Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden EGV vil gøre op med glansbilledet af hopla-ældre

Lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på KU, Ma­ria Kri­sti­an­sen, ind­træ­der i Fon­den En­som­me Gam­les Værn. ”Sy­net på men­ne­sker, der er op­pe i al­de­ren, mang­ler nu­an­cer,” si­ger hun. 

Maria Kristiansen
Ma­ria Kri­sti­an­sen (fo­to: Fon­den En­som­me Gam­les Værn).

Fol­kes­und­heds­for­sker Ma­ria Kri­sti­an­sen ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Fon­den En­som­me Gam­les Værn.

Som nyt be­sty­rel­ses­med­lem skal hun bi­dra­ge til at styr­ke ngo-fon­­dens fo­kus på æl­dre men­ne­sker i ud­sat­te situationer.

Det op­ly­ser Fon­den En­som­me Gam­les Værn i en pressemeddelelse.

”Der er man­ge an­dre må­der at væ­re gam­mel på end glans­bil­le­det af ho­p­la-æl­dre. Der mang­ler an­er­ken­del­se af, at vo­res øn­sker til en god og me­nings­fuld al­der­dom er for­skel­li­ge. De va­ri­e­rer i for­hold til f.eks. so­ci­al bag­grund, seksu­a­li­tet el­ler et­ni­ci­tet, og de for­mes af vo­res liv­ser­fa­rin­ger og mu­lig­he­der,” si­ger Ma­ria Kri­sti­an­sen, der er lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på KU og forsk­nings­grup­pe­le­der ved Cen­ter For Sund Aldring.

Sam­men med sin forsk­nings­grup­pe har hun fo­kus på for­hol­de­ne for men­ne­sker i ud­sat­te si­tu­a­tio­ner. Fæl­les for pro­jek­ter­ne er, at de byg­ger på et tæt sam­ar­bej­de med bl.a. pa­tient­for­e­nin­ger og hospitaler.

”Min mis­sion er at vi­se he­le spænd­vid­den for al­dring, og hvor vig­ti­ge fæl­les­ska­ber og re­la­tio­ner er. Til al­le an­dre men­ne­sker, og når man for ek­sem­pel mø­der an­sat­te i sund­heds­væ­se­net. Det er vig­tigt at bli­ve set og mødt med em­pa­ti. Sær­ligt når man selv ram­mes af syg­dom el­ler mi­ster dem, man el­sker. Det er vig­tigt, hvil­ke ord der hæf­tes på f.eks. sår­bar­hed, for sår­bar – det kan vi al­le bli­ve. Det ram­mer ik­ke kun de an­dre,” si­ger Ma­ria Kristiansen.

Hun glæ­der sig til at ind­gå i be­sty­rel­sen i fon­den, som net­op ar­bej­der forsk­nings­ba­se­ret og adres­se­rer pro­blem­stil­lin­ger i for­hold til æl­dre og mang­fol­dig­hed – bl.a. æl­dre migranter.

”Hvis vi ik­ke for­står an­dre men­ne­sker, di­stan­ce­rer vi os let fra hin­an­den. Det skal vi und­gå,” si­ger Ma­ria Kristiansen.

Fon­den støt­ter forsk­ning, so­ci­a­le pro­jek­ter og for­mid­ling og står bag den so­ci­a­le ind­sats For­tæl for Li­vet. En­som­me Gam­les Værn blev stif­tet i 1910, og fon­dens mid­ler stam­mer bl.a. fra af­kast og arv. Der ud­de­les mid­ler med sær­ligt fo­kus på pro­jek­ter, der til­go­de­ser mar­gi­na­li­se­re­de grup­per som flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, hjem­lø­se og an­dre i so­ci­alt ud­sat­te situationer.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…