Fondspenge til monument for jøders flugt til Sverige og klassisk musik i Aarhus

Fi­re fon­des støt­te til et nyt monu­ment for dan­ske jø­de­rs flugt over Øre­sund i 1943, No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­ling af No­vozy­mes Pri­sen 2021 og en do­na­tion fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til Mu­sik­hu­set Aar­hus´ klas­si­ske mu­sikpro­gram. Det er nog­le af ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra det dan­ske fondslandskab. 

’Ok­to­ber 1943’ af Per Ar­nol­di (Fo­to: Jens Honoré).

Fi­re fon­de har støt­tet pro­jek­tet, når Hen­des Ma­jestæt Dron­ning Mar­gret­he ons­dag den 5. maj ind­vi­er et nyt monu­ment ved navn ’Ok­to­ber 1943’ på Pe­der Mads Strand i Humlebæk.

Monu­men­tet er skabt af kunst­ne­ren Per Ar­nol­di og mar­ke­rer de dan­ske jø­de­rs hi­sto­ri­ske flugt over Øre­sund til Sve­ri­ge un­der besættelsen.

Det er Fre­dens­borg Kom­mu­ne, som med støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, So­lar Fon­den og Knud Høj­gaards Fond har rejst 2,2 mil­li­o­ner kro­ner til fi­nan­si­e­rin­gen af monumentet.

”Jeg er på kom­mu­nens veg­ne stolt over, at vi på det­te sted i al frem­tid kan min­des, hvor­dan det ved fæl­les hjælp lyk­ke­des at sej­le en stor del af dan­ske jø­der i sik­ker­hed i Sve­ri­ge fra fle­re stran­de langs Øre­sund. Sam­ti­dig er jeg dybt tak­nem­lig over, at dron­nin­gen vil ind­vie monu­men­tet sam­men med os og der­med gø­re den­ne dag end­nu me­re min­de­vær­dig”, si­ger borg­me­ster Tho­mas Lyk­ke Pe­der­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Fre­dens­borg Kommune.

Det er mit håb, at monu­men­tet frem­over bå­de får en na­tur­lig plads på stran­den og tje­ner til at be­va­re min­det om et helt sær­ligt ka­pi­tel i vo­res fæl­les historie

Per Ar­nol­di – Kunstner

For Per Ar­nol­di spil­ler ’Ok­to­ber 1943’ en sær­lig rolle.

”Jeg er utro­lig glad for, at vi nu sæt­ter det­te monu­ment over den­ne helt ene­stå­en­de del af vo­res hi­sto­rie, hvor den dan­ske be­folk­ning ved fæl­les hjælp red­de­de en me­get stor del af de dan­ske jø­der fra ud­ryd­del­se i na­zi­ster­nes kon­cen­tra­tions­lej­re. Det er mit håb, at monu­men­tet frem­over bå­de får en na­tur­lig plads på stran­den og tje­ner til at be­va­re min­det om et helt sær­ligt ka­pi­tel i vo­res fæl­les hi­sto­rie,” si­ger Per Arnoldi.

Monu­men­tet be­står af en tre gan­ge tre me­ter svæ­ven­de fli­se i gra­nit og en tre me­ter lang til­tet båd i mas­siv sort di­a­bas ovenpå.

Novozymes Prisen 2021 uddelt

Vi fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­dens år­li­ge ud­de­ling af No­vozy­mes Pri­sen, der gi­ves for at an­er­ken­de frem­ra­gen­de forsk­­nings- el­ler tek­no­lo­gibi­drag, som gav­ner ud­vik­lin­gen af ​​bi­o­tek­no­lo­gisk vi­den­skab til in­nova­ti­ve løs­nin­ger. Med pri­sen føl­ger fem mil­li­o­ner kroner.

I år mod­ta­ger bio­in­for­ma­ti­ke­ren Pe­er Bork No­vozy­mes Pri­sen. Det sker for Pe­er Bor­ks ar­bej­de gen­nem 30 år med at ud­vik­le værk­tø­jer, der kan væ­re med til at lø­se pro­ble­mer in­den for sund­hed, mil­jø og klima.

”Pe­er Bork mod­ta­ger No­vozy­mes Pri­sen for at ud­vik­le ba­ne­bry­den­de, frit til­gæn­ge­li­ge og in­te­gre­ren­de bio­in­for­ma­ti­ske værk­tø­jer. Ved at kom­bi­ne­re kre­a­ti­vi­tet og ta­lent har Pe­er Bork ud­vik­let ori­gi­na­le værk­tø­jer, da­ta­ba­ser og web­ser­ve­re til at ind­sam­le og ana­ly­se­re den sto­re mæng­de bi­o­lo­gi­ske da­ta, der nu er til­gæn­ge­li­ge med nye tek­no­lo­gi­er. Hans me­to­der er si­den ble­vet brugt af hund­re­der af tu­sin­der af aka­de­mi­ske og in­du­stri­el­le for­ske­re til utal­li­ge an­ven­del­ser, ” si­ger for­man­den for ud­val­get for No­vozy­mes Pri­sen Ber­nard Hen­ris­sat, der er forsk­nings­di­rek­tør eme­ri­tus ved Aix-Mar­­seil­­le Uni­ver­sité i Frank­rig og pro­fes­sor ved Dan­marks Tek­ni­ske Universitet.

Pe­er Bork er di­rek­tør for Det Eu­ro­pæ­i­ske Mo­le­kylæ­re Bi­o­lo­gi­la­bo­ra­to­ri­um (EMBL) i Hei­del­berg i Tyskland.
Ud de fem mil­li­o­ner kro­ner, der føl­ger med pri­sen, er ho­ved­par­ten, 4,5 mil­li­o­ner kro­ner, de­di­ke­ret til pris­mod­ta­ge­rens forsk­ning, mens den sid­ste hal­ve mil­li­on kro­ner er til pris­mod­ta­ge­ren personligt.

Unge handicappede skal hjælpes i job

For­må­let er at få fle­re un­ge med han­di­cap tæt­te­re på ar­bejds­mar­ke­det, når Dansk Han­di­cap For­bund til ef­ter­å­ret af­hol­der en iværk­­sæt­ter-boo­tcamp i form af et 10-ugers kur­sus­for­løb. Boo­tcam­pen er støt­tet af Tu­borg­fon­det med 1,5 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver fon­den på Linkedin.

”I Tu­borg­fon­det har vi fo­kus på, at fle­re un­ge fin­der vej til ar­bejds­mar­ke­det. For at det skal lyk­kes, har vi brug for at tæn­ke nyt og gi­ve fle­re un­ge mod på at gå iværk­sæt­ter­vej­en. Jeg ser frem til at føl­ge pro­jek­tet,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Giacomello.

I Dan­mark er der op mod 50.000 le­di­ge med han­di­cap, der of­te har svært ved at bry­de igen­nem til arbejdsmarkedet

Sig­ne Hartvig Dau­gaard – Pro­jekt­le­der, Dansk Han­di­cap For­bunds iværk­sæt­ter bootcamp

Sig­ne Hartvig Dau­gaard, der er pro­jekt­le­der for boo­tcam­pen, har selv et hø­re­han­di­cap og dri­ver til dag­lig en me­di­e­virk­som­hed med fo­kus på mi­no­ri­te­ter. Hun me­ner, at un­ge med han­di­cap har po­ten­ti­a­le til at bli­ve suc­ces­ful­de iværksættere.

”I Dan­mark er der op mod 50.000 le­di­ge med han­di­cap, der of­te har svært ved at bry­de igen­nem til ar­bejds­mar­ke­det. Boo­tcam­pen skal net­op væ­re med til at pe­ge på, hvil­ke po­ten­ti­a­ler de un­ge har in­di­vi­du­elt og som grup­pe,” si­ger Sig­ne Hartvig Dau­gaard i en nyhed på Dansk Han­di­cap For­bunds hjemmeside.

Håndbold åbner døren til job

At få fle­re un­ge i job er og­så te­ma­et i et nyt pro­jekt kal­det ’Mærk job­bet’. Der er ta­le om et sam­ar­bej­de mel­lem 14 klub­ber i Kvin­de­hånd­bold­liga­en, den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Fle­x­Fa­brik­ken, en ræk­ke job­cen­tre og Po­ul Due Jen­sens Fond.

’Mærk job­bet’ le­des af Fle­x­Fa­brik­ken, som over de næ­ste år mod­ta­ger knap 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra fon­den til at gen­nem­fø­re pro­jek­tet. Det går ud på at gø­re un­ge klar til at ind­træ­de på ar­bejds­mar­ke­det via hånd­bold­klub­ber­ne og klub­ber­nes erhvervsnetværk.

Så det er kob­lin­gen mel­lem po­pu­lær­sport, fæl­les­skab og sto­re virk­som­heds­net­værk, der gør, at klub­ber­ne kan bi­dra­ge po­si­tivt i for­hold til at hjæl­pe un­ge men­ne­sker ind på arbejdsmarkedet

Tho­mas Chri­sten­sen – Di­rek­tør, Di­vi­sions­for­e­nin­gen Håndbold

Am­bi­tio­nen er, skri­ver Po­ul Due Jen­sens Fond i en nyhed på sin hjem­mesi­de, at få 600 un­ge i ar­bej­de over de kom­men­de tre år.

Di­rek­tør Tho­mas Chri­sten­sen fra Di­vi­sions­for­e­nin­gen Hånd­bold glæ­der sig over at væ­re en del af det nye projekt.

”Vi har me­get sto­re for­vent­nin­ger til pro­jek­tet. Der er et stærkt og tra­di­tions­rigt bånd mel­lem den dan­ske be­folk­ning og hånd­boldspor­ten, og klub­ber­ne i Bam­busa Kvin­de­liga­en har of­test en helt sær­lig po­si­tion i de­res re­gio­ner og lo­ka­l­om­rå­der, hvor de fun­ge­rer som kul­turin­sti­tu­tio­ner. Klub­ber­ne har og­så me­get sto­re er­hvervs­net­værk at ræk­ke ud til. Så det er kob­lin­gen mel­lem po­pu­lær­sport, fæl­les­skab og sto­re virk­som­heds­net­værk, der gør, at klub­ber­ne kan bi­dra­ge po­si­tivt i for­hold til at hjæl­pe un­ge men­ne­sker ind på ar­bejds­mar­ke­det,” si­ger Tho­mas Christensen.

Festival med input til hjernen og hjertet

Når festi­va­lar­ran­gø­ren Bloom den 15. juli i år lan­ce­rer en ny festi­val med na­tur, kul­tur og vi­den­skab på pro­gram­met, er ar­ran­ge­men­tet støt­tet af Carls­berg­fon­det. Det skri­ver fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

En­dags­festi­va­len Sum­mer Bloom fo­re­går i na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser i Kl­in­teb­jerg i Ge­o­park Od­s­her­red, og der vil, un­der­stre­ger Carls­berg­fon­det, væ­re in­put bå­de til hjer­nen og hjertet.

Festi­val­pro­gram­met by­der på tal­ks med for­ske­re, kunst­ne­re og for­mid­le­re samt mad og mu­sik for bå­de sto­re og små. Blandt de nav­ne, gæ­ster­ne på festi­va­len kan mø­de, er pro­fes­sor i ge­o­lo­gi Mi­nik Ro­sing, pro­fes­sor i ga­­stro-fy­sik Ole G. Mourit­sen, kok­ken Claus Mey­er og som­mer­fug­le­eks­per­ten Emil Bli­cher Bjerregård.

Sum­mer Bloom fo­re­går un­der åben him­mel for et eks­klu­sivt pu­bli­kum på mak­si­mum 500 sid­den­de gæster.

Støtte til klassisk musik i verdensklasse

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter i Aar­hus, nær­me­re be­stemt i Mu­sik­hu­set, som net­op har mod­ta­get en do­na­tion på tre mil­li­o­ner kro­ner fra Det Obel­ske Familiefond.

Vi har en am­bi­tion om at præ­sen­te­re det dan­ske pu­bli­kum for nog­le af ti­dens al­ler­stør­ste in­ter­na­tio­na­le stjer­ner in­den for klas­sisk mu­sik her i Aarhus

Jan Chri­sten­sen – Di­rek­tør, Mu­sik­hu­set Aarhus

Do­na­tio­nen sik­rer, at Mu­sik­hu­set Aar­hus fort­sat kan le­ve­re klas­sisk mu­sik i ver­dens­klas­se til pu­bli­kum, skri­ver Mu­sik­hu­set i en pressemeddelelse.

”Vi har en am­bi­tion om at præ­sen­te­re det dan­ske pu­bli­kum for nog­le af ti­dens al­ler­stør­ste in­ter­na­tio­na­le stjer­ner in­den for klas­sisk mu­sik her i Aar­hus. Det har vi ef­ter­hån­den skabt en tra­di­tion for at gø­re. Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for den ge­ne­rø­se do­na­tion fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Det be­ty­der, at vi kan gi­ve vo­res pu­bli­kum end­nu fle­re ene­stå­en­de øje­blik­ke,” si­ger Mu­sik­hu­sets di­rek­tør Jan Christensen.

På pla­ka­ten i år er ind­til vi­de­re det ver­dens­be­røm­te sym­fo­ni­o­r­ke­ster Wi­e­ner Phil­har­moni­ker­ne og den in­ter­na­tio­na­le ope­ra­stjer­ne So­nya Yon­che­va. Mu­sik­hu­set for­ven­ter snart at kun­ne of­fent­lig­gø­re fle­re ver­dens­nav­ne på den klas­si­ske musikscene.

Børn skal lære om menneskerettigheder

Vi slut­ter i Vi­borg, hvor Nor­­dea-fon­­den net­op har be­vil­get 3,9 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’De­mo­kra­tiets Byg­ge­sten’ på Vi­borg Museum.

Her kom­mer blandt an­dre sko­­le- og gym­na­sie­e­le­ver til at ta­ge liv­tag med nog­le af de cen­tra­le spørgs­mål i et mo­der­ne de­mo­kra­tisk sam­fund: Hvad er ret­fær­dig­hed? Hvad er men­ne­ske­ret­tig­he­der? Og hvor­dan fun­ge­rer en rets­stat egentlig?
Må­let er at klæ­de de un­ge på til at bli­ve ak­ti­ve, de­mo­kra­ti­ske medborgere.

”Vi­borgs hi­sto­rie hand­ler om magt og hvor­dan mag­ten har ud­fol­det sig gen­nem kon­ge, kir­ke og retsvæ­sen i 1.000 år. By­ens hi­sto­rie rum­mer der­for og­så en grund­læg­gen­de for­tæl­ling om den de­mo­kra­ti­ske rets­stats op­stå­en i Dan­mark, som er vig­tig at ken­de til for de næ­ste ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger mu­se­ums­chef ved Vi­borg Mu­se­um Bri­an Wi­borg i en pres­se­med­del­el­se fra Nordea-fonden.

Støt­ten fra Nor­­dea-fon­­den vil mu­se­et blandt an­det an­ven­de til at ind­ret­te et en næv­nin­ge­sal og et vo­te­rings­rum, hvor børn og un­ge selv få mu­lig­hed for at in­vol­ve­re sig i au­ten­ti­ske sa­ger fra dansk retshistorie.

”De­mo­kra­tiets Byg­ge­sten bli­ver et re­le­vant op­lys­­nings- og dan­nel­ses­til­bud til un­ge om de­mo­kra­tiets hi­sto­rie og rets­sta­tens funk­tion. Vi hå­ber, læ­rings­pro­jek­tet vil gi­ve un­ge bå­de ny vi­den og lyst til at del­ta­ge i sam­fun­det og de­mo­kra­ti­et,” si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­­dan-Mül­­ler, der er ud­de­lings­chef i Nordea-fonden.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…