Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

A.P. Møl­ler Fon­den har det se­ne­ste år skru­et op for sin øko­no­mi­ske støt­te til kli­mai­ni­ti­a­ti­ver. Di­rek­tør i fon­den Mads Le­bech un­der­stre­ger, at kli­mais­su­es er re­le­van­te at for­hol­de sig til, men at kli­mapro­jek­ter ik­ke nød­ven­dig­vis mø­der stør­re vel­vil­je end an­dre ty­per af projekter. 

Mads Lebech (foto: Industriens Fond)
"Kli­ma er et væ­sent­ligt pa­ra­me­ter ved si­den af al­le de an­dre pa­ra­me­tre, som vi skal le­ve op til, når man har en fun­dats og en stærk stif­ters vil­je," si­ger adm. di­rek­tør i A. P. Møl­ler Fon­den Mads Lebech.

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal, hol­der mø­de på Es­pla­na­den i København.

Det i kro­ner og øre ab­so­lut stør­ste pro­jekt i 2020 for A.P. Møl­ler Fon­den var så­le­des en do­na­tion på 400 mil­li­o­ner kro­ner til at etab­le­re et forsk­nings­cen­ter, Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping, der ar­bej­der for at mind­ske CO2-ud­s­lip­pet fra skibsfarten.

Og A.P. Møl­ler Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort, at den bi­dra­ger med 50 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re byg­ge­ri­et af Dan­marks nye top­mo­der­ne oce­an­gå­en­de forsk­nings­skib. Her be­to­ner fon­den, at der med be­vil­lin­gen føl­ger en am­bi­tion om, at forsk­nings­ski­bet skal kun­ne dri­ves af grøn fremdriftsteknologi.

Der er in­gen tvivl om, at når man age­rer al­men­nyt­tigt i sin sam­tid, så vil kli­m­a­spørgs­må­let og de ud­for­drin­ger, der lig­ger dér, helt klart væ­re en del af den agen­da, som be­sty­rel­sen i A. P. Møl­ler Fon­den for­hol­der sig til

Mads Le­bech – Di­rek­tør, A.P. Møl­ler Fonden

”He­le kli­m­a­spørgs­må­let er selv­føl­ge­lig re­le­vant for A.P. Møl­ler Fon­den, hvil­ket man blandt an­det kan se med vo­res me­get sto­re do­na­tion i 2020 til etab­le­rin­gen af det nye forsk­nings­cen­ter. Der er in­gen tvivl om, at når man age­rer al­men­nyt­tigt i sin sam­tid, så vil kli­m­a­spørgs­må­let og de ud­for­drin­ger, der lig­ger dér, helt klart væ­re en del af den agen­da, som be­sty­rel­sen i A. P. Møl­ler Fon­den for­hol­der sig til. Og når man ser på ak­ti­vi­te­ter­ne, som A.P. Møl­ler Hol­ding ar­bej­der med, og hvor hol­dings­el­ska­bet og­så læg­ger no­get af sin frem­ti­di­ge vægt, er der en stærk be­vidst­hed om at for­hol­de sig til kli­ma i bred for­stand. Det er en me­get re­le­vant dags­or­den,” si­ger Mads Le­bech til Fundats.

Klimaspørgsmål en hygiejnefaktor

Mads Le­bech fast­slår dog sam­ti­dig, at kli­ma­per­spek­ti­vet i et gi­vent pro­jekt ik­ke nød­ven­dig­vis gør, at det vil bli­ve mødt med stør­re vel­vil­je end al­le mu­li­ge an­dre ty­per af pro­jek­ter, som lan­der på be­sty­rel­sens bord.

Det er en hy­giej­ne­fak­tor i dag, at man og­så for­hol­der sig til klimaspørgsmål

Mads Le­bech – Di­rek­tør, A.P. Møl­ler Fonden

”Kli­ma er et væ­sent­ligt pa­ra­me­ter ved si­den af al­le de an­dre pa­ra­me­tre, som vi skal le­ve op til, når man har en fun­dats og en stærk stif­ters vil­je. Det er en hy­giej­ne­fak­tor i dag, at man og­så for­hol­der sig til kli­m­a­spørgs­mål, når man for­hol­der sig til ud­vik­ling, in­nova­tion og forsk­ning i den sam­tid, vi le­ver i. Men vo­res be­sty­rel­se vur­de­rer kli­ma­e­le­men­tet i pro­jek­ter på linje med man­ge an­dre vig­ti­ge fak­to­rer, og vi ran­ge­rer dem fra se­kre­ta­ri­a­tet ik­ke i for­hold til hin­an­den,” si­ger Mads Lebech.

