Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

Et nyåb­net fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land skal ret­te op på re­gio­nens hid­ti­di­ge la­ve hjem­tag af forsk­nings-og ud­vik­lings­mid­ler og vil frem­over hjæl­pe med blandt an­det at ind­gå sam­ar­bej­der med ek­ster­ne par­ter og ud­ar­bej­de fonds­an­søg­nin­ger. ”Hvis vi skal hånd­te­re nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, har vi brug for at ind­gå nye part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Tho­mas Aarup Larsen.

Regionshuset i Sorø (foto: Region Sjælland)
Det nye fond­s­kon­tor skal væ­re selv­fi­nan­si­e­ren­de på bag­grund af hjem­ta­get af mid­ler til forsk­­nings- og ud­vik­lings­pro­jek­ter ef­ter en tre-åri­­ge for­søgs­pe­ri­o­de. På bil­le­det ses Re­gions­hu­set i Sorø (fo­to: Re­gion Sjælland).

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re med fun­dra­i­sing og projektudvikling.

Re­gion Sjæl­land sø­ger net­op nu ef­ter sin fjer­de me­d­ar­bej­der til kon­to­ret, der åb­ne­de i marts. Iføl­ge den an­svar­li­ge for fond­s­kon­to­rets vir­ke, se­kre­ta­ri­ats­chef Tho­mas Aarup Lar­sen fra Re­gion Sjæl­lands af­de­ling for re­gio­nal ud­vik­ling, er fond­s­kon­to­ret og den me­re pro­fes­sio­na­li­se­re­de til­gang til fonds­søg­ning en po­li­tisk pri­o­ri­tet fra Regionsrådet.

End­nu er der ik­ke sat må­l­tal på, hvor man­ge fonds­mid­ler kon­to­ret år­ligt skal hjæl­pe med at hjem­ta­ge. Men am­bi­tio­nen er, for­tæl­ler Tho­mas Aarup Lar­sen, at fond­s­kon­to­ret skal væ­re selv­fi­nan­si­e­ren­de på bag­grund af hjem­ta­get af mid­ler til forsk­­nings- og ud­vik­lings­pro­jek­ter ef­ter den tre-åri­­ge forsøgsperiode.

”Bag­grun­den for at star­te fond­s­kon­to­ret er, at der i Re­gion Sjæl­land ge­ne­relt har væ­ret et lavt hjem­tag af forsk­­nings- og ud­vik­lings­mid­ler blandt an­det fra EU Ho­rizon, In­nova­tions­fon­den og In­ter­reg-pro­­gram­­mer­­ne. Når vi kig­ger på sta­ti­stik­ken over, hvad vi som re­gion bur­de hjem­ta­ge fra of­fent­li­ge pul­jer, har vi ik­ke hidtil væ­ret sær­ligt go­de i Re­gion Sjæl­land – og det gæl­der bå­de Re­gion Sjæl­land som or­ga­ni­sa­tion og de part­ne­re, vi ar­bej­der sam­men med, for ek­sem­pel kom­mu­ner og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. An­dre har væ­ret langt bed­re end os til at gø­re brug af den pro­jekt­fi­nan­si­e­ring, der er til rå­dig­hed,” si­ger Tho­mas Aarup Lar­sen til Fundats.

Hvis vi skal hånd­te­re nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, har vi brug for at ind­gå nye part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der, for her har vi ik­ke mid­ler­ne selv til at gå he­le vejen.

Tho­mas Aarup Lar­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Re­gion Sjælland

Op­ga­ven for fond­s­kon­to­ret er iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­che­fen de­fi­ne­ret til tre hovedområder:

Dels at rå­d­gi­ve sy­ge­hu­se, forsk­nings­støt­te­en­he­der og ad­mi­ni­stra­ti­ve en­he­der om støt­te­mu­lig­he­der og hjem­tag af midler.

Dels at iden­ti­fi­ce­re re­le­van­te pri­va­te fon­de, of­fent­li­ge pul­jer og EU-pro­­gram­­mer og ind­gå sam­ar­bej­der med ek­ster­ne par­ter om fæl­les pro­jek­ter og hjem­tag af mid­ler, for ek­sem­pel kom­mu­ner, an­dre re­gio­ner og uddannelsesinstitutioner.

