Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden EGV vil gøre op med glansbilledet af hopla-ældre

Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU, Maria Kristiansen, indtræder i Fonden Ensomme Gamles Værn. ”Synet på mennesker, der er oppe i alderen, mangler nuancer,” siger hun.

Maria Kristiansen
Ma­ria Kri­sti­an­sen (fo­to: Fon­den En­som­me Gam­les Værn).

Fol­kes­und­heds­for­sker Ma­ria Kri­sti­an­sen ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Fon­den En­som­me Gam­les Værn.

Som nyt be­sty­rel­ses­med­lem skal hun bi­dra­ge til at styr­ke ngo-fon­dens fo­kus på æl­dre men­ne­sker i ud­sat­te situationer.

Det op­ly­ser Fon­den En­som­me Gam­les Værn i en pressemeddelelse.

”Der er man­ge an­dre må­der at væ­re gam­mel på end glans­bil­le­det af ho­p­la-æl­dre. Der mang­ler an­er­ken­del­se af, at vo­res øn­sker til en god og me­nings­fuld al­der­dom er for­skel­li­ge. De va­ri­e­rer i for­hold til f.eks. so­ci­al bag­grund, seksu­a­li­tet el­ler et­ni­ci­tet, og de for­mes af vo­res liv­ser­fa­rin­ger og mu­lig­he­der,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen, der er lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på KU og forsk­nings­grup­pe­le­der ved Cen­ter For Sund Aldring.

Sam­men med sin forsk­nings­grup­pe har hun fo­kus på for­hol­de­ne for men­ne­sker i ud­sat­te si­tu­a­tio­ner. Fæl­les for pro­jek­ter­ne er, at de byg­ger på et tæt sam­ar­bej­de med bl.a. pa­tient­for­e­nin­ger og hospitaler.

”Min mis­sion er at vi­se he­le spænd­vid­den for al­dring, og hvor vig­ti­ge fæl­les­ska­ber og re­la­tio­ner er. Til al­le an­dre men­ne­sker, og når man for ek­sem­pel mø­der an­sat­te i sund­heds­væ­se­net. Det er vig­tigt at bli­ve set og mødt med em­pa­ti. Sær­ligt når man selv ram­mes af syg­dom el­ler mi­ster dem, man el­sker. Det er vig­tigt, hvil­ke ord der hæf­tes på f.eks. sår­bar­hed, for sår­bar – det kan vi al­le bli­ve. Det ram­mer ik­ke kun de an­dre,” si­ger Ma­ria Kristiansen.

Hun glæ­der sig til at ind­gå i be­sty­rel­sen i fon­den, som net­op ar­bej­der forsk­nings­ba­se­ret og adres­se­rer pro­blem­stil­lin­ger i for­hold til æl­dre og mang­fol­dig­hed – bl.a. æl­dre migranter.

”Hvis vi ik­ke for­står an­dre men­ne­sker, di­stan­ce­rer vi os let fra hin­an­den. Det skal vi und­gå,” si­ger Ma­ria Kristiansen.

Fon­den støt­ter forsk­ning, so­ci­a­le pro­jek­ter og for­mid­ling og står bag den so­ci­a­le ind­sats For­tæl for Li­vet. En­som­me Gam­les Værn blev stif­tet i 1910, og fon­dens mid­ler stam­mer bl.a. fra af­kast og arv. Der ud­de­les mid­ler med sær­ligt fo­kus på pro­jek­ter, der til­go­de­ser mar­gi­na­li­se­re­de grup­per som flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, hjem­lø­se og an­dre i so­ci­alt ud­sat­te situationer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer