Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Der fin­des in­tet over­blik over, hvem der skal fø­re til­syn med fon­de, som er und­ta­get fra fonds­lo­ven el­ler er­hvervs­fonds­lo­ven. An­sva­ret lig­ger spredt ud hos lan­dets kom­mu­ner, re­gio­ner og mi­ni­ste­ri­er. Og end­da hos fon­de, der skal fø­re til­syn med an­dre fon­de. Der er be­hov for bed­re re­gi­stre­ring af fon­de­ne og de­res til­syn, me­ner ekspert.

Undtagne fonde
Hver­ken Ci­vilsty­rel­sen el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen ajour­fø­rer – el­ler har pligt til at ajour­fø­re – et re­gi­ster over fon­de, som er und­ta­get fra de­res til­syn. I Er­hvervs­sty­rel­sen fin­des en li­ste over und­tag­ne fon­de på nog­le hund­re­de A4-si­­der, som blev på­be­gyndt i 1980’erne, men som i en læn­ge­re år­ræk­ke ik­ke er ble­vet opdateret.

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen ved, hvor man­ge fon­de, der fin­des i Dan­mark. Og in­gen ved, hvor man­ge af dis­se fon­de, der er und­ta­get fra til­syn hos de to cen­tra­le fondsmyn­dig­he­der, Er­hvervs­sty­rel­sen og Civilstyrelsen.

Lan­dets øver­ste fondsmyn­dig­hed, Ci­vilsty­rel­sen, er fon­de­nes så­kald­te per­muta­tionsmyn­dig­hed. Det be­ty­der, at Ci­vilsty­rel­sen i sid­ste en­de skal god­ken­de væ­sent­li­ge vedtægts­æn­drin­ger for al­le fon­de, in­klu­siv de und­tag­ne, uan­set om f.eks. en kom­mu­ne, en re­gion el­ler et mi­ni­ste­ri­um i for­vej­en fø­rer til­syn. Men hel­ler ik­ke hos Ci­vilsty­rel­sen har man over­blik over de for­skel­li­ge fondstilsyn.

Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke en over­sigt over de øv­ri­ge of­fent­li­ge fondstil­syn i Danmark.

Ci­vilsty­rel­sen

“Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke en over­sigt over de øv­ri­ge of­fent­li­ge fondstil­syn i Dan­mark, der skal fø­re til­syn med de und­tag­ne fon­de. Der fin­des ik­ke et re­gi­ster over de und­tag­ne fon­de,” op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen i en e-mail.

Men som Fun­dats kan do­ku­men­te­re med hi­sto­ri­en om det fra­væ­ren­de fondstil­syn for Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond, så kan myn­dig­he­der­ne ta­be det fonds­ret­li­ge til­syn på gul­vet. Kon­se­kven­sen er, at der i åre­vis ik­ke bli­ver ført kon­trol med, om en und­ta­gel­ses­fond over­hol­der si­ne eg­ne vedtæg­ter, og om be­sty­rel­sen i øv­rigt dri­ver fon­den i over­ens­stem­mel­se med de fonds­ret­li­ge grundsætninger.

For an­sva­ret for at fø­re til­syn lig­ger spredt ud hos blandt an­dre lan­dets kom­mu­ner, re­gio­ner og mi­ni­ste­ri­er. Og end­da i sær­li­ge til­fæl­de hos spe­ci­el­le fon­de, der skal fø­re til­syn med an­dre fon­de, som ek­sem­pel­vis den er­hvervs­dri­ven­de fond Det Kø­ben­havn­ske Te­a­ter­sam­ar­bej­de, der fø­rer fondstil­syn med en ræk­ke te­a­tre i Kø­ben­havn, her­un­der Østre Gas­værk Te­a­ter og Nør­re­bro Te­a­ter, der selv er or­ga­ni­se­ret som fonde.

Ekspert: Der mangler et register

Hver­ken Ci­vilsty­rel­sen el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen ajour­fø­rer – el­ler har pligt til at ajour­fø­re – et re­gi­ster over fon­de, som er und­ta­get fra de­res til­syn. I Er­hvervs­sty­rel­sen fin­des en li­ste over und­tag­ne fon­de på nog­le hund­re­de A4-si­­der, som blev på­be­gyndt i 1980’erne, men som i en læn­ge­re år­ræk­ke ik­ke er ble­vet opdateret.

Men der er be­hov for et re­gi­ster, me­ner pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen. For når fondstil­sy­ne­ne er spredt ud over lan­dets of­fent­li­ge myn­dig­he­der, så bli­ver det svært for myn­dig­he­der­ne at sik­re sig, at sær­ligt de und­tag­ne fon­de på be­tryg­gen­de vis er un­der­lagt det ret­te fondstil­syn, me­ner han.

“Vi mang­ler ef­ter min me­ning et re­gi­ster. For kan f.eks. kom­mu­ner­ne over­ho­ve­det skaf­fe sig et over­blik over om­rå­det med f.eks. so­ci­a­le fon­de på en me­nings­fuld må­de? Og må­ske sær­ligt når det dre­jer sig om sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de med ind­tæg­ter fra det of­fent­li­ge, så er ra­tio­na­let mindst li­ge så stort for, at fon­de­ne skal væ­re sam­let i et re­gi­ster, som hvis fon­den dri­ver me­re pri­vat virk­som­hed,” si­ger han.

Et re­gi­ster vil­le og­så gø­re det let­te­re at und­gå og op­da­ge sy­stem­fejl, hvor und­tag­ne fon­de som ek­sem­pel­vis Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond fal­der mel­lem fle­re myn­dig­he­ders fondstilsyn.

Det vil­le i sid­ste en­de ska­be en me­re ro­bust ret­stil­stand på fonds­om­rå­det, me­ner Ras­mus Feldthusen.

“Et ro­bust sy­stem er f.eks. ik­ke af­hæn­gigt af, at én kon­kret be­sty­rel­se ta­ger ini­ti­a­tiv, hvis til­sy­net er fra­væ­ren­de. Det har fle­re ‘checks and ba­lan­ces’ med in­vol­ve­ring af fle­re par­ter. På den må­de und­går man at sæt­te sin lid til én be­stemt ak­tør. På den må­de bli­ver det let­te­re at un­der­støt­te, at loven bli­ver fulgt,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Huller i kommunale fondstilsyn

For at ska­be trans­pa­rens om de und­tag­ne fon­de, bad Fun­dats samt­li­ge 98 kom­mu­ner om at op­ly­se, hvil­ke fon­de de har pligt til at fø­re fonds­ret­ligt til­syn med. Li­sten vi­ser kom­mu­ner­nes besvarelser.

Be­sva­rel­ser­ne vi­ser, at nog­le kom­mu­ner fø­rer fondstil­syn med man­ge fonde/selvejende in­sti­tu­tio­ner, mens an­dre kom­mu­ner ik­ke er fondstil­syn. Blandt be­sva­rel­ser­ne fin­des og­så kom­mu­ner, som ik­ke har no­gen li­ste over fon­de, som de har pligt til at fø­re til­syn med.

Li­sten in­de­hol­der kun kom­mu­ner. Der­u­d­over kan bl.a. re­gio­ner, so­ci­al­til­syn, mi­ni­ste­ri­er, sty­rel­ser og og­så sær­li­ge fon­de fø­re til­syn med und­tag­ne fonde.

En­de­lig skal det be­mær­kes, at li­sten kan væ­re be­hæf­tet med fejl­be­sva­rel­ser, som skyl­des at den ud­før­en­de sags­be­hand­ler i de en­kel­te kom­mu­ner har mis­for­stå­et el­ler ik­ke har kend­skab til for­skel­len mel­lem at væ­re fondstil­syn for en fond og at væ­re ad­mi­ni­stra­tor for en fond. På grund af de ufuld­stæn­di­ge re­gi­stre­rin­ger i cvr-sy­ste­­met har det ik­ke væ­re mu­ligt for Fun­dats at ren­se li­sten for den­ne ty­pe af fejl. 

Kom­mu­neNavn på fond/legat
Al­bert­slundIk­ke fondstil­syn for fonde
Al­le­rødAl­le­rød Kom­mu­nes Ung­doms­fond (un­der opløsning)
As­sensIk­ke fondstil­syn for fonde
Bal­lerupIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Bil­lundIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Born­holmIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Brønd­byIk­ke fondstil­syn for fonde
Brøn­der­s­levFon­den for Brøn­der­s­lev Hallerne
Dra­gørBlom­ster­hand­ler Pe­ter P. Bø­ge An­der­sen og hu­stru In­gers fond til for­del for æl­dre­ak­ti­vi­te­ter og æl­dreomsorg i Dra­gør Kommune
Dra­gørDra­gør By­fond for be­va­rel­se af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de hu­se og byg­nings­mil­jø­er i Dra­gør gam­le by og havn
Dra­gørSto­re Mag­le­by Be­va­rings­fond for be­va­rel­se af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de hu­se og mil­jø­er i Sto­re Mag­le­by lands­by og kom­mu­nens øv­ri­ge landzone
Dra­gørLei­sa Ne­el Wal­løe Jo­han­sens Min­de­le­gat for ydel­se af støt­te til en kreds af æl­dre el­ler in­va­li­de bor­ge­re i Dra­gør Kommune
Ege­dalIk­ke fondstil­syn for fonde
Es­b­jergEs­b­jerg Køb­stads Jubilæumsstiftelse
Es­b­jergJes­per Pe­der­sen og Hu­strus Mindelegat
Es­b­jergCla­ra Han­sens Mindelegat
Es­b­jergAn­na Frand­sens Legat
Es­b­jergKirsti­ne og Ni­els Th. Jen­sens Legat
Es­b­jergEs­b­jerg Kom­mu­nes Trangslegat
Es­b­jergEs­b­jerg Kom­mu­nes Uddannelseslegat
Es­b­jergDet Ter­man­sen­ske Legat
Es­b­jergDig­ter­hjem­met - Ga­ve fra Juli­us Bomholt
Fa­nøSko­le­væs­nets le­gat med en le­gat­ka­pi­tal på 390.000 kr.
Fa­nøErik Schou’s le­gat med en le­gat­ka­pi­tal på 225.000 kr.
Fa­nøLe­gat for Vær­dig træn­gen­de med en le­gat­ka­pi­tal på 158.000 kr.
FavrskovIk­ke fondstil­syn for fonde
FaxeIk­ke fondstil­syn for fonde
Fre­de­riks­bergIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Fre­dens­borgKa­sta­nie­går­den
Fre­dens­borgSko­vbør­ne­ha­ven Skovlyset
Fre­dens­borgSme­de­går­dens Børnehus
Fre­dens­borgSme­de­går­dens Bør­ne­hus (Hus 11)
Fre­dens­borgNi­vaa­gaard Børnehave
Fre­de­ri­ciaDen sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion Hanneruphus
Fre­de­riks­havnJen­ny Jen­sen Fonden
Fre­de­riks­havnChri­sti­an Lud­vig Cloos og hu­stru Hen­ri­et­te Cloos Legat
Fre­de­riks­havnKøb­mand Sø­ren Møl­ler og hu­stru Legat
Fre­de­riks­havnLe­ga­tet for sær­ligt van­ske­ligt stil­le­de bor­ge­re i Fre­de­riks­havn Kommune
Fre­de­riks­havnBrøn­dums le­gat til so­ci­a­le formål
Fre­de­riks­sundIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 1]
Fu­re­søIk­ke fondstil­syn for fonde
Faa­­borg-Midt­­fynIk­ke fondstil­syn for fonde
Gen­tof­teIk­ke be­sva­ret forespørgslen
GladsaxeBags­værd børnehus
GladsaxeNo­vo
GladsaxeGladsaxe Sko­vbør­ne­ha­ve
GladsaxeKa­sta­nie­hu­set, Kagså
GladsaxeMørk­høj Fri
GladsaxeTor­ve­går­den
GladsaxeRi­ch­ter
GladsaxeBags­værd Observationshjem
GladsaxeSo­fiesko­len
GladsaxeSko­v­di­get
GladsaxeHa­resko­v­bo
GladsaxeDen Sel­ve­jen­de Æl­dre­bo­li­gin­sti­tu­tion Ha­resko­v­bo Bolig
GladsaxeKar­vig - Fæl­lesad­mi­ni­stra­tio­nen af 2009
Glo­strupHu­se­jer C. Frand­sens Alderdomsfond
Glo­strupErik Laurids Vejvad Ni­el­sens Fond
Glo­strupGlo­strup Kom­mu­nes Uddannelseslegat
Glo­strupSog­ne­fo­ged Pe­ter Lud­vig Jen­sen og Hu­stru Bir­t­he Jen­sens le­gat (un­der opløsning)
Gre­veIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Gribs­kovIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Guld­borgs­undIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Ha­der­s­levEjen­doms­fon­den for Vo­jens Kul­­tur- og Musikhus
Ha­der­s­levFon­den for Vo­jens Idræts- og Sportshaller
Ha­der­s­levApo­te­ker Hans Clau­sen Schultz og hu­strus min­de­le­gat for Fo­le Sogn
Ha­der­s­levHa­der­s­lev Fonden
Ha­der­s­levCat­ha­ri­na­hjem­mets Fond
Ha­der­s­levKnud Nis­sen Møl­ler Fonden
HalsnæsIk­ke be­sva­ret forespørgslen
He­den­stedIk­ke fondstil­syn for fonde
Hels­in­gørIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Her­levIk­ke fondstil­syn for fonde
Her­ningBør­ne­hu­set Brændgård
Her­ningBør­ne­hu­set Himmelblå
Her­ningBør­ne­hu­set Molevitten
Her­ningBør­ne­hu­set Stjernen
Her­ningBør­ne­liv
Her­ningBør­ne­oa­sen Lind
Her­ningGa­laxen
Her­ningHøj­gård Børnehus
Her­ningKer­­ne­hu­­set-Eng­blom­­men
Her­ningSkalm­e­je­går­den
Her­ningVin­ding Børnehus
Her­ningHer­ning Krisecenter
Her­ningSand­feld­går­den
Her­ningBir­ke­toft
Her­ningKil­de­høj
Her­ningNy­bo­der (Dan­ske Di­a­kon­hjem) (al­men ældrebolig/handicapvenlig bolig)
Her­ningBlå Kors Var­mestue (ak­ti­vi­tets- og samvær­stil­bud og forsorgshjem/herberg)
Her­ningBlå Kors Pen­sio­nat (forsorgshjem/herberg)
Her­ningBo- og genop­træ­ning Bytof­ten (bo­lig, mid­ler­ti­digt bo­til­bud, træ­ning, ak­ti­vi­tets- og samværstilbud
Her­ningMøl­trup Op­ta­gel­ses­hjem – Lin­de­ly (forsorgshjem/herberg, læn­ge­re­va­ren­de bo­til­bud, mid­ler­ti­dig botilbud)
Her­ningLyng­blom­sten (ak­ti­vi­tets- og samværstilbud)
Her­ningBlå Møl­le (ak­ti­vi­tets- og samværdstilbud)
Her­ningMi­ni­højsko­len (spe­ci­a­lun­der­vis­ning for voksne)
Hil­le­rødFre­de­riks­borg­cen­tret
Hil­le­rødHil­le­rød Eli­te Idræt
Hjør­ringIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Hol­bækIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Holste­broIk­ke fondstil­syn for fonde
Hor­sensEGV Kloven­høj (let­te kollektivboliger)
Hor­sensNits­chkes Stif­tel­se (let­te kollektivboliger)
Hor­sensTek­nisk Kol­le­gi­um i Hor­sens (ung­doms­bo­li­ger)
Hor­sensHor­sens Ungdomsboliger
Hor­sensIn­du­stri­mu­se­et
Hor­sensHor­sens Ny Teater
Hor­sensUng­doms­hu­set Ta ́Fat
Hor­sensTøn­­ning-Træ­­den Friskole
Hor­sensBak­kelan­dets Friskole
Hor­sensSct. Ibs skole
Hor­sensVe­st­birk Friskole
Hor­sensGe­fions­går­det
Hor­sensHul­vej Skole
Hvi­d­ov­reIk­ke fondstil­syn for fonde
Hø­je-Taa­­strupIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Hørs­holmFrø­ken An­na Ma­rie Gre­en-Ni­el­­sens fond
Ikast-Bran­­deAne Fje­er­sko­vs Mindefond
Ikast-Bran­­deChri­sti­ne og Chri­sti­an Sko­vs Legat
Ikast-Bran­­deDora og Gu­stav Mul­lers Legat
Ikast-Bran­­deNis Nis­sen Jø­ker og Hu­strus Fond
Is­højIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Jam­mer­bugtIk­ke fondstil­syn for fonde
Ka­lund­borgIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Ker­te­min­deIk­ke fondstil­syn for fonde
Kol­dingIk­ke fondstil­syn for fonde
Kø­ben­havnEjen­doms­fon­den Co­pen­ha­gen In­ter­na­tio­nal School
Kø­ben­havnFon­den De Åb­ne Rum (dri­ver ”Fol­ket Hus”)
Kø­ben­havnFon­den Jagt­vej 69 (dri­ver ”Ung­doms­hu­set”)
Kø­ben­havnRagn­hild­ga­de­fon­den
Kø­ben­havnFa­brik­ken for Kunst og Design”
Kø­ben­havnCo­pen­ha­gen Contemporary-Fonden
Kø­ben­havnFon­den Sjakket
Kø­ben­havnEjen­doms­fon­den Vand­kul­tur­hu­set Papirøen
Kø­ben­havnByg­nings­fon­den Kedelhuset
Kø­ben­havnFon­den CPH Stage
Kø­ben­havnDen er­hvervs­dri­ven­de fond Den sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Ener­gi­Cen­ter Voldparken
Kø­ben­havnFon­den de Kø­ben­havn­ske Filmfestivaler
Kø­ben­havnFon­den Filmværkstedet
Kø­ben­havnFon­den Ar­bej­der­mu­se­et & Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Bi­bli­o­tek og Arkiv
Kø­ben­havnFon­den Det ny Em­d­rup­borg­kol­le­gi­um (vedtægts­be­stemt tilsyn)
Kø­ben­havnBor­ger­går­den (Be­stemt i tid­li­ge­re lovgivning)
Kø­ben­havnAdel­går­den
Kø­ben­havnAd­ventskir­kens Børnehave
Kø­ben­havnAd­ventskir­kens Vuggestue
Kø­ben­havnAma­ger­bro Børnehave
Kø­ben­havnAn­na Wulffs
Kø­ben­havnAn­­ne-Ma­ri­e­­går­­den
Kø­ben­havnAr­til­le­ri­ve­jens Kr­udt­ug­ler og Slottet
Kø­ben­havnAsko­v­fon­den KBH+
Kø­ben­havnAsko­v­fon­dens Børnehus
Kø­ben­havnAs­munds­min­de
Kø­ben­havnBar­nets Hus - Amerikavej
Kø­ben­havnBel­la­høj Børnehave
Kø­ben­havnBel­lis
Kø­ben­havnBe­ne­dik­te­går­den
Kø­ben­havnBe­t­hle­hems Sogns Børnehave
Kø­ben­havnBlå­går­dens Børnehus
Kø­ben­havnBryg­ge­hu­set
Kø­ben­havnBryg­gen
Kø­ben­havnBør­ne­flok­ken
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Ans­gars Engle
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Helsingborggade
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Håbet
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven på Smyrnavej
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Tussenelda
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Voldparken
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Balder
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Bavnehøj
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Cobra
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Columbus
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Det Blå Univers
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Frimestervej
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Fælleden
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Gemmet
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Hurlumhej
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Kilden
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Lupi­nen og Red Bar­nets Vuggestue
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Muslingen
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Nathanael
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Skt. Jacob
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Spiretoppen
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Sund­by Algård
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Universet
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set ved Kon­gens Have
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Vor Frue
Kø­ben­havnBør­ne­inst. v/ Seruminstituttet
Kø­ben­havnBør­ne­in­sti­tu­tio­nen Enghave
Kø­ben­havnCa­ro­li­ne­ha­ven
Kø­ben­havnCen­ter­bør­ne­ha­ven
Kø­ben­havnChri­sti­ans­havns Asyl
Kø­ben­havnDam­hu­set
Kø­ben­havnDen Fly­ven­de Kuffert
Kø­ben­havnDen Gu­le Prik
Kø­ben­havnDen In­te­gre­re­de In­sti­tu­tion Legehjørnet
Kø­ben­havnDet Lil­le Akvarie
Kø­ben­havnDos­se­rin­gens Vuggestue
Kø­ben­havnDron­ning Lou­i­ses Asyl
Kø­ben­havnDy­ben­dals­vej
Kø­ben­havnEdel Li­is­bergs Børnehus
Kø­ben­havnEks­pe­ri­men­tal Institutionen
Kø­ben­havnEven­tyr­lan­det
Kø­ben­havnFre­de­rik d. 6's Asyl
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter 4 - Syd
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Bis­peb­jerg Nord
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Brøns­høj Husum
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Islands Brygge
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Rideklubben/Lumix
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Yd­re Nørrebro
Kø­ben­havnFri­tids­hjem­met Lindholm
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Ama­ger Fæl­led Skole/Amagerhylden
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Brøns­høj Skole/Brønshøj Fritidshjem
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Den Clas­sen­ske Le­gat Skole
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Husum Skole
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Ka­tri­nedals Skole
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Kildevældsskolen
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Kor­sa­ger Skole/Fritidshjemmet Nordlyset
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Oe­h­lens­chlæ­gers­ga­des Skole/Saxoly Fritidshjem
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Rød­kil­de Skole/La Bella
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Sko­len ved Sundet
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Vi­bens­hus Skole
Kø­ben­havnFug­le­re­den
Kø­ben­havnFærgen/Luther
Kø­ben­havnGuld­­berg-Hu­­de­­går­­den
Kø­ben­havnHa­le­t­ud­sen
Kø­ben­havnHa­ralds­går­den
Kø­ben­havnHim­mel og Hav
Kø­ben­havnHol­men Sogns Udflytterbørnehave
Kø­ben­havnHum­le­bo
Kø­ben­havnHusum Me­nig­heds­bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnHusum Me­nig­heds­vug­ge­stue
Kø­ben­havnHusum­vold
Kø­ben­havnHøb­jerg
Kø­ben­havnIdræts­bør­ne­ha­ven Hylet
Kø­ben­havnIdræts­fri­tids­in­sti­tu­tio­nen Skjold - FC
Kø­ben­havnIdræts­fri­tids­in­sti­tu­tio­nen Skjold - FI
Kø­ben­havnJagt­ve­jens Asyl Vuggestue
Kø­ben­havnJord­klo­den
Kø­ben­havnJu­vel­en
Kø­ben­havnKlub B29
Kø­ben­havnKol­lek­tiv­hu­set Bella
Kø­ben­havnKon­gero­sen
Kø­ben­havnKrau­se­ren
Kø­ben­havnLa­byrin­ten
Kø­ben­havnLan­ge­bro
Kø­ben­havnLa­vuk - Klub
Kø­ben­havnLe­ge­hu­set
Kø­ben­havnLin­den
Kø­ben­havnLu­mix Nord
Kø­ben­havnMa­rengsen
Kø­ben­havnMar­gret­he­går­den
Kø­ben­havnMart­ha­hjem­met
Kø­ben­havnMi­ni Ajax - Børn i Bevægelse
Kø­ben­havnMi­ni­ste­ri­er­nes Børnehus
Kø­ben­havnMo­le­vit­ten
Kø­ben­havnMæl­ke­vej­en
Kø­ben­havnMøl­le­læn­gens Børnehave
Kø­ben­havnNordt­of­te­gaard
Kø­ben­havnNy­bo­ders Børnehave
Kø­ben­havnOl­riks Børnehave
Kø­ben­havnPark­høj
Kø­ben­havnPum­pe­sta­tio­nen
Kø­ben­havnRegn­bu­en
Kø­ben­havnRi­i­set
Kø­ben­havnRosa­lie
Kø­ben­havnRo­sen­borg Fri­havns Børnehave
Kø­ben­havnRYAC - Børnehave
Kø­ben­havnRø­de Ko i Centrum
Kø­ben­havnRø­de Kors Vuggestue
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 1
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 2
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 3
Kø­ben­havnRå­d­va­ds­vejs Børnehave
Kø­ben­havnSamu­els­går­den - Vug­ge­stue og Børnehave
Kø­ben­havnSankt Ger­tr­ud - Ru­dolf Ste­i­ner Børnehaven
Kø­ben­havnSankt Jo­han­nes Går­dens In­te­gre­re­de Bør­­ne-/Un­­ge­in­sti­tu­tion
Kø­ben­havnSaxo­går­den
Kø­ben­havnSaxo­ly Børnehus
Kø­ben­havnSchous Bør­ne­hus
Kø­ben­havnSett­le­men­tet Børn og Unge
Kø­ben­havnSjæl­lands­hu­se
Kø­ben­havnSkjold-Læs­­sø­e­­går­­den
Kø­ben­havnSlet­te­går­den
Kø­ben­havnSmør­hul­let
Kø­ben­havnSo­fie­går­dens Børnehave
Kø­ben­havnSo­fie­går­dens Vuggestue
Kø­ben­havnSol­bak­ken
Kø­ben­havnSpin­de­går­den
Kø­ben­havnSta­dens Vænge
Kø­ben­havnStak­ha­ven
Kø­ben­havnStæ­re­bo
Kø­ben­havnSund­by Asyl
Kø­ben­havnSund­by Børnehave
Kø­ben­havnSund­park
Kø­ben­havnSyv­stjer­nen
Kø­ben­havnTan­te Ol­gas Børnehus
Kø­ben­havnTe­a­ter­bør­ne­in­sti­tu­tio­nen
Kø­ben­havnTho­mas P. Hej­les Ungdomshus
Kø­ben­havnThor­san­na
Kø­ben­havnTi­mo­t­heus Sogns Børnehave
Kø­ben­havnTKs Sko­v­hyt­ten
Kø­ben­havnTre­klø­ve­ren
Kø­ben­havnTryl­le­fløjten
Kø­ben­havnUd­flyt­ter­bør­ne­ha­ven Bøgely
Kø­ben­havnUt­ter­s­lev Børnegård
Kø­ben­havnVal­byhøj
Kø­ben­havnVal­des Børnehus
Kø­ben­havnVan­lø­se Folkebørnehave
Kø­ben­havnVar­tov Børnehave
Kø­ben­havnVe­ster­bro Ungdomsgård
Kø­ben­havnØbro Me­nig­heds­bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnØn­skeø­en
Kø­ben­havnØster­fæl­led Børnehus
Kø­geFæl­les­le­ga­tet for vær­di­ge træn­gen­de i Sko­v­bo Kommune
Kø­geAl­ders­hvile­fon­den
Kø­geBrand­me­ster Carl Ej­nar Theo­dor Carl­son og hu­strus legat
Kø­geFæl­les­le­ga­tet for vær­di­ge træn­gen­de i Kø­ge Kommune
Lan­gelandIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Lej­reIk­ke be­sva­ret forespørgslen
LemvigEn­tre­pre­nør Kirk og Hu­strus Le­gat for vær­di­ge træn­gen­de i Har­boø­re sogn
LemvigLemvig Kom­mu­nes Bistandslegat
Lol­landIk­ke fondstil­syn for fonde
Lyng­­by-Ta­ar­­bækIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 2]
Læ­søIk­ke fondstil­syn for fonde
Ma­ri­a­ger­fjordIk­ke fondstil­syn for fonde
Mid­del­fartIk­ke fondstil­syn for fonde
Mor­søIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 3]
Nord­djursIk­ke fondstil­syn for fonde
Nord­fynDen sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion Ot­terup Idrætscenter
Nord­fynFæl­les­le­gat for vær­digt træn­gen­de i Nord­fyns Kom­mu­ne (kom­mu­nen er og­så bestyrelse)
Nord­fynIn­ga Ma­rie Las­sens min­de­le­gat (kom­mu­nen er og­så bestyrelse)
Nord­fynWil­fred Chri­sti­an­sen og hu­strus min­de­fond (kom­mu­nen er og­så bestyrelse)
Nord­fynDet hof­man­ske le­gat (borg­me­ster er med i be­sty­rel­sen og kom­mu­nen er tilsynsmyndighed)
Ny­borgIk­ke fondstil­syn for fonde
Næst­vedIk­ke fondstil­syn for fonde
Oden­seIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 4]
Od­derIk­ke fondstil­syn for fonde
Od­derIk­ke fondstil­syn for fonde
Od­s­her­redBo­ligsel­ska­bet 1942 (I Nyk. Sj.)
Od­s­her­redOd­s­her­red Kom­mu­ne selv
Od­s­her­red48 æl­dreple­je­bo­li­ger v. OK-Fonden
Od­s­her­redBo­fæl­les­ska­bet ved Rør­vig Møl­le v. OK-Fonden
Od­s­her­redBo­fæl­les­ska­bet Søkan­ten (Nyk. Sj.) v. OK-Fonden
Od­s­her­redSe­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Per­len (Od­den Havneby)
Od­s­her­redSe­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Eng­ha­ven (Vig)
Od­s­her­redMu­se­um Vestsjælland
Od­s­her­redGe­o­park Odsherred
Od­s­her­redByg­nings­fon­den Od­s­her­red Teater
Od­s­her­redOd­s­her­red Teater
Od­s­her­redOd­s­her­red Kul­tur­hi­sto­risk Museum
Ran­dersRan­ders Kunstmuseum
Ran­dersRan­ders (Egns)teater
Ran­dersLa­de­går­den
Ran­dersHjør­ne­ste­nen
Ran­dersDen Blå Paraply
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Gaia
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Klub 85
Ran­dersDen Al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tion Klippen
Ran­dersBo­ligsel­ska­bet Sandgraven
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Bo­fæl­les­ska­bet Harridslev
Ran­dersDen sel­ve­jen­de al­me­ne ung­doms­bo­li­gin­sti­tu­tion Startbo
Ran­dersKloster­væn­get
Ran­dersRan­ders Kloster
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Æl­dre­bo­li­ger­ne Park­bou­le­var­den 69
Ran­dersBogrup­pen i Adelgade
Ran­dersDen Hør­ning­s­ke Stiftelse
Ran­dersKri­strup Vuggestue
Ran­dersTjær­by­ve­jens Vuggestue
Ran­dersBør­ne­ha­ven Bredstrupsgade
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Glentevej
Ran­dersBør­ne­ha­ven Himmelblå
Ran­dersBør­ne­ha­ven Tirsdalen
Ran­dersKri­strup Børnehus
Ran­dersHel­sted Børnehus
Ran­dersRan­ders Børneasyl
Ran­dersBør­ne­hu­set Mariendal
Ran­dersPlan­tan­går­den
Ran­dersKFUM’s in­sti­tu­tio­ner
Ran­dersVorup Bør­­ne- og Ungdomshus
Ran­dersKFUM’s fri­tids­gård Solgården
Ran­dersRan­ders krisecenter
Re­bildIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Ring­­kø­­bing-SkjernMag­da og Ni­els C. Jen­sens Legat
Ring­­kø­­bing-SkjernKøb­mand C. Kold­borg og Hu­strus Mindelegat
Ring­­kø­­bing-SkjernJens Chr. Chri­sten­sen Sta­ge og Ma­rie Sø­ren­sen Stage’s Fond
Ring­­kø­­bing-SkjernS. Chr. Pe­der­sens Legat
Ring­­kø­­bing-SkjernLæ­rer Mor­ten Jen­sen og Hu­stru El­se Jen­sens Legat
Ring­­kø­­bing-SkjernRing­­kø­­bing-Skjern Kom­mu­nes Fælleslegat
Ring­­kø­­bing-SkjernKøb­mand C. M. Schu­berts Børnehjemslegat
Ring­­kø­­bing-SkjernPau­la og Ri­chard Ve­stera­gers mindelegat
Ring­s­tedIk­ke fondstil­syn for fonde
Roskil­deIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 5]
Ru­der­s­dalIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Rø­d­ov­reIk­ke fondstil­syn for fonde
Sam­søIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Sil­ke­borgIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Skan­der­borgFæl­les­le­ga­tet for sy­ge, vær­digt træn­gen­de og/eller ud­dan­nel­ses­sø­gen­de i Skan­der­borg Kommune
Skan­der­borgSa­na­to­ri­e­læ­ge El­len Pe­der­sens Legat
Skan­der­borgSø­sken­de Jen­sens Legat
Ski­veFon­den Spøt­trup Studegård
Sla­gel­seIk­ke fondstil­syn for fonde
Sla­gel­seIk­ke fondstil­syn for fonde
Sol­rødIk­ke fondstil­syn for fonde
SorøIk­ke be­sva­ret forespørgslen
StevnsIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Stru­erIk­ke fondstil­syn for fonde
Svend­borgFor­e­nin­gen Bre­cht Hus
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion SG-Hallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Ridehal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Skårup-Hallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Badmintonhal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Idræts­hal og Tennishal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Tåsingehallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Thurøhallen
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Tvedhallen
Svend­borgSvend­borg og Om­egns Museum
Svend­borgPro­duk­tions­højsko­len i Svendborg
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Mær­sk­går­dens Udbygning
Svend­borgSvend­borg Teater
Svend­borgSvend­borg Van­drer­hjem og Feriecenter
Svend­borgFor­e­nin­gen Ma­ri­timt Center
Svend­borgRot­te­fæl­den
Svend­borgRantzaus­min­de Børnehave
Svend­borgBør­ne­bik­sen
Svend­borgMa­ri­e­sø­stre­nes Børnehave
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Vug­ge­stu­en Byparken
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Bør­ne­går­den Byparken
Svend­borgDen pri­va­te In­sti­tu­tion Tved Børnehave
Svend­borgDen pri­va­te In­sti­tu­tion Bør­ne­ha­ven Ovinehøj
Svend­borgBor­ger­for­e­nin­gen
Svend­borgSyd­fyns El-forsyning
Syd­djursIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Søn­der­borgChri­sten Han­sen min­de­le­gat og Bir­t­he og Thor­mod Ras­mus­sens Fond
Søn­der­borgVon Vet­tes Lånefond
Søn­der­borgI.P. Ni­el­sen Fonden
Thi­stedIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Tøn­derMed­bor­ger­hus, Tønder
Tøn­derKi­ers­gaard, Højer
Tøn­derMu­se­um Sønderjylland
Tøn­derSkær­bæk Museum
Tøn­derMu­se­et Holmen
Tøn­derSpil­le­ste­det Hag­ges (fast­fr. 06)
Tøn­derTøn­der Festi­val (fast­fros­set 06-niveau)
Tøn­derTøn­nis­gård, Rømø
Tøn­derKunst­ner­hu­set, Skærbæk
Tøn­derSdr.jylland Sym­fo­ni­o­rk tilsk. lokaleleje
Tøn­derPro­jekt 4+ (ik­ke kommerciel)
Tøn­derKul­tur­li­vet ef­ter over­gangs­ordn. op­hør (Tøn­der Festival)
Tøn­derBre­de­bro Friluftsbad
Tøn­derLøgum­klo­ster Friluftsbad
Tøn­derUd­lej­ning Kunst­græs­plæ­ne Løgumkloster
Tøn­derGrundtilskud
Tøn­derTil­skud til prioritetsgæld
Tøn­derHal­ti­mer for sko­ler­nes brug
Tøn­derToft­lund Friluftsbad
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Jejsing
Tøn­derKin­der­g­ar­ten Tønder
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Løgumkloster
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Øster Højst
Tøn­derDen Dan­ske børnehave
Tøn­derJejsing bør­nu­ni­vers
Tøn­derAger­skov børnehave
Tøn­derToft­lund børnehave
Tøn­derLøgum Bør­ne­gård
Tøn­derDen sel­ve­je­ne­de in­sti­tu­tion Tøn­der Sport- og Fritidscenter
Tøn­derSkær­bæk Fritidscenter
Tøn­derDSI Ro­sen­væn­get
Tøn­derDSI Sol­går­den
Tår­n­byIk­ke fondstil­syn for fonde
Val­lens­bækIk­ke fondstil­syn for fonde
Var­deIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Vej­enIk­ke fondstil­syn for fonde
Vej­leIk­ke fondstil­syn for fonde
Ve­st­him­mer­landsIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Vi­borgDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Vi­borg Krisecenter
Vi­borgHald Ege Børnehus
Vi­borgDig­ter­par­kens Børnehus
Vi­borgBør­ne­hu­set Tommeliden
Vi­borgFyn­bo­hus Sel­ve­jen­de Institution
Vi­borgBør­ne­hu­set Spangsdal
Vi­borgBør­ne­hu­set Vi­de­be­chs Minde
Vi­borgSpur­ve­hu­set
Vi­borgSta­tio­nen
Vi­borgOver­lund Børnecenter
Vor­ding­borgIk­ke be­sva­ret forespørgslen
ÆrøIk­ke fondstil­syn for fonde
Aa­ben­raaIk­ke be­sva­ret forespørgslen
Aal­borgIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fonde
Aar­husFon­den Voxhall
Aar­husTrain-Fon­­den
Aar­husFon­den Aar­hus Filmværksted
Aar­husFon­den Kunst­hal Aarhus
Aar­husDen Al­men­nyt­ti­ge Fond Pro­duk­tions­cen­te­ret for Ryt­misk Mu­sik i Aarhus
No­ter:
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…