Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Der fin­des in­tet over­blik over, hvem der skal fø­re til­syn med fon­de, som er und­ta­get fra fonds­lo­ven el­ler er­hvervs­fonds­lo­ven. An­sva­ret lig­ger spredt ud hos lan­dets kom­mu­ner, re­gio­ner og mi­ni­ste­ri­er. Og end­da hos fon­de, der skal fø­re til­syn med an­dre fon­de. Der er be­hov for bed­re re­gi­stre­ring af fon­de­ne og de­res til­syn, me­ner eks­pert.

Undtagne fonde
Hver­ken Ci­vilsty­rel­sen el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen ajour­fø­rer – el­ler har pligt til at ajour­fø­re – et re­gi­ster over fon­de, som er und­ta­get fra de­res til­syn. I Er­hvervs­sty­rel­sen fin­des en li­ste over und­tag­ne fon­de på nog­le hund­re­de A4-si­­der, som blev på­be­gyndt i 1980’erne, men som i en læn­ge­re år­ræk­ke ik­ke er ble­vet op­da­te­ret.

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen ved, hvor man­ge fon­de, der fin­des i Dan­mark. Og in­gen ved, hvor man­ge af dis­se fon­de, der er und­ta­get fra til­syn hos de to cen­tra­le fondsmyn­dig­he­der, Er­hvervs­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen.

Lan­dets øver­ste fondsmyn­dig­hed, Ci­vilsty­rel­sen, er fon­de­nes så­kald­te per­muta­tionsmyn­dig­hed. Det be­ty­der, at Ci­vilsty­rel­sen i sid­ste en­de skal god­ken­de væ­sent­li­ge vedtægts­æn­drin­ger for al­le fon­de, in­klu­siv de und­tag­ne, uan­set om f.eks. en kom­mu­ne, en re­gion el­ler et mi­ni­ste­ri­um i for­vej­en fø­rer til­syn. Men hel­ler ik­ke hos Ci­vilsty­rel­sen har man over­blik over de for­skel­li­ge fondstil­syn.

Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke en over­sigt over de øv­ri­ge of­fent­li­ge fondstil­syn i Dan­mark.

Ci­vilsty­rel­sen

“Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke en over­sigt over de øv­ri­ge of­fent­li­ge fondstil­syn i Dan­mark, der skal fø­re til­syn med de und­tag­ne fon­de. Der fin­des ik­ke et re­gi­ster over de und­tag­ne fon­de,” op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen i en e-mail.

Men som Fun­dats kan do­ku­men­te­re med hi­sto­ri­en om det fra­væ­ren­de fondstil­syn for Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond, så kan myn­dig­he­der­ne ta­be det fonds­ret­li­ge til­syn på gul­vet. Kon­se­kven­sen er, at der i åre­vis ik­ke bli­ver ført kon­trol med, om en und­ta­gel­ses­fond over­hol­der si­ne eg­ne vedtæg­ter, og om be­sty­rel­sen i øv­rigt dri­ver fon­den i over­ens­stem­mel­se med de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger.

For an­sva­ret for at fø­re til­syn lig­ger spredt ud hos blandt an­dre lan­dets kom­mu­ner, re­gio­ner og mi­ni­ste­ri­er. Og end­da i sær­li­ge til­fæl­de hos spe­ci­el­le fon­de, der skal fø­re til­syn med an­dre fon­de, som ek­sem­pel­vis den er­hvervs­dri­ven­de fond Det Kø­ben­havn­ske Te­a­ter­sam­ar­bej­de, der fø­rer fondstil­syn med en ræk­ke te­a­tre i Kø­ben­havn, her­un­der Østre Gas­værk Te­a­ter og Nør­re­bro Te­a­ter, der selv er or­ga­ni­se­ret som fon­de.

Ekspert: Der mangler et register

Hver­ken Ci­vilsty­rel­sen el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen ajour­fø­rer – el­ler har pligt til at ajour­fø­re – et re­gi­ster over fon­de, som er und­ta­get fra de­res til­syn. I Er­hvervs­sty­rel­sen fin­des en li­ste over und­tag­ne fon­de på nog­le hund­re­de A4-si­­der, som blev på­be­gyndt i 1980’erne, men som i en læn­ge­re år­ræk­ke ik­ke er ble­vet op­da­te­ret.

Men der er be­hov for et re­gi­ster, me­ner pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen. For når fondstil­sy­ne­ne er spredt ud over lan­dets of­fent­li­ge myn­dig­he­der, så bli­ver det svært for myn­dig­he­der­ne at sik­re sig, at sær­ligt de und­tag­ne fon­de på be­tryg­gen­de vis er un­der­lagt det ret­te fondstil­syn, me­ner han.

“Vi mang­ler ef­ter min me­ning et re­gi­ster. For kan f.eks. kom­mu­ner­ne over­ho­ve­det skaf­fe sig et over­blik over om­rå­det med f.eks. so­ci­a­le fon­de på en me­nings­fuld må­de? Og må­ske sær­ligt når det dre­jer sig om sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de med ind­tæg­ter fra det of­fent­li­ge, så er ra­tio­na­let mindst li­ge så stort for, at fon­de­ne skal væ­re sam­let i et re­gi­ster, som hvis fon­den dri­ver me­re pri­vat virk­som­hed,” si­ger han.

Et re­gi­ster vil­le og­så gø­re det let­te­re at und­gå og op­da­ge sy­stem­fejl, hvor und­tag­ne fon­de som ek­sem­pel­vis Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond fal­der mel­lem fle­re myn­dig­he­ders fondstil­syn.

Det vil­le i sid­ste en­de ska­be en me­re ro­bust ret­stil­stand på fonds­om­rå­det, me­ner Ras­mus Feldt­hu­sen.

“Et ro­bust sy­stem er f.eks. ik­ke af­hæn­gigt af, at én kon­kret be­sty­rel­se ta­ger ini­ti­a­tiv, hvis til­sy­net er fra­væ­ren­de. Det har fle­re ‘checks and ba­lan­ces’ med in­vol­ve­ring af fle­re par­ter. På den må­de und­går man at sæt­te sin lid til én be­stemt ak­tør. På den må­de bli­ver det let­te­re at un­der­støt­te, at loven bli­ver fulgt,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen.

Huller i kommunale fondstilsyn

For at ska­be trans­pa­rens om de und­tag­ne fon­de, bad Fun­dats samt­li­ge 98 kom­mu­ner om at op­ly­se, hvil­ke fon­de de har pligt til at fø­re fonds­ret­ligt til­syn med. Li­sten vi­ser kom­mu­ner­nes be­sva­rel­ser.

Be­sva­rel­ser­ne vi­ser, at nog­le kom­mu­ner fø­rer fondstil­syn med man­ge fonde/selvejende in­sti­tu­tio­ner, mens an­dre kom­mu­ner ik­ke er fondstil­syn. Blandt be­sva­rel­ser­ne fin­des og­så kom­mu­ner, som ik­ke har no­gen li­ste over fon­de, som de har pligt til at fø­re til­syn med.

Li­sten in­de­hol­der kun kom­mu­ner. Der­u­d­over kan bl.a. re­gio­ner, so­ci­al­til­syn, mi­ni­ste­ri­er, sty­rel­ser og og­så sær­li­ge fon­de fø­re til­syn med und­tag­ne fon­de.

En­de­lig skal det be­mær­kes, at li­sten kan væ­re be­hæf­tet med fejl­be­sva­rel­ser, som skyl­des at den ud­før­en­de sags­be­hand­ler i de en­kel­te kom­mu­ner har mis­for­stå­et el­ler ik­ke har kend­skab til for­skel­len mel­lem at væ­re fondstil­syn for en fond og at væ­re ad­mi­ni­stra­tor for en fond. På grund af de ufuld­stæn­di­ge re­gi­stre­rin­ger i cvr-sy­ste­­met har det ik­ke væ­re mu­ligt for Fun­dats at ren­se li­sten for den­ne ty­pe af fejl.

Kom­mu­neNavn på fond/legat
Al­bert­slundIk­ke fondstil­syn for fon­de
Al­le­rødAl­le­rød Kom­mu­nes Ung­doms­fond (un­der op­løs­ning)
As­sensIk­ke fondstil­syn for fon­de
Bal­lerupIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Bil­lundIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Born­holmIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Brønd­byIk­ke fondstil­syn for fon­de
Brøn­der­s­levFon­den for Brøn­der­s­lev Hal­ler­ne
Dra­gørBlom­ster­hand­ler Pe­ter P. Bø­ge An­der­sen og hu­stru In­gers fond til for­del for æl­dre­ak­ti­vi­te­ter og æl­dreomsorg i Dra­gør Kom­mu­ne
Dra­gørDra­gør By­fond for be­va­rel­se af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de hu­se og byg­nings­mil­jø­er i Dra­gør gam­le by og havn
Dra­gørSto­re Mag­le­by Be­va­rings­fond for be­va­rel­se af ar­ki­tek­to­nisk vær­di­ful­de hu­se og mil­jø­er i Sto­re Mag­le­by lands­by og kom­mu­nens øv­ri­ge landzo­ne
Dra­gørLei­sa Ne­el Wal­løe Jo­han­sens Min­de­le­gat for ydel­se af støt­te til en kreds af æl­dre el­ler in­va­li­de bor­ge­re i Dra­gør Kom­mu­ne
Ege­dalIk­ke fondstil­syn for fon­de
Es­b­jergEs­b­jerg Køb­stads Ju­bilæums­stif­tel­se
Es­b­jergJes­per Pe­der­sen og Hu­strus Min­de­le­gat
Es­b­jergCla­ra Han­sens Min­de­le­gat
Es­b­jergAn­na Frand­sens Le­gat
Es­b­jergKirsti­ne og Ni­els Th. Jen­sens Le­gat
Es­b­jergEs­b­jerg Kom­mu­nes Trangs­le­gat
Es­b­jergEs­b­jerg Kom­mu­nes Ud­dan­nel­ses­le­gat
Es­b­jergDet Ter­man­sen­ske Le­gat
Es­b­jergDig­ter­hjem­met - Ga­ve fra Juli­us Bom­holt
Fa­nøSko­le­væs­nets le­gat med en le­gat­ka­pi­tal på 390.000 kr.
Fa­nøErik Schou’s le­gat med en le­gat­ka­pi­tal på 225.000 kr.
Fa­nøLe­gat for Vær­dig træn­gen­de med en le­gat­ka­pi­tal på 158.000 kr.
FavrskovIk­ke fondstil­syn for fon­de
FaxeIk­ke fondstil­syn for fon­de
Fre­de­riks­bergIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Fre­dens­borgKa­sta­nie­går­den
Fre­dens­borgSko­vbør­ne­ha­ven Sko­vly­set
Fre­dens­borgSme­de­går­dens Bør­ne­hus
Fre­dens­borgSme­de­går­dens Bør­ne­hus (Hus 11)
Fre­dens­borgNi­vaa­gaard Bør­ne­ha­ve
Fre­de­ri­ciaDen sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion Han­nerup­hus
Fre­de­riks­havnJen­ny Jen­sen Fon­den
Fre­de­riks­havnChri­sti­an Lud­vig Cloos og hu­stru Hen­ri­et­te Cloos Le­gat
Fre­de­riks­havnKøb­mand Sø­ren Møl­ler og hu­stru Le­gat
Fre­de­riks­havnLe­ga­tet for sær­ligt van­ske­ligt stil­le­de bor­ge­re i Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne
Fre­de­riks­havnBrøn­dums le­gat til so­ci­a­le for­mål
Fre­de­riks­sundIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 1]
Fu­re­søIk­ke fondstil­syn for fon­de
Faa­­borg-Midt­­fynIk­ke fondstil­syn for fon­de
Gen­tof­teIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
GladsaxeBags­værd bør­ne­hus
GladsaxeNo­vo
GladsaxeGladsaxe Sko­vbør­ne­ha­ve
GladsaxeKa­sta­nie­hu­set, Kag­så
GladsaxeMørk­høj Fri
GladsaxeTor­ve­går­den
GladsaxeRi­ch­ter
GladsaxeBags­værd Ob­ser­va­tions­hjem
GladsaxeSo­fiesko­len
GladsaxeSko­v­di­get
GladsaxeHa­resko­v­bo
GladsaxeDen Sel­ve­jen­de Æl­dre­bo­li­gin­sti­tu­tion Ha­resko­v­bo Bo­lig
GladsaxeKar­vig - Fæl­lesad­mi­ni­stra­tio­nen af 2009
Glo­strupHu­se­jer C. Frand­sens Al­der­doms­fond
Glo­strupErik Laurids Vejvad Ni­el­sens Fond
Glo­strupGlo­strup Kom­mu­nes Ud­dan­nel­ses­le­gat
Glo­strupSog­ne­fo­ged Pe­ter Lud­vig Jen­sen og Hu­stru Bir­t­he Jen­sens le­gat (un­der op­løs­ning)
Gre­veIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Gribs­kovIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Guld­borgs­undIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Ha­der­s­levEjen­doms­fon­den for Vo­jens Kul­­tur- og Mu­sik­hus
Ha­der­s­levFon­den for Vo­jens Idræts- og Sports­hal­ler
Ha­der­s­levApo­te­ker Hans Clau­sen Schultz og hu­strus min­de­le­gat for Fo­le Sogn
Ha­der­s­levHa­der­s­lev Fon­den
Ha­der­s­levCat­ha­ri­na­hjem­mets Fond
Ha­der­s­levKnud Nis­sen Møl­ler Fon­den
HalsnæsIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
He­den­stedIk­ke fondstil­syn for fon­de
Hels­in­gørIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Her­levIk­ke fondstil­syn for fon­de
Her­ningBør­ne­hu­set Brænd­gård
Her­ningBør­ne­hu­set Him­mel­blå
Her­ningBør­ne­hu­set Mo­le­vit­ten
Her­ningBør­ne­hu­set Stjer­nen
Her­ningBør­ne­liv
Her­ningBør­ne­oa­sen Lind
Her­ningGa­laxen
Her­ningHøj­gård Bør­ne­hus
Her­ningKer­­ne­hu­­set-Eng­blom­­men
Her­ningSkalm­e­je­går­den
Her­ningVin­ding Bør­ne­hus
Her­ningHer­ning Kri­se­cen­ter
Her­ningSand­feld­går­den
Her­ningBir­ke­toft
Her­ningKil­de­høj
Her­ningNy­bo­der (Dan­ske Di­a­kon­hjem) (al­men ældrebolig/handicapvenlig bo­lig)
Her­ningBlå Kors Var­mestue (ak­ti­vi­tets- og samvær­stil­bud og forsorgshjem/herberg)
Her­ningBlå Kors Pen­sio­nat (forsorgshjem/herberg)
Her­ningBo- og genop­træ­ning Bytof­ten (bo­lig, mid­ler­ti­digt bo­til­bud, træ­ning, ak­ti­vi­tets- og samvær­stil­bud
Her­ningMøl­trup Op­ta­gel­ses­hjem – Lin­de­ly (forsorgshjem/herberg, læn­ge­re­va­ren­de bo­til­bud, mid­ler­ti­dig bo­til­bud)
Her­ningLyng­blom­sten (ak­ti­vi­tets- og samvær­stil­bud)
Her­ningBlå Møl­le (ak­ti­vi­tets- og sam­værds­til­bud)
Her­ningMi­ni­højsko­len (spe­ci­a­lun­der­vis­ning for voks­ne)
Hil­le­rødFre­de­riks­borg­cen­tret
Hil­le­rødHil­le­rød Eli­te Idræt
Hjør­ringIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Hol­bækIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Holste­broIk­ke fondstil­syn for fon­de
Hor­sensEGV Kloven­høj (let­te kol­lek­tiv­bo­li­ger)
Hor­sensNits­chkes Stif­tel­se (let­te kol­lek­tiv­bo­li­ger)
Hor­sensTek­nisk Kol­le­gi­um i Hor­sens (ung­doms­bo­li­ger)
Hor­sensHor­sens Ung­doms­bo­li­ger
Hor­sensIn­du­stri­mu­se­et
Hor­sensHor­sens Ny Te­a­ter
Hor­sensUng­doms­hu­set Ta ́Fat
Hor­sensTøn­­ning-Træ­­den Frisko­le
Hor­sensBak­kelan­dets Frisko­le
Hor­sensSct. Ibs sko­le
Hor­sensVe­st­birk Frisko­le
Hor­sensGe­fions­går­det
Hor­sensHul­vej Sko­le
Hvi­d­ov­reIk­ke fondstil­syn for fon­de
Hø­je-Taa­­strupIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fon­de
Hørs­holmFrø­ken An­na Ma­rie Gre­en-Ni­el­­sens fond
Ikast-Bran­­deAne Fje­er­sko­vs Min­de­fond
Ikast-Bran­­deChri­sti­ne og Chri­sti­an Sko­vs Le­gat
Ikast-Bran­­deDora og Gu­stav Mul­lers Le­gat
Ikast-Bran­­deNis Nis­sen Jø­ker og Hu­strus Fond
Is­højIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Jam­mer­bugtIk­ke fondstil­syn for fon­de
Ka­lund­borgIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Ker­te­min­deIk­ke fondstil­syn for fon­de
Kol­dingIk­ke fondstil­syn for fon­de
Kø­ben­havnEjen­doms­fon­den Co­pen­ha­gen In­ter­na­tio­nal School
Kø­ben­havnFon­den De Åb­ne Rum (dri­ver ”Fol­ket Hus”)
Kø­ben­havnFon­den Jagt­vej 69 (dri­ver ”Ung­doms­hu­set”)
Kø­ben­havnRagn­hild­ga­de­fon­den
Kø­ben­havnFa­brik­ken for Kunst og De­sign”
Kø­ben­havnCo­pen­ha­gen Con­tem­porary-Fon­­den
Kø­ben­havnFon­den Sjak­ket
Kø­ben­havnEjen­doms­fon­den Vand­kul­tur­hu­set Pa­pirø­en
Kø­ben­havnByg­nings­fon­den Ke­del­hu­set
Kø­ben­havnFon­den CPH Sta­ge
Kø­ben­havnDen er­hvervs­dri­ven­de fond Den sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Ener­gi­Cen­ter Vold­par­ken
Kø­ben­havnFon­den de Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler
Kø­ben­havnFon­den Film­værk­ste­det
Kø­ben­havnFon­den Ar­bej­der­mu­se­et & Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Bi­bli­o­tek og Ar­kiv
Kø­ben­havnFon­den Det ny Em­d­rup­borg­kol­le­gi­um (vedtægts­be­stemt til­syn)
Kø­ben­havnBor­ger­går­den (Be­stemt i tid­li­ge­re lov­giv­ning)
Kø­ben­havnAdel­går­den
Kø­ben­havnAd­ventskir­kens Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnAd­ventskir­kens Vug­ge­stue
Kø­ben­havnAma­ger­bro Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnAn­na Wul­f­fs
Kø­ben­havnAn­­ne-Ma­ri­e­­går­­den
Kø­ben­havnAr­til­le­ri­ve­jens Kr­udt­ug­ler og Slot­tet
Kø­ben­havnAsko­v­fon­den KBH+
Kø­ben­havnAsko­v­fon­dens Bør­ne­hus
Kø­ben­havnAs­munds­min­de
Kø­ben­havnBar­nets Hus - Ame­ri­ka­vej
Kø­ben­havnBel­la­høj Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnBel­lis
Kø­ben­havnBe­ne­dik­te­går­den
Kø­ben­havnBe­t­hle­hems Sogns Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnBlå­går­dens Bør­ne­hus
Kø­ben­havnBryg­ge­hu­set
Kø­ben­havnBryg­gen
Kø­ben­havnBør­ne­flok­ken
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Ans­gars Eng­le
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Hels­ing­borg­ga­de
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Hå­bet
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven på Smyr­na­vej
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Tus­se­nel­da
Kø­ben­havnBør­ne­ha­ven Vold­par­ken
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Bal­der
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Bav­ne­høj
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Co­bra
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Co­lum­bus
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Det Blå Uni­vers
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Fri­mester­vej
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Fæl­leden
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Gem­met
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Hur­lum­hej
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Kil­den
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Lupi­nen og Red Bar­nets Vug­ge­stue
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Mus­lin­gen
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Nat­ha­na­el
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Skt. Ja­cob
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Spi­re­top­pen
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Sund­by Al­gård
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Uni­ver­set
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set ved Kon­gens Ha­ve
Kø­ben­havnBør­ne­hu­set Vor Frue
Kø­ben­havnBør­ne­inst. v/ Se­ru­min­sti­tut­tet
Kø­ben­havnBør­ne­in­sti­tu­tio­nen Eng­ha­ve
Kø­ben­havnCa­ro­li­ne­ha­ven
Kø­ben­havnCen­ter­bør­ne­ha­ven
Kø­ben­havnChri­sti­ans­havns Asyl
Kø­ben­havnDam­hu­set
Kø­ben­havnDen Fly­ven­de Kuf­fert
Kø­ben­havnDen Gu­le Prik
Kø­ben­havnDen In­te­gre­re­de In­sti­tu­tion Le­ge­hjør­net
Kø­ben­havnDet Lil­le Akva­rie
Kø­ben­havnDos­se­rin­gens Vug­ge­stue
Kø­ben­havnDron­ning Lou­i­ses Asyl
Kø­ben­havnDy­ben­dals­vej
Kø­ben­havnEdel Li­is­bergs Bør­ne­hus
Kø­ben­havnEks­pe­ri­men­tal In­sti­tu­tio­nen
Kø­ben­havnEven­tyr­lan­det
Kø­ben­havnFre­de­rik d. 6's Asyl
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter 4 - Syd
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Bis­peb­jerg Nord
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Brøns­høj Husum
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Islands Bryg­ge
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Rideklubben/Lumix
Kø­ben­havnFri­tids­cen­ter Yd­re Nør­re­bro
Kø­ben­havnFri­tids­hjem­met Lind­holm
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Ama­ger Fæl­led Skole/Amagerhylden
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Brøns­høj Skole/Brønshøj Fri­tids­hjem
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Den Clas­sen­ske Le­gat Sko­le
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Husum Sko­le
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Ka­tri­nedals Sko­le
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Kil­de­vælds­sko­len
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Kor­sa­ger Skole/Fritidshjemmet Nord­ly­set
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Oe­h­lens­chlæ­gers­ga­des Skole/Saxoly Fri­tids­hjem
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Rød­kil­de Skole/La Bel­la
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Sko­len ved Sun­det
Kø­ben­havnFri­tids­in­sti­tu­tio­nen ved Vi­bens­hus Sko­le
Kø­ben­havnFug­le­re­den
Kø­ben­havnFærgen/Luther
Kø­ben­havnGuld­­berg-Hu­­de­­går­­den
Kø­ben­havnHa­le­t­ud­sen
Kø­ben­havnHa­ralds­går­den
Kø­ben­havnHim­mel og Hav
Kø­ben­havnHol­men Sogns Ud­flyt­ter­bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnHum­le­bo
Kø­ben­havnHusum Me­nig­heds­bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnHusum Me­nig­heds­vug­ge­stue
Kø­ben­havnHusum­vold
Kø­ben­havnHøb­jerg
Kø­ben­havnIdræts­bør­ne­ha­ven Hylet
Kø­ben­havnIdræts­fri­tids­in­sti­tu­tio­nen Skjold - FC
Kø­ben­havnIdræts­fri­tids­in­sti­tu­tio­nen Skjold - FI
Kø­ben­havnJagt­ve­jens Asyl Vug­ge­stue
Kø­ben­havnJord­klo­den
Kø­ben­havnJu­vel­en
Kø­ben­havnKlub B29
Kø­ben­havnKol­lek­tiv­hu­set Bel­la
Kø­ben­havnKon­gero­sen
Kø­ben­havnKrau­se­ren
Kø­ben­havnLa­byrin­ten
Kø­ben­havnLan­ge­bro
Kø­ben­havnLa­vuk - Klub
Kø­ben­havnLe­ge­hu­set
Kø­ben­havnLin­den
Kø­ben­havnLu­mix Nord
Kø­ben­havnMa­rengsen
Kø­ben­havnMar­gret­he­går­den
Kø­ben­havnMart­ha­hjem­met
Kø­ben­havnMi­ni Ajax - Børn i Be­væ­gel­se
Kø­ben­havnMi­ni­ste­ri­er­nes Bør­ne­hus
Kø­ben­havnMo­le­vit­ten
Kø­ben­havnMæl­ke­vej­en
Kø­ben­havnMøl­le­læn­gens Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnNordt­of­te­gaard
Kø­ben­havnNy­bo­ders Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnOl­riks Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnPark­høj
Kø­ben­havnPum­pe­sta­tio­nen
Kø­ben­havnRegn­bu­en
Kø­ben­havnRi­i­set
Kø­ben­havnRosa­lie
Kø­ben­havnRo­sen­borg Fri­havns Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnRYAC - Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnRø­de Ko i Cen­trum
Kø­ben­havnRø­de Kors Vug­ge­stue
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 1
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 2
Kø­ben­havnRø­de Ro­se 3
Kø­ben­havnRå­d­va­ds­vejs Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnSamu­els­går­den - Vug­ge­stue og Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnSankt Ger­tr­ud - Ru­dolf Ste­i­ner Bør­ne­ha­ven
Kø­ben­havnSankt Jo­han­nes Går­dens In­te­gre­re­de Bør­­ne-/Un­­ge­in­sti­tu­tion
Kø­ben­havnSaxo­går­den
Kø­ben­havnSaxo­ly Bør­ne­hus
Kø­ben­havnSchous Bør­ne­hus
Kø­ben­havnSett­le­men­tet Børn og Un­ge
Kø­ben­havnSjæl­lands­hu­se
Kø­ben­havnSkjold-Læs­­sø­e­­går­­den
Kø­ben­havnSlet­te­går­den
Kø­ben­havnSmør­hul­let
Kø­ben­havnSo­fie­går­dens Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnSo­fie­går­dens Vug­ge­stue
Kø­ben­havnSol­bak­ken
Kø­ben­havnSpin­de­går­den
Kø­ben­havnSta­dens Væn­ge
Kø­ben­havnStak­ha­ven
Kø­ben­havnStæ­re­bo
Kø­ben­havnSund­by Asyl
Kø­ben­havnSund­by Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnSund­park
Kø­ben­havnSyv­stjer­nen
Kø­ben­havnTan­te Ol­gas Bør­ne­hus
Kø­ben­havnTe­a­ter­bør­ne­in­sti­tu­tio­nen
Kø­ben­havnTho­mas P. Hej­les Ung­doms­hus
Kø­ben­havnThor­san­na
Kø­ben­havnTi­mo­t­heus Sogns Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnTKs Sko­v­hyt­ten
Kø­ben­havnTre­klø­ve­ren
Kø­ben­havnTryl­le­fløjten
Kø­ben­havnUd­flyt­ter­bør­ne­ha­ven Bø­ge­ly
Kø­ben­havnUt­ter­s­lev Bør­ne­gård
Kø­ben­havnVal­byhøj
Kø­ben­havnVal­des Bør­ne­hus
Kø­ben­havnVan­lø­se Fol­kebør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnVar­tov Bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnVe­ster­bro Ung­doms­gård
Kø­ben­havnØbro Me­nig­heds­bør­ne­ha­ve
Kø­ben­havnØn­skeø­en
Kø­ben­havnØster­fæl­led Bør­ne­hus
Kø­geFæl­les­le­ga­tet for vær­di­ge træn­gen­de i Sko­v­bo Kom­mu­ne
Kø­geAl­ders­hvile­fon­den
Kø­geBrand­me­ster Carl Ej­nar Theo­dor Carl­son og hu­strus le­gat
Kø­geFæl­les­le­ga­tet for vær­di­ge træn­gen­de i Kø­ge Kom­mu­ne
Lan­gelandIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Lej­reIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
LemvigEn­tre­pre­nør Kirk og Hu­strus Le­gat for vær­di­ge træn­gen­de i Har­boø­re sogn
LemvigLemvig Kom­mu­nes Bi­stands­le­gat
Lol­landIk­ke fondstil­syn for fon­de
Lyng­­by-Ta­ar­­bækIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 2]
Læ­søIk­ke fondstil­syn for fon­de
Ma­ri­a­ger­fjordIk­ke fondstil­syn for fon­de
Mid­del­fartIk­ke fondstil­syn for fon­de
Mor­søIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 3]
Nord­djursIk­ke fondstil­syn for fon­de
Nord­fynDen sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion Ot­terup Idræts­cen­ter
Nord­fynFæl­les­le­gat for vær­digt træn­gen­de i Nord­fyns Kom­mu­ne (kom­mu­nen er og­så be­sty­rel­se)
Nord­fynIn­ga Ma­rie Las­sens min­de­le­gat (kom­mu­nen er og­så be­sty­rel­se)
Nord­fynWil­fred Chri­sti­an­sen og hu­strus min­de­fond (kom­mu­nen er og­så be­sty­rel­se)
Nord­fynDet hof­man­ske le­gat (borg­me­ster er med i be­sty­rel­sen og kom­mu­nen er til­syns­myn­dig­hed)
Ny­borgIk­ke fondstil­syn for fon­de
Næst­vedIk­ke fondstil­syn for fon­de
Oden­seIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 4]
Od­derIk­ke fondstil­syn for fon­de
Od­derIk­ke fondstil­syn for fon­de
Od­s­her­redBo­ligsel­ska­bet 1942 (I Nyk. Sj.)
Od­s­her­redOd­s­her­red Kom­mu­ne selv
Od­s­her­red48 æl­dreple­je­bo­li­ger v. OK-Fon­­den
Od­s­her­redBo­fæl­les­ska­bet ved Rør­vig Møl­le v. OK-Fon­­den
Od­s­her­redBo­fæl­les­ska­bet Søkan­ten (Nyk. Sj.) v. OK-Fon­­den
Od­s­her­redSe­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Per­len (Od­den Hav­ne­by)
Od­s­her­redSe­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Eng­ha­ven (Vig)
Od­s­her­redMu­se­um Ve­stsjæl­land
Od­s­her­redGe­o­park Od­s­her­red
Od­s­her­redByg­nings­fon­den Od­s­her­red Te­a­ter
Od­s­her­redOd­s­her­red Te­a­ter
Od­s­her­redOd­s­her­red Kul­tur­hi­sto­risk Mu­se­um
Ran­dersRan­ders Kunst­mu­se­um
Ran­dersRan­ders (Egns)teater
Ran­dersLa­de­går­den
Ran­dersHjør­ne­ste­nen
Ran­dersDen Blå Pa­raply
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Gaia
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Klub 85
Ran­dersDen Al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tion Klip­pen
Ran­dersBo­ligsel­ska­bet Sand­gra­ven
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Bo­fæl­les­ska­bet Har­rids­lev
Ran­dersDen sel­ve­jen­de al­me­ne ung­doms­bo­li­gin­sti­tu­tion Start­bo
Ran­dersKloster­væn­get
Ran­dersRan­ders Klo­ster
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Æl­dre­bo­li­ger­ne Park­bou­le­var­den 69
Ran­dersBogrup­pen i Adel­ga­de
Ran­dersDen Hør­ning­s­ke Stif­tel­se
Ran­dersKri­strup Vug­ge­stue
Ran­dersTjær­by­ve­jens Vug­ge­stue
Ran­dersBør­ne­ha­ven Bredstrups­ga­de
Ran­dersDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Glen­te­vej
Ran­dersBør­ne­ha­ven Him­mel­blå
Ran­dersBør­ne­ha­ven Tirs­da­len
Ran­dersKri­strup Bør­ne­hus
Ran­dersHel­sted Bør­ne­hus
Ran­dersRan­ders Bør­ne­a­syl
Ran­dersBør­ne­hu­set Ma­ri­en­dal
Ran­dersPlan­tan­går­den
Ran­dersKFUM’s in­sti­tu­tio­ner
Ran­dersVorup Bør­­ne- og Ung­doms­hus
Ran­dersKFUM’s fri­tids­gård Sol­går­den
Ran­dersRan­ders kri­se­cen­ter
Re­bildIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Ring­­kø­­bing-SkjernMag­da og Ni­els C. Jen­sens Le­gat
Ring­­kø­­bing-SkjernKøb­mand C. Kold­borg og Hu­strus Min­de­le­gat
Ring­­kø­­bing-SkjernJens Chr. Chri­sten­sen Sta­ge og Ma­rie Sø­ren­sen Stage’s Fond
Ring­­kø­­bing-SkjernS. Chr. Pe­der­sens Le­gat
Ring­­kø­­bing-SkjernLæ­rer Mor­ten Jen­sen og Hu­stru El­se Jen­sens Le­gat
Ring­­kø­­bing-SkjernRing­­kø­­bing-Skjern Kom­mu­nes Fæl­les­le­gat
Ring­­kø­­bing-SkjernKøb­mand C. M. Schu­berts Bør­ne­hjem­s­le­gat
Ring­­kø­­bing-SkjernPau­la og Ri­chard Ve­stera­gers min­de­le­gat
Ring­s­tedIk­ke fondstil­syn for fon­de
Roskil­deIk­ke fondstil­syn for fon­de [no­te 5]
Ru­der­s­dalIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Rø­d­ov­reIk­ke fondstil­syn for fon­de
Sam­søIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Sil­ke­borgIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fon­de
Skan­der­borgFæl­les­le­ga­tet for sy­ge, vær­digt træn­gen­de og/eller ud­dan­nel­ses­sø­gen­de i Skan­der­borg Kom­mu­ne
Skan­der­borgSa­na­to­ri­e­læ­ge El­len Pe­der­sens Le­gat
Skan­der­borgSø­sken­de Jen­sens Le­gat
Ski­veFon­den Spøt­trup Stu­de­gård
Sla­gel­seIk­ke fondstil­syn for fon­de
Sla­gel­seIk­ke fondstil­syn for fon­de
Sol­rødIk­ke fondstil­syn for fon­de
SorøIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
StevnsIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Stru­erIk­ke fondstil­syn for fon­de
Svend­borgFor­e­nin­gen Bre­cht Hus
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion SG-Hal­­len
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Ri­de­hal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Skårup-Hal­­len
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Bad­min­ton­hal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Svend­borg Idræts­hal og Ten­nis­hal
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Tåsin­ge­hal­len
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Thurøhal­len
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Tved­hal­len
Svend­borgSvend­borg og Om­egns Mu­se­um
Svend­borgPro­duk­tions­højsko­len i Svend­borg
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Mær­sk­går­dens Ud­byg­ning
Svend­borgSvend­borg Te­a­ter
Svend­borgSvend­borg Van­drer­hjem og Fe­ri­e­cen­ter
Svend­borgFor­e­nin­gen Ma­ri­timt Cen­ter
Svend­borgRot­te­fæl­den
Svend­borgRantzaus­min­de Bør­ne­ha­ve
Svend­borgBør­ne­bik­sen
Svend­borgMa­ri­e­sø­stre­nes Bør­ne­ha­ve
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Vug­ge­stu­en By­par­ken
Svend­borgDen sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Bør­ne­går­den By­par­ken
Svend­borgDen pri­va­te In­sti­tu­tion Tved Bør­ne­ha­ve
Svend­borgDen pri­va­te In­sti­tu­tion Bør­ne­ha­ven Ovi­ne­høj
Svend­borgBor­ger­for­e­nin­gen
Svend­borgSyd­fyns El-for­­sy­­ning
Syd­djursIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Søn­der­borgChri­sten Han­sen min­de­le­gat og Bir­t­he og Thor­mod Ras­mus­sens Fond
Søn­der­borgVon Vet­tes Lå­ne­fond
Søn­der­borgI.P. Ni­el­sen Fon­den
Thi­stedIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Tøn­derMed­bor­ger­hus, Tøn­der
Tøn­derKi­ers­gaard, Hø­jer
Tøn­derMu­se­um Søn­derjyl­land
Tøn­derSkær­bæk Mu­se­um
Tøn­derMu­se­et Hol­men
Tøn­derSpil­le­ste­det Hag­ges (fast­fr. 06)
Tøn­derTøn­der Festi­val (fast­fros­set 06-ni­veau)
Tøn­derTøn­nis­gård, Rø­mø
Tøn­derKunst­ner­hu­set, Skær­bæk
Tøn­derSdr.jylland Sym­fo­ni­o­rk tilsk. lo­kale­le­je
Tøn­derPro­jekt 4+ (ik­ke kom­merci­el)
Tøn­derKul­tur­li­vet ef­ter over­gangs­ordn. op­hør (Tøn­der Festi­val)
Tøn­derBre­de­bro Fril­ufts­bad
Tøn­derLøgum­klo­ster Fril­ufts­bad
Tøn­derUd­lej­ning Kunst­græs­plæ­ne Løgum­klo­ster
Tøn­derGrundtilskud
Tøn­derTil­skud til pri­o­ri­tets­gæld
Tøn­derHal­ti­mer for sko­ler­nes brug
Tøn­derToft­lund Fril­ufts­bad
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Jejsing
Tøn­derKin­der­g­ar­ten Tøn­der
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Løgum­klo­ster
Tøn­derDeut­scher Kin­der­g­ar­ten Øster Højst
Tøn­derDen Dan­ske bør­ne­ha­ve
Tøn­derJejsing bør­nu­ni­vers
Tøn­derAger­skov bør­ne­ha­ve
Tøn­derToft­lund bør­ne­ha­ve
Tøn­derLøgum Bør­ne­gård
Tøn­derDen sel­ve­je­ne­de in­sti­tu­tion Tøn­der Sport- og Fri­tids­cen­ter
Tøn­derSkær­bæk Fri­tids­cen­ter
Tøn­derDSI Ro­sen­væn­get
Tøn­derDSI Sol­går­den
Tår­n­byIk­ke fondstil­syn for fon­de
Val­lens­bækIk­ke fondstil­syn for fon­de
Var­deIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Vej­enIk­ke fondstil­syn for fon­de
Vej­leIk­ke fondstil­syn for fon­de
Ve­st­him­mer­landsIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fon­de
Vi­borgDen Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Vi­borg Kri­se­cen­ter
Vi­borgHald Ege Bør­ne­hus
Vi­borgDig­ter­par­kens Bør­ne­hus
Vi­borgBør­ne­hu­set Tom­me­li­den
Vi­borgFyn­bo­hus Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion
Vi­borgBør­ne­hu­set Spangs­dal
Vi­borgBør­ne­hu­set Vi­de­be­chs Min­de
Vi­borgSpur­ve­hu­set
Vi­borgSta­tio­nen
Vi­borgOver­lund Bør­ne­cen­ter
Vor­ding­borgIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
ÆrøIk­ke fondstil­syn for fon­de
Aa­ben­raaIk­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len
Aal­borgIn­gen li­ste over kom­mu­nens til­syns­for­plig­tel­se over for fon­de
Aar­husFon­den Voxhall
Aar­husTrain-Fon­­den
Aar­husFon­den Aar­hus Film­værk­sted
Aar­husFon­den Kunst­hal Aar­hus
Aar­husDen Al­men­nyt­ti­ge Fond Pro­duk­tions­cen­te­ret for Ryt­misk Mu­sik i Aar­hus
No­ter:
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.
  • Kom­mu­nen op­ly­ser som svar, at den ad­mi­ni­stre­rer fonde/legater. Det­te ude­luk­ker, at kom­mu­nen sam­ti­dig er fondstil­syn for dis­se fonde/legater.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.