Ny publikation: Fondsmidler har skabt nye kunstneriske formater

Bå­de ny­ska­ben­de me­to­der og kunst­ne­ri­ske for­ma­ter er kom­met ud af de 26,6 mio. kr., som en ræk­ke fon­de sid­ste år ud­del­te til kul­tur­li­vet un­der cor­o­na i ini­ti­a­ti­vet ‘Sam­men om kun­sten’. Ny pu­bli­ka­tion skal il­lu­stre­re spænd­vid­de og er­fa­rin­ger fra de man­ge projekter. 

The Ro­bot Pro­ject er en af de fo­re­stil­lin­ger, som er ble­vet li­ve strea­met på Aal­borg Te­a­ters di­gi­ta­le sce­ne ATT Stream (Fo­to: Ca­tri­ne Zorn)

Der er kom­met bå­de nye kunst­ne­ri­ske for­ma­ter og me­to­di­ske greb ud af de 26,6 mio. kr., som en lang ræk­ke fon­de ud­del­te un­der cor­ona­kri­sen un­der over­skrif­ten ‘Sam­men om kunsten.’

Det vi­ser en ny pu­bli­ka­tion, som sam­ler op på ‘Sam­men om kun­sten’ ved at be­skri­ve ot­te ud­valg­te ca­ses og en over­sigt over de støt­te­de pro­jek­ter. De ot­te ca­ses be­skri­ver støt­te­mod­ta­ger­nes er­fa­rin­ger med ud­vik­ling af nye for­ma­ter og re­præ­sen­te­rer den sto­re spænd­vid­de af pro­jek­ter støt­tet gen­nem ’Sam­men om kunsten’.

Når kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner ka­ster sig ud i nye for­ma­ter, er der of­te ting, der er svært at få til at lyk­kes, og det er sam­ti­dig her, der lig­ger en mas­se læring

Met­te Marcus – Di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­dens kunstområde

Fle­re ca­ses er end­nu un­der ud­vik­ling og vil først bli­ve fuldt re­a­li­se­ret se­ne­re, frem­går det. Fæl­les for pro­jek­ter­ne er, at de vi­ser, hvor­dan kunst­li­vet er på vej med nye ini­ti­a­ti­ver i 2021 på trods af ud­for­drin­ger­ne ved coronakrisen.

‘Sam­men om kun­sten’ op­stod i for­som­me­ren 2020, da en lang ræk­ke fon­de gik sam­men i et unikt sam­ar­bej­de for at ki­ck­star­te kunst­li­vet un­der coronakrisen.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Sta­tens Kunst­fond stod bag ini­ti­a­ti­vet sam­men med kul­tur­mi­ni­ster Joy Mogensen.

Bi­ku­ben­fon­den frem­hæ­ver net­op sam­ar­bej­det mel­lem fon­de­ne som no­get, der har gjort fon­den klogere.

“Det har væ­ret vir­ke­lig po­si­tivt at op­le­ve, at fon­de­ne her stod sam­men om den aku­t­te ud­for­dring, der op­stod for at bak­ke op om kun­sten – og­så kom­mu­ni­ka­tivt. Det er før­ste gang, at det sker, og det bli­ver vi stær­ke­re af. Selv­om fon­de­ne har for­skel­li­ge fo­ku­s­om­rå­der, for­skel­li­ge vær­di­er og for­skel­li­ge må­der at ar­bej­de på, kan vi sag­tens mø­des om at løf­te kunst­ner­ne og kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne og syn­lig­gø­re kun­sten som et vig­tigt om­rå­de at pri­o­ri­te­re,” si­ger Met­te Marcus, di­rek­tør for Bi­ku­ben­fon­dens kunstområde.

Erfaringer til fremtiden

En ræk­ke ten­den­ser går på tværs af de støt­te­de ini­ti­a­ti­ver. Be­vil­lings­mod­ta­ger­ne har blandt an­det ar­bej­det med di­gi­tal ud­vik­ling og brug af ny tek­no­lo­gi, mo­bi­le for­mid­lings­for­mer sat i sce­ne uden for kun­stens sæd­van­li­ge ram­mer, op­le­vel­ser for min­dre grup­per af blandt an­dre en­som­me og æl­dre, li­ge­som be­vil­lings­mod­ta­ger­ne har eks­pe­ri­men­te­ret med sam­ska­bel­se og sam­ar­bej­de på tværs af fagområder.

Et ek­sem­pel fra ca­­se-sam­lin­­gen er Aat Stream, som er Aal­borg Te­a­ters nye di­gi­ta­le sce­ne for li­ve­strea­me­de fo­re­stil­lin­ger og events. Med den nye sce­ne ud­for­sker te­a­tret, hvor­dan di­gi­ta­le me­di­er og kom­mu­ni­ka­tions­for­mer kan nytæn­ke te­a­te­ro­p­le­vel­ser og ska­be ny in­ter­ak­tion mel­lem sce­ne og publikum.

Et an­det ek­sem­pel er Es­b­jerg Kunst­mu­se­um, som bl.a. har ar­bej­det med sam­ska­bel­se i pro­jek­tet Mit museum.

Det er en vir­tu­el plat­form på Es­b­jerg Kunst­mu­se­ums hjem­mesi­de, hvor pu­bli­kum in­vi­te­res til at ud­vik­le de­res eg­ne per­son­li­ge kunst­vær­ker med an­vis­nin­ger fra en ræk­ke pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­res “Net art mul­tip­les”. For­ma­tet af­prø­ver nye for­mid­lings­greb og po­ten­ti­a­ler i in­ter­ak­tio­nen mel­lem kun­sten og publikum.

Net­op de to pro­jek­ter frem­hæ­ver Bi­ku­ben­fon­den som ek­semp­ler på, hvor­dan eks­pe­ri­men­ter­ne i ‘Sam­men om kun­sten’ har ført til ny­ska­bel­ser, som kan bru­ges i en tid ef­ter corona.

“Kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner er su­per dyg­ti­ge til at se nye mu­lig­he­der for at for­mid­le og præ­sen­te­re på nye må­der, og pro­jek­ter­ne un­der cor­o­na har gi­vet kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne helt nye er­fa­rin­ger med, hvor­dan de kan ind­dra­ge og ak­ti­ve­re de­res pu­bli­kum. Es­b­jerg Mu­se­um har ek­sem­pel­vis ud­vik­let et di­gi­talt for­mat, hvor man for ek­sem­pel kan ma­le med kunst­ne­res pen­sel­strøg på si­ne eg­ne bil­le­der. Aal­borg Te­a­ter har af­prø­vet et on­li­ne­for­mat med ny dansk dra­ma­tik, hvor pu­bli­kum un­der­vejs er med til at be­stem­me hand­lin­gen,” si­ger Met­te Marcus.

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig, at sel­ve den eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang har ka­stet er­fa­rin­ger af sig, som kan vi­se sig vær­di­ful­de og in­spi­re­ren­de i fremtiden.

“Når kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner ka­ster sig ud i nye for­ma­ter, er der of­te ting, der er svært at få til at lyk­kes, og det er sam­ti­dig her, der lig­ger en mas­se læ­ring: Hvor­dan kan di­gi­ta­le me­di­er og kom­mu­ni­ka­tions­for­mer bru­ges til at ska­be en an­den ud­ga­ve af in­ter­ak­tio­nen mel­lem ud­stil­lings­rum el­ler sce­ne og pu­bli­kum, end den vi ken­der fra li­ve-op­le­vel­­sen? Hvad fun­ge­rer og hvad fun­ge­rer ik­ke?” si­ger Met­te Marcus.

Fakta om den nye publikation

Den nye ca­­se-sam­ling har til for­mål at vir­ke som in­spira­tion for an­dre kul­tu­rak­tø­rer, der eks­pe­ri­men­te­rer med ud­vik­ling af nye for­ma­ter – og­så i et me­re lang­sig­tet perspektiv.

Bag den nye pu­bli­ka­tion står Sei­s­mo­naut, som rå­d­gi­ver om op­le­vel­ser, tek­no­lo­gi og for­ret­ning. Læs pu­bli­ka­tio­nen her.

Sta­tens Kunst­fond, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, Au­gusti­nus Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og kul­tur­mi­ni­ste­ren gik sam­men om ini­ti­a­ti­vet ’Sam­men om kun­sten’ i 2020, for at bak­ke op om kunst­li­vet un­der coronakrisen.

Ved et open call blev kunst­li­vets ak­tø­rer in­vi­te­ret til at ud­vik­le nye me­to­di­ske greb og nytæn­ken­de kunst­ne­ri­ske for­ma­ter, der kun­ne af­hol­l­des un­der de gæl­den­de restriktioner.

I alt 233 be­vil­lin­ger på i alt 26,6 mio. kr. blev ud­delt via de fem fon­de. Hver en­kelt fond modt­og sær­skilt an­søg­nin­ger og be­hand­le­de dem in­den for fon­dens støttepraksis.

Be­vil­lin­ger­ne for­del­te sig på en ræk­ke støt­te­o­m­rå­der, der i for­vej­en faldt in­den for den en­kel­te fonds støttestrategi.

Den nye ca­­se-sam­ling kan læ­ses her.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…