Bikubenfonden åbner kunsthandel på Nørrebro

Bi­ku­ben­fon­den vil nytæn­ke må­den at ar­bej­de med filan­tro­pi på, og der­for stif­ter fon­den nu sel­ska­bet Skit­se – en ny form for kunst­han­del på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Am­bi­tio­nen er at ud­vi­de mar­ke­det for kunst ved at sæl­ge ak­tu­el­le bil­led­kunst­ne­res skitser.

Selskabet Skitse – Bikubenfonden
(fo­to: Bikubenfonden)

Den 24. april åb­ner Bi­ku­ben­fon­den dø­re­ne til kunst­hand­len Skit­se, som får hjem­sted blandt gal­le­ri­er, an­tik­va­ri­a­ter, bryg­ge­ri­er og ja­zzværts­hu­se på Ry­es­ga­de 5 på in­dre Nør­re­bro i København.

Med kunst­hand­len hå­ber Bi­ku­ben­fon­den at lyk­kes med et nyt filan­tro­pisk greb, for­tæl­ler di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen i en pressemeddelelse:

“I Bi­ku­ben­fon­den vil vi ger­ne væ­re ny­ska­ben­de og tæn­ke i al­ter­na­ti­ve må­der at ar­bej­de filan­tro­pisk på. Ved at op­ret­te et sel­skab som Skit­se un­der­sø­ger vi et po­ten­ti­a­le i at ud­vi­de mar­ke­det, så bil­led­kunst­ne­re får bed­re mu­lig­hed for bå­de at for­mid­le de­res kunst, bli­ve me­re syn­li­ge og le­ve af de­res arbejde.”

Fra Skit­ses lo­ka­ler vil ak­tu­el­le bil­led­kunst­ne­re sæl­ge skit­ser og ma­te­ri­a­ler fra de­res ar­bejds­pro­ces. Al­le skit­ser bli­ver solgt i ens ram­mer og med hver skit­se føl­ger en for­tæl­ling om kunst­ne­rens ar­bejds­pro­ces og det fær­di­ge værk, som skit­sen er en for­lø­ber for. Om­kring halv­de­len af over­skud­det går til bil­led­kunst­ne­ren, mens re­sten går til drift og ud­vik­ling af Skitse.

Fo­re­lø­big har Bi­ku­ben­fon­den in­ve­ste­ret 575.000 kr. i Skit­se, og ef­ter to år bli­ver pro­jek­tet eva­lu­e­ret. Fon­dens am­bi­tion er at gø­re Skit­se til et øko­no­misk bæ­re­dyg­tigt koncept.

Behov for at udvide kunstmarkedet

Ini­ti­a­tiv­ta­ger til og dag­lig le­der af den nye kunst­han­del er Emi­lie Kjær, som er bil­led­kunst­ner­ud­dan­net fra Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Bil­led­kunstsko­ler. Hun hå­ber, at kon­cep­tet kan væ­re med til at gi­ve in­ter­es­se­re­de kø­be­re et nyt blik på bil­led­kunst­ne­res arbejde:

“I Skit­se gør vi nog­le kun­star­ter, der ik­ke før har eg­net sig til salg til pri­va­te, til­gæn­ge­li­ge. Des­u­den ud­vi­der vi Skit­­se-be­­gre­­bet, så det rum­mer den for­skel­lig­hed i ma­te­ri­a­ler og prak­sis­ser, bil­led­kunst­ne­re ar­bej­der med i dag. For ek­sem­pel sæl­ger vi alt fra pa­pir­ar­bej­de til tekstil alt ef­ter, hvad der bedst af­spej­ler kunst­ne­rens ar­bej­de i ate­li­e­ret. Skit­se skal ka­ste lys på bå­de kunst­ne­ren og den kunst­ne­ri­ske pro­ces, som vi nor­malt ik­ke får ind­blik i,” si­ger Emi­lie Kjær.

Bi­ku­ben­fon­den støt­ter Skit­se ef­ter fon­den sid­ste år fi­nan­si­e­re­de en un­der­sø­gel­se af bil­led­kunst­ner­nes øko­no­mi­ske vil­kår i Dan­mark sam­men med Ny Carls­berg­fon­det og Sta­tens Kunst­fonds Pro­jekt­støt­te­ud­valg for Billedkunst.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen fin­des om­kring 3.000 dan­ske bil­led­kunst­ne­re, og den kon­klu­de­re­de blandt an­det, at kunst­ner­ne hav­de en “me­get lav år­lig gen­nem­snit­sind­komst før skat”, li­ge­som de­res ind­tæg­ter i høj grad kom­mer fra an­det ar­bej­de end billedkunst.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…