- Så vi er ik­ke dér, hvor du tæn­ker, at A.P. Møl­ler Fon­den skal til at bli­ve bran­det som en klimafond?
”Kli­ma er og vil frem­over væ­re et me­get re­le­vant pa­ra­me­ter i man­ge af de pro­jek­ter, som vo­res be­sty­rel­se for­hol­der sig til. Men vi er ik­ke så bran­ding­fo­ku­se­re­de i for­hold til, om vi skal sæt­te det ene el­ler det an­det klæ­be­mær­ke på os selv. Vi for­hol­der os me­re til, at vi har en stif­ters vil­je, vi har som for­mål at op­fyl­de,” si­ger Mads Lebech.

Støtter ”flydende universitet”

I for­hold til den nye do­na­tion på 50 mil­li­o­ner kro­ner til det oce­an­gå­en­de forsk­nings­skib, der blandt an­det skal sej­le i Ark­tis, føl­ger en for­vent­ning fra fon­den om, at forsk­nings­ski­bet dri­ves af grøn frem­drift­s­tek­no­lo­gi. Den am­bi­tion lig­ger iføl­ge fonds­di­rek­tø­ren i na­tur­lig for­læn­gel­se af do­na­tio­nen i som­me­ren 2020 til Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping.

Men Mads Le­bech un­der­stre­ger sam­ti­dig, at den pri­mæ­re bag­grund for støt­ten til det nye forsk­nings­skib ik­ke er den grøn­ne frem­drift­s­tek­no­lo­gi, men der­i­mod den forsk­ning i blandt an­det ma­ri­ne­ge­o­lo­gi og fi­ske­ri, som skal ske fra forskningsskibet.

”Vi har en man­ge­årig hav­forsk­nings­tra­di­tion i Dan­mark, og det hid­ti­di­ge forsk­nings­skib træn­ger – som rek­tor på DTU An­ders Bjark­lev har ud­trykt det – til at kom­me på pen­sion bå­de af mil­jø­mæs­si­ge år­sa­ger og af hen­syn til den forsk­ning, der skal kun­ne fo­re­ta­ges. Det har re­ge­rin­gen, Fol­ke­tin­get og DTU bak­ket op om og rejst pen­ge til, og da vi blev spurgt, om vi vil væ­re med til at sik­re, at forsk­nings­for­hol­de­ne kan bli­ve af sær­ligt høj kva­li­tet, var det na­tur­ligt for os at si­ge ja. For A.P. Møl­ler Fon­den er det al­men­nyt­ti­ge forsk­nings­for­mål og sel­ve forsk­nings­be­net i skibspro­jek­tet det vig­tig­ste. Det sva­rer til, at vi støt­ter et fly­den­de uni­ver­si­tet,” si­ger Mads Lebech.

Forsk­nings­ski­bet skal er­stat­te det nu­væ­ren­de 40 år gam­le skib Da­na IV. Det nye forsk­nings­skib sik­rer dan­ske hav­forsk­nings­mil­jø­er en mo­der­ne forsk­nings­in­fra­struk­tur med en glo­bal og ark­tisk ak­tions­ra­di­us, som kan un­der­støt­te forsk­ning i oce­a­no­gra­fi, ma­rin­ge­o­lo­gi, fi­ske­ri og kli­ma og gi­ve en øget for­stå­el­se af ha­vets kredsløb.

”Vi får et skib, der sik­rer forsk­ning på hø­je­ste ni­veau, vi un­der­støt­ter et vig­tigt forsk­nings­sam­ar­bej­de i he­le Rigs­fæl­les­ska­bet, og så får det nye forsk­nings­skib og­så be­tyd­ning for nog­le lo­kal­sam­fund, for­di det fra tid til an­den og­så skal age­re støt­teskib, når det er nød­ven­digt,” fast­slår Mads Lebech.

Ud over do­na­tio­nen på 50 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den kom­mer det nye forsk­nings­skib på bed­ding tak­ket væ­re sta­tens in­ve­ste­ring på 170 mil­li­o­ner kro­ner og DTU’s in­ve­ste­ring på 100 mil­li­o­ner kroner.

Fakta om det nye forskningsskib

  • DTU skal stå for drif­ten af ski­bet, men al­le dan­ske forsk­nings­mil­jø­er får ad­gang til far­tø­jet via Dansk Cen­ter for Havforskning.
  • Far­tø­jet kan sej­le i far­van­de med is­dan­nel­se på op til én meter.
  • Det for­ven­te­de an­tal sejl­da­ge bli­ver op til 290, hvil­ket er fle­re, end for­gæn­ge­ren, Da­na IV, havde.
  • Ski­bet kan bru­ges til man­ge for­skel­li­ge ty­per forsk­ning, blandt an­det oce­a­no­gra­fi, ma­ri­ne­ge­o­lo­gi og fi­ske­ri­forsk­ning.Kil­der: DTU og A.P. Møl­ler Fonden

 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…