Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, der er me­de­jer af Co­l­o­p­last, do­ne­rer ek­stra­or­di­nært støt­te til en ræk­ke mu­se­er, som har tabt en­tréind­tæg­ter un­der ned­luk­nings­kri­sen.

Louisiana Literature 2018
Lou­i­si­a­na har få­et har få­et en do­na­tion på 2,5 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fon­dens ek­stra­or­di­nær pul­je på 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner (fo­to: Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til.

Fon­den har kon­tak­tet in­sti­tu­tio­ner­ne di­rek­te, og støt­ten er fast­lagt i di­a­log med de en­kel­te mod­ta­ge­re.

”Fon­den fin­der det vig­tigt at vær­ne om lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner i en tid, hvor bran­chen er hårdt trængt på grund af covid-19-kri­­sen og dens ef­ter­virk­nin­ger. Pulj­en ud­de­les som en ek­stra­or­di­nær støt­te, der kan hjæl­pe og glæ­de i en svær tid, men den kan ik­ke stå ale­ne og om­fat­ter kun en min­dre ræk­ke af in­sti­tu­tio­ner,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond ud­del­te sid­ste år 248 mio. kr., hvoraf tre fjer­de­le går til kunst og kul­tu­rel­le for­mål. Fon­dens fo­kus på kul­turin­sti­tu­tio­ner er der­for og­så bag­grun­den for ek­stra­or­di­nært at gi­ve støt­te til den hårdt pres­se­de kul­tur­bran­che, der har lidt un­der kon­se­kven­ser­ne af ned­luk­nin­gen si­den marts må­ned.

Mod­ta­ger­ne af den sær­li­ge hånds­ræk­ning tæl­ler blandt an­det M/S Mu­se­et for Sø­fart, Ran­ders Kunst­mu­se­um, Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge i Ve­stjyl­land og Kunst­for­e­nin­gen Gl. Strand.

Og­så Lou­i­si­a­na har få­et del i pulj­en, og her er di­rek­tør Po­ul Erik Tøj­ner glad for bå­de pen­ge­ne og an­er­ken­del­sen af de pro­ble­mer, som cor­ona­kri­sen har bragt mu­se­et i.

”Fon­de­nes do­na­tio­ner til mu­se­er­ne, ik­ke mindst til Lou­i­si­a­na, er alt­af­gø­ren­de for re­a­li­se­rin­gen af de sto­re kul­tu­rel­le be­gi­ven­he­der, som med stor kva­li­tet når man­ge men­ne­sker. En an­søg­ning om støt­te er nor­malt ri­me­lig­vis en lang og kom­pli­ce­ret pro­ces, og så me­get me­re be­fri­en­de er det, at Lou­is-Han­­sen Fon­den i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion har valgt at gen­be­kræf­te si­ne en­ga­ge­men­ter i en ræk­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner med hur­tig og ukom­pli­ce­ret hjælp – i Lou­i­si­a­nas til­fæl­de med 2,5 mio​.kr til at sik­re en af ef­ter­å­rets sto­re ud­stil­lin­ger, som så­le­des er fi­nan­si­e­ret med en hø­je­re an­del end van­ligt. Det er en me­get op­mun­tren­de hånds­ræk­ning på en me­get ud­for­dret bag­grund og en an­er­ken­del­se, fø­ler vi, af den må­de, vi dri­ver mu­se­um på,” ud­ta­ler Po­ul Erik Tøj­ner.

For Ran­ders Kunst­mu­se­um er støt­ten og­så en stor let­tel­se i kri­se­ti­den:

”Det be­ty­der, at vi nu al­li­ge­vel kan gen­nem­fø­re kom­men­de ud­stil­lin­ger og pro­jek­ter, som vi el­lers hav­de tabt mid­ler­ne til at gen­nem­fø­re på grund af mang­len­de en­tré-ind­tæg­ter, sam­ti­dig med at vi kan tæn­ke og ud­vik­le nye for­mid­lings­for­mer,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Li­se Jep­pe­sen.

For et min­dre mu­se­um som Stran­dings­mu­se­um St. Ge­or­ge har det væ­ret et pro­blem, at de gen­nem fle­re må­ne­der ik­ke har kun­net plan­læg­ge læn­ge­re end til Stats­mi­ni­ste­rens næ­ste pres­se­mø­de. Men med be­vil­lin­gen fra Lou­is-Han­­sen Fon­den tør le­del­sen nu igen tæn­ke frem­tids­o­ri­en­te­ret og kre­a­tivt, for­tæl­ler di­rek­tør In­ge­borg Sven­ne­vig.

”Vi er en kre­a­tiv bran­che, der nor­malt plan­læg­ger ud­stil­lin­ger og events me­get langt frem i ti­den. Støt­ten be­ty­der, at vi nu kan ska­be en rig­tig flot sær­ud­stil­ling, som sæt­ter fle­re af vo­res unik­ke gen­stan­de i spil og som for­hå­bent­ligt bli­ver start­skud­det til en me­re sta­bil tid for mu­se­et,” si­ger hun.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden vil flytte kulturpolitisk fokus fra det, der kan måles, til det, som kan mærkes

Kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter er mindst li­ge så vig­ti­ge som kvan­ti­ta­ti­ve da­ta i vur­de­rin­gen af kun­stens be­tyd­ning i Dan­mark. Det me­ner den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den med ud­gangs­punkt…

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…