Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, der er me­de­jer af Co­l­o­p­last, do­ne­rer ek­stra­or­di­nært støt­te til en ræk­ke mu­se­er, som har tabt en­tréind­tæg­ter un­der ned­luk­nings­kri­sen.

Louisiana Literature 2018
Lou­i­si­a­na har få­et har få­et en do­na­tion på 2,5 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fon­dens ek­stra­or­di­nær pul­je på 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner (fo­to: Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til.

Fon­den har kon­tak­tet in­sti­tu­tio­ner­ne di­rek­te, og støt­ten er fast­lagt i di­a­log med de en­kel­te mod­ta­ge­re.

”Fon­den fin­der det vig­tigt at vær­ne om lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner i en tid, hvor bran­chen er hårdt trængt på grund af covid-19-kri­­sen og dens ef­ter­virk­nin­ger. Pulj­en ud­de­les som en ek­stra­or­di­nær støt­te, der kan hjæl­pe og glæ­de i en svær tid, men den kan ik­ke stå ale­ne og om­fat­ter kun en min­dre ræk­ke af in­sti­tu­tio­ner,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond ud­del­te sid­ste år 248 mio. kr., hvoraf tre fjer­de­le går til kunst og kul­tu­rel­le for­mål. Fon­dens fo­kus på kul­turin­sti­tu­tio­ner er der­for og­så bag­grun­den for ek­stra­or­di­nært at gi­ve støt­te til den hårdt pres­se­de kul­tur­bran­che, der har lidt un­der kon­se­kven­ser­ne af ned­luk­nin­gen si­den marts må­ned.

Mod­ta­ger­ne af den sær­li­ge hånds­ræk­ning tæl­ler blandt an­det M/S Mu­se­et for Sø­fart, Ran­ders Kunst­mu­se­um, Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge i Ve­stjyl­land og Kunst­for­e­nin­gen Gl. Strand.

Og­så Lou­i­si­a­na har få­et del i pulj­en, og her er di­rek­tør Po­ul Erik Tøj­ner glad for bå­de pen­ge­ne og an­er­ken­del­sen af de pro­ble­mer, som cor­ona­kri­sen har bragt mu­se­et i.

”Fon­de­nes do­na­tio­ner til mu­se­er­ne, ik­ke mindst til Lou­i­si­a­na, er alt­af­gø­ren­de for re­a­li­se­rin­gen af de sto­re kul­tu­rel­le be­gi­ven­he­der, som med stor kva­li­tet når man­ge men­ne­sker. En an­søg­ning om støt­te er nor­malt ri­me­lig­vis en lang og kom­pli­ce­ret pro­ces, og så me­get me­re be­fri­en­de er det, at Lou­is-Han­­sen Fon­den i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion har valgt at gen­be­kræf­te si­ne en­ga­ge­men­ter i en ræk­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner med hur­tig og ukom­pli­ce­ret hjælp – i Lou­i­si­a­nas til­fæl­de med 2,5 mio​.kr til at sik­re en af ef­ter­å­rets sto­re ud­stil­lin­ger, som så­le­des er fi­nan­si­e­ret med en hø­je­re an­del end van­ligt. Det er en me­get op­mun­tren­de hånds­ræk­ning på en me­get ud­for­dret bag­grund og en an­er­ken­del­se, fø­ler vi, af den må­de, vi dri­ver mu­se­um på,” ud­ta­ler Po­ul Erik Tøj­ner.

For Ran­ders Kunst­mu­se­um er støt­ten og­så en stor let­tel­se i kri­se­ti­den:

”Det be­ty­der, at vi nu al­li­ge­vel kan gen­nem­fø­re kom­men­de ud­stil­lin­ger og pro­jek­ter, som vi el­lers hav­de tabt mid­ler­ne til at gen­nem­fø­re på grund af mang­len­de en­tré-ind­tæg­ter, sam­ti­dig med at vi kan tæn­ke og ud­vik­le nye for­mid­lings­for­mer,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Li­se Jep­pe­sen.

For et min­dre mu­se­um som Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge har det væ­ret et pro­blem, at de gen­nem fle­re må­ne­der ik­ke har kun­net plan­læg­ge læn­ge­re end til Stats­mi­ni­ste­rens næ­ste pres­se­mø­de. Men med be­vil­lin­gen fra Lou­is-Han­­sen Fon­den tør le­del­sen nu igen tæn­ke frem­tids­o­ri­en­te­ret og kre­a­tivt, for­tæl­ler di­rek­tør In­ge­borg Sven­ne­vig.

”Vi er en kre­a­tiv bran­che, der nor­malt plan­læg­ger ud­stil­lin­ger og events me­get langt frem i ti­den. Støt­ten be­ty­der, at vi nu kan ska­be en rig­tig flot sær­ud­stil­ling, som sæt­ter fle­re af vo­res unik­ke gen­stan­de i spil og som for­hå­bent­ligt bli­ver start­skud­det til en me­re sta­bil tid for mu­se­et,” si­ger hun.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.