Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, der er me­de­jer af Co­l­o­p­last, do­ne­rer ek­stra­or­di­nært støt­te til en ræk­ke mu­se­er, som har tabt en­tréind­tæg­ter un­der nedlukningskrisen. 

Louisiana Literature 2018
Lou­i­si­a­na har få­et har få­et en do­na­tion på 2,5 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fon­dens ek­stra­or­di­nær pul­je på 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner (fo­to: Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til.

Fon­den har kon­tak­tet in­sti­tu­tio­ner­ne di­rek­te, og støt­ten er fast­lagt i di­a­log med de en­kel­te modtagere.

”Fon­den fin­der det vig­tigt at vær­ne om lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner i en tid, hvor bran­chen er hårdt trængt på grund af covid-19-kri­­sen og dens ef­ter­virk­nin­ger. Pulj­en ud­de­les som en ek­stra­or­di­nær støt­te, der kan hjæl­pe og glæ­de i en svær tid, men den kan ik­ke stå ale­ne og om­fat­ter kun en min­dre ræk­ke af in­sti­tu­tio­ner,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen i en pressemeddelelse.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond ud­del­te sid­ste år 248 mio. kr., hvoraf tre fjer­de­le går til kunst og kul­tu­rel­le for­mål. Fon­dens fo­kus på kul­turin­sti­tu­tio­ner er der­for og­så bag­grun­den for ek­stra­or­di­nært at gi­ve støt­te til den hårdt pres­se­de kul­tur­bran­che, der har lidt un­der kon­se­kven­ser­ne af ned­luk­nin­gen si­den marts måned.

Mod­ta­ger­ne af den sær­li­ge hånds­ræk­ning tæl­ler blandt an­det M/S Mu­se­et for Sø­fart, Ran­ders Kunst­mu­se­um, Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge i Ve­stjyl­land og Kunst­for­e­nin­gen Gl. Strand.

Og­så Lou­i­si­a­na har få­et del i pulj­en, og her er di­rek­tør Po­ul Erik Tøj­ner glad for bå­de pen­ge­ne og an­er­ken­del­sen af de pro­ble­mer, som cor­ona­kri­sen har bragt mu­se­et i.

”Fon­de­nes do­na­tio­ner til mu­se­er­ne, ik­ke mindst til Lou­i­si­a­na, er alt­af­gø­ren­de for re­a­li­se­rin­gen af de sto­re kul­tu­rel­le be­gi­ven­he­der, som med stor kva­li­tet når man­ge men­ne­sker. En an­søg­ning om støt­te er nor­malt ri­me­lig­vis en lang og kom­pli­ce­ret pro­ces, og så me­get me­re be­fri­en­de er det, at Lou­is-Han­­sen Fon­den i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion har valgt at gen­be­kræf­te si­ne en­ga­ge­men­ter i en ræk­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner med hur­tig og ukom­pli­ce­ret hjælp – i Lou­i­si­a­nas til­fæl­de med 2,5 mio​.kr til at sik­re en af ef­ter­å­rets sto­re ud­stil­lin­ger, som så­le­des er fi­nan­si­e­ret med en hø­je­re an­del end van­ligt. Det er en me­get op­mun­tren­de hånds­ræk­ning på en me­get ud­for­dret bag­grund og en an­er­ken­del­se, fø­ler vi, af den må­de, vi dri­ver mu­se­um på,” ud­ta­ler Po­ul Erik Tøjner.

For Ran­ders Kunst­mu­se­um er støt­ten og­så en stor let­tel­se i krisetiden:

”Det be­ty­der, at vi nu al­li­ge­vel kan gen­nem­fø­re kom­men­de ud­stil­lin­ger og pro­jek­ter, som vi el­lers hav­de tabt mid­ler­ne til at gen­nem­fø­re på grund af mang­len­de en­tré-ind­tæg­ter, sam­ti­dig med at vi kan tæn­ke og ud­vik­le nye for­mid­lings­for­mer,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Li­se Jeppesen.

For et min­dre mu­se­um som Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge har det væ­ret et pro­blem, at de gen­nem fle­re må­ne­der ik­ke har kun­net plan­læg­ge læn­ge­re end til Stats­mi­ni­ste­rens næ­ste pres­se­mø­de. Men med be­vil­lin­gen fra Lou­is-Han­­sen Fon­den tør le­del­sen nu igen tæn­ke frem­tids­o­ri­en­te­ret og kre­a­tivt, for­tæl­ler di­rek­tør In­ge­borg Svennevig.

”Vi er en kre­a­tiv bran­che, der nor­malt plan­læg­ger ud­stil­lin­ger og events me­get langt frem i ti­den. Støt­ten be­ty­der, at vi nu kan ska­be en rig­tig flot sær­ud­stil­ling, som sæt­ter fle­re af vo­res unik­ke gen­stan­de i spil og som for­hå­bent­ligt bli­ver start­skud­det til en me­re sta­bil tid for mu­se­et,” si­ger hun.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…