Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden EGV vil gøre op med glansbilledet af hopla-ældre

Lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på KU, Ma­ria Kri­sti­an­sen, ind­træ­der i Fon­den En­som­me Gam­les Værn. ”Sy­net på men­ne­sker, der er op­pe i al­de­ren, mang­ler nu­an­cer,” si­ger hun.

Maria Kristiansen
Ma­ria Kri­sti­an­sen (fo­to: Fon­den En­som­me Gam­les Værn).

Fol­kes­und­heds­for­sker Ma­ria Kri­sti­an­sen ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Fon­den En­som­me Gam­les Værn.

Som nyt be­sty­rel­ses­med­lem skal hun bi­dra­ge til at styr­ke ngo-fon­­dens fo­kus på æl­dre men­ne­sker i ud­sat­te si­tu­a­tio­ner.

Det op­ly­ser Fon­den En­som­me Gam­les Værn i en pres­se­med­del­el­se.

”Der er man­ge an­dre må­der at væ­re gam­mel på end glans­bil­le­det af ho­p­la-æl­dre. Der mang­ler an­er­ken­del­se af, at vo­res øn­sker til en god og me­nings­fuld al­der­dom er for­skel­li­ge. De va­ri­e­rer i for­hold til f.eks. so­ci­al bag­grund, seksu­a­li­tet el­ler et­ni­ci­tet, og de for­mes af vo­res liv­ser­fa­rin­ger og mu­lig­he­der,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen, der er lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på KU og forsk­nings­grup­pe­le­der ved Cen­ter For Sund Al­dring.

Sam­men med sin forsk­nings­grup­pe har hun fo­kus på for­hol­de­ne for men­ne­sker i ud­sat­te si­tu­a­tio­ner. Fæl­les for pro­jek­ter­ne er, at de byg­ger på et tæt sam­ar­bej­de med bl.a. pa­tient­for­e­nin­ger og ho­spi­ta­ler.

”Min mis­sion er at vi­se he­le spænd­vid­den for al­dring, og hvor vig­ti­ge fæl­les­ska­ber og re­la­tio­ner er. Til al­le an­dre men­ne­sker, og når man for ek­sem­pel mø­der an­sat­te i sund­heds­væ­se­net. Det er vig­tigt at bli­ve set og mødt med em­pa­ti. Sær­ligt når man selv ram­mes af syg­dom el­ler mi­ster dem, man el­sker. Det er vig­tigt, hvil­ke ord der hæf­tes på f.eks. sår­bar­hed, for sår­bar – det kan vi al­le bli­ve. Det ram­mer ik­ke kun de an­dre,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen.

Hun glæ­der sig til at ind­gå i be­sty­rel­sen i fon­den, som net­op ar­bej­der forsk­nings­ba­se­ret og adres­se­rer pro­blem­stil­lin­ger i for­hold til æl­dre og mang­fol­dig­hed – bl.a. æl­dre mi­gran­ter.

”Hvis vi ik­ke for­står an­dre men­ne­sker, di­stan­ce­rer vi os let fra hin­an­den. Det skal vi und­gå,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen.

Fon­den støt­ter forsk­ning, so­ci­a­le pro­jek­ter og for­mid­ling og står bag den so­ci­a­le ind­sats For­tæl for Li­vet. En­som­me Gam­les Værn blev stif­tet i 1910, og fon­dens mid­ler stam­mer bl.a. fra af­kast og arv. Der ud­de­les mid­ler med sær­ligt fo­kus på pro­jek­ter, der til­go­de­ser mar­gi­na­li­se­re­de grup­per som flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, hjem­lø­se og an­dre i so­ci­alt ud­sat­te si­tu­a­tio­ner.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…