Bikubenfonden åbner kunsthandel på Nørrebro

Bikubenfonden vil nytænke måden at arbejde med filantropi på, og derfor stifter fonden nu selskabet Skitse – en ny form for kunsthandel på Nørrebro i København. Ambitionen er at udvide markedet for kunst ved at sælge aktuelle billedkunstneres skitser.

Selskabet Skitse – Bikubenfonden
(fo­to: Bikubenfonden)

Den 24. april åb­ner Bi­ku­ben­fon­den dø­re­ne til kunst­hand­len Skit­se, som får hjem­sted blandt gal­le­ri­er, an­tik­va­ri­a­ter, bryg­ge­ri­er og ja­zzværts­hu­se på Ry­es­ga­de 5 på in­dre Nør­re­bro i København.

Med kunst­hand­len hå­ber Bi­ku­ben­fon­den at lyk­kes med et nyt filan­tro­pisk greb, for­tæl­ler di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaa­re-An­der­sen i en pressemeddelelse:

“I Bi­ku­ben­fon­den vil vi ger­ne væ­re ny­ska­ben­de og tæn­ke i al­ter­na­ti­ve må­der at ar­bej­de filan­tro­pisk på. Ved at op­ret­te et sel­skab som Skit­se un­der­sø­ger vi et po­ten­ti­a­le i at ud­vi­de mar­ke­det, så bil­led­kunst­ne­re får bed­re mu­lig­hed for bå­de at for­mid­le de­res kunst, bli­ve me­re syn­li­ge og le­ve af de­res arbejde.”

Fra Skit­ses lo­ka­ler vil ak­tu­el­le bil­led­kunst­ne­re sæl­ge skit­ser og ma­te­ri­a­ler fra de­res ar­bejds­pro­ces. Al­le skit­ser bli­ver solgt i ens ram­mer og med hver skit­se føl­ger en for­tæl­ling om kunst­ne­rens ar­bejds­pro­ces og det fær­di­ge værk, som skit­sen er en for­lø­ber for. Om­kring halv­de­len af over­skud­det går til bil­led­kunst­ne­ren, mens re­sten går til drift og ud­vik­ling af Skitse.

Fo­re­lø­big har Bi­ku­ben­fon­den in­ve­ste­ret 575.000 kr. i Skit­se, og ef­ter to år bli­ver pro­jek­tet eva­lu­e­ret. Fon­dens am­bi­tion er at gø­re Skit­se til et øko­no­misk bæ­re­dyg­tigt koncept.

Behov for at udvide kunstmarkedet

Ini­ti­a­tiv­ta­ger til og dag­lig le­der af den nye kunst­han­del er Emi­lie Kjær, som er bil­led­kunst­ner­ud­dan­net fra Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Bil­led­kunstsko­ler. Hun hå­ber, at kon­cep­tet kan væ­re med til at gi­ve in­ter­es­se­re­de kø­be­re et nyt blik på bil­led­kunst­ne­res arbejde:

“I Skit­se gør vi nog­le kun­star­ter, der ik­ke før har eg­net sig til salg til pri­va­te, til­gæn­ge­li­ge. Des­u­den ud­vi­der vi Skit­se-be­gre­bet, så det rum­mer den for­skel­lig­hed i ma­te­ri­a­ler og prak­sis­ser, bil­led­kunst­ne­re ar­bej­der med i dag. For ek­sem­pel sæl­ger vi alt fra pa­pir­ar­bej­de til tekstil alt ef­ter, hvad der bedst af­spej­ler kunst­ne­rens ar­bej­de i ate­li­e­ret. Skit­se skal ka­ste lys på bå­de kunst­ne­ren og den kunst­ne­ri­ske pro­ces, som vi nor­malt ik­ke får ind­blik i,” si­ger Emi­lie Kjær.

Bi­ku­ben­fon­den støt­ter Skit­se ef­ter fon­den sid­ste år fi­nan­si­e­re­de en un­der­sø­gel­se af bil­led­kunst­ner­nes øko­no­mi­ske vil­kår i Dan­mark sam­men med Ny Carls­berg­fon­det og Sta­tens Kunst­fonds Pro­jekt­støt­te­ud­valg for Billedkunst.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen fin­des om­kring 3.000 dan­ske bil­led­kunst­ne­re, og den kon­klu­de­re­de blandt an­det, at kunst­ner­ne hav­de en “me­get lav år­lig gen­nem­snit­sind­komst før skat”, li­ge­som de­res ind­tæg­ter i høj grad kom­mer fra an­det ar­bej­de end billedkunst.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer