Ny publikation: Fondsmidler har skabt nye kunstneriske formater

Både nyskabende metoder og kunstneriske formater er kommet ud af de 26,6 mio. kr., som en række fonde sidste år uddelte til kulturlivet under corona i initiativet ‘Sammen om kunsten’. Ny publikation skal illustrere spændvidde og erfaringer fra de mange projekter.

The Ro­bot Pro­ject er en af de fo­re­stil­lin­ger, som er ble­vet li­ve strea­met på Aal­borg Te­a­ters di­gi­ta­le sce­ne ATT Stream (Fo­to: Ca­tri­ne Zorn)

Der er kom­met bå­de nye kunst­ne­ri­ske for­ma­ter og me­to­di­ske greb ud af de 26,6 mio. kr., som en lang ræk­ke fon­de ud­del­te un­der cor­ona­kri­sen un­der over­skrif­ten ‘Sam­men om kunsten.’

Det vi­ser en ny pu­bli­ka­tion, som sam­ler op på ‘Sam­men om kun­sten’ ved at be­skri­ve ot­te ud­valg­te ca­ses og en over­sigt over de støt­te­de pro­jek­ter. De ot­te ca­ses be­skri­ver støt­te­mod­ta­ger­nes er­fa­rin­ger med ud­vik­ling af nye for­ma­ter og re­præ­sen­te­rer den sto­re spænd­vid­de af pro­jek­ter støt­tet gen­nem ’Sam­men om kunsten’.

Når kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner ka­ster sig ud i nye for­ma­ter, er der of­te ting, der er svært at få til at lyk­kes, og det er sam­ti­dig her, der lig­ger en mas­se læring

Met­te Marcus – Di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­dens kunstområde

Fle­re ca­ses er end­nu un­der ud­vik­ling og vil først bli­ve fuldt re­a­li­se­ret se­ne­re, frem­går det. Fæl­les for pro­jek­ter­ne er, at de vi­ser, hvor­dan kunst­li­vet er på vej med nye ini­ti­a­ti­ver i 2021 på trods af ud­for­drin­ger­ne ved coronakrisen.

‘Sam­men om kun­sten’ op­stod i for­som­me­ren 2020, da en lang ræk­ke fon­de gik sam­men i et unikt sam­ar­bej­de for at ki­ck­star­te kunst­li­vet un­der coronakrisen.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Sta­tens Kunst­fond stod bag ini­ti­a­ti­vet sam­men med kul­tur­mi­ni­ster Joy Mogensen.

Bi­ku­ben­fon­den frem­hæ­ver net­op sam­ar­bej­det mel­lem fon­de­ne som no­get, der har gjort fon­den klogere.

“Det har væ­ret vir­ke­lig po­si­tivt at op­le­ve, at fon­de­ne her stod sam­men om den aku­t­te ud­for­dring, der op­stod for at bak­ke op om kun­sten – og­så kom­mu­ni­ka­tivt. Det er før­ste gang, at det sker, og det bli­ver vi stær­ke­re af. Selv­om fon­de­ne har for­skel­li­ge fo­ku­s­om­rå­der, for­skel­li­ge vær­di­er og for­skel­li­ge må­der at ar­bej­de på, kan vi sag­tens mø­des om at løf­te kunst­ner­ne og kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne og syn­lig­gø­re kun­sten som et vig­tigt om­rå­de at pri­o­ri­te­re,” si­ger Met­te Marcus, di­rek­tør for Bi­ku­ben­fon­dens kunstområde.

Erfaringer til fremtiden

En ræk­ke ten­den­ser går på tværs af de støt­te­de ini­ti­a­ti­ver. Be­vil­lings­mod­ta­ger­ne har blandt an­det ar­bej­det med di­gi­tal ud­vik­ling og brug af ny tek­no­lo­gi, mo­bi­le for­mid­lings­for­mer sat i sce­ne uden for kun­stens sæd­van­li­ge ram­mer, op­le­vel­ser for min­dre grup­per af blandt an­dre en­som­me og æl­dre, li­ge­som be­vil­lings­mod­ta­ger­ne har eks­pe­ri­men­te­ret med sam­ska­bel­se og sam­ar­bej­de på tværs af fagområder.

Et ek­sem­pel fra ca­se-sam­lin­gen er Aat Stream, som er Aal­borg Te­a­ters nye di­gi­ta­le sce­ne for li­ve­strea­me­de fo­re­stil­lin­ger og events. Med den nye sce­ne ud­for­sker te­a­tret, hvor­dan di­gi­ta­le me­di­er og kom­mu­ni­ka­tions­for­mer kan nytæn­ke te­a­te­ro­p­le­vel­ser og ska­be ny in­ter­ak­tion mel­lem sce­ne og publikum.

Et an­det ek­sem­pel er Es­b­jerg Kunst­mu­se­um, som bl.a. har ar­bej­det med sam­ska­bel­se i pro­jek­tet Mit museum.

Det er en vir­tu­el plat­form på Es­b­jerg Kunst­mu­se­ums hjem­mesi­de, hvor pu­bli­kum in­vi­te­res til at ud­vik­le de­res eg­ne per­son­li­ge kunst­vær­ker med an­vis­nin­ger fra en ræk­ke pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­res “Net art mul­tip­les”. For­ma­tet af­prø­ver nye for­mid­lings­greb og po­ten­ti­a­ler i in­ter­ak­tio­nen mel­lem kun­sten og publikum.

Net­op de to pro­jek­ter frem­hæ­ver Bi­ku­ben­fon­den som ek­semp­ler på, hvor­dan eks­pe­ri­men­ter­ne i ‘Sam­men om kun­sten’ har ført til ny­ska­bel­ser, som kan bru­ges i en tid ef­ter corona.

“Kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner er su­per dyg­ti­ge til at se nye mu­lig­he­der for at for­mid­le og præ­sen­te­re på nye må­der, og pro­jek­ter­ne un­der cor­o­na har gi­vet kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne helt nye er­fa­rin­ger med, hvor­dan de kan ind­dra­ge og ak­ti­ve­re de­res pu­bli­kum. Es­b­jerg Mu­se­um har ek­sem­pel­vis ud­vik­let et di­gi­talt for­mat, hvor man for ek­sem­pel kan ma­le med kunst­ne­res pen­sel­strøg på si­ne eg­ne bil­le­der. Aal­borg Te­a­ter har af­prø­vet et on­li­ne­for­mat med ny dansk dra­ma­tik, hvor pu­bli­kum un­der­vejs er med til at be­stem­me hand­lin­gen,” si­ger Met­te Marcus.

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig, at sel­ve den eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang har ka­stet er­fa­rin­ger af sig, som kan vi­se sig vær­di­ful­de og in­spi­re­ren­de i fremtiden.

“Når kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner ka­ster sig ud i nye for­ma­ter, er der of­te ting, der er svært at få til at lyk­kes, og det er sam­ti­dig her, der lig­ger en mas­se læ­ring: Hvor­dan kan di­gi­ta­le me­di­er og kom­mu­ni­ka­tions­for­mer bru­ges til at ska­be en an­den ud­ga­ve af in­ter­ak­tio­nen mel­lem ud­stil­lings­rum el­ler sce­ne og pu­bli­kum, end den vi ken­der fra li­ve-op­le­vel­sen? Hvad fun­ge­rer og hvad fun­ge­rer ik­ke?” si­ger Met­te Marcus.

Fakta om den nye publikation

Den nye ca­se-sam­ling har til for­mål at vir­ke som in­spira­tion for an­dre kul­tu­rak­tø­rer, der eks­pe­ri­men­te­rer med ud­vik­ling af nye for­ma­ter – og­så i et me­re lang­sig­tet perspektiv.

Bag den nye pu­bli­ka­tion står Sei­s­mo­naut, som rå­d­gi­ver om op­le­vel­ser, tek­no­lo­gi og for­ret­ning. Læs pu­bli­ka­tio­nen her.

Sta­tens Kunst­fond, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og kul­tur­mi­ni­ste­ren gik sam­men om ini­ti­a­ti­vet ’Sam­men om kun­sten’ i 2020, for at bak­ke op om kunst­li­vet un­der coronakrisen.

Ved et open call blev kunst­li­vets ak­tø­rer in­vi­te­ret til at ud­vik­le nye me­to­di­ske greb og nytæn­ken­de kunst­ne­ri­ske for­ma­ter, der kun­ne af­hol­l­des un­der de gæl­den­de restriktioner.

I alt 233 be­vil­lin­ger på i alt 26,6 mio. kr. blev ud­delt via de fem fon­de. Hver en­kelt fond modt­og sær­skilt an­søg­nin­ger og be­hand­le­de dem in­den for fon­dens støttepraksis.

Be­vil­lin­ger­ne for­del­te sig på en ræk­ke støt­te­o­m­rå­der, der i for­vej­en faldt in­den for den en­kel­te fonds støttestrategi.

Den nye ca­se-sam­ling kan læ­ses her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer