Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden EGV vil gøre op med glansbilledet af hopla-ældre

Lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på KU, Ma­ria Kri­sti­an­sen, ind­træ­der i Fon­den En­som­me Gam­les Værn. ”Sy­net på men­ne­sker, der er op­pe i al­de­ren, mang­ler nu­an­cer,” si­ger hun.

Maria Kristiansen
Ma­ria Kri­sti­an­sen (fo­to: Fon­den En­som­me Gam­les Værn).

Fol­kes­und­heds­for­sker Ma­ria Kri­sti­an­sen ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Fon­den En­som­me Gam­les Værn.

Som nyt be­sty­rel­ses­med­lem skal hun bi­dra­ge til at styr­ke ngo-fon­­dens fo­kus på æl­dre men­ne­sker i ud­sat­te si­tu­a­tio­ner.

Det op­ly­ser Fon­den En­som­me Gam­les Værn i en pres­se­med­del­el­se.

”Der er man­ge an­dre må­der at væ­re gam­mel på end glans­bil­le­det af ho­p­la-æl­dre. Der mang­ler an­er­ken­del­se af, at vo­res øn­sker til en god og me­nings­fuld al­der­dom er for­skel­li­ge. De va­ri­e­rer i for­hold til f.eks. so­ci­al bag­grund, seksu­a­li­tet el­ler et­ni­ci­tet, og de for­mes af vo­res liv­ser­fa­rin­ger og mu­lig­he­der,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen, der er lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på KU og forsk­nings­grup­pe­le­der ved Cen­ter For Sund Al­dring.

Sam­men med sin forsk­nings­grup­pe har hun fo­kus på for­hol­de­ne for men­ne­sker i ud­sat­te si­tu­a­tio­ner. Fæl­les for pro­jek­ter­ne er, at de byg­ger på et tæt sam­ar­bej­de med bl.a. pa­tient­for­e­nin­ger og ho­spi­ta­ler.

”Min mis­sion er at vi­se he­le spænd­vid­den for al­dring, og hvor vig­ti­ge fæl­les­ska­ber og re­la­tio­ner er. Til al­le an­dre men­ne­sker, og når man for ek­sem­pel mø­der an­sat­te i sund­heds­væ­se­net. Det er vig­tigt at bli­ve set og mødt med em­pa­ti. Sær­ligt når man selv ram­mes af syg­dom el­ler mi­ster dem, man el­sker. Det er vig­tigt, hvil­ke ord der hæf­tes på f.eks. sår­bar­hed, for sår­bar – det kan vi al­le bli­ve. Det ram­mer ik­ke kun de an­dre,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen.

Hun glæ­der sig til at ind­gå i be­sty­rel­sen i fon­den, som net­op ar­bej­der forsk­nings­ba­se­ret og adres­se­rer pro­blem­stil­lin­ger i for­hold til æl­dre og mang­fol­dig­hed – bl.a. æl­dre mi­gran­ter.

”Hvis vi ik­ke for­står an­dre men­ne­sker, di­stan­ce­rer vi os let fra hin­an­den. Det skal vi und­gå,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen.

Fon­den støt­ter forsk­ning, so­ci­a­le pro­jek­ter og for­mid­ling og står bag den so­ci­a­le ind­sats For­tæl for Li­vet. En­som­me Gam­les Værn blev stif­tet i 1910, og fon­dens mid­ler stam­mer bl.a. fra af­kast og arv. Der ud­de­les mid­ler med sær­ligt fo­kus på pro­jek­ter, der til­go­de­ser mar­gi­na­li­se­re­de grup­per som flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, hjem­lø­se og an­dre i so­ci­alt ud­sat­te si­tu­a­tio­ner.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.