Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, der er medejer af Coloplast, donerer ekstraordinært støtte til en række museer, som har tabt entréindtægter under nedlukningskrisen.

Louisiana Literature 2018
Lou­i­si­a­na har få­et en do­na­tion på 2,5 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fonds ek­stra­or­di­næ­re pul­je på 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner (fo­to: Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til.

Fon­den har kon­tak­tet in­sti­tu­tio­ner­ne di­rek­te, og støt­ten er fast­lagt i di­a­log med de en­kel­te modtagere.

”Fon­den fin­der det vig­tigt at vær­ne om lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner i en tid, hvor bran­chen er hårdt trængt på grund af covid-19-kri­sen og dens ef­ter­virk­nin­ger. Pulj­en ud­de­les som en ek­stra­or­di­nær støt­te, der kan hjæl­pe og glæ­de i en svær tid, men den kan ik­ke stå ale­ne og om­fat­ter kun en min­dre ræk­ke af in­sti­tu­tio­ner,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen i en pressemeddelelse.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond ud­del­te sid­ste år 248 mio. kr., hvoraf tre fjer­de­le går til kunst og kul­tu­rel­le for­mål. Fon­dens fo­kus på kul­turin­sti­tu­tio­ner er der­for og­så bag­grun­den for ek­stra­or­di­nært at gi­ve støt­te til den hårdt pres­se­de kul­tur­bran­che, der har lidt un­der kon­se­kven­ser­ne af ned­luk­nin­gen si­den marts måned.

Mod­ta­ger­ne af den sær­li­ge hånds­ræk­ning tæl­ler blandt an­det M/S Mu­se­et for Sø­fart, Ran­ders Kunst­mu­se­um, Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge i Ve­stjyl­land og Kunst­for­e­nin­gen Gl. Strand.

Og­så Lou­i­si­a­na har få­et del i pulj­en, og her er di­rek­tør Po­ul Erik Tøj­ner glad for bå­de pen­ge­ne og an­er­ken­del­sen af de pro­ble­mer, som cor­ona­kri­sen har bragt mu­se­et i.

”Fon­de­nes do­na­tio­ner til mu­se­er­ne, ik­ke mindst til Lou­i­si­a­na, er alt­af­gø­ren­de for re­a­li­se­rin­gen af de sto­re kul­tu­rel­le be­gi­ven­he­der, som med stor kva­li­tet når man­ge men­ne­sker. En an­søg­ning om støt­te er nor­malt ri­me­lig­vis en lang og kom­pli­ce­ret pro­ces, og så me­get me­re be­fri­en­de er det, at Lou­is-Han­sen Fon­den i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion har valgt at gen­be­kræf­te si­ne en­ga­ge­men­ter i en ræk­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner med hur­tig og ukom­pli­ce­ret hjælp – i Lou­i­si­a­nas til­fæl­de med 2,5 mio​.kr til at sik­re en af ef­ter­å­rets sto­re ud­stil­lin­ger, som så­le­des er fi­nan­si­e­ret med en hø­je­re an­del end van­ligt. Det er en me­get op­mun­tren­de hånds­ræk­ning på en me­get ud­for­dret bag­grund og en an­er­ken­del­se, fø­ler vi, af den må­de, vi dri­ver mu­se­um på,” ud­ta­ler Po­ul Erik Tøjner.

For Ran­ders Kunst­mu­se­um er støt­ten og­så en stor let­tel­se i krisetiden:

”Det be­ty­der, at vi nu al­li­ge­vel kan gen­nem­fø­re kom­men­de ud­stil­lin­ger og pro­jek­ter, som vi el­lers hav­de tabt mid­ler­ne til at gen­nem­fø­re på grund af mang­len­de en­tré-ind­tæg­ter, sam­ti­dig med at vi kan tæn­ke og ud­vik­le nye for­mid­lings­for­mer,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Li­se Jeppesen.

For et min­dre mu­se­um som Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge har det væ­ret et pro­blem, at de gen­nem fle­re må­ne­der ik­ke har kun­net plan­læg­ge læn­ge­re end til Stats­mi­ni­ste­rens næ­ste pres­se­mø­de. Men med be­vil­lin­gen fra Lou­is-Han­sen Fon­den tør le­del­sen nu igen tæn­ke frem­tids­o­ri­en­te­ret og kre­a­tivt, for­tæl­ler di­rek­tør In­ge­borg Svennevig.

”Vi er en kre­a­tiv bran­che, der nor­malt plan­læg­ger ud­stil­lin­ger og events me­get langt frem i ti­den. Støt­ten be­ty­der, at vi nu kan ska­be en rig­tig flot sær­ud­stil­ling, som sæt­ter fle­re af vo­res unik­ke gen­stan­de i spil og som for­hå­bent­ligt bli­ver start­skud­det til en me­re sta­bil tid for mu­se­et,” si­ger hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer