Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

Et nyåbnet fondskontor i Region Sjælland skal rette op på regionens hidtidige lave hjemtag af forsknings-og udviklingsmidler og vil fremover hjælpe med blandt andet at indgå samarbejder med eksterne parter og udarbejde fondsansøgninger. ”Hvis vi skal håndtere nogle af de store samfundsudfordringer, har vi brug for at indgå nye partnerskaber og samarbejder,” siger sekretariatschef Thomas Aarup Larsen.

Regionshuset i Sorø (foto: Region Sjælland)
Det nye fond­s­kon­tor skal væ­re selv­fi­nan­si­e­ren­de på bag­grund af hjem­ta­get af mid­ler til forsk­nings- og ud­vik­lings­pro­jek­ter ef­ter en tre-åri­ge for­søgs­pe­ri­o­de. På bil­le­det ses Re­gions­hu­set i Sorø (fo­to: Re­gion Sjælland).

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re med fun­dra­i­sing og projektudvikling.

Re­gion Sjæl­land sø­ger net­op nu ef­ter sin fjer­de me­d­ar­bej­der til kon­to­ret, der åb­ne­de i marts. Iføl­ge den an­svar­li­ge for fond­s­kon­to­rets vir­ke, se­kre­ta­ri­ats­chef Tho­mas Aarup Lar­sen fra Re­gion Sjæl­lands af­de­ling for re­gio­nal ud­vik­ling, er fond­s­kon­to­ret og den me­re pro­fes­sio­na­li­se­re­de til­gang til fonds­søg­ning en po­li­tisk pri­o­ri­tet fra Regionsrådet.

End­nu er der ik­ke sat må­l­tal på, hvor man­ge fonds­mid­ler kon­to­ret år­ligt skal hjæl­pe med at hjem­ta­ge. Men am­bi­tio­nen er, for­tæl­ler Tho­mas Aarup Lar­sen, at fond­s­kon­to­ret skal væ­re selv­fi­nan­si­e­ren­de på bag­grund af hjem­ta­get af mid­ler til forsk­nings- og ud­vik­lings­pro­jek­ter ef­ter den tre-åri­ge forsøgsperiode.

”Bag­grun­den for at star­te fond­s­kon­to­ret er, at der i Re­gion Sjæl­land ge­ne­relt har væ­ret et lavt hjem­tag af forsk­nings- og ud­vik­lings­mid­ler blandt an­det fra EU Ho­rizon, In­nova­tions­fon­den og In­ter­reg-pro­gram­mer­ne. Når vi kig­ger på sta­ti­stik­ken over, hvad vi som re­gion bur­de hjem­ta­ge fra of­fent­li­ge pul­jer, har vi ik­ke hidtil væ­ret sær­ligt go­de i Re­gion Sjæl­land – og det gæl­der bå­de Re­gion Sjæl­land som or­ga­ni­sa­tion og de part­ne­re, vi ar­bej­der sam­men med, for ek­sem­pel kom­mu­ner og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. An­dre har væ­ret langt bed­re end os til at gø­re brug af den pro­jekt­fi­nan­si­e­ring, der er til rå­dig­hed,” si­ger Tho­mas Aarup Lar­sen til Fundats.

Hvis vi skal hånd­te­re nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, har vi brug for at ind­gå nye part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der, for her har vi ik­ke mid­ler­ne selv til at gå he­le vejen.

Tho­mas Aarup Lar­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Re­gion Sjælland

Op­ga­ven for fond­s­kon­to­ret er iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­che­fen de­fi­ne­ret til tre hovedområder:

Dels at rå­d­gi­ve sy­ge­hu­se, forsk­nings­støt­te­en­he­der og ad­mi­ni­stra­ti­ve en­he­der om støt­te­mu­lig­he­der og hjem­tag af midler.

Dels at iden­ti­fi­ce­re re­le­van­te pri­va­te fon­de, of­fent­li­ge pul­jer og EU-pro­gram­mer og ind­gå sam­ar­bej­der med ek­ster­ne par­ter om fæl­les pro­jek­ter og hjem­tag af mid­ler, for ek­sem­pel kom­mu­ner, an­dre re­gio­ner og uddannelsesinstitutioner.

Og dels at bi­stå med at skri­ve kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge an­søg­nin­ger og ad­mi­ni­stre­re projekter.

Udsatte unge og rent vand

Iføl­ge Tho­mas Aarup Lar­sen hand­ler etab­le­rin­gen af fond­s­kon­to­ret i høj grad om, at Re­gion Sjæl­land har brug for ek­stern fi­nan­si­e­ring for at væ­re øko­no­misk ka­pa­bel til at ska­be for­an­drin­ger i sam­fun­det og gå ind i det, han be­teg­ner som sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger. Skal det ske, er det nød­ven­digt at pro­fes­sio­na­li­se­re alt fra pro­jek­t­ud­vik­lin­gen til sel­ve ud­ar­bej­del­sen af ansøgninger.

”Re­gion Sjæl­land har en lang ræk­ke ker­ne­op­ga­ver in­den for sund­hed og den re­gio­na­le ud­vik­ling, som vi løf­ter i dag. Men hvis vi skal hånd­te­re nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, har vi brug for at ind­gå nye part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der, for her har vi ik­ke mid­ler­ne selv til at gå he­le vej­en. Det kan kon­kret blandt an­det hand­le om ud­sat­te un­ge, der hver­ken er i ud­dan­nel­se el­ler job. Et an­det ek­sem­pel er ud­for­drin­ger­ne med at sik­re nye løs­nin­ger in­den for rent vand sam­men med an­dre ak­tø­rer, hvor der bå­de er nog­le of­fent­li­ge pul­jer, som vi kan sø­ge – og som vi end­nu ik­ke har væ­ret go­de til at få søgt – men hvor der og­så er mu­lig­hed for at kig­ge på, om pri­va­te fon­de kan se en idé i at del­ta­ge i part­ner­ska­ber for rent vand,” si­ger Tho­mas Aarup Larsen.

Ekspert: Regioner i konkurrence om fondsmidler

Han me­ner, at Re­gion Sjæl­land med etab­le­rin­gen af fond­s­kon­to­ret er ”en form for fron­trun­ner” sam­men­lig­net med de øv­ri­ge re­gio­ner. Til gen­gæld har Re­gion Sjæl­land me­get at læ­re af an­dre re­gio­ner, når det gæl­der ev­nen til at ind­gå partnerskaber.

”Vi kan se, at nog­le af de an­dre re­gio­ner har væ­ret dyg­ti­ge­re end os til at la­ve sto­re eu­ro­pæ­i­ske og na­tio­na­le pro­jek­ter. Det har vi ik­ke væ­ret sær­ligt dyg­ti­ge til i vo­res re­gion, og det er no­get af det, vi for­sø­ger at man­de op på nu. Vi har for ek­sem­pel kun­net se, hvor­dan de i Re­gion Midtjyl­land er lyk­ke­des med at la­ve et re­la­tivt stort kli­ma­part­ner­skab via mid­ler, de har få­et fra EU. Kan vi og­så lyk­kes med at sam­le part­ne­re om et lig­nen­de pro­jekt, vil det væ­re fan­ta­stisk,” si­ger Tho­mas Aarup Larsen.

Alt i alt gi­ver en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring, som fond­s­kon­to­ret i Re­gion Sjæl­land er et ud­tryk for, god me­ning bå­de i for­hold til res­sour­ce­de­len og i for­hold til at op­byg­ge en kre­a­tiv, in­nova­tiv kompetence.

Ulf Hjel­mar – pro­jek­t­chef, ph.d., Vive

Pro­jek­t­chef, ph.d. Ulf Hjel­mar fra Vi­ve, Det Na­tio­na­le Forsk­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd, for­sker blandt an­det i of­fent­ligt-pri­vat sam­ar­bej­de. Han pe­ger på søg­nin­gen af EU-mid­ler som et af de ho­ved­om­rå­der, hvor en øget re­gio­nal pro­fes­sio­na­li­se­ring af sø­ge­pro­ces­sen gi­ver sær­de­les god mening.

”Især, når man ta­ler om at til­træk­ke EU-mid­ler og lig­nen­de mid­ler, er det nød­ven­digt med en pro­fes­sio­nel til­gang. Det er ik­ke no­get, man ba­re gør. Hvis man skal ind i et me­re sy­ste­ma­ti­se­ret for­løb, hvor man på læn­ge­re sigt spe­ci­a­li­se­rer sig in­den for ét el­ler fle­re om­rå­der og får nog­le er­fa­rin­ger, kræ­ver det en pro­fes­sio­na­li­se­ring,” si­ger Ulf Hjelmar.

Vi­ve-for­ske­ren me­ner, at pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen, uan­set om man ta­ler kom­mu­ner el­ler re­gio­ner, kan op­de­les i to spor:

”Det hand­ler dels om sel­ve an­søg­nings­kom­pe­ten­cen. Man skal ha­ve res­sour­cer­ne og mid­ler­ne, så an­søg­nin­ger­ne ik­ke ba­re ri­si­ke­rer at bli­ve ned­pri­o­ri­te­ret i for­hold til de lø­ben­de drifts­op­ga­ver i kom­mu­ner og re­gio­ner. Og dels hand­ler det om den ud­vik­lings­o­ri­en­te­re­de, kre­a­ti­ve del af pro­ces­sen, hvor det gæl­der om at prø­ve at tæn­ke ud af bok­sen for at kom­me i be­tragt­ning til ef­ter­trag­te­de mid­ler. Så alt i alt gi­ver en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring, som fond­s­kon­to­ret i Re­gion Sjæl­land er et ud­tryk for, god me­ning bå­de i for­hold til res­sour­ce­de­len og i for­hold til at op­byg­ge en kre­a­tiv, in­nova­tiv kom­pe­ten­ce,” un­der­stre­ger Ulf Hjelmar.

Ulf Hjel­mar vur­de­rer, at Re­gion Sjæl­lands ini­ti­a­tiv med fond­s­kon­to­ret og­så kan vi­se sig at væ­re lu­kra­tivt i for­hold til sam­ar­bej­der med pri­va­te fonde.

Det kræ­ver en op­rust­ning, hvis man vil sam­ar­bej­de med ek­sem­pel­vis No­vo Nor­disk Fon­den – men hvis først et så­dant sam­ar­bej­de bli­ver etab­le­ret, gi­ver det li­ge plud­se­lig helt an­dre og stør­re mu­lig­he­der i for­hold til de sto­re samfundsudfordringer.

Ulf Hjel­mar – pro­jek­t­chef, ph.d., Vive

”Kom­mu­ner­ne har li­ge si­den kom­mu­nal­re­for­men væ­ret langt frem­me i for­hold til at til­træk­ke ek­ster­ne mid­ler, hvor Is­høj er et godt ek­sem­pel på en kom­mu­ne, som har pro­fes­sio­na­li­se­ret sø­ge­pro­ces­sen. Man­ge af de an­søg­nin­ger, der er ble­vet sendt fra Is­høj, er kom­met igen­nem – blandt an­det på grund af kom­mu­nens so­cioø­ko­no­mi­ske sam­men­sæt­ning. Til­sva­ren­de på det re­gio­na­le om­rå­de er Re­gion Sjæl­land en af de re­gio­ner, som vil ha­ve nog­le mu­lig­he­der for at til­træk­ke mid­ler fra blandt an­det EU. Og en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring i sø­ge­ar­bej­det vil må­ske og­så kun­ne fø­re til sam­ar­bej­der med pri­va­te fir­ma­er og fon­de. Det kræ­ver en op­rust­ning, hvis man vil sam­ar­bej­de med ek­sem­pel­vis No­vo Nor­disk Fon­den – men hvis først et så­dant sam­ar­bej­de bli­ver etab­le­ret, gi­ver det li­ge plud­se­lig helt an­dre og stør­re mu­lig­he­der i for­hold til de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger,” si­ger Ulf Hjelmar.

– Skal Dan­marks fem re­gio­ner til at kon­kur­re­re med hin­an­den om, hvem der er bedst til at sø­ge na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le midler?

”Det kom­mer de jo nok til, men det ken­der man al­le­re­de fra det kom­mu­na­le felt, så det er som så­dan ik­ke no­get nyt fæ­no­men i den of­fent­li­ge sek­tor. Der er blandt an­det mas­ser af ek­semp­ler på kom­mu­ner, der går sam­men og sø­ger mid­ler, og det kan man og­så fo­re­stil­le sig sker på det re­gio­na­le om­rå­de,” si­ger Ulf Hjelmar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer