Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Der findes intet overblik over, hvem der skal føre tilsyn med fonde, som er undtaget fra fondsloven eller erhvervsfondsloven. Ansvaret ligger spredt ud hos landets kommuner, regioner og ministerier. Og endda hos fonde, der skal føre tilsyn med andre fonde. Der er behov for bedre registrering af fondene og deres tilsyn, mener ekspert.

Undtagne fonde
Hver­ken Ci­vilsty­rel­sen el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen ajour­fø­rer – el­ler har pligt til at ajour­fø­re – et re­gi­ster over fon­de, som er und­ta­get fra de­res til­syn. I Er­hvervs­sty­rel­sen fin­des en li­ste over und­tag­ne fon­de på nog­le hund­re­de A4-si­der, som blev på­be­gyndt i 1980’erne, men som i en læn­ge­re år­ræk­ke ik­ke er ble­vet opdateret.

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen ved, hvor man­ge fon­de, der fin­des i Dan­mark. Og in­gen ved, hvor man­ge af dis­se fon­de, der er und­ta­get fra til­syn hos de to cen­tra­le fondsmyn­dig­he­der, Er­hvervs­sty­rel­sen og Civilstyrelsen.

Lan­dets øver­ste fondsmyn­dig­hed, Ci­vilsty­rel­sen, er fon­de­nes så­kald­te per­muta­tionsmyn­dig­hed. Det be­ty­der, at Ci­vilsty­rel­sen i sid­ste en­de skal god­ken­de væ­sent­li­ge vedtægts­æn­drin­ger for al­le fon­de, in­klu­siv de und­tag­ne, uan­set om f.eks. en kom­mu­ne, en re­gion el­ler et mi­ni­ste­ri­um i for­vej­en fø­rer til­syn. Men hel­ler ik­ke hos Ci­vilsty­rel­sen har man over­blik over de for­skel­li­ge fondstilsyn.

Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke en over­sigt over de øv­ri­ge of­fent­li­ge fondstil­syn i Danmark.

Ci­vilsty­rel­sen

“Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke en over­sigt over de øv­ri­ge of­fent­li­ge fondstil­syn i Dan­mark, der skal fø­re til­syn med de und­tag­ne fon­de. Der fin­des ik­ke et re­gi­ster over de und­tag­ne fon­de,” op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen i en e-mail.

Men som Fun­dats kan do­ku­men­te­re med hi­sto­ri­en om det fra­væ­ren­de fondstil­syn for Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond, så kan myn­dig­he­der­ne ta­be det fonds­ret­li­ge til­syn på gul­vet. Kon­se­kven­sen er, at der i åre­vis ik­ke bli­ver ført kon­trol med, om en und­ta­gel­ses­fond over­hol­der si­ne eg­ne vedtæg­ter, og om be­sty­rel­sen i øv­rigt dri­ver fon­den i over­ens­stem­mel­se med de fonds­ret­li­ge grundsætninger.

For an­sva­ret for at fø­re til­syn lig­ger spredt ud hos blandt an­dre lan­dets kom­mu­ner, re­gio­ner og mi­ni­ste­ri­er. Og end­da i sær­li­ge til­fæl­de hos spe­ci­el­le fon­de, der skal fø­re til­syn med an­dre fon­de, som ek­sem­pel­vis den er­hvervs­dri­ven­de fond Det Kø­ben­havn­ske Te­a­ter­sam­ar­bej­de, der fø­rer fondstil­syn med en ræk­ke te­a­tre i Kø­ben­havn, her­un­der Østre Gas­værk Te­a­ter og Nør­re­bro Te­a­ter, der selv er or­ga­ni­se­ret som fonde.

Ekspert: Der mangler et register

Hver­ken Ci­vilsty­rel­sen el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen ajour­fø­rer – el­ler har pligt til at ajour­fø­re – et re­gi­ster over fon­de, som er und­ta­get fra de­res til­syn. I Er­hvervs­sty­rel­sen fin­des en li­ste over und­tag­ne fon­de på nog­le hund­re­de A4-si­der, som blev på­be­gyndt i 1980’erne, men som i en læn­ge­re år­ræk­ke ik­ke er ble­vet opdateret.

Men der er be­hov for et re­gi­ster, me­ner pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen. For når fondstil­sy­ne­ne er spredt ud over lan­dets of­fent­li­ge myn­dig­he­der, så bli­ver det svært for myn­dig­he­der­ne at sik­re sig, at sær­ligt de und­tag­ne fon­de på be­tryg­gen­de vis er un­der­lagt det ret­te fondstil­syn, me­ner han.

“Vi mang­ler ef­ter min me­ning et re­gi­ster. For kan f.eks. kom­mu­ner­ne over­ho­ve­det skaf­fe sig et over­blik over om­rå­det med f.eks. so­ci­a­le fon­de på en me­nings­fuld må­de? Og må­ske sær­ligt når det dre­jer sig om sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de med ind­tæg­ter fra det of­fent­li­ge, så er ra­tio­na­let mindst li­ge så stort for, at fon­de­ne skal væ­re sam­let i et re­gi­ster, som hvis fon­den dri­ver me­re pri­vat virk­som­hed,” si­ger han.

Et re­gi­ster vil­le og­så gø­re det let­te­re at und­gå og op­da­ge sy­stem­fejl, hvor und­tag­ne fon­de som ek­sem­pel­vis Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond fal­der mel­lem fle­re myn­dig­he­ders fondstilsyn.

Det vil­le i sid­ste en­de ska­be en me­re ro­bust ret­stil­stand på fonds­om­rå­det, me­ner Ras­mus Feldthusen.

“Et ro­bust sy­stem er f.eks. ik­ke af­hæn­gigt af, at én kon­kret be­sty­rel­se ta­ger ini­ti­a­tiv, hvis til­sy­net er fra­væ­ren­de. Det har fle­re ‘checks and ba­lan­ces’ med in­vol­ve­ring af fle­re par­ter. På den må­de und­går man at sæt­te sin lid til én be­stemt ak­tør. På den må­de bli­ver det let­te­re at un­der­støt­te, at loven bli­ver fulgt,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Huller i kommunale fondstilsyn

For at ska­be trans­pa­rens om de und­tag­ne fon­de, bad Fun­dats samt­li­ge 98 kom­mu­ner om at op­ly­se, hvil­ke fon­de de har pligt til at fø­re fonds­ret­ligt til­syn med. Li­sten vi­ser kom­mu­ner­nes besvarelser.

Be­sva­rel­ser­ne vi­ser, at nog­le kom­mu­ner fø­rer fondstil­syn med man­ge fonde/selvejende in­sti­tu­tio­ner, mens an­dre kom­mu­ner ik­ke er fondstil­syn. Blandt be­sva­rel­ser­ne fin­des og­så kom­mu­ner, som ik­ke har no­gen li­ste over fon­de, som de har pligt til at fø­re til­syn med.

Li­sten in­de­hol­der kun kom­mu­ner. Der­u­d­over kan bl.a. re­gio­ner, so­ci­al­til­syn, mi­ni­ste­ri­er, sty­rel­ser og og­så sær­li­ge fon­de fø­re til­syn med und­tag­ne fonde.

En­de­lig skal det be­mær­kes, at li­sten kan væ­re be­hæf­tet med fejl­be­sva­rel­ser, som skyl­des at den ud­før­en­de sags­be­hand­ler i de en­kel­te kom­mu­ner har mis­for­stå­et el­ler ik­ke har kend­skab til for­skel­len mel­lem at væ­re fondstil­syn for en fond og at væ­re ad­mi­ni­stra­tor for en fond. På grund af de ufuld­stæn­di­ge re­gi­stre­rin­ger i cvr-sy­ste­met har det ik­ke væ­re mu­ligt for Fun­dats at ren­se li­sten for den­ne ty­pe af fejl. 

Kom­mu­neNavn på fond/legat
Al­bert­slundIk­ke fondstil­syn for fonde
Al­le­rødAl­le­rød Kom­mu­nes Ung­doms­fond (un­der opløsning)
As­sensIk­ke fondstil­syn for fonde
Bal­lerupIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Bil­lundIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Born­holmIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Brønd­byIk­ke fondstil­syn for fonde
Brøn­der­s­levFon­den for Brøn­der­s­lev Hallerne
Dra­gørBlom­ster­hand­ler Pe­ter P. Bø­ge An­der­sen og hu­stru In­gers fond til for­del for æl­dre­ak­ti­vi­te­ter og æl­dreomsorg i Dra­gør Kommune
Dra­gørDra­gør By­fond for be­va­rel­se af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de hu­se og byg­nings­mil­jø­er i Dra­gør gam­le by og havn
Dra­gørSto­re Mag­le­by Be­va­rings­fond for be­va­rel­se af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de hu­se og mil­jø­er i Sto­re Mag­le­by lands­by og kom­mu­nens øv­ri­ge landzone
Dra­gørLei­sa Ne­el Wal­løe Jo­han­sens Min­de­le­gat for ydel­se af støt­te til en kreds af æl­dre el­ler in­va­li­de bor­ge­re i Dra­gør Kommune
Ege­dalIk­ke fondstil­syn for fonde
Es­b­jergEs­b­jerg Køb­stads Jubilæumsstiftelse
Es­b­jergJes­per Pe­der­sen og Hu­strus Mindelegat
Es­b­jergCla­ra Han­sens Mindelegat
Es­b­jergAn­na Frand­sens Legat
Es­b­jergKirsti­ne og Ni­els Th. Jen­sens Legat
Es­b­jergEs­b­jerg Kom­mu­nes Trangslegat
Es­b­jergEs­b­jerg Kom­mu­nes Uddannelseslegat
Es­b­jergDet Ter­man­sen­ske Legat
Es­b­jergDig­ter­hjem­met - Ga­ve fra Juli­us Bomholt
Fa­nøSko­le­væs­nets le­gat med en le­gat­ka­pi­tal på 390.000 kr.
Fa­nøErik Schou’s le­gat med en le­gat­ka­pi­tal på 225.000 kr.
Fa­nøLe­gat for Vær­dig træn­gen­de med en le­gat­ka­pi­tal på 158.000 kr.
FavrskovIk­ke fondstil­syn for fonde
FaxeIk­ke fondstil­syn for fonde
Fre­de­riks­bergIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Fre­dens­borgKa­sta­nie­går­den
Fre­dens­borgSko­vbør­ne­ha­ven Skovlyset
Fre­dens­borgSme­de­går­dens Børnehus
Fre­dens­borgSme­de­går­dens Bør­ne­hus (Hus 11)
Fre­dens­borgNi­vaa­gaard Børnehave
Fre­de­ri­ciaDen sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion Hanneruphus
Fre­de­riks­havnJen­ny Jen­sen Fonden
Fre­de­riks­havnChri­sti­an Lud­vig Cloos og hu­stru Hen­ri­et­te Cloos Legat
Fre­de­riks­havnKøb­mand Sø­ren Møl­ler og hu­stru Legat
Fre­de­riks­havnLe­ga­tet for sær­ligt van­ske­ligt stil­le­de bor­ge­re i Fre­de­riks­havn Kommune
Fre­de­riks­havnBrøn­dums le­gat til so­ci­a­le formål
Fre­de­riks­sundIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 1]
Fu­re­søIk­ke fondstil­syn for fonde
Faa­borg-Midt­fynIk­ke fondstil­syn for fonde
Gen­tof­teIk­ke be­sva­ret forespørgslen
GladsaxeBags­værd børnehus
GladsaxeNo­vo
GladsaxeGladsaxe Sko­vbør­ne­ha­ve
GladsaxeKa­sta­nie­hu­set, Kagså
GladsaxeMørk­høj Fri
GladsaxeTor­ve­går­den
GladsaxeRi­ch­ter
GladsaxeBags­værd Observationshjem
GladsaxeSo­fiesko­len
GladsaxeSko­v­di­get
GladsaxeHa­resko­v­bo
GladsaxeDen Sel­ve­jen­de Æl­dre­bo­li­gin­sti­tu­tion Ha­resko­v­bo Bolig
GladsaxeKar­vig - Fæl­lesad­mi­ni­stra­tio­nen af 2009
Glo­strupHu­se­jer C. Frand­sens Alderdomsfond
Glo­strupErik Laurids Vejvad Ni­el­sens Fond
Glo­strupGlo­strup Kom­mu­nes Uddannelseslegat
Glo­strupSog­ne­fo­ged Pe­ter Lud­vig Jen­sen og Hu­stru Bir­t­he Jen­sens le­gat (un­der opløsning)
Gre­veIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Gribs­kovIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Guld­borgs­undIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Ha­der­s­levEjen­doms­fon­den for Vo­jens Kul­tur- og Musikhus
Ha­der­s­levFon­den for Vo­jens Idræts- og Sportshaller
Ha­der­s­levApo­te­ker Hans Clau­sen Schultz og hu­strus min­de­le­gat for Fo­le Sogn
Ha­der­s­levHa­der­s­lev Fonden
Ha­der­s­levCat­ha­ri­na­hjem­mets Fond
Ha­der­s­levKnud Nis­sen Møl­ler Fonden
HalsnæsIk­ke be­sva­ret forespørgslen
He­den­stedIk­ke fondstil­syn for fonde
Hels­in­gørIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Her­levIk­ke fondstil­syn for fonde
Her­ningBør­ne­hu­set Brændgård
Her­ningBør­ne­hu­set Himmelblå
Her­ningBør­ne­hu­set Molevitten
Her­ningBør­ne­hu­set Stjernen
Her­ningBør­ne­liv
Her­ningBør­ne­oa­sen Lind
Her­ningGa­laxen
Her­ningHøj­gård Børnehus
Her­ningKer­ne­hu­set-Eng­blom­men
Her­ningSkalm­e­je­går­den
Her­ningVin­ding Børnehus
Her­ningHer­ning Krisecenter
Her­ningSand­feld­går­den
Her­ningBir­ke­toft
Her­ningKil­de­høj
Her­ningNy­bo­der (Dan­ske Di­a­kon­hjem) (al­men ældrebolig/handicapvenlig bolig)
Her­ningBlå Kors Var­mestue (ak­ti­vi­tets- og samvær­stil­bud og forsorgshjem/herberg)
Her­ningBlå Kors Pen­sio­nat (forsorgshjem/herberg)
Her­ningBo- og genop­træ­ning Bytof­ten (bo­lig, mid­ler­ti­digt bo­til­bud, træ­ning, ak­ti­vi­tets- og samværstilbud
Her­ningMøl­trup Op­ta­gel­ses­hjem – Lin­de­ly (forsorgshjem/herberg, læn­ge­re­va­ren­de bo­til­bud, mid­ler­ti­dig botilbud)
Her­ningLyng­blom­sten (ak­ti­vi­tets- og samværstilbud)
Her­ningBlå Møl­le (ak­ti­vi­tets- og samværdstilbud)
Her­ningMi­ni­højsko­len (spe­ci­a­lun­der­vis­ning for voksne)
Hil­le­rødFre­de­riks­borg­cen­tret
Hil­le­rødHil­le­rød Eli­te Idræt
Hjør­ringIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Hol­bækIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Holste­broIk­ke fondstil­syn for fonde
Hor­sensEGV Kloven­høj (let­te kollektivboliger)
Hor­sensNits­chkes Stif­tel­se (let­te kollektivboliger)
Hor­sensTek­nisk Kol­le­gi­um i Hor­sens (ung­doms­bo­li­ger)
Hor­sensHor­sens Ungdomsboliger
Hor­sensIn­du­stri­mu­se­et
Hor­sensHor­sens Ny Teater
Hor­sensUng­doms­hu­set Ta ́Fat
Hor­sensTøn­ning-Træ­den Friskole
Hor­sensBak­kelan­dets Friskole
Hor­sensSct. Ibs skole
Hor­sensVe­st­birk Friskole
Hor­sensGe­fions­går­det
Hor­sensHul­vej Skole
Hvi­d­ov­reIk­ke fondstil­syn for fonde
Hø­je-Taa­strupIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Hørs­holmFrø­ken An­na Ma­rie Gre­en-Ni­el­sens fond
Ikast-Bran­deAne Fje­er­sko­vs Mindefond
Ikast-Bran­deChri­sti­ne og Chri­sti­an Sko­vs Legat
Ikast-Bran­deDora og Gu­stav Mul­lers Legat
Ikast-Bran­deNis Nis­sen Jø­ker og Hu­strus Fond
Is­højIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Jam­mer­bugtIk­ke fondstil­syn for fonde
Ka­lund­borgIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Ker­te­min­deIk­ke fondstil­syn for fonde
Kol­dingIk­ke fondstil­syn for fonde
Kø­ben­havnEjen­doms­fon­den Co­pen­ha­gen In­ter­na­tio­nal School
Kø­ben­havnFon­den De Åb­ne Rum (dri­ver ”Fol­ket Hus”)
Kø­ben­havnFon­den Jagt­vej 69 (dri­ver ”Ung­doms­hu­set”)
Kø­ben­havnRagn­hild­ga­de­fon­den
Kø­ben­havnFa­brik­ken for Kunst og Design”
Kø­ben­havnCo­pen­ha­gen Contemporary-Fonden
Kø­ben­havnFon­den Sjakket
Kø­ben­havnEjen­doms­fon­den Vand­kul­tur­hu­set Papirøen
Kø­ben­havnByg­nings­fon­den Kedelhuset
Kø­ben­havnFon­den CPH Stage
Kø­ben­havnDen er­hvervs­dri­ven­de fond Den sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Ener­gi­Cen­ter Voldparken
Kø­ben­havnFon­den de Kø­ben­havn­ske Filmfestivaler
Kø­ben­havnFon­den Filmværkstedet
Kø­ben­havnFon­den Ar­bej­der­mu­se­et & Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Bi­bli­o­tek og Arkiv
Kø­ben­havnFon­den Det ny Em­d­rup­borg­kol­le­gi­um (vedtægts­be­stemt tilsyn)
Kø­ben­havnBor­ger­går­den (Be­stemt i tid­li­ge­re lovgivning)
Kø­ben­havnAdel­går­den
Kø­ben­havnAd­ventskir­kens Børnehave
Kø­ben­havnAd­ventskir­kens Vuggestue
Kø­ben­havnAma­ger­bro Børnehave
Kø­ben­havnAn­na Wulffs
Kø­ben­havnAn­ne-Ma­ri­e­går­den
Kø­ben­havnAr­til­le­ri­ve­jens Kr­udt­ug­ler og Slottet
Kø­ben­havnAsko­v­fon­den KBH+
Kø­ben­havnAsko­v­fon­dens Børnehus
Kø­ben­havnAs­munds­min­de
Kø­ben­havnBar­nets Hus - Amerikavej
Kø­ben­havnBel­la­høj Børnehave
Kø­ben­havnBel­lis
Kø­ben­havnBe­ne­dik­te­går­den
Kø­ben­havnBe­t­hle­hems Sogns Børnehave
Kø­ben­havnBlå­går­dens Børnehus
Kø­ben­havnBryg­ge­hu­set
Kø­ben­havnBryg­gen
Kø­ben­havnBør­ne­flok­ken
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Ans­gars Engle
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Helsingborggade
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Håbet
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven på Smyrnavej
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Tussenelda
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Voldparken
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Balder
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Bavnehøj
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Cobra
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Columbus
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Det Blå Univers
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Frimestervej
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Fælleden
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Gemmet
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Hurlumhej
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Kilden
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Lupi­nen og Red Bar­nets Vuggestue
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Muslingen
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Nathanael
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Skt. Jacob
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Spiretoppen
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Sund­by Algård
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Universet
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set ved Kon­gens Have
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Vor Frue
Kø­ben­havnBør­ne­inst. v/ Seruminstituttet
Kø­ben­havnBør­ne­in­sti­tu­tio­nen Enghave
Kø­ben­havnCa­ro­li­ne­ha­ven
Kø­ben­havnCen­ter­bør­ne­ha­ven
Kø­ben­havnChri­sti­ans­havns Asyl
Kø­ben­havnDam­hu­set
Kø­ben­havnDen Fly­ven­de Kuffert
Kø­ben­havnDen Gu­le Prik
Kø­ben­havnDen In­te­gre­re­de In­sti­tu­tion Legehjørnet
Kø­ben­havnDet Lil­le Akvarie
Kø­ben­havnDos­se­rin­gens Vuggestue
Kø­ben­havnDron­ning Lou­i­ses Asyl
Kø­ben­havnDy­ben­dals­vej
Kø­ben­havnEdel Li­is­bergs Børnehus
Kø­ben­havnEks­pe­ri­men­tal Institutionen
Kø­ben­havnEven­tyr­lan­det
Kø­ben­havnFre­de­rik d. 6's Asyl
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter 4 - Syd
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Bis­peb­jerg Nord
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Brøns­høj Husum
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Islands Brygge
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Rideklubben/Lumix
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Yd­re Nørrebro
Kø­ben­havnFri­tids­hjem­met Lindholm
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Ama­ger Fæl­led Skole/Amagerhylden
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Brøns­høj Skole/Brønshøj Fritidshjem
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Den Clas­sen­ske Le­gat Skole
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Husum Skole
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Ka­tri­nedals Skole
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Kildevældsskolen
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Kor­sa­ger Skole/Fritidshjemmet Nordlyset
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Oe­h­lens­chlæ­gers­ga­des Skole/Saxoly Fritidshjem
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Rød­kil­de Skole/La Bella
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Sko­len ved Sundet
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Vi­bens­hus Skole
Kø­ben­havnFug­le­re­den
Kø­ben­havnFærgen/Luther
Kø­ben­havnGuld­berg-Hu­de­går­den
Kø­ben­havnHa­le­t­ud­sen
Kø­ben­havnHa­ralds­går­den
Kø­ben­havnHim­mel og Hav
Kø­ben­havnHol­men Sogns Udflytterbørnehave
Kø­ben­havnHum­le­bo
Kø­ben­havnHusum Me­nig­heds­bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnHusum Me­nig­heds­vug­ge­stue
Kø­ben­havnHusum­vold
Kø­ben­havnHøb­jerg
Kø­ben­havnIdræts­bør­ne­ha­ven Hylet
Kø­ben­havnIdræts­fri­tids­in­sti­tu­tio­nen Skjold - FC
Kø­ben­havnIdræts­fri­tids­in­sti­tu­tio­nen Skjold - FI
Kø­ben­havnJagt­ve­jens Asyl Vuggestue
Kø­ben­havnJord­klo­den
Kø­ben­havnJu­vel­en
Kø­ben­havnKlub B29
Kø­ben­havnKol­lek­tiv­hu­set Bella
Kø­ben­havnKon­gero­sen
Kø­ben­havnKrau­se­ren
Kø­ben­havnLa­byrin­ten
Kø­ben­havnLan­ge­bro
Kø­ben­havnLa­vuk - Klub
Kø­ben­havnLe­ge­hu­set
Kø­ben­havnLin­den
Kø­ben­havnLu­mix Nord
Kø­ben­havnMa­rengsen
Kø­ben­havnMar­gret­he­går­den
Kø­ben­havnMart­ha­hjem­met
Kø­ben­havnMi­ni Ajax - Børn i Bevægelse
Kø­ben­havnMi­ni­ste­ri­er­nes Børnehus
Kø­ben­havnMo­le­vit­ten
Kø­ben­havnMæl­ke­vej­en
Kø­ben­havnMøl­le­læn­gens Børnehave
Kø­ben­havnNordt­of­te­gaard
Kø­ben­havnNy­bo­ders Børnehave
Kø­ben­havnOl­riks Børnehave
Kø­ben­havnPark­høj
Kø­ben­havnPum­pe­sta­tio­nen
Kø­ben­havnRegn­bu­en
Kø­ben­havnRi­i­set
Kø­ben­havnRosa­lie
Kø­ben­havnRo­sen­borg Fri­havns Børnehave
Kø­ben­havnRYAC - Børnehave
Kø­ben­havnRø­de Ko i Centrum
Kø­ben­havnRø­de Kors Vuggestue
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 1
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 2
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 3
Kø­ben­havnRå­d­va­ds­vejs Børnehave
Kø­ben­havnSamu­els­går­den - Vug­ge­stue og Børnehave
Kø­ben­havnSankt Ger­tr­ud - Ru­dolf Ste­i­ner Børnehaven
Kø­ben­havnSankt Jo­han­nes Går­dens In­te­gre­re­de Bør­ne-/Un­ge­in­sti­tu­tion
Kø­ben­havnSaxo­går­den
Kø­ben­havnSaxo­ly Børnehus
Kø­ben­havnSchous Bør­ne­hus
Kø­ben­havnSett­le­men­tet Børn og Unge
Kø­ben­havnSjæl­lands­hu­se
Kø­ben­havnSkjold-Læs­sø­e­går­den
Kø­ben­havnSlet­te­går­den
Kø­ben­havnSmør­hul­let
Kø­ben­havnSo­fie­går­dens Børnehave
Kø­ben­havnSo­fie­går­dens Vuggestue
Kø­ben­havnSol­bak­ken
Kø­ben­havnSpin­de­går­den
Kø­ben­havnSta­dens Vænge
Kø­ben­havnStak­ha­ven
Kø­ben­havnStæ­re­bo
Kø­ben­havnSund­by Asyl
Kø­ben­havnSund­by Børnehave
Kø­ben­havnSund­park
Kø­ben­havnSyv­stjer­nen
Kø­ben­havnTan­te Ol­gas Børnehus
Kø­ben­havnTe­a­ter­bør­ne­in­sti­tu­tio­nen
Kø­ben­havnTho­mas P. Hej­les Ungdomshus
Kø­ben­havnThor­san­na
Kø­ben­havnTi­mo­t­heus Sogns Børnehave
Kø­ben­havnTKs Sko­v­hyt­ten
Kø­ben­havnTre­klø­ve­ren
Kø­ben­havnTryl­le­fløjten
Kø­ben­havnUd­flyt­ter­bør­ne­ha­ven Bøgely
Kø­ben­havnUt­ter­s­lev Børnegård
Kø­ben­havnVal­byhøj
Kø­ben­havnVal­des Børnehus
Kø­ben­havnVan­lø­se Folkebørnehave
Kø­ben­havnVar­tov Børnehave
Kø­ben­havnVe­ster­bro Ungdomsgård
Kø­ben­havnØbro Me­nig­heds­bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnØn­skeø­en
Kø­ben­havnØster­fæl­led Børnehus
Kø­geFæl­les­le­ga­tet for vær­di­ge træn­gen­de i Sko­v­bo Kommune
Kø­geAl­ders­hvile­fon­den
Kø­geBrand­me­ster Carl Ej­nar Theo­dor Carl­son og hu­strus legat
Kø­geFæl­les­le­ga­tet for vær­di­ge træn­gen­de i Kø­ge Kommune
Lan­gelandIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Lej­reIk­ke be­sva­ret forespørgslen
LemvigEn­tre­pre­nør Kirk og Hu­strus Le­gat for vær­di­ge træn­gen­de i Har­boø­re sogn
LemvigLemvig Kom­mu­nes Bistandslegat
Lol­landIk­ke fondstil­syn for fonde
Lyng­by-Ta­ar­bækIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 2]
Læ­søIk­ke fondstil­syn for fonde
Ma­ri­a­ger­fjordIk­ke fondstil­syn for fonde
Mid­del­fartIk­ke fondstil­syn for fonde
Mor­søIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 3]
Nord­djursIk­ke fondstil­syn for fonde
Nord­fynDen sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion Ot­terup Idrætscenter
Nord­fynFæl­les­le­gat for vær­digt træn­gen­de i Nord­fyns Kom­mu­ne (kom­mu­nen er og­så bestyrelse)
