelt­hen uhold­bart for den al­men­nyt­ti­ge sek­tor,” si­ger Mi­cha­el Hansen.

– op­da­te­ret kl. 9:20 med ci­tat fra SUFs di­rek­tør, som vil ta­ge kon­takt til brancheforeninger.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…