Og dels at bi­stå med at skri­ve kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge an­søg­nin­ger og ad­mi­ni­stre­re projekter.

Udsatte unge og rent vand

Iføl­ge Tho­mas Aarup Lar­sen hand­ler etab­le­rin­gen af fond­s­kon­to­ret i høj grad om, at Re­gion Sjæl­land har brug for ek­stern fi­nan­si­e­ring for at væ­re øko­no­misk ka­pa­bel til at ska­be for­an­drin­ger i sam­fun­det og gå ind i det, han be­teg­ner som sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger. Skal det ske, er det nød­ven­digt at pro­fes­sio­na­li­se­re alt fra pro­jek­t­ud­vik­lin­gen til sel­ve ud­ar­bej­del­sen af ansøgninger.

”Re­gion Sjæl­land har en lang ræk­ke ker­ne­op­ga­ver in­den for sund­hed og den re­gio­na­le ud­vik­ling, som vi løf­ter i dag. Men hvis vi skal hånd­te­re nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, har vi brug for at ind­gå nye part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der, for her har vi ik­ke mid­ler­ne selv til at gå he­le vej­en. Det kan kon­kret blandt an­det hand­le om ud­sat­te un­ge, der hver­ken er i ud­dan­nel­se el­ler job. Et an­det ek­sem­pel er ud­for­drin­ger­ne med at sik­re nye løs­nin­ger in­den for rent vand sam­men med an­dre ak­tø­rer, hvor der bå­de er nog­le of­fent­li­ge pul­jer, som vi kan sø­ge – og som vi end­nu ik­ke har væ­ret go­de til at få søgt – men hvor der og­så er mu­lig­hed for at kig­ge på, om pri­va­te fon­de kan se en idé i at del­ta­ge i part­ner­ska­ber for rent vand,” si­ger Tho­mas Aarup Larsen.

Ekspert: Regioner i konkurrence om fondsmidler

Han me­ner, at Re­gion Sjæl­land med etab­le­rin­gen af fond­s­kon­to­ret er ”en form for fron­trun­ner” sam­men­lig­net med de øv­ri­ge re­gio­ner. Til gen­gæld har Re­gion Sjæl­land me­get at læ­re af an­dre re­gio­ner, når det gæl­der ev­nen til at ind­gå partnerskaber.

”Vi kan se, at nog­le af de an­dre re­gio­ner har væ­ret dyg­ti­ge­re end os til at la­ve sto­re eu­ro­pæ­i­ske og na­tio­na­le pro­jek­ter. Det har vi ik­ke væ­ret sær­ligt dyg­ti­ge til i vo­res re­gion, og det er no­get af det, vi for­sø­ger at man­de op på nu. Vi har for ek­sem­pel kun­net se, hvor­dan de i Re­gion Midtjyl­land er lyk­ke­des med at la­ve et re­la­tivt stort kli­ma­part­ner­skab via mid­ler, de har få­et fra EU. Kan vi og­så lyk­kes med at sam­le part­ne­re om et lig­nen­de pro­jekt, vil det væ­re fan­ta­stisk,” si­ger Tho­mas Aarup Larsen.

Alt i alt gi­ver en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring, som fond­s­kon­to­ret i Re­gion Sjæl­land er et ud­tryk for, god me­ning bå­de i for­hold til res­sour­ce­de­len og i for­hold til at op­byg­ge en kre­a­tiv, in­nova­tiv kompetence.

Ulf Hjel­mar – pro­jek­t­chef, ph.d., Vive

Pro­jek­t­chef, ph.d. Ulf Hjel­mar fra Vi­ve, Det Na­tio­na­le Forsk­­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd, for­sker blandt an­det i of­­fent­ligt-pri­vat sam­ar­bej­de. Han pe­ger på søg­nin­gen af EU-mid­­ler som et af de ho­ved­om­rå­der, hvor en øget re­gio­nal pro­fes­sio­na­li­se­ring af sø­ge­pro­ces­sen gi­ver sær­de­les god mening.

”Især, når man ta­ler om at til­træk­ke EU-mid­­ler og lig­nen­de mid­ler, er det nød­ven­digt med en pro­fes­sio­nel til­gang. Det er ik­ke no­get, man ba­re gør. Hvis man skal ind i et me­re sy­ste­ma­ti­se­ret for­løb, hvor man på læn­ge­re sigt spe­ci­a­li­se­rer sig in­den for ét el­ler fle­re om­rå­der og får nog­le er­fa­rin­ger, kræ­ver det en pro­fes­sio­na­li­se­ring,” si­ger Ulf Hjelmar.

Vi­ve-for­­ske­ren me­ner, at pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen, uan­set om man ta­ler kom­mu­ner el­ler re­gio­ner, kan op­de­les i to spor:

”Det hand­ler dels om sel­ve an­søg­nings­kom­pe­ten­cen. Man skal ha­ve res­sour­cer­ne og mid­ler­ne, så an­søg­nin­ger­ne ik­ke ba­re ri­si­ke­rer at bli­ve ned­pri­o­ri­te­ret i for­hold til de lø­ben­de drifts­op­ga­ver i kom­mu­ner og re­gio­ner. Og dels hand­ler det om den ud­vik­lings­o­ri­en­te­re­de, kre­a­ti­ve del af pro­ces­sen, hvor det gæl­der om at prø­ve at tæn­ke ud af bok­sen for at kom­me i be­tragt­ning til ef­ter­trag­te­de mid­ler. Så alt i alt gi­ver en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring, som fond­s­kon­to­ret i Re­gion Sjæl­land er et ud­tryk for, god me­ning bå­de i for­hold til res­sour­ce­de­len og i for­hold til at op­byg­ge en kre­a­tiv, in­nova­tiv kom­pe­ten­ce,” un­der­stre­ger Ulf Hjelmar.

Ulf Hjel­mar vur­de­rer, at Re­gion Sjæl­lands ini­ti­a­tiv med fond­s­kon­to­ret og­så kan vi­se sig at væ­re lu­kra­tivt i for­hold til sam­ar­bej­der med pri­va­te fonde.

Det kræ­ver en op­rust­ning, hvis man vil sam­ar­bej­de med ek­sem­pel­vis No­vo Nor­disk Fon­den – men hvis først et så­dant sam­ar­bej­de bli­ver etab­le­ret, gi­ver det li­ge plud­se­lig helt an­dre og stør­re mu­lig­he­der i for­hold til de sto­re samfundsudfordringer.

Ulf Hjel­mar – pro­jek­t­chef, ph.d., Vive

”Kom­mu­ner­ne har li­ge si­den kom­mu­nal­re­for­men væ­ret langt frem­me i for­hold til at til­træk­ke ek­ster­ne mid­ler, hvor Is­høj er et godt ek­sem­pel på en kom­mu­ne, som har pro­fes­sio­na­li­se­ret sø­ge­pro­ces­sen. Man­ge af de an­søg­nin­ger, der er ble­vet sendt fra Is­høj, er kom­met igen­nem – blandt an­det på grund af kom­mu­nens so­cioø­ko­no­mi­ske sam­men­sæt­ning. Til­sva­ren­de på det re­gio­na­le om­rå­de er Re­gion Sjæl­land en af de re­gio­ner, som vil ha­ve nog­le mu­lig­he­der for at til­træk­ke mid­ler fra blandt an­det EU. Og en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring i sø­ge­ar­bej­det vil må­ske og­så kun­ne fø­re til sam­ar­bej­der med pri­va­te fir­ma­er og fon­de. Det kræ­ver en op­rust­ning, hvis man vil sam­ar­bej­de med ek­sem­pel­vis No­vo Nor­disk Fon­den – men hvis først et så­dant sam­ar­bej­de bli­ver etab­le­ret, gi­ver det li­ge plud­se­lig helt an­dre og stør­re mu­lig­he­der i for­hold til de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger,” si­ger Ulf Hjelmar.

– Skal Dan­marks fem re­gio­ner til at kon­kur­re­re med hin­an­den om, hvem der er bedst til at sø­ge na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le midler?

”Det kom­mer de jo nok til, men det ken­der man al­le­re­de fra det kom­mu­na­le felt, så det er som så­dan ik­ke no­get nyt fæ­no­men i den of­fent­li­ge sek­tor. Der er blandt an­det mas­ser af ek­semp­ler på kom­mu­ner, der går sam­men og sø­ger mid­ler, og det kan man og­så fo­re­stil­le sig sker på det re­gio­na­le om­rå­de,” si­ger Ulf Hjelmar.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…