Nord­fynIn­ga Ma­rie Las­sens min­de­le­gat (kom­mu­nen er og­så bestyrelse)
Nord­fynWil­fred Chri­sti­an­sen og hu­strus min­de­fond (kom­mu­nen er og­så bestyrelse)
Nord­fynDet hof­man­ske le­gat (borg­me­ster er med i be­sty­rel­sen og kom­mu­nen er tilsynsmyndighed)
Ny­borgIk­ke fondstil­syn for fonde
Næst­vedIk­ke fondstil­syn for fonde
Oden­seIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 4]
Od­derIk­ke fondstil­syn for fonde
Od­derIk­ke fondstil­syn for fonde
Od­s­her­redBo­ligsel­ska­bet 1942 (I Nyk. Sj.)
Od­s­her­redOd­s­her­red Kom­mu­ne selv
Od­s­her­red48 æl­dreple­je­bo­li­ger v. OK-Fonden
Od­s­her­redBo­fæl­les­ska­bet ved Rør­vig Møl­le v. OK-Fonden
Od­s­her­redBo­fæl­les­ska­bet Søkan­ten (Nyk. Sj.) v. OK-Fonden
Od­s­her­redSe­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Per­len (Od­den Havneby)
Od­s­her­redSe­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Eng­ha­ven (Vig)
Od­s­her­redMu­se­um Vestsjælland
Od­s­her­redGe­o­park Odsherred
Od­s­her­redByg­nings­fon­den Od­s­her­red Teater
Od­s­her­redOd­s­her­red Teater
Od­s­her­redOd­s­her­red Kul­tur­hi­sto­risk Museum
Ran­dersRan­ders Kunstmuseum
Ran­dersRan­ders (Egns)teater
Ran­dersLa­de­går­den
Ran­dersHjør­ne­ste­nen
Ran­dersDen Blå Paraply
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Gaia
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Klub 85
Ran­dersDen Al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tion Klippen
Ran­dersBo­ligsel­ska­bet Sandgraven
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Bo­fæl­les­ska­bet Harridslev
Ran­dersDen sel­ve­jen­de al­me­ne ung­doms­bo­li­gin­sti­tu­tion Startbo
Ran­dersKloster­væn­get
Ran­dersRan­ders Kloster
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Æl­dre­bo­li­ger­ne Park­bou­le­var­den 69
Ran­dersBogrup­pen i Adelgade
Ran­dersDen Hør­ning­s­ke Stiftelse
Ran­dersKri­strup Vuggestue
Ran­dersTjær­by­ve­jens Vuggestue
Ran­dersBør­ne­ha­ven Bredstrupsgade
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Glentevej
Ran­dersBør­ne­ha­ven Himmelblå
Ran­dersBør­ne­ha­ven Tirsdalen
Ran­dersKri­strup Børnehus
Ran­dersHel­sted Børnehus
Ran­dersRan­ders Børneasyl
Ran­dersBør­ne­hu­set Mariendal
Ran­dersPlan­tan­går­den
Ran­dersKFUM’s in­sti­tu­tio­ner
Ran­dersVorup Bør­ne- og Ungdomshus
Ran­dersKFUM’s fri­tids­gård Solgården
Ran­dersRan­ders krisecenter
Re­bildIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Ring­kø­bing-SkjernMag­da og Ni­els C. Jen­sens Legat
Ring­kø­bing-SkjernKøb­mand C. Kold­borg og Hu­strus Mindelegat
Ring­kø­bing-SkjernJens Chr. Chri­sten­sen Sta­ge og Ma­rie Sø­ren­sen Stage’s Fond
Ring­kø­bing-SkjernS. Chr. Pe­der­sens Legat
Ring­kø­bing-SkjernLæ­rer Mor­ten Jen­sen og Hu­stru El­se Jen­sens Legat
Ring­kø­bing-SkjernRing­kø­bing-Skjern Kom­mu­nes Fælleslegat
Ring­kø­bing-SkjernKøb­mand C. M. Schu­berts Børnehjemslegat
Ring­kø­bing-SkjernPau­la og Ri­chard Ve­stera­gers mindelegat
Ring­s­tedIk­ke fondstil­syn for fonde
Roskil­deIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 5]
Ru­der­s­dalIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Rø­d­ov­reIk­ke fondstil­syn for fonde
Sam­søIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Sil­ke­borgIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Skan­der­borgFæl­les­le­ga­tet for sy­ge, vær­digt træn­gen­de og/eller ud­dan­nel­ses­sø­gen­de i Skan­der­borg Kommune
Skan­der­borgSa­na­to­ri­e­læ­ge El­len Pe­der­sens Legat
Skan­der­borgSø­sken­de Jen­sens Legat
Ski­veFon­den Spøt­trup Studegård
Sla­gel­seIk­ke fondstil­syn for fonde
Sla­gel­seIk­ke fondstil­syn for fonde
Sol­rødIk­ke fondstil­syn for fonde
SorøIk­ke be­sva­ret forespørgslen
StevnsIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Stru­erIk­ke fondstil­syn for fonde
Svend­borgFor­e­nin­gen Bre­cht Hus
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion SG-Hallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Ridehal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Skårup-Hallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Badmintonhal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Idræts­hal og Tennishal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Tåsingehallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Thurøhallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Tvedhallen
Svend­borgSvend­borg og Om­egns Museum
Svend­borgPro­duk­tions­højsko­len i Svendborg
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Mær­sk­går­dens Udbygning
Svend­borgSvend­borg Teater
Svend­borgSvend­borg Van­drer­hjem og Feriecenter
Svend­borgFor­e­nin­gen Ma­ri­timt Center
Svend­borgRot­te­fæl­den
Svend­borgRantzaus­min­de Børnehave
Svend­borgBør­ne­bik­sen
Svend­borgMa­ri­e­sø­stre­nes Børnehave
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Vug­ge­stu­en Byparken
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Bør­ne­går­den Byparken
Svend­borgDen pri­va­te In­sti­tu­tion Tved Børnehave
Svend­borgDen pri­va­te In­sti­tu­tion Bør­ne­ha­ven Ovinehøj
Svend­borgBor­ger­for­e­nin­gen
Svend­borgSyd­fyns El-forsyning
Syd­djursIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Søn­der­borgChri­sten Han­sen min­de­le­gat og Bir­t­he og Thor­mod Ras­mus­sens Fond
Søn­der­borgVon Vet­tes Lånefond
Søn­der­borgI.P. Ni­el­sen Fonden
Thi­stedIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Tøn­derMed­bor­ger­hus, Tønder
Tøn­derKi­ers­gaard, Højer
Tøn­derMu­se­um Sønderjylland
Tøn­derSkær­bæk Museum
Tøn­derMu­se­et Holmen
Tøn­derSpil­le­ste­det Hag­ges (fast­fr. 06)
Tøn­derTøn­der Festi­val (fast­fros­set 06-niveau)
Tøn­derTøn­nis­gård, Rømø
Tøn­derKunst­ner­hu­set, Skærbæk
Tøn­derSdr.jylland Sym­fo­ni­o­rk tilsk. lokaleleje
Tøn­derPro­jekt 4+ (ik­ke kommerciel)
Tøn­derKul­tur­li­vet ef­ter over­gangs­ordn. op­hør (Tøn­der Festival)
Tøn­derBre­de­bro Friluftsbad
Tøn­derLøgum­klo­ster Friluftsbad
Tøn­derUd­lej­ning Kunst­græs­plæ­ne Løgumkloster
Tøn­derGrundtilskud
Tøn­derTil­skud til prioritetsgæld
Tøn­derHal­ti­mer for sko­ler­nes brug
Tøn­derToft­lund Friluftsbad
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Jejsing
Tøn­derKin­der­g­ar­ten Tønder
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Løgumkloster
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Øster Højst
Tøn­derDen Dan­ske børnehave
Tøn­derJejsing bør­nu­ni­vers
Tøn­derAger­skov børnehave
Tøn­derToft­lund børnehave
Tøn­derLøgum Bør­ne­gård
Tøn­derDen sel­ve­je­ne­de in­sti­tu­tion Tøn­der Sport- og Fritidscenter
Tøn­derSkær­bæk Fritidscenter
Tøn­derDSI Ro­sen­væn­get
Tøn­derDSI Sol­går­den
Tår­n­byIk­ke fondstil­syn for fonde
Val­lens­bækIk­ke fondstil­syn for fonde
Var­deIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Vej­enIk­ke fondstil­syn for fonde
Vej­leIk­ke fondstil­syn for fonde
Ve­st­him­mer­landsIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Vi­borgDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Vi­borg Krisecenter
Vi­borgHald Ege Børnehus
Vi­borgDig­ter­par­kens Børnehus
Vi­borgBør­ne­hu­set Tommeliden
Vi­borgFyn­bo­hus Sel­ve­jen­de Institution
Vi­borgBør­ne­hu­set Spangsdal
Vi­borgBør­ne­hu­set Vi­de­be­chs Minde
Vi­borgSpur­ve­hu­set
Vi­borgSta­tio­nen
Vi­borgOver­lund Børnecenter
Vor­ding­borgIk­ke be­sva­ret forespørgslen
ÆrøIk­ke fondstil­syn for fonde
Aa­ben­raaIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Aal­borgIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Aar­husFon­den Voxhall
Aar­husTrain-Fon­den
Aar­husFon­den Aar­hus Filmværksted
Aar­husFon­den Kunst­hal Aarhus
Aar­husDen Al­men­nyt­ti­ge Fond Pro­duk­tions­cen­te­ret for Ryt­misk Mu­sik i Aarhus
No­ter:
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer